Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 221 poster med søgeordet: A116
Mpr nr. A116188 - - Dato : 18520514
Forfatter:Kongen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Løn. Reglement for lønninger af de ved helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland ansatte embedsmænd og betjente. Overlægen 1600 Rbd. Reservelægen 400 Rdb. Præsten 200 Rbd. Forvalteren 800 Rbd. Bogholderen 350 Rbd. Overopsynsmanden og overopsynskonen respektive 240 Rbd. og 192 Rbd. Oldfruen gartneren og kogejomfruen 200, 100 og 80 Rbd. Opsynsmændne, badebetjenten og portneren 66 Rbd. Opsynskonerne 44 Rbd. tjenestekarle og tjenestepiger 40 a 50 og 30 a 40 Rbd. Foruden disse pengelønninger er der emolumenter som kost og brændsel. Approberet af Kongen den 14. maj 1852.

Mpr nr. A116172 - - Dato : 18520827
Forfatter:Selmer Dahl Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Patientankomst. Præst. Selmer spørger Dahl om der skal være frit mælk og øl. Er der nogen anmeldelse til sognet at iagttage. når ptt. ankommer? Hvornår begynder pastor Wagtmann at hæve gage. Reservelægen og overopsynsjomfruen er ankommet til anstalten.

Mpr nr. A116169 - - Dato : 18521027
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra Dahl til Selmer vedr. regnskabet

Mpr nr. A116091 - - Dato : 18521031
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En herre, hvis underskrift jeg ikke kan tyde, anmoder om at få de sidste bilag tilsendt så Bindesbølls opgave i byggesagen kan få ende. Indlagt i brevet er et andet, der handler om vandledningen og gårdens indretning, som Bindesbøll ikke har taget sig af

Mpr nr. A116171 - - Dato : 18521109
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, ptt
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afvisning af ptt. Jespersen skriver til Selmer, at man ikke skal underskrive afvisninger kollektivt, da det ene er overlægens skøn, der står bag. Endvidere ønsker Jespersen en bedre aflønning af personalet, bl.a. bedre emolumenter og arbejdsdragt, idet man jo er forpligtet til at yde ptt. af 3. klasse dette - det ønsker han overført til tyendet

Mpr nr. A116170 - - Dato : 18521109
Forfatter:Jøns Simoni Dahl Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Jøns. Bervet fra fra Dahl til Selmer. Det handler dels om regnskabet dels om Simoni og sidst om Jøns: Det er kedsommeligt at Jøns ikke er den mand, som man havde ventet, med det kan jo måske blive bedre

Mpr nr. A116011 - - Dato : 18521118
Forfatter:Dahl Corvinius, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Frk. Corvinius har ønsket et løntillæg, men Dahl mener, at det ville være hende større skade end gavn. Resten af brevet handler om Folketinget

Mpr nr. A116098 - - Dato : 18529999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommissionen. Der spørges formenlig om bygningskommissionen skal opløses efter endt opgave.

Mpr nr. A116137 - - Dato : 18530305
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. 2 breve fra den herre, der har ført regnskab for byggekommissionen, da anstalten blev bygget. Han he overtaget regnskabet i 1850. Navnet kan jeg ikke læse Goldschmidt?

Mpr nr. A116175 - - Dato : 18530310
Forfatter:Selmer Dahl
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Selmer skriver til Dahl, at man sandsynligvis vil blive opfordret til at skrive en årlig beretning til ministeriet ligesom Frederiks Holspital

Mpr nr. A116174 - - Dato : 18530514
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Opsyn. 4 mandlige opsyn ønsker at forlade deres tjeneste idet lønnen er for lille. To af dem ønsker Selmer at beholde, fordi de efter hans udsagn er kærnen i opsynsholdet. Derfor anmoder han direktionens øvrige medlemmer om, at bevillige en større løn til disse uundværlige opsyn

Mpr nr. A116179 - - Dato : 18530609
Forfatter:Reuninghaus, oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Oldfrue. Der er vrøvl i vaskeriet, og man tænker på at afskedige oldfrue Reuninghaus, men hun kommer direktionen i forkøbet og siger sin stilling op af helbredsgrunde.

Mpr nr. A116173 - - Dato : 18530701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Ministeriet har ladet det stå hen om overlægestillingen ved Jydsk Asyl er forbundet med pension. Selmer ønsker afklaring herpå.

Mpr nr. A116144 - - Dato : 18530714
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Skat. Skal alle lavere officianrter betale bygningsskat?

Mpr nr. A116139 - - Dato : 18530822
Forfatter:Selmer Oldfrue Corvinus
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oldfrue. Selmers liste med kommentarer til ansøgereinder til pladsen som oldfrue. Om Corvinus skriver Selmer, at hun er blandt de egnede, men ikke udmærker sig ved orden og akkuratesse.

Mpr nr. A116200 - - Dato : 18540405
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Mælk. På gentagen opfordring er der ikke indkommet bud på mælkeleverancen, den nuværende leverandør vil ikke levere mælken på de hidtige betingelser.

Mpr nr. A116199 - - Dato : 18540429
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sundhedskollegietr. Der er kommet en forespørgsel fra sundhedskollegiet, som Selmer udkaster et svar til og rundsender til direktionemedlemmerne. Hvad skrivelsen handler om vides ikke

Mpr nr. A116140 - - Dato : 18540516
Forfatter:Dahl Borch Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Borch har udarbejdet et regnskab der sendes til gennemsyn hos Dahl. Selmer mener ikke der er underbalanmce på andre konti en bespisningen

Mpr nr. A116149 - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev med kommentarer til regnskabet

Mpr nr. A116147 - - Dato : 18541004
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Selmer om prisen på smør.

Mpr nr. A116145 - - Dato : 18541016
Forfatter:Wiborg, pastor
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Et andragende om en patients optagelse fra pastor Wiborg i Qvong. Pt ankom forleden uden at være anmeldt, men havde sine papirer i orden, så jeg optog hende mod nedsat betaling. Men der spørges nu om hun også kan få fribehandling på grund af sygdommens korte varighed. Som skemaet B udviser har hun nemlig i flere år i rad fået anfald* og i sådant tegnende tilfælde blev vi i fjor enige om ikke at indrømme dette

Mpr nr. A116146 - - Dato : 18541018
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Brev fra Dahl om behandlingen af anvisninger hos forvalter og bogholder

Mpr nr. A116148 - - Dato : 18541103
Forfatter:Krøjer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Herved til underskrift et svar til Krøjer - i hvilken anledning jeg ligeså lidt som Dahl kan give Jespersen ret i, at tidligere behandling i asylet i reglen bør udelukke 3 måneders fri behandling, herom mere mundtligt.

Mpr nr. A116142 - - Dato : 18541217
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kasseekstrakt. Kommentarer til kassekstrakten fra Dahl.

Mpr nr. A116143 - - Dato : 18550312
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartner. Der rundsendes alle de breve, der berører de 50 rdl til gartneren. Veje, desuden tales om regnskabet for vejanlæg i 1849.

Mpr nr. A116198 - - Dato : 18550323
Forfatter:Ellermann Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk Ellermann, der lige har fået leverancen overdraget trækker i land igen. Nu spørger Selmer de øvrige direktionsmedlemmer om man skal give leverancen til en anden, man det viser sig at være vanskeligt, da der for tiden er mangel på klipfisk i Århus efter forvalterens udsagn.

Mpr nr. A116182 - - Dato : 18550406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontor. Borch sender en skrivelse til direktionen, hvor han dels afgrænser sit ansvarsområde overfor forvalteren dels redegør for, at det er nødvendigt med hjælp på kontoret.

Mpr nr. A116141 - - Dato : 18550412
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontor. Top Bøggild og Borch sender andragende til direktionen om at der må blive ansat en assistent i kontoret.

Mpr nr. A116017 - - Dato : 18550420
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Tromle. Forvalteren fremsender en forespørgsel til direktionen vedrørende en tromle. Desuden omtales nogle regninger.

Mpr nr. A116014 - - Dato : 18550525
Forfatter:Sørensen, Chr.
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. En indstillet af fattigkommissionen i Århus afvises. En Chr. Sørensen.

