Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 258 poster med søgeordet: A119
Mpr nr. A119073B - - Dato : 18441104
Forfatter:Nielsen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøde. Adkomstattest og skøde til Niels Nielsen Bomholdsgård i Vejlby.

Mpr nr. A119006A - - Dato : 18460630
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostningskalkule. Omtrentlig kalkule over omkostningerne som kunne antages at ville medgå til opførelsen af en dåreanstalt for Jylland i henhold til vedlagte tegning. se 119-001-005

Mpr nr. A119008A - - Dato : 18460928
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Hospitalets beliggenhed. Forskellige breve og udkast til afhandlinger om valget af beliggenhed til det kommende Daarehospital i Nørrejylland, bl.a. indlæg i Københavnerposten, der kritiserer at hospitalet bliver anlagt ved en skov i nærheden af en større by. Bladet hævder, det vil være alt for let for ptt. at flygte under sådanne omstændigheder.

Mpr nr. A119019A - - Dato : 18470127
Forfatter:Johansen, kammerråd, landinspektør Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Anvisning fra byggekommissionen til kammerråd landinspektør Johansen i Århus til dækning af hans honorar for opmåling af de indkøbte jorder til bygning af den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland. Kan hæves hos landsoverretsprokurator Dahl i Århus.

Mpr nr. A119013A - - Dato : 18470814
Forfatter:Rasmussen, Hans Mikkelsen, Rasmus Jensen, Rasmus Stenberg, Mathias
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Undertegnede Hans Rasmussen, ejer af matri. nr. 26 i Weilbye Krat. Rasmus Mikkelsen ejer af 15 ibid og Rasmus Jensen Abild ejer ef no. 11 ibid, erklærer herved, at vi hver for sig vil afhænde ved salg til det offentlige så meget af vore bemeldte kratlodder, som kommer til at ligge norden for den linje, der trækkes i retning af Mathias Stenbergs søndre skellinje ud mod øst til havet, Købesummen bliver 400 rdl. pr td. lend. Der gives sælgeren vejret på de afhænde parcellere.

Mpr nr. A119014B - - Dato : 18470815
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Undertegnede Jacob Madsen, som hars selvtligt fæsteløvte på at postembedet i Weilbye ... Huus med Agerlod paa det saakaldte Egaa Fjed, under Matri. Nr. erklærer herved at jeg er villig til at afstaae og overdrage til det Offentlige uden nogen forholdenhed til min Fæsterettighed...

Mpr nr. A119015B - - Dato : 18470818
Forfatter:Steenberg, Marthinus Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Marthinus Steenberg sælger sin jord med hus for mindst 220 rd, dog således at Peder Nielsen jords matr. 6 a. kan erhverve et stykke til at lægge ind under sin grund. Han og hans familie må bebo huset samt høste dette års afgrøde på marken.

Mpr nr. A119009 - - Dato : 18471105
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningskommission. Forhandlings-Protocol for den til at forestaae opførelsen af en Helbredsanstalt for Sindsvage i Nørre Jylland allernaadigst anordnede Commission.

Mpr nr. A119076B - - Dato : 18471120
Forfatter:Cancelli, Danske Kongen
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejsebevilling. Skrivelse fra Danske Cancelli om at kongen har bevilliget 800 rdl til rejse i Eropa for at undersøge bygninger og organisation først og fremmest på tyske dåreanstalter førend man fanger an med bygningen af den jyske dåreanstalt. Hvis rejsen udstrækkes til England, er der yderligere bevilliget 200 rdl.

Mpr nr. A119101 - - Dato : 18471122
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 7 Brev om -vejføring fra Ebeltoftvejen. Henviser til et kort ?

Mpr nr. A119102 - - Dato : 18471126
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 8, 621(a), Ang omkostninger til vejen fra Ebeltoftvejen til Anstalten grund. A119102a Brev fra Goldsmith 8/10 1851 ang. Yderligere vejanlæg. a119102b Overslag når frem til et beløb på 2280.7 rbd.

Mpr nr. A119077B - - Dato : 18471127
Forfatter:Selmer, H, Psychiather dr
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejseinstruks. Herrr. Psychiather Dr. H. Selmer får instruks for den rejse , han har at foretage til at indsamle oplysninger om indretningen af helbredsanstalter for sindssyge. Anbefalingsteksten er både skrevet på dansk og fransk. Udstedt af sundhedskollegiet

Mpr nr. A119016B - - Dato : 18471127
Forfatter:Wenck, Captain i ingenieurcorpset Cancelli, Danske
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Den gamle vej til krattet fører ad Ebeltoftvejen til Vejlby og derfra til krattet som markvej. Denne vejførring er en omvej, hvorfor man foreslår en ny bygget, hvilket man har truffet aftale med captain i ingeneurcorpset Wenck om, idet han er i ledelsen af hovedvejsreparationen i Århus amt, hvilket meddeles danske cancelli. Man håber vejen kan blive færdig inden påbegyndelse af arbejdet på bygningerne i foråret 1848

Mpr nr. A119119 - - Dato : 18471203
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 11 til Simony vedr. forberedelser til indhegning af Daareanstaltens grund.

Mpr nr. A119017A - - Dato : 18471204
Forfatter:Johansen, P A, landinspektør Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Byggegrund. Landinspektør P. A. Johansen fremsender kort over helbredelsesanstaltens jorder tillige med regning for opmålingen. Attesteres af Simony

Mpr nr. A119105 - - Dato : 18471207
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Udskrift fra Herredets Auktionsprotokol, over Licitationen over stikvejen.

Mpr nr. A119030A - - Dato : 18471208
Forfatter:Madsen, Jacob Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Overdragelse af jord. Til den nye dåreanstalt i Vejlby Krat bliver der købt jord, bl.a., et stykke, der hører ind under Vejlby præsten. Denne jord er fæstet til Jacob Madsen, der i kontrakten overdrages ejendomretten til et hus i Vejlby i stedet for, idet han afstår sit hævdfæste til pastor Wagtmann i Vejlby og den sælger grunden til dåreanstalten. Kopi af det originale dokument med præstens ægthedsvidnesbyrd på.

Mpr nr. A119103 - - Dato : 18471210
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 19. Brev ang. Resultatet af Lictationen d. 7 december over en stikvej til anlægget. A119103a Fortegnelse over licitationen De antagne bud når op på 1987 rbd

Mpr nr. A119120 - - Dato : 18471211
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 16 Til Forvalter Rasmussen Svar på Brevet af 3/12 Om tilvejebringelse af de fornødne Tornebuske til Indhegning, og om hvilken sort der er bedst til formålet. - om Licitation over en stenkiste over bækken , og om anlæg af en skovvej.

Mpr nr. A119018A - - Dato : 18471211
Forfatter:Simony Dahl, landsretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Anordning af Simony til landsretsprokurator Dahl med anvisning på udbetaling af købesummen for jord til bygninger og asylvejen samt opmåling af grunden indhegning af denne og løn til opsynsmand, der skal føre tilsyn med byggepladsen. Underskrevet Simony

Mpr nr. A119021B - - Dato : 18471224
Forfatter:Dahl Wenck, ingeniørkaptajn Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I brev fra Dahl meddeles, at der ligger penge til Wenck, ingeniørkaptajnen, der har anlagt asylvejen. Summen er 2150 rdl. Vedlagt deslige en afskrift bekræftet af Dahl over landinspektør Johansen beregning af arealet af grunden, der er indkøbt til Jyske asyl.

Mpr nr. A119100 - - Dato : 18479999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
B VI Terrainarbejder indeholdende: B VI-ia: Vejanlæg B VI-b: Grundens Indretning, Markens drift B VI-c Havens anlæg

Mpr nr. A119075B - - Dato : 18479999
Forfatter:Hansen, dr med Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Selmer rejse. Skrivelse, der indeholder Selmers rejseplan for den rejse han bliver bevilget penge til at staten for at undersøge de bedste planer for bygninger og organisation af den kommende helbredsanstalt. Stilet til dr med Hansen, der er dekan for sundhedskollegiet

Mpr nr. A119121 - - Dato : 18480109
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 23 Til Simony Det oplyses at der skal bruges 12000 planter, af sorten Hvidtorn eller Havtorn (?)

Mpr nr. A119104 - - Dato : 18480127
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 18 Brev til Dahl ang. Udbetaling til Ingeniurcapitain Wenck.

Mpr nr. A119029A - - Dato : 18480203
Forfatter:Madsen, Jacob, ungkarl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kopi af dokument af overenskomst mellem commissionen til opførelse af en helbredsanstalt ved Risskov og Vejlby præstekald om afståelse af en lod, der tilhører præstekaldet. Overenskomsten og købesum 300 rdl pr. td. land er godkendt at danske cancelli. Jorden er fæstet til ungkarl Jacob Madsen der har et hus i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119022B - - Dato : 18480215
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I skrivelse til Det danske Cancelli fra kommissionen kan ses, at man ved berigtigelse af summerne i købet af grunden er stødt på, at en lod ejes af Ålborg? Hospital. Man ønsker indledt underhandlinger med stiftsøvrigheden om overtagelsen af denne lod.

Mpr nr. A119122 - - Dato : 18480215
Forfatter:Bygnings Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 34 Ansøgning til Rentekammeret om indkøb af 12000 hvidtorn-planter til levende hegn.

Mpr nr. A119033A - - Dato : 18480229
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Liste over pantegældsoplysninger, der skal påføres skøder ved køb af grund til helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A119123 - - Dato : 18480304
Forfatter:Rentekammeret
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 42 Skrivelse vedr. levering af 12000 planter. Der henvises til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm.

Mpr nr. A119124 - - Dato : 18480306
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 43 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Han anmodes om at sørge for forsendelsen af planterne snarres og billigst muligt.

Mpr nr. A119024B - - Dato : 18480307
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatteansættelse. Brev fa rentekammeret til landinspektør Johansen, hvori man tillader at skatteansættelsen af jorder, der er indkøbt til den kommende helbredsanstalt takseres efter matrikeltaksten - i stedet for ved særskilt taksation for hver lodsejer. Genpart

Mpr nr. A119023 - - Dato : 18480307
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skatteansættelse. Landinspektør Johansen anmoder Simony om at fremskynde hartkornsætningen af de lodder som er indkøbbt til grund for den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland i rentekammeret. sImony får det ordnet således at der ikke skal en særskilte synsforretning til for skatteansættelsen.

Mpr nr. A119078A - - Dato : 18480328
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsvejledning. Program for Daareanstalten ved Aarhus til bygmesterens efterretning. I. til grundtegningernes affattelse. 1. og 2. afdeling for rolige patienter, 2. og 3. afdeling for urolige patinter. 10 pladser til de dannede klasser, 29 pladser til de ringere klasser, 17 pladser til patienter i forening 9 pladser til isolerede. Alle detaljer vedrørende afdelingernes indretning er specificerede i rapporten.

Mpr nr. A119125 - - Dato : 18480330
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 54 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Der rykkes for svar , da man intet har hørt.

Mpr nr. A119126 - - Dato : 18480403
Forfatter:Plantageinspektør Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 56 Følgebrev til leveringen af de forlangte 12000 planter ( til Daareanstalten i Wiborg (?)).

Mpr nr. A119127 - - Dato : 18480414
Forfatter:Marthiniuus Stenberg, Opsynsmand over anstaltens jorder og Kratloder
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 58 til Simony "… lade dem videvorledes at det går med Daareanstaltens diger det går nu rask med at indkaste Jeg haaber at diget skal næsten være færdigt tel sørste mai. Jeg vente nu kuns på Planter til at beplante med (!)." anmoder om at benytte lidt græsning på anstaltens jorder.

Mpr nr. A119094A - - Dato : 18480415
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Arbejdstandsning. Århus amtsråd har indsendt en begæring til justitsministeriet om, at de arbejder der er begyndt ved dåreanstalten for Nørrejylland skal indstilles, idet der forventes mangel på arbejdskraft. Simony svarer, at der kun er indledt vejbygning til asylet, og at man vil fuldføre indhegningen af området. Ud over dette vil der ikke fordres nogen lokal arbejdskraft af betydning. Ved det fremtidige byggeri, bliver der fortrinsvis beskæftiget byggearbejdere fra købstæderne og København og der bliver tale om håndlangere fra de nærmeste landsbyer, hvilket vil betyde nogen mangel på arbejdskraft i disse, som kunne have været til brug for de lokale bønder. Ud over dette kan der ikke være tale om arbejdskraftbehov, som kan være til skade for arbejder i det øvrige amt.

Mpr nr. A119128 - - Dato : 18480425
Forfatter:Kommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 62 Kladde til 2 breve 1) Til forvalter Rasmussen om at planterne er afsendt med skib fra København vedr. Stenbergs anmodning om græsning ses ingen grund til at afslå, og Rasmussen anmodes om at faftale nærmere. 2) Til Stenberg om at henvende sig til Rasmussen vedr. græsningen.

Mpr nr. A119025A - - Dato : 18480505
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I anledning af at kommissionen har erfaret under opgørelsen af købesummerne at et areal tilhørte Århus Hospital, men var fæstet til Johan Christensen i Vejlby og der i den anledning er indsendt andragende til Det danske Cancelli om forhandlinger med stiftamtmanden og biskoppen vedrørende afståelse af det omtalte jordstykke meddeler cancelliet at man har underhandlet med de betræffende myndigheder, og at jorden kan afsås til en grundpris af 400 mark pr. td. land, idet det sættes i hartkorn efter hele gården samt at købet ikke indebærer nogen udgifter for sælgeren.

Mpr nr. A119129 - - Dato : 18480525
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 65 Til Simony Planterne er ankommer og plantet. Græsning aftalt med Stenberg

Mpr nr. A119080B - - Dato : 18480711
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger Arkitekt Friis' overslag over omkostningerne til den oprindelige plan, hvis pris bliver ca 199 759 rdl.

Mpr nr. A119026A - - Dato : 18480712
Forfatter:Simony Steenberg, M
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Erstatning. 2 skrivelser fra M. Steenberg, Vejlby Krat, i anledning af, at der er gjort skade i hans rugmark ved opmåling at vej og dige i anledning af byggearbejderne til den kommende helbredsanstalt. Han anmoder Simony om erstatning for tabet.

Mpr nr. A119081B - - Dato : 18480719
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Mursten. Man indberetter til justitsministeriet at der er købt mursten, men at det ikke er muligt at få dem leveret på grund af krigstilstanden i Jylland.

Mpr nr. A119028B - - Dato : 18480915
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskat. I forbindelse med grundkøbet til den nye helbredsanstalt for sindssyge i Nørrejylland ansøger man om dispentation fra reglerne om hartkornsætning og gammelskat og fra reglen om, at der skal fremstilles et kort over de købte grunde. Man mener dog ikke fra amtets side, at der kan dispenseres fra relerne, fordi det ville give staten fordele frem for private, som denne ikke retteligen bør have

Mpr nr. A119027A - - Dato : 18480919
Forfatter:Dahl, stiftamtmand
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kommissionen har andraget, at der må forlods tilskødes jord til anstalten uden synsforretning, hvilket amtet indsender til approbation i danske cancelli, der misbilliger denne fremgangsmåde. Underskrevet af stiftamtmand Dahl til Moesgaard. Indlagt er et regnskab over udgifter til indhegning, vejbygning m.m. i anledning af byggemodningen.

Mpr nr. A119130 - - Dato : 18480923
Forfatter:Forvalter rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 77 til Simony ang. Salær for det tilsyn han har udført ved oprettelsen af hegnet på Daareanstalten.