Mpr nr. A116224 - - Dato : 18550615
Forfatter:Abraham, jødisk religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En jødisk religionslærer, Abraham, er blevet indlagt på foranledning af det mosaiske trossamfunds repræsentantskab i Randers. Men nu ønsker dette ikke mere at holde ham på 2. klasse, hvorfor man ønsker ham overtaget af fattigkommissionen, men hospitalet er i vildrede med om denne vil betale for hans ophold på 2. klasse. Man truer i et vedlagt brev, med at sende ham tilbage til Randers

Mpr nr. A116015 - - Dato : 18550622
Forfatter:Abraham, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En skivelse vedrørende en patient ved navn Abraham, der indlægges på 3. klasse med nedslag i betalingen på opfordring fra fattigkommissionen i Randers

Mpr nr. A116016 - - Dato : 18550625
Forfatter:Krøger
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Angående en patient ved navn Krøger men direktionen mener, at denne sag må være kasserens og ikke direktionens.

Mpr nr. A116013 - - Dato : 18550709
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivning. På grund af at der er mange patienter på ventelisten ønsker Selmer, at direktionen skal samtykke i, at der udskrives 12 mandlige patienter, der har været her længe og Selmer har vedlagt en liste, hvor man gennemgår hver enkelt pasients forhold. En sådan udskrivning vil også i offentligheden vise, at det er nødvendigt med en udvidelse af anstalten.

Mpr nr. A116012 - - Dato : 18550716
Forfatter:Dahl Bøggild, Top
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Høstudbytte. En del kløverfrø? er tilovers. Top Bøggild ønsker overskudet solgt, men Dahl ønsker at vente.

Mpr nr. A116097 - - Dato : 18551013
Forfatter:Steenberg Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Dahl har ladet falde en yttring om at det ville være godt at købe Steenbergs jord, det hedder sig, at denne nu er til salg for 2800 rdl. Brevpapiret er det eneste jeg har set med påtrykt Asylet ved Århus.

Mpr nr. A116022 - - Dato : 18551103
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sukker. Forvalteren har tilsendt Jespersen noget sukker til bedømmelse. Denne mener, at det sidste sukker nok er bedre en det første, og han har rådført sig med sin kone om sagen. Han anbefaler, at der ikke foretages videre i sagen

Mpr nr. A116020 - - Dato : 18551105
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Svin. Dahl skriver til Selmer angående en sag om svin, som han gerne ser ordnet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af mere.

Mpr nr. A116021 - - Dato : 18551201
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Ingerslev. Selmer finder en del papirer, bl.a. anstaltens regulativ og reglementer frem til Ingerslev. Han har bedt Borch sende, hvad ikke allerede er samlet.

Mpr nr. A116023 - - Dato : 18551212
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Svar på forvalterens forslag angående... som jeg har motiveret med hensynet til budgettet, da jeg tror vi gør godt i at benytte forefaldende lejlighed til at indskærpe respekten for dette-sagen er vedlagt koncept til kautionsbevis.

Mpr nr. A116018 - - Dato : 18551218
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter, løn. Top Bøggild er ansat den 25. juni 1852 og med den løn han fik dengang kunne han regne med et tarveligt udkomme for kone og 4 børn, nu ønsker han p.g.a. prisudviklingen en lønforhøjelse. Han anfører, at han ikke kan have erhverv udenfor anstalten, da han er optaget fra tidlig morgen til sen aften

Mpr nr. A116195 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Liste over forplejning for patienter og personale på den Nørrejydske Sindssygeanstalt fra 1852 til 1855.

Mpr nr. A116024 - - Dato : 18560109
Forfatter:Schmidt, medicinsk kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En medicinsk kandidat Schmidt fra Ålborg ønsker et par måneders ophold på anstalten, hvilket direktionen billiger, dog ikke uden at forbeholde sig en forespørgsel til ministeriet. Man anfører, at der kan komme på tale, at der skal betales for kost på 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A116100 - - Dato : 18560219
Forfatter:Sørensen, Frederik
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Man har købt Frederik Sørensens grund for 1000 mark pr. kvardratmeteren, såfremt grunden ved nærmere opmåling holder 27.000 kvardratalen.

Mpr nr. A116096 - - Dato : 18560403
Forfatter:Regensburg, amtmand
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Sagen handler om Egå fed og er underskrevet af amtmand Regensburg.

Mpr nr. A116118 - - Dato : 18560506
Forfatter:Mortensen, Niels
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det forekommer ikke at være nødvendigt at nedsætte betalingen for Niels Mortensens steddatter på grund af mandens gæld der er stor i forhold til gårdens størrelse.

Mpr nr. A116025 - - Dato : 18560704
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Ingerslev beklager, at han desværre kommer til at aflyse sin deltagelse i et møde.

Mpr nr. A116036 - - Dato : 18570222
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestevogn. Forvalteren foreslår, at der anskaffes en rensemaskine, bjælder til hestene om vinteren samt nye vognlygter, de sidstnævnte fordi kusken har været i konflikt med politiet om vinteren fordi han kører uden bjælder.

Mpr nr. A116038 - - Dato : 18570412
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Der er sket nogle overskridelser, desværre er en af dem på 700 rdl. kommet for sent. Forvalteren skylder skylden på Borch der for tiden er på påskeferie i Bjerge herred. Forvalteren er meget ked af omstændighederne

Mpr nr. A116034 - - Dato : 18571111
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Der er blevet anlagt en ny vej til stranden, forvalteren foreslår, at man skal lægge et yderligere lag grus på vejen og ønsker ekstra bevilling hertil. Direktionen svarer, at vejen må betragtes som færdig, hvorfor den fremtidig skal ind under vedligeholdelseskontoen

Mpr nr. A116039 - - Dato : 18571205
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Cellebygningen. Der er blevet udskiftet gulve i cellebygningen på mandssiden, hvilket betyder, at der er sket overskridelse af reparationskontoen.

Mpr nr. A116040 - - Dato : 18580104
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Der har været kritik af brændselsforbruget i Folketinget, og dette er offentliggjort i Berlingske Tidende, hvori Selmer forsøger at få optaget et interat.

Mpr nr. A116028 - - Dato : 18590602
Forfatter:Jørgensen, koduktør Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En mand ved navn Jørgensen, som formentlig er koduktør for arkitekt Meldahl underskriver og anviser regninger til udbetaling, hvilket forvalteren ikke vil acceptere

Mpr nr. A116029 - - Dato : 18590825
Forfatter:Bøggild, Top Jørgensen, konduktør Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Byggearbejdere. Brevveksling mellem Selmer, konduktør Jørgensen og Top Bøggild, om at arbejderne gentagne gange har ødelagt et brønddæksel på byggepladsen for at få vand

Mpr nr. A116030 - - Dato : 18591228
Forfatter:Bøggild, Top Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Der er et stort forbrug på beklædningskontoen hvorfor Selmer ønsker oplyst, hvor meget tøj, der årligt bruges af 1 mand og 1 kvinde. Listen herover er udfærdiget af Top Bøggild. Endvidere ligger der en kasseekstrakt ved sagen

Mpr nr. A116031 - - Dato : 18600227
Forfatter:Bøggild Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Restancelister. Da der verserer en sag med en købmand i Agger om restance, som ikke er kommet til direktionens kundskab ønsker direktionen at kontoret månedligt skal indsende restancelister. Bøggild og Borch svarer, at det ville blive et stort arbejde, idet man i nogle måneder skulle opføre næsten hele anstaltens belægning. Endvidere mener man, at det vil give meget arbejde til kontoret at udarbejde sådanne lister, og at man ikke råder over tilstrækkelig arbejdskraft

Mpr nr. A116189 - - Dato : 18601110
Forfatter:Timmermann Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kogeapparater. Der er installeret nye apparater i køkkenet, og Timmermann, der har installeret dem har udarbejdet en brugsanvisning, som Selmer omarbejder til en instruks, der dog ikke foreligger.

Mpr nr. A116035 - - Dato : 18601130
Forfatter:Madsen, Rasmus
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse fra fattigvæsnet vedrørende en patient Rasmus Madsen, som er sindsforvirret og til fare for den offentlige sikkerhed. Kommissionen meddeler, at i sådanne tilfælde er det ikke fattigvæsnet, men øvrigheden i dette tilfælde Århus kommunekasse, der skal sørge for vedkommende

Mpr nr. A116190 - - Dato : 18610110
Forfatter:Timmermann Meldahl
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampmaskiner. I køkkenet er der kommet nye dampkogeapparater og Meldahl har overfor fabrikanten påtalt maskinmesterens arbejde, således, at Timmermann ikke er helt fortrolig med manden. Der udarbejdes en instruks for brugen af apparaterne, som er på tysk og vedlagt sagen

Mpr nr. A116027 - - Dato : 18610424
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Bygningsregnskab. præst. Regnskaber for januar fremsendes til gennemsyn. Desuden en skrivelse til pastor Laurberg om hans løn

Mpr nr. A116033 - - Dato : 18610701
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kulforbrug. Vaskeri. Man ønsker fra direktionens side en nærmere opklaring af udgifterne i forbindelse med kulforbruget samt omkostningerne ved vask efter et nyt vaskeri er taget i brug.