Mpr nr. A119032A - - Dato : 18481025
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Bekræftelse fra amtet på, at der er lavet skøde om overdragelsen af et hus med grund til Jakob Madsen samt, at en del af jorden er overdraget til commissionen til opførelse af en dåreanstalt ved Vejlby af Vejlby pastorat. Skødet er i overensstemmelse med kancellibeslutningen af 3. februar s. å.

Mpr nr. A119095 - - Dato : 18481107
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggestandsning. Justitsministeriet meddeler commissionen til opførelse af Daareanstalt for Nørrejylland, at man på grund af mangel på penge i statskassen efter meddelelse fra finansministeriet ikke ser sig i stand til at stille fornøden kapital til rådighed for videreførsel af de påtænkte byggearbejder. Dog kan man i første omgang afse 13 000 rdl. '

Mpr nr. A119154 - - Dato : 18481113
Forfatter:Selmer ?
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde med mange rettelser ret ulæselig

Mpr nr. a119081 - - Dato : 18481113
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Bygninger mv.

Tekst:
B IV Byggeplanen Vedreørende Til Justitsministeriet. Byggecommisionens Protokol Nr. 69 Concept til en Skrivelse til Ledsagelse af Programmet og Tegningerne, .

Mpr nr. A119155 - - Dato : 18481122
Forfatter:Friis, Selmer Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Justitsministeriet vedr. standsning af byggearbejderne i forb. Med mulighedeb for krig.

Mpr nr. A119156 - - Dato : 18481201
Forfatter:Kjøbenhavnerposten
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Protesterer mod standsningen af byggeriet. "… Vi troe derfor med Prof. Fenger at det er meget ønskeligt, om denne Foranstaltning fremdelses gae sin uforstyrrede gang. Vi troe det saa meget mere, som de statistiske data der anføres …. Viser at de Afsindiges antal er tiltaget i denne sommer,,… at det skulle være Krigen der , der i saa betydelig grad har forøget Befolkningen paa Bidstrup." …. " … maa anse det for ubetimeligt, ja vel for uforsvarligt , at Regjeringen har troet at burde stille Opførelsen af Helbredelsesanstalten ved Aarhus i bero:"

Mpr nr. A119031B - - Dato : 18481208
Forfatter:Dahl, overretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Kommissionen skriver til justitsministeriet, at man gerne vil have overført 2000 mark til Århus Amtsstue til dækning af køb af en grund tilhørende præstekaldet i Vejlby samt til dækning af omkostninger af køb af areal til Grenåvej til asylet. Overretsprokurator Dahls kvittering er bindende.

Mpr nr. A119157 - - Dato : 18481216
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Udkast til en Adresse fra Philiatrien til Rigsdagen, hvor man protesterer mod standsningen af byggeriet.

Mpr nr. A119159 - - Dato : 18481231
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde til brev til Prokurator Dahl

Mpr nr. A119158 - - Dato : 18490104
Forfatter:avisen Fædrelandet
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 "Bør opbyggelsen af den Jydske Daareanstalt stilles in Bero" om Philiatriens adresse til Rigsdagen som man bakker op om, og artiklen slutter: " Til held for sagen har … den Nuværende Finansminister , … ., forelagt Rigsforsamlingen en forandret Finansplan, i hvilken der er gjort udvei for at Daareanstalten ufortøvet kan blive opført " …

Mpr nr. A119163 - - Dato : 18490108
Forfatter:Simony - Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 83a og b Skrivelse til Justitsministeriet hvori man anmoder om at forelægge Tegningerne og (bygge)Programmet for kongen til Approbiation og tilstaelse af et Honorar.

Mpr nr. A119160 - - Dato : 18490114
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Selmer "Det glæder mig at kunne underette dem om atder i gaar indløb til Justitsministeriet en Forespørgsel fra Finantsministeren om, hvor stort et beløb Daareanstalten behøvede tilæ Bygningsarbeiderne i indeværende aar, naar desse blev indskrænkede saameget som omstændighederne tillode det, eller maaske rettere udtrykt, hvilket mindste Beløbvar , som Commisionen kunne lade sig noie med. Commisionens erklæring vil naturligvis i den anledning blive indblandet. Jeg tænker at brevet vil komme en af dagene til Commisionen"

Mpr nr. A119161 - - Dato : 18490116
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 82 Skrivelse hvor man bedes forholde sig til Finantsministeriets forespørgsel om at genoptage arbejdet efter en indskrænket plan.

Mpr nr. A119162 - - Dato : 18490124
Forfatter:Commisionen - Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 85 Udkast til et concept til Justitsministeriet hvori Commisionen afgav betænkning om med hvad man kan lade sot noie.

Mpr nr. A119106 - - Dato : 18490314
Forfatter:Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 102 Brev ang. Og regnskab (119106a - beregning) over vejen til byggepladsen - med 8 stk betalings- og kvitteringslister.

Mpr nr. A119939 - - Dato : 18490315
Forfatter:Johansen, landinspektør Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Jeg påtvivler ikke, at af Århus Amt er communiceret Dem en under 17. f.m. af Indenrigsministeriet afgiven Resolution, hvorved det er tilladt at Skyldsætningen af de til Dåreanstalten for Nørre Jylland indkjøbte Jordlodder må skyldsættes efter taxations Forholdet af Ejendommen Matr. N: 6a Det ville imidlertid være Commissionen kjært at erfare, hvorvidt Sagen er fremmest og De ville derfor forbinden Dem os ved at meddele os underretning herom. Vi haabe, at der ikke fra Sælgernes side er mødt nogen Vanskeligheder ved Sagens Ordning på den af Ministeriet ...Måde. Til landinspecteur Johansen fra Simony

Mpr nr. A119040B - - Dato : 18490323
Forfatter:Johansen Ryes, general
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Indenrigsministeriet har besluttet at skyldsætningen af jorden nu tilhørende jydske dåreanstalt, skal ske fra en enkelt ejendom, og man kan snart begynde bygningen af Jydske Asyl. Dog mener Johansen, er der måske lange udsigter med at komme igang med bygningen, da fjenden står syd for Fyn og general Ryes tropper trækker sig nordpå, man kan forvente en occupation af tyske tropper. "Gud see i Naade til os her i Jylland, thi der forestaar os sandsynlig en haard overgang

Mpr nr. A119034A - - Dato : 18490328
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Efter at købesummen for det af præsteembedet i Vejlby sogn ejede jordstykke som er solgt til dåreanstalten for 1252 rdl er berigtiget, sender man skødet med pastor Wagtmanns underskrift og stiftsøvrighedens berigtigelse af papiret, samt brev fra det danske kancelli om afsendelsen.

Mpr nr. A119035A - - Dato : 18490329
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Andragende til justitsministeriet om, at man må tinglæse skøderne uden påtegnelse om berigtigelse, idet adkomsten går helt tilbage til udskiftningen, hvor byens krat er fordelt på forskellige ejere.

Mpr nr. A119164 - - Dato : 18490329
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.101 Udbeder sig yderligere betænkning ang. Den subsidiære byggeplan.

Mpr nr. A119036A - - Dato : 18490330
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Brev fra kommissionen til opførelse af en dåreanstalt til fuldmægtig Goldschmidt om at tage skridt til købet af en lod, der tilhører Århus hospital, samt orientering om, at såfremt sagføreren ikke har tilstrækkeligt med midler i kassen, vil kommissionen snarest overføre de nødvendige midler.

Mpr nr. A119131 - - Dato : 18490330
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 104 Til Forvalter Rasmussen Der udbetales 50 Rbdlr for tilsynet, som er udført til stor tilfredshed, og tilbud om tilsyn med fremtidige udbedringer modtages med tak.

Mpr nr. A119082B - - Dato : 18490410
Forfatter:Hetsch, Professor Kongen Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Planen over den nye sindssygeanstalt er indsendt til justitsministeriet til forelæggelse for kongen, men bliver af en ansat i ministeriet fremsendt til krit hos en professor ved kunstakademiet Hetsch. Denne fremgangsmåde ser bygningsinspektør Friis som en fornærmelse, hvilket de andre medlemmer i kommissionen er enige med ham i, hvorfor der indsendes en skarp skrivelse til ministeriet. Embedsmanden svarer at grunden til, at han ønskede planen fremlagt til kritik inden den blev forelagt kongen, var, at han ikke selv anså sig for bygningskyndig nok til at kunne anbefale sagen overfor kongen. Brevet slutter med en anerkendelse til kommmmissionen og bøn om, at denne vil fortsætte sit arbejde.

Mpr nr. A119165 - - Dato : 18490410
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar

Tekst:
B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.112 Skrivelse til Justitsministeriet: " med yderligere betænkning ang. Den plan hvorefter Byggearbeidet paa grund af indskrænkede Resourcer agtes fremmet."

Mpr nr. A119037A - - Dato : 18490413
Forfatter:Lauersen, Mads Jensen, Christen Christensen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Efter denærede Commissions nske har jeg herved den ære at fremsende de forskellige Forhandlinger i Anledning af Indkøbet af forskellige Jordstykker i Vejlbye, nemlig 1) forhandlingerne i Vejlbye den 8. August 1847 med derpå tegnede Quitteringer for forskjellige til Sælgerne udbetalte summer, 2) Gjenpart af de nævnte forhandlinger med påtegnet Erklæring og Quitteringfor adskillige udbetalte summer fra gårdmændene Mads Lauersen, Christen Jensen og Niels Christensen i Vejlbye, 3) Erklæring fra 3die mænd i Vejlbye angående afhændelse til dåreanstalten af nogle dem tilhørende kratlodder.

Mpr nr. A119038B - - Dato : 18490417
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. På derom indkommen begjæring tillades det herved, at de til dåreanstalts indretning sammenkjøbte grundstykker på Vejlby Mark, må skyldsættes efter Taxations Forfaldet af Ejendommen Matr. N:6a og den fra samme til bemeldte Dåreanstalt kjøbte parcel, når iøvrigt parcellernes sælgere samtykke i, at ommeldte taxation tages til følge. Hvilket tjenesteligen tilmeldes hr. Kammerherren til behagelig efterretning og bekjendtgørelse for Vedkommende. Indenrigsministeriet.

Mpr nr. A119083B - - Dato : 18490621
Forfatter:Selmer, Harald Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggetilladelse. Justitsministeriet godkender den udarbejdede byggeplan, der er udarbejdet af arkitekt Friis og Harald Selmer. Dog ønsker man mindre ændringer, idet der på passende steder skal opsættes brandmure og badekælderen under hovedbgningen skal have hvælvinger. Denne godkendte plan er dog ikke den, der kom til udførelse. Endvidere indeholder skrivelse anvisning på, at der skal udbetales arkitekt Friis et honorar på 200 og Selmer et på 300 rdl. for at have udarbejdet byggeprogrammet.

Mpr nr. A119042B - - Dato : 18490828
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig i Århus, Auktionsretten captain, Wenck Hansen, S, vognmand Andersen, tømrermester Baden, stenhugger
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Byggemateriale m.v. I henhold til vedlagte regninger bedes sagførerfuldmægtig Goldschmidt udbetale følgende captain Wenck vognmand S. Hansen, tømeremester Andersen, Auktionsretten i Århus samt stenhugger Baden for et parti kampesten. De andre regninger har med den nye asylvej at gøre

Mpr nr. A119107 - - Dato : 18490828
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 134 Brev til Wenck ang. Udbetaling af et restbeløb.

Mpr nr. A119044A - - Dato : 18491015
Forfatter:Dahl, overretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Landinspektør Johansen indsender papirer over hartkornsætning af helbredsanstaltens jorden til godkendelse i amt og ministerium. Samtidig anmoder har om at få regningen betalt, hvilket ifølge vedlagte skrivelse er sket overretsprokurator Dahl

Mpr nr. A119084B - - Dato : 18491025
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Justitsministeriet skriver til bygge kommissionen, at man gerne vil have indberettet, hvor store omkostninger, der vil restere ud over de bevilgede 200 000 rdl. som ialt er afsat til byggeriet af den nye dåreanstalt for Nørrejylland.

Mpr nr. A119041A - - Dato : 18491026
Forfatter:Johansen, Landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Kommissionen meddeler Landinspektør Johansen at man efter at de tyske occpationstropper har forladt Århus egnen skal begynde skyldsætningsforretningen ved det nye hospital

Mpr nr. A119085B - - Dato : 18491110
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Selmer svarer på ministeriets brev vedrørende de endelige omkostninger for byggeriet at man aldrig har angivet den enelige sum. De summer, der er opgivet i skrivelser vedrørende byggeplanerne omhandler kun selve bgningen. Endvidere er der lavet særlige opgørelser over grundkøb og omkostninter herved, som man løbende har fået udbetalt. Den endelige sum på omkostninger vedrørende alle poster i byggeriet bliver 226.000 rdl..

Mpr nr. A119045b - - Dato : 18491119
Forfatter:Simony Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Simony skriver til Dahl, at han ønsker skøder udstedt for alle grunde, der er købt til anlæg af Asylvejen og af Århus Hospital ejede. Disse forretninger skulle gerne være afsluttede inden ministeriet ansætter haartkornskatten

Mpr nr. A119047B - - Dato : 18491120
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Genpart over ministeriet resolution vedrørende skyldsætningen af hartkorn på de til helbredelesanstalten indkøbte jorder, samt resten tilhørende de oprindelige ejere

Mpr nr. A119086B - - Dato : 18491124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeomkostninger. Selmer har svaret på en henvendelse fra justitsministeriet vedrørende de samtlige omkostninger ved byggeriet af helbredsanstalten for Nørre-jylland. I dette svar er ikke medtaget omkostninger til inventar, men dette menes at udgøre en betragtelig sum. Da ministeriet ønsker oplysning om den endelige sum anmodes kommissionen om, at fremsende endnu et overslag over, hvor meget der kan forventes af omkostninger til inventar.

Mpr nr. A119049B - - Dato : 18491206
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Dahl skriver til kommissionen, at der er fejl i den af ministeriet godkendte grundskyldsætning, hvilket han anmoder om bliver rettet

Mpr nr. A119050B - - Dato : 18491215
Forfatter:Simony Dahl Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Mageskifte. Simony skriver til Dahl, at han medsender et udkast til mageskiftebrev mellem dåreanstalten og Steenberg. Endvidere er der rettet i grundskylddsætningen. Se 119-049.

Mpr nr. A119051A - - Dato : 18491227
Forfatter:Christensen, Johannes Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fæsteren af Århus Hospitals grund i Vejlby, Johannes Christensen, ansøger om, at der må tilstås ham renter af købesummen på jorden, tilbage til 1847, men dette afviser Dahl, idet det ville give ham fordel frem for de andre sælgere, dog synes Dahl stemt for, at give et års rente, for den gode stemnings skyld.

Mpr nr. A119046B - - Dato : 18492511
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Sten og grus. Dahl meddeler kommissionen, at der er kommet bud på sten og grus til helbredsanstaltens anlæg, men han mener, der kan opnås fordelagtigere betingelser ved en ny licitation

Mpr nr. A119012B - - Dato : 18499999
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Kort over hovedparcellen no. 1 af Peder Nielsens gårds jorder matrikel nr. 6 a Vejlby by og sogn, Hasle Herred.

Mpr nr. A119096 - - Dato : 18500108
Forfatter:Bindesbøll Friis, arkitekt Kgl. bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygngmester, arkitekt Kgl. bygningsinspektør Friis er udnævnt til af forrette sit embede på sjælland m.v. I den anledning skriver han til comissionen til opføre af en dåreanstalt i Nørrejylland, at han vil anbefale at den nye bygningsinspektør for Jylland Bindesbøll, bliver antage til arkitekthvervet. Hvorvidt Friis fortsat skal være medlem af byggekommissionen overlader han til de andre medlemmer af denne at afgøre.