Mpr nr. A116183 - - Dato : 18610701
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Almindelige bestemmelser for indlæggelse og ophold på anstalten skrevet af Selmer og dateret af Borch. Regler for optagelse, kaution, fripladser og nedsat betaling. Medbringelse af tøj, der repareres af anstalten og der udleveres et nyt sæt ved udskrivning. Ingen må modtage penge eller forseglede breve.

Mpr nr. A116032 - - Dato : 18610725
Forfatter:Borch, bogholder Poulsen, Niels, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Postbud. Bogholder Borch skriver til direktionen, at der i forbindelse med byggearbejderne har været mange betydlige ekstraopgaver for postbudet Niels Poulsen, og at denne til stadighed har udført disse forretniger med punktlighed. Der indstiller man ham et ekstra honorar for sin indsats under byggeriet

Mpr nr. A116192 - - Dato : 18610823
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Der udarbejdes en ny instruks til kontoret. Borch siger Selmer utvetydigt, at han ikke ønsker, at direktionen fastætter bestemte klokkeslet for kontoret. Han mener, det er nok, at arbejdet bliver lavet.

Mpr nr. A116191 - - Dato : 18610826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Selmer har udarbejdet nye instrukser for patienternes påklædning og sengeleje, hvilket han sender til gennemsyn hos direktionen og til orientering for forvalteren

Mpr nr. A116197 - - Dato : 18631220
Forfatter:Selmer Brems Jøns Sinding Ruberg
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Udgangstilladelse. Overopsynene ansøger Selmer om tilladelse til at være borte fra anstalten 1 dag hver måned i lighed med det underordnede personale. Man argumenterer med at opgaven er anstrengende og at det er et ensomt job. Undertegnet: Jøns, Brems, Sinding og Ruberg

Mpr nr. A116095 - - Dato : 18650215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Selmer anmoder direktionsmedlemmerne om at afsætte en dato til licitation.

Mpr nr. A116093 - - Dato : 18650407
Forfatter:Dahl, kontorassistent Holst
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Undrslæb. Forvalteren har gjort direktionen opmærksom på, at kontorassistent Dahl har begået underslæb overfor anstalten til et beløb af 139 mark og 8 skilling. Han får sin afsked, og hans broder, der hedder Holst og bor i Ringsted bnliver underrettet og betaler det undragne beløb

Mpr nr. A116092 - - Dato : 18650412
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Annoncer. Man får tilsyneladende ikke den behandling af Århus Stiftstidende, som man som offentlig institution mener at have krav på. Formentlig er det en gammel sag, der er passeret i Dahls direktionstid, der gør redaktøren knotten.

Mpr nr. A116119 - - Dato : 18650427
Forfatter:Grønvaldt Selmer Kontorassisstent Borch
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kontorassistent: Hermed Grønvalts udnævnense. Borch var ikke helt tilfreds med Selmers valg. Han mener heller ikke der er grund til at lave om på kontorassistentens instruks, hvilket Selmer også har gjort.

Mpr nr. A116094 - - Dato : 18650819
Forfatter:Selmer Willemose
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Der skal være licitation og Selmer anmoder Willemoses om at komme, da han som han indrømmer ikke er meget bekendt med sådanne forretninger.

Mpr nr. A116117 - - Dato : 18660219
Forfatter:Petersen, Løjtnant Trolle, Fru Friis, Hr
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En ældre sag fra 1857. Løjnant Petersen bliver opatget på begæring far sin kone og dennes moder fru Trolle. Fru Trolle betaler opholdet af egen lomme. Det lykkes en hr Friis, at trøste konen og efter anstrengelser får hun lov til at gifte sig med ham. Efter giftermålet anmoder fru Trolle om, at regningerne bliver sendt til hans eftermand i ægteskabet! Juridisk må det være den forhenværende kone, der skal afgøre opholdet i anstalten for Petersen

Mpr nr. A116116 - - Dato : 18660228
Forfatter:Rasmussen, søn Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. En begæring om nedsættelse for fru Rasmussns søn fra Hem. Hans forhold etatsråden kender noget til. Nedsættelse blev afslået i fjor ved nytårstid. Men da han næppe kan ventes helbredt og opholdet altså bliver langvarigt, med mindre han skulle dø, som vel ikke var urimeligt, men dog ikke kan stoles på, henstilles det om ikke begæringen nu kan indrømmes, og i bekræftende fald fra nytår af, da mine herrer vil se at sagen er blevet forsinket ved en glemsomhed fra min side. Patienterne fodrer noboernes hunde, der så holder til i haven. Det er en plage, og Selmer ville helst have nogle skudt som advarsel til ejerne, men det erder vist ikke lovhjemmel for.

Mpr nr. A116115 - - Dato : 18660403
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød.Patienter. Bang skriver, at man har købt brød for dyrt, og man drøfter et forslag om egnet bageri De har problemer påærø problemer med deres patienter i Slesvig. Der ankommer også 4 patinter fra Tyrstrup herred. "der er noget hameligt i, at medens de smider Danake patienter på porten, skal vi stå med hatten i hånden, og undersotter på halv betaling.

Mpr nr. A116114 - - Dato : 18660411
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Lund Jøns
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Overopsyn. Jeg benytter lejligheden til at meddele at jeg til overopsynsmand har antaget en hr. Lund -oprindrlig dansk jurist med anden karakter og under første krig intendant. Han går ind i Christensens plads og Christensen i Jøns', når denne rejser 1. maj.

Mpr nr. A116113 - - Dato : 18660522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Udvidelse. Man fremsender koncepten til den årlige beretning til ministeriet. Selmer spørger om man i budgettet for næste finansår skal tage højde for nybygninger. I den forbindelse nævner han, at der skulle være planer om en ny anstalt.

Mpr nr. A116112 - - Dato : 18660530
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:


Mpr nr. A116111 - - Dato : 18660602
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Slesvig. Til behagelig underskrift, hvis intet haves at erindre, seks skrivelser vedrørende 7 slesvigske patienter, som skulle udskrives (den ottende udskrev Vorherre i morges). Da fristen, der er givet, kan være kort nok til at få forhandlingerne med Slesviganstalten tilendebragt, ville jeg gerne snart have brevene tilbage.

Mpr nr. A116110 - - Dato : 18660621
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Der skal udarbejdes konditioner til mælkelicitation.

Mpr nr. A116109 - - Dato : 18660626
Forfatter:Broge, Hans
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Hans Broge har leveret smør, som forvalteren har afvist. Næste gang ønsker Hans Broge, at blive underrettet om dette ved varens modtagelse.

Mpr nr. A116108 - - Dato : 18660817
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Meyer er gået ind på direktionens forslag og der er handlet i anstaltens interesse. Nærmere ses ikke ud af brevet.

Mpr nr. A116106 - - Dato : 18661217
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Katalog til licitationen over brød til den jyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A116105 - - Dato : 18670125
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fodtøj. Direktionen har vedtaget, at det fodtøj, der vedligeholdes af anstalten skal indsamles af overopsynet og indleveres til forvalteren, der indsender det til reparation og fører udgiften i kontrasbogen Denne forandring indføres fra næstkommende 1. februar. Alt anstalten tilhørende fodtøj skal stemples eller på anden måde mærkes som anstaltens ejendom.

Mpr nr. A116107 - - Dato : 18670202
Forfatter:Selmer Andersen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Der er sendt en skrivelse til ministeriert angående overfyldningen. Selmer skriver, at han gerne vil vide hvad der er talt om med Andersen den aften han og de to direktionsmedlemmer tog fra anstalten. Jeg kan ikke rigtig læse, hvad det drejer sig om.

Mpr nr. A116104 - - Dato : 18670223
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Smør. Der skal holdes licitaion over smør.

Mpr nr. A116085 - - Dato : 18670408
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Vridsløses skomager kan formentlig levere skoene billigere end skomager Andersen. Overslag vedlagt sagen.

Mpr nr. A116086 - - Dato : 18670423
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over nødvendige reparaioner i 1867-68. Udarbejdet af Top Bøggild.

Mpr nr. A116088 - - Dato : 18670426
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Man har vedtaget ikke at holde forbindelse med skomager Andersen. I stedet vil man anvende de i Århus værende skomagere til det såle og flikkearbejde som patienterne ikke selv overkommer.