Mpr nr. A119097 - - Dato : 18500116
Forfatter:Bindesbøll Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygmester. Bygningsinspektør Friis skriver til de øvrige medlemmer i kommissionen om, hvad der vil være passende salær for bygmesteren. Han kommer til at der bør udbetales 1000 rdl pr. år i en treårig periode, foruden hvad der måtte være af udlæg i forbindelse med planlægningen. De nærmere betingelser for arbejdet ønsker Friis ikke at foregribe, da de skal overlades til Bindesbøll, hvis denne overtager friis' post - Friis ønsker dog sine udgifter i fobindelse med medlemskabet af bygningskommissionen udbetalt.

Mpr nr. A119098 - - Dato : 18500123
Forfatter:Bindesbøll, bygmester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygmester Bindesbølls betingelser m.h.t. tegningerne: a. At tagrenderne forandres til underhængende render fordi de ere de bedste for huset i tiden. b. At der, som følge heraf, foretages nogen forandring med det ydre udseende af bygningerne, at de ikke skal tabe i anseelse eller højde ved denne forandring. c. At den liggende stol i tagværket blev forandret til stående, og NB (dersom taget skal dækkes med tagsten, at det da blev lidt højere over de dybe bygninger, og tagvinduerne af jern.

Mpr nr. A119052A - - Dato : 18500125
Forfatter:Christensen, Johannes Steenberg, opsynsmand Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Bygning. I brevet fra kommissionen til helbredelsesanstaltens opførelse til Dahl anføres først nogle kontrakter på sand, mursten og sokkelsten, derefter omtales kravet fra Johannes Christensen om renter for købesummen tilbage til 1847. Kommissionen kan ikke tage stilling hertil, da det hører under justitsministeriets myndighed. Man mener dog, at hvis han selv havde krævet det kunne der allerede være skrevet skøde dengang - hvis han derfor har lidt tab, er det hans egen skyld. Opsynsmand Steenberg, der fører tilsyn med byggepladsen ønsker lønforhøjelse, hvilket man mener er billigt, da der nu igen er arbejde igang på stedet. Hvorvidt en markopsynsmand skal have salær for indkøbet af et mindre parti kampesten, lader man stå hen. Dog mener man, at det er bedst at ahn, hvis der skal udbetales ham penge for denne ydelse, at prisen bestemmes dagvis.

Mpr nr. A119053A - - Dato : 18500305
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor meddeler, at der er udbetalt følgende summer til sælgere af grunde til den planlagte dåreanstalt i Vejlby Krat, hvilket ialt bliver 12893 og 8 sk.

Mpr nr. A119048B - - Dato : 18500323
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyldsætning. Den tidligere fremstillede grundskyldsætning har været forkert, hvorfor der udarbejdes en ny af ministeriet se 119-047, hvorefter hartkorn og gammelskat påny må ansættes

Mpr nr. A119054A - - Dato : 18500401
Forfatter:Wagtmann, pastor Goldscmidt, sagførerfuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Der er til kommissionen til opførelse af en dåreanstalt på Vejlby Mark indsendt en regning fra pastor Wagtmann i Vejlby med opgørelse over de summer han skal fordele. Man beder derfor sagførerfuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor om at sende det skyldige beløb på 165 rdl 4 mark og 11 sk. som man anmoder pastor wagtmann om at fordele samt at sørge for, at der bliver aflagt kvittering fra hver enkelt modtager.

Mpr nr. A119132 - - Dato : 18500423
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 265 Til Commisionen ang udbedringer af hegn omkring grunden.

Mpr nr. A119055B - - Dato : 18500425
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, sagfører
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Bygninger. Der er indkommet forskellige regninger til fuldmægtig Goldschmidt fra sagfører Dahls kontor vedrørende kørsel af sten samt beregninger af skat for jorderne købt til opførelse af den Nørrejydske dåreanstalt. Til afholdelse af de forskellige regninger ønsker Goldschmidt overført 2000 rdl til kontoret på Århus Amtsstue

Mpr nr. A119087A - - Dato : 18500510
Forfatter:Selmer Bindesbøll Friis
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. I vinteren 1849-50 udtræder Friis af byggekommissionen. I hans sted indstiller man Bindesbøll til bygmester. Denne udarbejder en facadetegning samt foretager nogle ændringer af de oprindelige tegninger - som er beskrevet i brevet til justitsministeriet. Bl.a. er der ændringer med hensyn til kapellet og festsalen eller som Selmer kalder den i brevet "salen til festivitas". NB hvis man havde fulgt Friis' oprindelige plan ville det have været vanskeligt at udvide anstalten på den naturlige måde, som man gjorde det i 1861.

Mpr nr. A119088B - - Dato : 18500521
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Bindesbøll har udarbejdet en ændret byggeplan for den kommende helbredsanstalt for sindssvage i Nørrejylland, som er indsendt til godkendelse i justitsministeriet, brevet approberer denne nye plan samt oplyser at Bindesbølls honorar afhænger af bgningsdirektoratets afgørelse som ministeriet allerede har optaget kontakt med.

Mpr nr. A119056B - - Dato : 18500527
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Johannes Christensen har anmodet om at der af købesummen til hans fæstelod, ejet af Århus Hospital betales renter af købesummen siden overdragelsen af jorden til hospitalsbyggeriet i 1847. Man når dog til den konklusion at han selv er skyld i, at der ikke tidligere er udbetalt penge. Vedlagt er Købekontrakten til anstaltens jorder underskrevet af lodsejerne i 1847. Det er originalen.

Mpr nr. A119058A - - Dato : 18500705
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Bygning. Retsskriveren har ikke taget skridt til udfærdigelse af skøder på almindeligt papir, idet han har ventet på kommissionen til opførelse af et dårehospital ved Århus har taget skridt dertil. Endvidere meddeles, at begge bygningerne er assurerede, hvor meget ved Goldschmidt dog ikke.

Mpr nr. A119057A - - Dato : 18500717
Forfatter:Goldschmidt Schrøder, arkitekt Urban, glarmester Lukor
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Byggematerialer. I et brev til Goldschmidt bifaldes det at han har arrangeret transport af tømmer til byggepladsen, at der skal udbetales arkitekt Schrøder salær, at der er indhentet bud til glarmester Urban i Åhrus og Lukor i Horsens, der arrageres køb af mursten.

Mpr nr. A119059A - - Dato : 18500720
Forfatter:Vhrisrnsen, Johannes, jordfæster Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Jordfæsteren Johannes Christensen, der har en fæstegård ejet af århus Hospital, har krævet, at der udbetales ham renter i den tid han ikke har kunnet diaponerer over den til dåreanstalten solgte jordlod fra sagens underskrivelse til udstedelse af skøde. I brevet skriver Dahl, at han ikke mener at Johannes Christensen har krav på denne rente, idet han så får en forrettighed fremfor andre sælgere. Dahl anbefaler dog, at der udbetalet fæsteren et beløb af 25 rdl.

Mpr nr. A119060B - - Dato : 18500807
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fæster Johannes Christensen har ønsket at få betalt renter af den periode, hvorfra jordlodden til bygning af dåreanstalten ved Århus blev solgt til kommissionen og til der blev bygget, idet han ikke har kunnet udnytte lodden i denne periode. I indstilling til justitsministeriet fra kommissionen, skriver man at der er indgået overenskomst med køberne om, at der ikke måtte hugges tømmer på lodderne efter salget hvilket har været aftalt med alle sælgerene.

Mpr nr. A119064B - - Dato : 18500813
Forfatter:Hermann Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Gennem Dahl er kommissionen til opførelse af en dåreanstalt i Jylland blevet gjort opmærksom på, at den lodsejer der tidligere var utibøjlig til at sælge sin grund, Hermann, er nu villig til at afhænde denne meget billigt, hvilket kommissionen ønsker at benytte sig af, hvorfor der indsendes anmodning til ministeriet om tilladelse til at købe grunden for 600 rdl.

Mpr nr. A119133 - - Dato : 18500815
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 371 Til Plantageinspektør Schäfer, Hirchholm. Bestilling af yderligere 6000 planter

Mpr nr. A119061A - - Dato : 18500815
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skødeskrivning. Commisionen til opførelse af en dåreanstalt ved Århus ansøger justitsministeriet om tilladelse til at skrive skøderne på ustemplet papir, idet man har overtaget at ordne salget uden omkostninger for sælgerne.

Mpr nr. A119062B - - Dato : 18500820
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Skøde. Dahl meddeler kommissionen, at der er udstedt skøde på byggepladsen. Desuden gør han klart, at man skal begynde straks med opførelsen af anstalten.

Mpr nr. A119065B - - Dato : 18500830
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Brev fra ministeriet, der omhandler tingløsning af skøder på køb af grunden til den nye jydske dåreanstalt på ustemplet papir. Endvidere besører skrivelsen udbetaling af diæter til kommissionens medlemmer under rejse på kommissionens vegne. Disse ansættes til 4 rdb. pr. dag.

Mpr nr. A119010A - - Dato : 18500910
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Køb af byggegrund. Århus stiftsamt meddeler, at man fra finansministeriet har fået tilladelse til at udfærdige købskontrakter på ustemplet papir. Man gør opmærksom på, at dette udtrykkeligt skal fremgå af de udfærdigede papirer.

Mpr nr. A119066A - - Dato : 18500916
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Brev til justitsministeriet med anmodning om, at man på kommissionens vegne vil indsende en ansøgning til finsansministeriet om, at skøderne til indkøbt jord til byggegrund for den nye dåreanstalt for Nørrejylland på blive tinglæst på ustemplet papir, idet retsskriveren, der skal udfærdige papirne, mener at denne procedure er nødvendig.

Mpr nr. A119069B - - Dato : 18501002
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokurator kontor meddeler, at der er givet tilladelse fra finansministeriet til at affatte skøderne til den nye dåreanstalt på ustemplet papir, hvilken tilladelse medsende skrivelsen. Den foreliggende skrivelse er en genspart i ekstrakt.

Mpr nr. A119134 - - Dato : 18501004
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 421 til Commisionen efterlyser plantene

Mpr nr. A119135 - - Dato : 18501012
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 452 til Forstraad Schäffer hvor der rykkes for planterne

Mpr nr. A119136 - - Dato : 18501016
Forfatter:Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 431 til Simony Meddelelse om afsendelsen af planterne.

Mpr nr. A119063B - - Dato : 18501018
Forfatter:Graah
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Finansministeriet meddeler, at da der er indsendt ansøgning til ministeriet om, at skødet for købet af byggegrund til den nye jydske dåreanstalt må udstedes på ustemplet papir, har ministeriet valgt selv at påtegne de indsendte papirer, hvilket Graah fra amtet meddelser kommissionen.

Mpr nr. A119137 - - Dato : 18501018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 455 til Goldshmidt Meddeler om forsendelsen af 8 pakker med tilsammen 6000 5 år gamle hvidtornplanter. Bedes give besked til Forvalter Rasmussen.

Mpr nr. A119067B - - Dato : 18501027
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. I skrivelse fra fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokuratorkontor meddeles, at skødet til dåreanstaltens grund er blev medsendt denne skrivelse. Endvidere omtales leverence af mursten fra teglværket her i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119091B - - Dato : 18501126
Forfatter:Selmer Bidesbøll
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Avlsbygning. Jeg formoder underskriveren er forvalteren på Moesgård. I skrivelsen kommenteres Bindesbølls udkast til ladebygning og stald. Det kritiseres, at svin og heste går sammen da heste afskyr lugten af svin, endvidere anbefales det af kreaturer og heste anbringes nærmere hinanden, så de kan passes af samme mand. Der burde endvidere være gæstestald. I brevet omtales en driftsplan for dåreanstaltens jorder, som vedkommende har udarbejdet og som medfølger på opfordring af Selmer

Mpr nr. A119138 - - Dato : 18501126
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: forhold vedr. Landbrug

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr ?468??? Overslag til en driftsplan på den Nørrejydske Daareanstalts mark

Mpr nr. A119108 - - Dato : 18501129
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 469 Brev til Commisionen ang. Betaling for udbedring af anlægsvejen

Mpr nr. A119092B - - Dato : 18501204
Forfatter:Friis Simony Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ombgning. Friis fremsender en skitse til godkendelse af Simony og Selmer, der har en del kommentarer. Bl.a. mener Selmer ikke, at det første man skal møde når man kommer ind på hospitalet er ligstuen, hvorfor han ønsker det flyttet - ligeledes mener han at hønsegård og gæstestald skal flyttes.

Mpr nr. A119139 - - Dato : 18501214
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 484 refererer til 468 Til Forvalter Rasmussen , hvor man bifalder hans forslag til driftsplan. Forslag til ændring af Stald og Ladebygninger er overladt til Selmer at bedømme.

Mpr nr. A119109 - - Dato : 18501227
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 485 (svar til 469 og 475) til Goldsmith, bl.a. at Ovesen bestilles til at køre grus påvejen

Mpr nr. A119140 - - Dato : 18510131
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Brev til Selmer bl.a vedr. ladebygningen

Mpr nr. A119143 - - Dato : 18510227
Forfatter:A Otterstrøm, Gartner
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Bygningscomm. Protokol Nr. 509

Mpr nr. A119144 - - Dato : 18510316
Forfatter:J. Chr Jensen, Aarhus
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brev til Selmer. Tilbud om bistand ved haveanlæg. Efter henvendelse til Bindesböll

Mpr nr. A119146 - - Dato : 18510322
Forfatter:Commisionen, - Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 523 Brev til Procurator Dahl. Otterstrøms forslag viderebringes til Dahl og Bindesböll .Selmer og Dahl bemyndiges til at træffe afgørelser i samråd med Bindesböll

Mpr nr. A119145 - - Dato : 18510325
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brev til Procurator Dahl. Selmer er blevet forsinket med at rejse til Aarhus pga et barns sygdom. Skitserer overvejelser om grundens anlæg. A119145a Tegning af grunden med bygningernes placering .

Mpr nr. A119148 - - Dato : 18510529
Forfatter:Gartner Jensen,
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 571 Forslag til Haveanlæget opdelt i flg. Afsnit: A:Kjøkkenhaven. B: Lysthaven C: Overlægens Have D: Inspektørens Have E: Langs de nordlige plankeværker: Patientgårde og Blegeplads. F: Møddingsplads. Tegningen mangler!

Mpr nr. A119147 - - Dato : 18510603
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Brefv til Prokurator Dahl: Jeg modtog i dag hosfølgende skrivelse fra Gartner Jensen i Aarhusmed tilhørende udkast og plan til Haveanlæggene ved Daarea

Mpr nr. A119089B - - Dato : 18510608
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeplan. Selmer skriver et brev til byggekommissionens andre medlemmer, hvori han kommenterer Bindesbølls planer for kontor- og økonomibygbibgerne. Det anføres at der ikke forlods er brug for ret mange lokaler til gifte opsyn, men der er brug for lokale til lingeri.

Mpr nr. A119093B - - Dato : 18510619
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsforandringer. Selmer har indsendt forslag til forandringer på de udarbejdede planer med hensyn til kontorbygningen.

Mpr nr. A119090B - - Dato : 18510712
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsforandringer. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at patientværkstedet lægges i hovedbgningens kælder, at ladebygningen, hvor der er planlagt ligstue og obduktionsrum, samt at man foreløbig udelader en lejlighed til gift opsyn, mens der skaffes plads til kontorpersonalet, dog indskrænkes selve kontoret. I kontorbygningen indrettes tillige et lingeri. Disse forandringer sker uden foregående licitaion og gøres af de håndværkere der allerede arbejder på nybygningen.