Mpr nr. A116089 - - Dato : 18670504
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Forvalteren kom i forgårs hjem og fortalte at han har truffet aftale med direktionens herrer om køb af 100 par nye sko samt flikkearbejde. Dette er Selmer fortørnet over, da han ikke har kunnet give sit besyv med. Selmer har derfor bedt forvalteren vente med at sætte mere i værk.

Mpr nr. A116087 - - Dato : 18670523
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Klæde. Forvalteren har indhentet tilbud på hvergarn og lærred hos to firmaer

Mpr nr. A116090 - - Dato : 18670613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der er inkommet 3 ansøgninger til reservelægeposten, som Selmer gerne vil holde et direktionsmøde om.

Mpr nr. A116103 - - Dato : 18670708
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Kassation. Kontoret anmodes herved om for fremtiden at ville iagttage at fortegnelsen de ved den årlige kassationsforretning. fremstillede inventariesager for uden de sædvanlige rubrikker tillige forsynes med rubrikker som udvise hvor mange af de pågældende genstande, der ialt har været fremstillede til kassation i hvert af de tre foregående år, samt med en rubrik for anmærkninger

Mpr nr. A116136 - - Dato : 18671004
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. En patient anmodes optaget til fri behandling, men det ser ud som om tiden herfor er ovrskredet, bl.a. fordi præsten har smølet, og fordi tiden for sygdommens udbrud er galt opgjort.

Mpr nr. A116135 - - Dato : 18671019
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalteren har været i København hvor han har sluttet aftale med læderleverandøren. Regningen er dog sådan, at det for Selmer ser ud til at han har financieret et familiebesøg med anstaltens penge

Mpr nr. A116133 - - Dato : 18680116
Forfatter:Andersen Jøns
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Skomager. Revisionsantegnelserne med svar til gennemsyn. post 6 kan give anledning til påtale, så anstalten skal bortlicitere skomagerarbejdet. Sker dette teger Andersen det vistnok, selv med tab, men da anstalten dog ikke kan være tjent med at have med en mand at gøre om hvem direktionen ved, at han har indladt sig på misligheder som dem Jøns og den forrige post, og hvis genantagelse, vil blive betragtet og give yderligere anledning til splid og ondt blod og slet tone her på stedet.

Mpr nr. A116132 - - Dato : 18680129
Forfatter:Esmann Selmer
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Selmer er kommet i tanke om, at man er underforsikret med de nye bygninger og installationer, hvorfor han omsender en skrivelse til Esmann til underskrift.

Mpr nr. A116131 - - Dato : 18680218
Forfatter:Jensen, Jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Der er underskud på viktualieregnskabet efter forvalterens forklaring er det jomfru Jensens skyld. hun afviser dog dette.

Mpr nr. A116130 - - Dato : 18680314
Forfatter:Bang Simonsen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Klipfisk. Der er aftalt successive levering af klipfisk efterhånden som man har brug for den mellem Bang, forvalteren leverandøren en hr. Simonsen.

Mpr nr. A116128 - - Dato : 18680418
Forfatter:Borch Michaelsen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Ukendt. Borch mener at direktionen skulle sende Michaelsen en communikation om tilbudets antagelse. Efter hvad der påstås synes mig ikke det behøves

Mpr nr. A116127 - - Dato : 18680426
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. En sag vedrørende en slesvigsk patient.

Mpr nr. A116126 - - Dato : 18680508
Forfatter:Frichs Borch Bang, justitsråd
Emnegruppe: tekniske anlæg

Tekst:
Dampkede. Hjemkommen igår længes jeg efter at få bekræftelse på min formodning om, at dampkedlen er købt hos Frichs i henhold til mit telegram til justitsråd Bang. Da ministeriet heller ingen betænkelighed ved afslutningen af grundkøbene, da telegraferede jeg med det samme til Borch desangående og finder nu at han allerede har købt alt hvad vi skal have med undtagelse af et halvt hus og en parcel, der nu ligger som en enklave i det erhvervede, således som det vel sås af de medfølgende papirer angående denne sag. Huset vil næppe frembyde vanskeligheder at få - enklaven måske flere, men det turde være rigtigt foreløbigt intet at foretage sig i den anledning og i det hele forekommer mig, at vi må være glade over den bistand Borch har ydet os i denne sag. Der bliver vel en del at aftale nærmere i samme anledning så vi må vel først have et møde ...

Mpr nr. A116125 - - Dato : 18680703
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Hør. Der modtages et bud på heglet hør, som Bang og etatsråden er enige om at antage

Mpr nr. A116122 - - Dato : 18680810
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Ris. Viktualieregnskabet stemmer ikke med hensyn til ris, hvorfor man anmoder forvalteren om en forklaring. Denne anfører at det er husholderen der skal stå til regnskab for dette og ikke ham. Husholderen kommer til, at der mangler 1 pund ris og ikke ca 25 pund som forvalteren har anført i regnskaber

Mpr nr. A116124 - - Dato : 18680822
Forfatter:Ris, kandidat Phillipsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besvangringssag. Kandidat. Ris. Skrivelse fra amtet med overretsdommen i besvangringssagen. Det forekommer mig at udfaldet blotter en mangel i den nye straffelov, der jo åbenbart ikke formår at ramme en handling som det dog uomtvistelig må være det offentlige magtpåliggende at kunne værge sig imod. Ansøgning til kandidatstilling. Svarbrev til Phillipsen. Klagebrev fra jomfru Jensen i underbalancesagen med Ris. Forvalteren skyder skylden fra sig, men Selmer mener nu, at det er forvalterens pligt, at følge med i regnskaberne.

Mpr nr. A116123 - - Dato : 18680827
Forfatter:avis, Randers
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Offentliggørelsen skal også ske i Randers avis.

Mpr nr. A116121 - - Dato : 18680919
Forfatter:Willemose Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Selmer skriver fra Horsens til Willemoes og underretter ham om, at han er hjemme i morgen.

Mpr nr. A116120 - - Dato : 18680927
Forfatter:Selmer Hjelm
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Forvalteren har fået et tilbud på bondesmør fra en hr. Hjelm Selmer mener man bør antage det.

Mpr nr. A116216 - - Dato : 18681119
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Natrenovation. Der er indkommet tilbud, men der er tvivlsomt tilfredstillende. Forvalteren foreslår, at lave ny licitation ved trommeslag i Vejlby.

Mpr nr. A116215 - - Dato : 18681124
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandbeholder. Det har vist sig at den store vandbeholder over tre-etages-? er tæret og nær er skyld i en oversvømmelse. Der skal indkaldes til møde om reparation

Mpr nr. A116214 - - Dato : 18681130
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Revision. Udkast til svar til revisionsantegnelserne.

Mpr nr. A116213 - - Dato : 18681223
Forfatter:Nielsen, Mathias
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madfedt. Man sælger madfedt til Mathias Nielsen, den samme som for tiden har madfedtet.

Mpr nr. A116212 - - Dato : 18690204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bondesmør. Der skal udarbejdes licitationskonditioner blandt andet over bondesmør, hvorfor man diskuterer licitationsperiodens længde.

Mpr nr. A116208 - - Dato : 18690216
Forfatter:Schønheit, kobbersmed Selmer Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Maskinmester. Den nuværende maskinmester vil gå af til 1. maj, hvorfor forvalteren undersøger mulighederne for at få en ny her i Århus. Man anbefaler meget en hr. Schønheit, der er kobbersmed, men Selmer foreslår, at man sætter en annonce i Berlingske, for at få flere at vælge imellem.

Mpr nr. A116211 - - Dato : 18690310
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Tørv. Der er kommet en skrivelse om tørvs fortrin fremfor stenkul, hvilket Selmer dog ikke vil kommentere, da han ikke kommer med til licitationen.

Mpr nr. A116207 - - Dato : 18690319
Forfatter:Prior
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Kandidat. Der optages 4 ptt. blandt andre fru Prior, der har vret her indtil 1868. Man antager det samme gældsbevis som dengang, da det er formuende folk. Der er vrøvl med leveringen af kandidater fra Kgl. Frederiks Hospital, hvorfor man sender en skivelse hertil

Mpr nr. A116206 - - Dato : 18690330
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madfedt. Man har solgt madfedt, der for tiden sælges til 28 skilling, men budene er for lave, hvilket sikkert skyldes, at man skifter kontrhend. Måske skal man undlade at modtage budene og ladende den nuværende kontrakthaver fortsætte efter forhandling med forvalteren

Mpr nr. A116209 - - Dato : 18690401
Forfatter:Jøns Sinding, fru Christensen Brems Selmer
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Skår. Selmer foretager en undersøgelse af, hvorfor der slås flere fajancestykker itu. Der er praktisk taget ikke stigning under Jøns' afdeling, drimod er der stor stigning hos Brems. Selmer mener ikke, det skyldes, ar hun er et dårligt overopsyn, hun er bedre end fru Sinding og Hr. Christensen. Flasker bruges der mange flere af, men der er ingen udvikling i brokkagen her (Selmers udtryk)

Mpr nr. A116205 - - Dato : 18690420
Forfatter:Selmer Bøggild, top
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Dampmaskine, instruks, se 116190. Selmer mener, at maskinmesteren ikke arbejder efter den instruks om dampmaskinen der blev udarbejdet i 1861. Han er klar over ar Top Bøggild ikke er nogen ynder af instrukser, og derfor tager sig det let. selmer mener, at man må indskærpe instruksen

Mpr nr. A116204 - - Dato : 18690618
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Dampkogekar. Der skal lægges nyt gulv i en kælder. Der er sprængt et dampkogekar igen.

Mpr nr. A116026 - - Dato : 18690629
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bogholder. Bogholder Borch fremsætter nogle punkter, som han er overbevist om, at direktionen ikke har noget imod, men som han alligevel gerne vil have skriftligt: 1) at den i regulativet nævnte halvårs opsigelsesfrist ikke alene regnes fra den 1. maj eller den 1. november, men fra den 1. i hver måned. 2) at bogholderen såfremt har erholder anden ansættelse, eller han på grund af ændert livsstilling, ønsker at fratræde tjenesten kan, overensstemmende med hvad der i andre lignende forfald gælder og overensstemmende med almindelige humanitetprincipper, på særlig andragende, meddeles afsked efter forløbet af 6 uger. 3) at der, såfremt bogholderen ønsker det, ikke lægges ham hindring i vejen for at føre egen husholdning, men passende godtgørelse for naturalier, og at intet af den for bogholderen bestemte bolig fratages ham. 4) At assistenten antages af direktionen og at hans virksomhed bestemmes ganske i overensstemmelse med regulativet

Mpr nr. A116203 - - Dato : 18690714
Forfatter:Bang, justitsråd
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord. Til justitsråd Bang bemærkes, at der længe ikke har været anmeldt nogen patient til optagelse fra ... pastotat så at der må finde en misforståelse sted med hensyn til omtalte selvmord

Mpr nr. A116202 - - Dato : 18690719
Forfatter:Selmer Walther
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Walther har fremsendt forslag til reparationer men har ikke motiveret sit forslag. Selmer finder det lidt beskæmmende, at direktionen skal motivere hans forslag.

Mpr nr. A116201 - - Dato : 18690804
Forfatter:og Meulengracht, Meks
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Kogekedler. der er foretaget trykprøve og Meks og Meulengracht, som har fastsat, at der ikke må anvendes tryk på over 30 pund pr kvadrattomme

Mpr nr. A116210 - - Dato : 18691130
Forfatter:Andersen, Ove, patient Lunn Walther
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vaskeri. Renovation. Patientflugt. Karret på vaskeriloftet er itu, og Walther ønsker det erstattet med et andet der er afsluttet kontrakt om renovation for 23 rdl. En patient Ove andersen har været på flugt, og man modtager en skrivelse fra Lunn om denne sag. I anledning heraf ønsker man at ændre en ministeriel resolution

Mpr nr. A116225 - - Dato : 18691204
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Forskellige skrivelser fra Selmer til direktionen.

Mpr nr. A116223 - - Dato : 18700602
Forfatter:Napoleon, Pierre Borch Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Napoleon: Borch har været indblandet i en jordhandel og han beder nu om at gartneren må få et mindre honorar for sin tjeneste i denne forbindelse. Direktionen diskuterer om Borch også skal have en erkendtlighed for sin indsats. En kammerjunker, der skyder på folk er blevet ekspederet herind på en aldeles formløs måde, men lige så hurtigt atter sendt ud herfra af Selmer. Han hedder Pierre Napoleon.

Mpr nr. A116221 - - Dato : 18700628
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skal være indsendt senest 1. juli, hvorfor det rundsendes til direktionens godkendelse.

Mpr nr. A116220 - - Dato : 18700724
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Heste. Direktionen. Forvalteren har indkøbt et spand nye heste, man overvejer om det skal indberettes til ministeriet. Man har allerede fået en påmindelse med købet af en vogn. Selmer mener, der er urimeligt, at ministeriet eller rigsdag skal tage stilling til sådanne sager. Bang er død, og der skal indstilles en eftermand, men denne udpeges af ministeriet ikke af direktionen.

Mpr nr. A116218 - - Dato : 18700920
Forfatter:frk Stabell, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En frk Stabell skal modtages fra Randers. Der foreligger en skrivelse, hvorfra det ikke fremgår klart, om hun skal behandles som fattiglem eller som almindelig betalende patient. Man vælger ikke at behandle sagen som fattiglem

Mpr nr. A116217 - - Dato : 18701031
Forfatter:Fischer, patient Lunn, Justitsråd
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Papirer på styrmand Fischer. Mine herrer vil se, at vi mangler den regulativmæssige sikkerhed for denne patient, som forøvrigt har betalt indtil nytaar. Jeg ville gerne udbede mig Deres yttringer, om der bør foretages yderligere i denne anledning. Justitsråd Lunn vil rimeligvis kunne oplyse det fornødne. Fischer kommer sig næppe nogensinde rigtigt

Mpr nr. A116043 - - Dato : 18710721
Forfatter:Walther, forvalter Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Dammen. Forvalter Walther har fremsendt planer om arbejder ved dammen. Der skal udarbejdes et udkast til bekendtgørelse. Forvalteren har meddelt, at han agter at søge sin afsked. Ved denne lejlighed foreslår Selmer, at man laver om på forretningsgangen på kontoret, da denne jo gentagne gange har været oppe i direktionen.

Mpr nr. A116193 - - Dato : 18720223
Forfatter:Selmer Steenberg Jensen
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetninger. Sundhedskollegiet skriver til Selmer og anmoder ham om at optage kontakt med Jensen i Vordingborg og Steenberg i Roskilde om at ombearbejde årsberetningerne så de bliver ensartede og kan anvendes i medicimalstatistikken

Mpr nr. A116072 - - Dato : 18720321
Forfatter:Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Spildevand. Linjen til spildevandsledning er stukket ud. Den ligger sine steder kun 12 alen fra bækken mod hidtil 14, vejinspektør Muller besigtiger linien og accepterer denne, hvis der bliver nedlagt glaserede rør.

Mpr nr. A116071 - - Dato : 18720922
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Forvalteren (Bøggild) har været på rejse til Horsens, Ålborg og Randers for at forhøre sig om brødpriserne. Det billigste kommer fra Randers. Vedlagt sagen er en beretning fra forvalteren.

Mpr nr. A116070 - - Dato : 18720925
Forfatter:Heiberg, bager
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. En bager Heiberg i Randers har brødleverancen, der viser sig at være billigere, end tilbuddene fra Århus. Man sælger madfedt, men 1 skilling billigere end hidtil.

Mpr nr. A116069 - - Dato : 18721002
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brødlicitation. Der er foretaget beregninger over leverancer af brød fra Randers og den prismæssige forskel til Århus. Selmer rejser til København og overlader købet af brød til den øvrige direktion.

Mpr nr. A116068 - - Dato : 18721025
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der er indkommen 7 bud på brødleverancer.

Mpr nr. A116067 - - Dato : 18721116
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Hvad der udliciteres fremgår ikke.

Mpr nr. A116066 - - Dato : 18721123
Forfatter:Pedersen, Niels
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivelse. Indbydelse. Medfølger en skrivelse hvori Niels Pedersen af Hørret ikke har havt meget lang glæde af sin kone. Jeg ville gerne udbede mig indbydelser til understøttelse for de vandlidte? som omdeles i Århus, -til at sætte i cirkulation her på stedet, da vi af forskellige grunde foretrækker dette, frem for at gå i spand med Veilbyerne.

Mpr nr. A116065 - - Dato : 18721203
Forfatter:Vogelius Lunn Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Restanceliste. Adkomstbrev. Miltbrand. På restancelisten optræder Vogelius, der altid optræder der. Selmer ville gerne gøre alvor af en hjemsendelse idet der er stor venteliste 18 mænd og 6 kvinder. Et "adkomstbrev" på den gamle Grenåvej. Skal det tinglæses? eller er der andet at foretage? Lunn skriver det rigtige ville være en tinglysning. Men så skal der stempelmærke på papiret og sognerådet skal skrive under på beløbet som jordstykket er købt for. Der er død 3 grise, dyrlægen siger det er miltbrand, der for skal hele bestanden isoleres. Allerede slagtede dyr skal begraves.