Mpr nr. A119112 - - Dato : 18510799
Forfatter:Veiinspektør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 580 Overslag over Chause'en viser et beløb på 881.74 rbd

Mpr nr. A119149 - - Dato : 18510829
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr.593 Idet hans forslag ikke anvendes fremsendes nota for det på opfordring udførte arbejde. 119149a : Nota på 20 Rbd. 119149b : Selmer til Goldsmidth: Anviser 25 rbdl til udbetaling til Jensen. 22/8 1851

Mpr nr. A119141 - - Dato : 18510927
Forfatter:Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift til Forvalter rasmussen vedr udbedring af vej og anmoder om anvisning til Offersen som har udført arbejdet.

Mpr nr. A119068B - - Dato : 18511003
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Sælgere af jorden. hvorpå helbredsanstalten bygges svarer endnu kongtiende af den jord, som de har afhændet, hvilket de i vedlagte skrivelse søger ændret. De har fået skattepenge tilbage, men det kniber at få dem fordelt retfærdigt. Vedlagt er en liste over, hvor meget skat, der betales af sælgerne til Kommissionen for opførelse af helbredsanstalten hedder det blandt andet, at der skal leveres 6000 stk røde tagsten til hovedbygningen.

Mpr nr. A119110 - - Dato : 18511014
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 638 Til Goldsmith, der opfordres til snarrest at arrangere en licitation over en Chausee ind til ladegården.

Mpr nr. A119111 - - Dato : 18511018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 639 Brev til Goldsmith ang fremsendelse af overslag for Chausee'en.

Mpr nr. A119113 - - Dato : 18511022
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
og a119113a B vi a bygningskommisionen nr 623 og 624 2 breve til kommisionen vedr vejlicitationen. - fastsættes til 4/11

Mpr nr. A119114 - - Dato : 18511027
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 641 Til Goldsmith Conditionerne vedr. Licitationen af vejen godkendes .

Mpr nr. A119115 - - Dato : 18511105
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 645 Til Commisionen Meddelser resultatet af Licitationen: a119115a - tilsammen 687.78 rbd + spørgsmål vedr regnskab og gartneren.

Mpr nr. A119116 - - Dato : 18511111
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 646 Til Goldsmith Svar på foregående Buddene på Licitationen godkendes Regnskabsproblemerne er åbenbart store (?) der tales om forbud, og manglene penge i kassen. Ang. Instruks til Gartneren vil det blive taget op ved Selmers snarlige besøg på byggepladsen.

Mpr nr. A119151 - - Dato : 18511221
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 715 Beretter til Selmer hvad han har udført af arbejde siden sin ankomst/ansættelse(?)

Mpr nr. A119152 - - Dato : 18520106
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 716 til Selmer hvad han har udført af arbejde .

Mpr nr. A119142 - - Dato : 18520123
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Bygningscomm. Protokol Nr. 718 Brev til Simony / Commisionen ang Afregning (?) for de udførte forretninger.

Mpr nr. A119117 - - Dato : 18520217
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr 731 Brev til Goldschmidt ang udbetaling til Veiingeinør Møller ihenh. Til Licitationen d. 4/11

Mpr nr. A119153 - - Dato : 18520224
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner

Tekst:
B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 748 til Selmer om hvorvidt anlægget er fremskyndet, og om forskellige anskaffelser

Mpr nr. A119118 - - Dato : 18520327
Forfatter:Veiiningeinør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane

Tekst:
B vi a bygningskommisionen nr755 Til Dahl Plan til udbedring af opståede problemer på vejen til avlsbygningerne. a119118a Følgebrev om ovenstående fra Goldschmidt til Selmer.

Mpr nr. A119070B - - Dato : 18520424
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Fra Århus Hospital ønsker man inbetalt den skat, der skyldes på de jorder, der er afhændet til bygning af en dåreanstalt i Vejlby Krat. Dahl meddeler, at de påligende skat udgør 5 daler 2 mark og 14 skilling

Mpr nr. A119071B - - Dato : 18520722
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. Da vi antager, at skøderne på de for Helbredsanstalten for sindssvage i Nørrejylland restest opbevares af den for anstalten udnævnte direktion, undlader vi ikke indesluttet af tilstille den ærede direktion disse, idet vi udbeder os til stsåelse for modtagelsen behageligt meddelet. Den jydske Daareanstalts byggekommission i København

Mpr nr. A119072B - - Dato : 18520731
Forfatter:Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. At skjøderne på de helbredsanstalten for sindssvage i Nørre-jylland tilhørende jorder, som anstaltens byggekommission under 22. dm. har oversendt direktionen, af denne er modtagne under 28. dm. skulde direktionen ikke undlade hermed at tilstaa. Selmer Dahl Jespersen.

Mpr nr. A119010B - - Dato : 18540111
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sygdom. Meddelelse fra sindssygehospitalet ved Århus til psykiatet angående sundhedstilstanden på hospitalet i det forløbne år

Mpr nr. A119070A - - Dato : 18540308
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tekniske anlæg. Forvalter Bøggild skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående anskaffelsen af en dampkedel og et nyt komfur, der er større, til centralkøkkenet.

Mpr nr. A119008B - - Dato : 18540319
Forfatter:Linnemann, Andrea, Kogejomfru Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. Kogejomfru Andrea Linnemann andrager i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at måtte oppebære indtægten ved salg af afskummet fedt fra husholdningen på hospitalet. Endvidere gør hun krav på et i vedlagte ansættelsesbrev fra forvalter Bøggild dateret 9. september 1853 nævnt løntillæg på 20 rdl årligt, som således stilles hende i udsigt. Et brev fra forvalter Bøggild dateret den 25. marts støtter frk. Linnemann i hendes andragender

Mpr nr. A119007B - - Dato : 18540421
Forfatter:kongelige sundhedskollegium, Det
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Årsberetningen for sindssygehospitalet ved Århus for året 1853. Sendt til Det kongelige sundhedskollegium

Mpr nr. A119001A - - Dato : 18540503
Forfatter:Thielemann, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Arkitekt Thielemann anfører i en skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at han anser, at det honorar, som han modtager fra hospitalet, dækker tilsynet med vedligeholdelsen af bygningerne. Hvis han skal fremstille tegninger samt overvåge nyt byggeri, skal der ydes særskildt honorar herfor.

Mpr nr. A119017B - - Dato : 18540524
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Beretning til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalteren sammesteds vedrørende forskellene mellem de bevilgede beløb i næstkommende finansår og de hidtil forbrugte og forventet forbrugte beløb i det nuværende finansår

Mpr nr. A119038A - - Dato : 18540609
Forfatter:Knudsen, Claus Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Bevilling. Fra Århus Stiftsamt henvender man sig til direktionen i anledning af en ansøgning fra Claus Knudsen Vejlby Krat om at opnå bevilling til et værtshus i umiddelbar nærhed af hospitalet. Fra hospitalets side fraråder man, at bevilling gives i et svar dateret 15. juni.

Mpr nr. A119030B - - Dato : 18540614
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Dierektionen for sindssygehospitalet ved Århus har henvendt sig til justitsministeriet i anledning af færdiggørelsen af kapellet på hospitalet. Man beder fra hospitalets side om, at der måtte blive foranlediget indvielse af dette på behørig vis

Mpr nr. A119019B - - Dato : 18540614
Forfatter:forvalter, Bøggild
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet sammen med en opgørelse fra forvalter Bøggild vedrørende forskellen mellem udgifterne i igangværende finansår og det kommende til denne opgørelse

Mpr nr. A119040A - - Dato : 18540616
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Århus, Direktionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus henvender sig herved til Århus Stiftsamt for at rekvirere sådanne love og cirkulærer, som amtet sidder inde med til almindelig uddeling.