Mpr nr. A116064 - - Dato : 18721210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Jeg tænker at komme ind til licitationen på torsdag. Hvis mine Herrer å være tilstede kunne vi måske tage bestemmelse desangående. Selmer

Mpr nr. A116063 - - Dato : 18730317
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Borch søger en stilling som amtsrevisor, og ønsker direktionens erklæring i den anledning. Anbefaling i kladde er vedlagt.

Mpr nr. A116062 - - Dato : 18730317
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Borch indsender en skrivelse til direktionen hvor han skriver, at han er ulykkelig i sin nuværende civilstand. Han ville gerne føre egen hushold og antage et dertil egnet kvindeligt væsen, men bolig og så videre er ikke passende dertil. Han skriver at han er 50 år og godt kunne tænke sig selskab udenfor arbejdstiden da han er meget ensom. Selmer forelægger brevet for direktionen og her skriver han "bare Borch ville søge sin afsked", det ville være bedre for ham. I udkastet til svarskrivelse står der, at direktionen desværre ikke kan imødekomme hans andragende.

Mpr nr. A116061 - - Dato : 18730406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsynskarle, løn. En gruppe karle anmoder om, at lønnen bliver sat op dels fordi lønnen er større på de omliggende gårde, dels fordi de mener lønnen ikke er reguleret siden anstaltens oprettelse i 1851. På en af Borch udarbejdet liste over lønforholdende viser det sig, at påstenden om manglende lønbevægelse ikke holder stik. Men der er ikke nogen stigende tendens lønnen stiger og falder med udbudet på arbejdskraft e.l.

Mpr nr. A116060 - - Dato : 18730409
Forfatter:Hermansen, Marcus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Marcus Hermansen. Lisbjerg ønsker Kratvejen folagt, hvilket muligvis også er i anstaltens interesse. Marcus Hermansen klager over en sag - som er bekendt?

Mpr nr. A116059 - - Dato : 18730419
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Kandidater. Overlægen skal have udbetalt penge, hvorfor han beder om direktionens underskrift da han aldrig udbetaler midler til sig selv med egen underskrift. Kandidatlønnen 300 rdl. har været fordelt over 4 kandidater om året, nu skal den fordeles over 3 kandidater om året.

Mpr nr. A116058 - - Dato : 18730606
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Der skal være licitation på brød. Der skal udsendes restanceskrivelser til folk der skylder for 2 kvartaler.

Mpr nr. A116057 - - Dato : 18730716
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Grønvalt der er blevet ansat i 1861 ved hospitalets udvidelse fik dengang 200 rdl i årsløn. Han mener, at direktionen allerede dengang havde anmodet ministeriet om, at sætte lønnen til 300 rdl. Han understreger, at det er umugligt for man at have bibeskæftigelse, da han hele dagen er optaget på anstaltens vegne. Endvidere er der langt til byen, derfor ansøger han om de 300 rdl i årsløn.

Mpr nr. A116056 - - Dato : 18730910
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Af hvad vides ikke.

Mpr nr. A116054 - - Dato : 18731008
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. Der er blevet sat en annonce i avisen om skriftlige licitation af skomagerarbejdet, men dette vil direktionen ikke have. Forvalteren kender ikke noget til den annonces nærmere ordlyd og Grønvaldt siger, at han har udfærdiget den efter forvalterens anvisning.

Mpr nr. A116052 - - Dato : 18731112
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A116053 - - Dato : 18731123
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsanmeldelse. Der er tilsyneladende problemer med dødsanmeldelsen. Når der er tale om fattiglemmer går den opsparrede arbejdsfortjeneste i sognekassen, men det må ikke blive tilfældet med folk, der ikke har været fast på fattighjælp, efter Lunns mening.

Mpr nr. A116051 - - Dato : 18731210
Forfatter:Kloppenborg, løjtnant pensioneret Lunn
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. En pensioneret løjtnant Kloppenborg ønsker sin kone indlagt her, selv om han er bosiddende i Flensborg. Han er pensioneret fra den danske hær. Han er 73 år gammel og vil have konen ind på 3. klasse men der er problemer med kautionen. Lunn anerkender ham som dansk undersot og vil forsøge af anden ved at skaffe kaution, så konen evt. kan blive også efter mandens død.

Mpr nr. A116055 - - Dato : 18739999
Forfatter:Gartner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Gartner. Gartnerpladsen er opslået ledig og aktstykker er prioriteringsliste over ansøgningerne og kommentarer til deres egnethed.

Mpr nr. A116050 - - Dato : 18740107
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Direktionen har vedtaget, at der skal foretages trykprøver på dampmaskinen 2 gange årlig, og at resultatet heraf skal meddeles i de kvartalsmæssige indberetninger om de tekniske installationer. Hvilket man meddeler forvalter Bøggild.

Mpr nr. A116049 - - Dato : 18740323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Plovhavre (skat). Forvalter: Vedlagt sagen er en deklaration om betaling af plovhavreskat for 2 parceller mtr. 7 h og 7 d i Vejlby. Endvidere meddeler Selmer, at forvalteren er på benene igen, men han har ingen ro til at tage en tur til København. Ganske vist kan han vanskelig undværes,. da det er regnskabstid

Mpr nr. A116048 - - Dato : 18740506
Forfatter:Vogelius
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det er atter galt med Vogelius. Man overvejer at sælge den obligation, som han har præsteret som sikkerhed, men i så fald er der ikke tilstrækkelig sikkerhed. Man foreslår så at der skal sendes et brev til Vogelius og byfogden skal anmodes om at udpante ham. Inden brevet bliver sendt indkommer der den 9. samme måned meddelelse om, at der er betalt.

Mpr nr. A116046 - - Dato : 18740611
Forfatter:Steinbenner
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Plankeværket. Tilsyneladende er der en ved navn Steinbenner, der får sit overslag antaget. Der er så vidt jeg kan se uenighed mellem bogholder og forvalteren om denne sag.

Mpr nr. A116045 - - Dato : 18740613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Selmer rejser til København, hvor han har sat professor Jensen stævne. Han vil sammen med ham diskutere budgetterne og bespisningsproblemerne, som ministeriet har omtalt i en skrivelse, der er blevet præsenteret for direktionen under sidste møde.

Mpr nr. A116044 - - Dato : 18740708
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfruen. Oldfruen har bedt om rejsetilladelse hvilket man indstiller hende til overfor direktionen

Mpr nr. A116042 - - Dato : 18740812
Forfatter:Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalteren har sendt en skrivelse af 12. august 1874, hvori han opsiger sin stilling på grund af alder. Selmer sender en besræftigelse på modtagelsen af denne skrivelse, samt forbereder en skrivelse til ministeriet om Bøggilds pensionering

Mpr nr. A116041 - - Dato : 18741027
Forfatter:Hermansen, Jacob Skabelund Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hegn. Der er øvet hærværk mod et læhegn med indflettet ris 16 alen langt op mod skelet til Skabelunds grund. Mistanken falder enten på denne eller Jacob Hermansen. Selmer foreslår en dusør på 20 daler for oplysninger, der kan føre til opklaringen.

Mpr nr. A116074 - - Dato : 18760328
Forfatter:Schouby Nielsen, Anders Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Klagesag. En erstatningssag fra Schouby er løbende, der skal holdes et møde, hvor de to bønder Schouby og Anders Nielsen vil deltage sammen med vejinspektør Muller

Mpr nr. A116075 - - Dato : 18760529
Forfatter:Jensen, Niels Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Spildevand. Skrivelse til Hasle Herred om spilde vandsproblemerne. En københavnsk professor i kemi bliver indlagt uden øvrighedsattest, fordi der kau- tioneres fra universitet, Niels Jensen fra Hørret blev indlagt under bevogtning af 4 mand. De kunne ikke melde om voldsomheder, men kun om skældsord og trusler. Selmer mener, det er et spinkelt grundlag at indlægge manden på livstid på, hviket tilsyneladende er meningen.

Mpr nr. A116076 - - Dato : 18760606
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Vognmand Holm har andraget om nedsættelse af betaling for sin syge kone. Lunn mener sig i så god viden om hans personlige forhold, at han kan sige, at han sidder lige så godt i det som vognmand Dyhr, der også har en kone indlagt. Han har ikke fået afslag i betalingen.

Mpr nr. A116077 - - Dato : 18760612
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Selmer Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Snedker. Opsynspige. Snedkeren ansøger om lønforskud, idet en datter skal konfirmeres. Med sine mange børn har han vanskeligt ved at klare dagen og vejen. Konen venter endnu en lille. En opsynspige der er fæstet halvårligt, og som Selmer ikke gerne vil af med, frygtes at ville sige op til 1. maj. Patintbetaling Vognmand Holm får betalingen nedsat til det halve, ligesom vognmand Dyhr, der efter sin kones 4 års indlæggelse fik denne indrømmelse. Lunn mener, det samme må gælde Holm

Mpr nr. A116073 - - Dato : 18770113
Forfatter:Selmer Andersen, Ove Lindgren, bogtrykker Lunn
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord, operation. Bogtrykker Lindgren i Goteborg ønsker penge tilbage, da hans søn er undveget og har taget sit eget liv. Selmer anfører, at da Ove Andersen flygtede forlangte fængselsvsnet for hvis regning han var indlagt det samme. I dette tilfælde kunne der være rimelighed i det, da sønnen var betroet i anstaltens varetægt, men på den anden side, kan man ikke besætte pladsen med en anden patient fordi en patient er undvegen! Selmer beklager, at han var optaget med en knæoperation på en patient, da Lunn var på besøg på anstalten. Selmer overlader ellers mest muligt til kandidaterne, men lige meget hjælper det

Mpr nr. A116102 - - Dato : 18770208
Forfatter:Bechshøft
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overopsyn, løn. Bechshøft ansøger om tillæg i lønnen der er på 620 kr, fri bolig, brænde og belysning samt 1 kostportion eller pengegodtgørelse herfor.

Mpr nr. A116101 - - Dato : 18770312
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Grønvalt er blevet ansat som bogholder i Viborg, hvorfor man inddrager hans instruks der er fra 1865, og som er vedlagt sagen.

Mpr nr. A116084 - - Dato : 18770528
Forfatter:Winge, prokurator Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Prokurator Winge har ordnet et jordkøb med Valeur til 8600 kr, den afsatte sum hertil 12000. Selmer mener, der skal købes anden jord for resten af pengene.

Mpr nr. A116083 - - Dato : 18770815
Forfatter:Carlen, Jens, tømrer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Tømrer, løn. Anstaltens tømrer, Jens Carlsen, anfører, at han gerne vil sidestilles med murer og snedker i løn. Disse får incl. dyrtidstillæg 880 kr årligt og tømreren forlanger 808 kr, hvilket bliver anbefalet af forvalteren, der anfører, at han er anstaltens dygtigste håndværker, som man har megen gavn af.

Mpr nr. A116081 - - Dato : 18771107
Forfatter:Behmer, dr
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægerregning. Hermed følger dr. Behmers forklaring på hans regning, og en anden regning i samme forbindelse. Forvalteren vil have tilladelse til at bytte anstaltens heste bort.

Mpr nr. A116079 - - Dato : 18771208
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der skal købes brød. Garnisonen har tilsyneladende fået billigere priser end anstalten, trods det, at rugen er faldende for tiden som Lunn anfører.

Mpr nr. A116080 - - Dato : 18771217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Patientflytning. Ribe amt har indsendt en patient til observation, men Selmer har nægtet at modtage ham, fordi det var ingen problem at erklære ham for sindssyg. Han har påsat flere brande. Ministeriet ønsker direktionens udtalelse over sagen. Selmer vil medsende en personlig forklaring. Randers amt vil os tillivs skriver Selmer dramatisk idet amtet har forespurgt om der er plejepatienter herfra, der egner sig til overførsel til plejehjemmet i Mariager. Så vidt jeg kan se ønsker man patienter af såvel helbredelige som uhelbredelige, mens Selmer kun kan acceptere de uhelbredelige.

Mpr nr. A116009 - - Dato : 18790704
Forfatter:Holm Jcobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Hagen Jacobsen ansøger om lønforhøjelse, da han er bnekendt med at andre hospitaler funktionærer aår det. Holm mener dog ikke det er tiden da alle funktionærernes lønninger snart skal tages op samlet

Mpr nr. A116219 - - Dato : 18790802
Forfatter:Fischer, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Angående patienten Fischer, se 116-217. De er vel enige med mig om, at den at ministeriet indrømmede begunstigelse gældende fra indlæggelsdagen? Jeg mener, at vi for øjeblikket ikke kan give den gamle Fischer en officiel meddelelse, som kunne henlede de preussike autoriteter på, at han har forbindelser heroppe. Der er ingen sikkerhed stillet for ham. Sag vedr. en patient, der var indlagt i 1867 for fuld betaling, men som nu på fattigkassens regning selv om vedkommende har en formue på 700 rdl.

Mpr nr. A116082 - - Dato : 18790814
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker forandringer med hensyn til antagelsen og formulering af licitationer, endvidere ønsker han rughalm til senge optaget på licitationslisten.

Mpr nr. A116167 - - Dato : 18791029
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter, bogholder. Forvalter Hagen Jacobsen og bogholder Borch er kommet i urede over, om forvalteren er bogholderens overordnede. Bogholderen mener, at stillingen er sidestillede den anden at forvalteren er overordnet

Mpr nr. A116008 - - Dato : 18800304
Forfatter:Holm Møller
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Organist. Der er kommet en frk. Møller, der ansøger om pladsen som husholderske, der er ikke andre ansøgere og Holm anbefaler, at man ansætter hende uden yderligere at opslå pladsen ledig. Desuden er der at andragende fra organisten om forhøjelse af lønnen, hviklt Holm støtter, da han mener det vil være svært at få en organist til samme pris igen

Mpr nr. A116001 - - Dato : 18800312
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner, løn. Undertegnede, der har tjent som portner siden 1. maj 1876 tillader sig herved at ansøge den høje direktion og et tillæg til min løn, som er 200 kr. årligt samt fri bolig, bespisning, lys og brænde har i de forløbne år ikke været tilstrækkelig til mit og konens underhold, hvorfor jeg er så fri at fremkomme med andragende. Rasmus Sørensen

Mpr nr. A116155 - - Dato : 18800827
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Svinekød. En slagter, hvis bud ikke er antaget stiller spørgsmål om grunden til direktionen.

Mpr nr. A116154 - - Dato : 18810613
Forfatter:Møller, Christine, husbestyrinde
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Husbestyrerinde, løn. Christine Møller, der er husbestyrerinde anmoder om, at få lønforhøjelse, så hun får lige så meget som oldfruen. Hun mener, at arbejdsbyrden og ansvaret er lige stort.

Mpr nr. A116156 - - Dato : 18810820
Forfatter:Ziegler, slagter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kød. Oplysninger om kødpriser fra garnisonerne og fra Horsen. Desuden et bud fra slagter Ziegler, om levering af kødvarer til hospitalet.

Mpr nr. A116160 - - Dato : 18810820
Forfatter:Furste, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Furste, der er overlæge på Vordingborg-hospitalet sender en afskrift af deres budget.

Mpr nr. A116157 - - Dato : 18811217
Forfatter:Reddersen, bager, Risskov
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Reddersen i Risskov har haft leverancen af sigtebrød og franskbrød i 6 år, og ønsker stadig denne derfor fremsender han et bud herpå til direktionen.

Mpr nr. A116158 - - Dato : 18820616
Forfatter:Reddersen, bager
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Reddersen har fået sit bud underkendt, selv om han var lavestbydende. Han opfordrer derfor direktionen til at afholde en ny licitation, men dette afslår man.

Mpr nr. A116159 - - Dato : 18820621
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Postbud, løn. Morten Eriksen, der er postbud, anmoder om lønforhøjelse, da han med en arbejdstid på 14 timer ikke har mulighed for at have bierhverv, ejheller har særlig store indtægter ved siden af de 500 kr han får om året. Han er ansat i 1875 og har kone og 4 umyndige børn, samt betaler 160 kr for husleje og brændsel årligt.

Mpr nr. A116161 - - Dato : 18831017
Forfatter:Birch, Anna Caroline, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters skattepligt. Vejlby sogneråd fremsætter en sag mellem Vordingborg landsogn og Rønne Købstads skifteret vedr en Anna Caroline Birch, som de holder bevis på, at ptt har skattepligt i opholdskommunen. Direktionen svarer, at skattepligten er usikker, men man kan heller ikke hjælpe, da hospitalet igen oplysninger har om ptt formueforhold

Mpr nr. A116164 - - Dato : 18840307
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pleje - og arbejdsanstalt. I Mariager pleje og arbejdsanstalt kan man kun modtage sindssyge midlertidigt indtil der er plads i Århus, hvilket man meddeler fra Randers amt er optaget i Marriager pleje- og arbejdsanstalts vedtægter fra 1861. Vedlagt et eksemplar af vedtægterne.

Mpr nr. A116162 - - Dato : 18840309
Forfatter:Christensen, bager, Vejlby Reddersen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bager Christensen fra Vejlby skriver, at han har kendskab til Reddersen har fået leverance af brød uden at være lavestbydende, Han spørger derfor, om det er muligt at fremsætte endnu et bud? Direktionen svarer, at det er der ikke, men han er velkommen til at byde i fremtiden.

Mpr nr. A116163 - - Dato : 18840314
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Direktionen har anmodet Kgl. Frederiks Hospital om at forsyne såvel Oringe som Århus med kandidater, om end det vil være utilstrækkelig for begge hospitaler. Frederiks Hospital ønsker dog, at forsyne Oringe med det nødvendige antal kandidater, så man kan ikke gå ind for direktionens forslag.

Mpr nr. A116165 - - Dato : 18840612
Forfatter:Nielsen, T C, gartner
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartner, løn. T. C. Nielsen, der er gartner ved hospitalet anmoder om, at få tilladelse til at sælge planter og frø af eget tiltræk. Dette kan direktionen ikke tillade, men man lover, at det vil blive forsøgt af forbedre hans stilling ved en øgning af lønnen, da han nu har fået en større familie.

Mpr nr. A116166 - - Dato : 18849999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Opsyn. De mandlige opsyn dender en petition til Holm om at måtte få større løn, da de mener, at de har ansvarsfuldt arbejde. Især mener de, at ældre opsyn, der lader sig ansætte i et længere tidsrum bør have mere i løn, da se bliver uegnede til strenge arbejde. Endvidre må det være i hospitalets interesse, at der er skolede opsyn

Mpr nr. A116187 - - Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger og beskrivelser af udvidele af cellebygningen og et nyt afsnit ved siden af udbygningen fra 1862, tegnet af Holm og forhandlet med sundehskollegiet. Se 116-176,177,178,180,185, der handler om samme plan.

Mpr nr. A116007 - - Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseskstrakter. Senge. Holm spørger om didrektionesmedlemmerne har noget imod, at han for fremtiden alene underskriver kasseekstrakten, da den i modsætning til tidligere hvor der kun var kvartalsafregning, nu skal afleveres hver måned. Man skal holde møde om licitaions af senge

Mpr nr. A116150 - - Dato : 18850731
Forfatter:Holm Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overopsynsdame, anbefaling. Barfod ønsker at træde af i en alder af 53 år. Hun har fået beskadiget højre tommelfinger af en urolig pt. og hun er nervøs. Begge svageligheder, vil gøre det vanskeligt for hende at opnå andet arbejde, hvorfor direktionen med Holm i spidsen indstiller hende til pension. Hun har klaret sig selv fra 15års alderen

Mpr nr. A116010 - - Dato : 18861023
Forfatter:Grønlund, D Compani, Det Kongelige Københavnske Brandassurence
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Fra D. Grønlund, der repræsenterer det Kongelige Københavnske Brandassurence Compani får man et tilbud på, at forsikre hele hospitalet for 1 1/2 0/00, når der snarest indsendes tegninger, der viser bygningernes beliggende og brandsikring.

Mpr nr. A116005 - - Dato : 18870127
Forfatter:Betack Lunn
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. En Hr. Betack? har været hos Lunn og sagt, at man skulle holde mundtlig licitation eller hvis skriftlig licitation blev fastholdt skulle åbningen af tilbudene være offentlig.

Mpr nr. A116003 - - Dato : 18870501
Forfatter:Helweg, K, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Løn. K. Helweg har af forvalteren fået at vide, at der er bordtfaldet et aldertillæg, hvorfor hans løn går ned fra 1464 kr til 1400 kr. Da denne løn er under den han blev ansat med skriver han til direktionen om, at denne måtte optage sagen.

Mpr nr. A116004 - - Dato : 18870508
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk. Møller Meyer fra Mariemølle skriver til direktionen, at han er villig til at overtage leveringen af mælk for de kommende 3 år uden licitation. Tilbuddet er formodentlig godt nok, men er det i overensstemmelse med licitationsreglerne ?

Mpr nr. A116006 - - Dato : 18880307
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Alarm. Forvalteren har foreslået, at der bliver opsat en elektrisk alarm i håndværkernes huse, hvilket Holm anbefaler meget, men han tvivler på, at der er tilstrækkelig med penge til sådant projekt.

Mpr nr. A116186 - - Dato : 18880408
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ. Ved oprettelen af sindssygeanstalten i Middelfart indkaldes der til delegeretmøde i København for at udarbejde ændringer til regulativet. Blandt andet vedrørende optagelsesområder. Statshospitalerne forpligtiges til at optage alle patt. udenfor København, således, at man får kortest mulig ekspektantliste

Mpr nr. A116151 - - Dato : 18880528
Forfatter:Meyer, Møller Otto Walther Nielsen, murermester
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mælk og brød. Der er indkommet bud fra Meyer, der ønsker leverancer uden licitation, men det ønsker direktionen ikke at acceptere. Der er kommet bud fra Walther om, at murmester Nielsen har tilbudt at bygge ligkapellet, dette ønsker man at accepterer uden licitation, da man ved sidste byggearbejder var ganske tilfreds med Nielsen.

Mpr nr. A116152 - - Dato : 18881104
Forfatter:Meyer, Otto
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Træer. Anstaltens træer ved Grenåchauseen har rødder i Otto Meyers mark, hvilket han mener skader væksten, så han anmoder direktionen om, at rødderne bliver hugget over. Han ønsker skadeserstatning på 80 kr.

Mpr nr. A116153 - - Dato : 18889999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestedragt. Vi undertegnede tager os den frihed at anmode hr. ovrlægen om tilladelse til i vor fritid af gå i hele leveriet udenfor asylet. Undertegnet en række plejere.

Mpr nr. A116168 - - Dato : 99991024
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Selmer sender regnskabet til revision hos Dahl

Mpr nr. A116178 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Inventar. Ved 15% forøgelse af belægningen skal der anskaffes nyt inventar, og der skal indrettes 2 nye afdelinger. Skrevet med Holms hånd

Mpr nr. A116129 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Ulæseligt

Mpr nr. A116194 - - Dato : 99999999
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Celler. der skal udskiftes ovne i celleafdelingen på mandssiden. Overslag over de forskellige arbejder og skerevet i Top Bøggilds håndskrift

Mpr nr. A116196 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Ovn. Selmer har vanskelighedermed indstillingen af en ovn, og det har været nødvendigt, at indkalde en sagkyndig udefra til at indstille den

Mpr nr. A116099 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelægen. Udkast til instruks for reservelægen. Det er skrevet på samme papir som 116-098, der heller ikke kan dateres præcist.

Mpr nr. A116181 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for husholdersken. Skrevet med Selmers hånd, formentlig den første instruks, der er udarbejdet

Mpr nr. A116002 - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer, overlæge Albertsen, religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Behandling. En kladde fra Selmers hånd vedrørende en religionslærer Albertsen? der er indlagt for repræsentantsskabs regning (Fattighuset?) fra Randers. Med mindre, der bliver afgivet løfte om at betale patientens behandling, vil han blive ført til Randers for repræsentantskabets regning

Mpr nr. A116177 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Oversigt over forskellige arbejder, der skal forestages på mands- og kvindesiden. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116184 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Liste over klædningsstykker, der skal udleveres pr. mand og kvinde, samt mærker vedrørende udlevering af grej til kvittering.

Mpr nr. A116185 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger og forklaringer til et nyt afsnit med oholdsstuer og celler samt en surveillance-afdeling. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116019 - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. En Friis skriver et takkebrev for en decharge for bygge- og inventarregnskabet for det nyopførte jyske helbredelsesanstalt

Mpr nr. A116180 - - Dato : 99999999
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Derskal indrettes 2 nye afdelinger se 166 177 og 178. Sagen er vedlagt tegninger over de to nye afdelinger samt en oversige over hvilke stuer, der hører til forskellige afdelinger og antal senge samt rumstørrelsen. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116222 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Budgettet er blevet godkendt af ministeriet ganske som det er forelagt af direktionen.

Mpr nr. A116134 - - Dato : 99999999
Forfatter:Sinding, fru
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsigelse. Mine herrer bør dog ikke være uvidende om, at fru Sinding har bestemt sig for at rejse herfra den 1. marts, til hvilken tid hun har været her i 6 år. Ishuset som vi talte om i sidste møde blev rejst i sidste uge

Mpr nr. A116176 - - Dato : 99999999
Forfatter:Walther, professor Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over vedligeholdelsesarbejder fra prof. Walther, skrevet med Holms skrift.