Mpr nr. A119045A - - Dato : 18540630
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over det på sindssygehospitalet ved Århus værende inventar pr 31. mars 1854

Mpr nr. A119006B - - Dato : 18540713
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Det kongelige Sundhedskollegium meddeler herved overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, at det med interesse har læst hans indberetning for året 1853. Endvidere henstilles, at indberetningen offentliggøres i et af de lægevidenskabelige tidsskrifter. Angående termin for indsendelssen af årsberetningen forventes denne indsendt normalt inden udgangen af februar måned, men denne frist kan roligt overskrides med en måned. Overlæge Selmer sender en svarskrivelse herpå dateret den 23. Juli.

Mpr nr. A119006B - - Dato : 18540713
Forfatter:overlæge, Selmer
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning. Det kongelige sundhedskollegium meddeler herved overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, at det med interesse har læst hans indberetning for året 1853. Endvidere henstilles, at indberetningen offfentilggøres i et af de lægevidenskabelige tidsskrifter. angående terminen for indsendelsen af årsberetningen forventes denne indsendt normalt inden udgangen af februar måned, men denne frist kan roligt overskrides med en måned. Overlæge Selmer sender en svarskrivelse herpå dateret den 23. juli

Mpr nr. A119044B - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af indsendelsen af årsberetning og regnskab for finansåret 1853-54

Mpr nr. A119041B - - Dato : 18540722
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om den jydske helbredlsesanstalt for sindssyge for finansåret 1853-54

Mpr nr. A119043A - - Dato : 18540724
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rykkerskrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori regnskabet for hospitalet i finansåret 1853-54 bedes indsendt snarest mulig

Mpr nr. A119042A - - Dato : 18540726
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Korrespondance. Brev af delvis privat karakter fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer.

Mpr nr. A119051B - - Dato : 18540726
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet anmoder om direktionen for sindssygehospitalet ved Århus aflægger endelig regnskab over anvendelsen af de fra bygningskommissionen modtagne pengemidler til færdiggørelse af hospitalet

Mpr nr. A119021A - - Dato : 18540729
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. skrivelse, hvori forvalter Bøggild introducerer til overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1855-56 til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119011A - - Dato : 18540729
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus ved et beregnet patienttal på 112 for finansåret 1855-56. Vedlagt er 10 bilag samt motivering af de enkelte poster i budgettet.

Mpr nr. A119020A - - Dato : 18540731
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurateor Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev til landsoverretspokurator Dahl fra overlæge Selmer, hvori denne introducerere budgettet for finansåret 1855-56, som bliver medsendt til gennemsyn. Endvidere nævnes færdiggørelsen af byggeregnskabet. Dahls svar er vedføjet på brevet.

Mpr nr. A119004B - - Dato : 18540731
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet meddeler, at der tildeles bygningsinspektør Thielemann et ekstra honorar for tegninger og tilsyn med større byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus på 50 rdl, som føres til udgift i det endnu ikke indsendte regnskab for finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119012A - - Dato : 18540731
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet kommenterer en række punkter i det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte budget for finansåret 1855-56.

Mpr nr. A119023 - - Dato : 18540807
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretspokuretor
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev fra overlæge Selmer til landsoverretspokurator Dahl, som medfølger udkastet til budget for finansåret 1855-56, som han bedes gennemse, samtidig med at den seneste korrespondance med justitsministeriet beskrives.

Mpr nr. A119050A - - Dato : 18540817
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri Bidstrupgård. Indenrigsministeriet skriver til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus for at udbede sig hans mening vedrørende indretningen af boliger for overopsynspersonalet på den påtænkte anstalt for sindssyge på Bidstrupgård. Overlæge Selmers svar er vedlagt.

Mpr nr. A119005B - - Dato : 18540818
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsynet med hospitalets bygninger. Da dette honorar ikke er medtaget i regnskabet for året 1853-54 foreslås, at der ydes ham dobbelt honorar på indeværende års budget.

Mpr nr. A119063A - - Dato : 18540821
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. Byggeregnskabet for perioden fra 1. januar 1853 til 19. august 1854 udarbejdet af bogholder Borch med tilhørende bemærkninger samt en følgeskrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119069A - - Dato : 18540824
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. Justitsministeriet udbeder sig herved en betænkning fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus angående udformningen af en påtænkt sindssygeanstalt ved Vordingborg.

Mpr nr. A119067A - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Regnskab, byggeri. Oversigt over indtægter og udgifter på byggekontoen efter dennes overdragelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra Bygningskommissionen.

Mpr nr. A119066B - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet angående det ønskede regnskab for anvendelsen af det fra bygningskommissionen overdragne pengebeløb. sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119065A - - Dato : 18540826
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brev til justitsministeriet vedrørende nogle sager af forskellig art, herunder nogle regnskabsspørgsmål og en patient, som forventes udskrevet i oktober.

Mpr nr. A119022A - - Dato : 18540899
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen skriver herved til justitsministeriet angående budgettet for finansåret 1855-56 for sindssygehospitalet ved Århus, idet det tidligere indsendte materiale, hvori de forventede forskelle mellem beløbene for indeværende finansår og det kommende er anført af forvalteren med direktionens kommentarer heertil, bringes i erindring.

Mpr nr. A119002A - - Dato : 18540905
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsregnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsyn med hospitalets bygninger. Da betalingen for tilsynet i finansåret 1853-54 ikke er ført som udgift i regnskabet for dette år, bestemmes det herved, at udgift erholdes af bevillingen for indeværende år.

Mpr nr. A119091A - - Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalter Bøggild sammesteds angående nogle modifikationer til bespisningsreglementet, som han ønsker indført.

Mpr nr. A119068A - - Dato : 18541014
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeri. En betænkning fra overlæge Selmer angående planlægningen af et sindssygehospital ved Vordingborg sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A119003B - - Dato : 18541103
Forfatter:Thielemann, bygningsinsektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse hvori spørgsmålet om honoraret for tilsynet med hospitalets bygninger samt øvrigt arkitektarbejde diskuteres. Bygningsinspektør Thielemann har fremhævet, at han kun anser det hidtil ydede honorar for at dække -det blotte tilsyn med bygningernes vedligeholdelse, mens der bør ydes særskilt honorar derudover for tegninger og større byggearbejder under hans ledelse. Skrivelsen munder ud i en beslutning om at tildele ham yderligere 50 rdl. fra bygningskommissionens konto oven i de oprindelige bevilligede 50 rdl. for sidste regnskabsår

Mpr nr. A119071A - - Dato : 18541109
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
En række skrivelser vedrørende forskellige sager, der rundsendes til underskrift hos direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer. Ialt seks sager er nævnt.

Mpr nr. A119072A - - Dato : 18541117
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende indkøbet af en dampkedel til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119073A - - Dato : 18541122
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende en patients eventuelle optagelse samt vedrørende indkøbet af en dampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119079 - - Dato : 18541129
Forfatter:Rasmussen, P, husmand Jensen, J, fisker
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. skrivelser dels fra husmand P. Rasmussen og fisker J. Jensen til vejlby sogneråd, dels fra dette sogneråd til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående vedligeholdelsen af en bro over Leerbækken. Broen, som sikrer de to nævntes beboelser samfærdsel med omgivelserne over hospitalets grund, er blevet så forfalden, at den ikke kan benyttes. Da det er hospitalet, som har opført broen som erstatning for en sløjfet vejforbindelse til de to nævnte beboere, anser sognerådet det for at påhvile dette at udbedre broen

Mpr nr. A119074B - - Dato : 18541130
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Brev til justitsministeriet, hvori direktionen anholder om samtykke til indkøbet af en reservedampkedel til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119088A - - Dato : 18541206
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, justitsråd justitsråd, Dahl
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående et forslag til nyt bespisningsreglement, som medsendes til godkendelse. Justitsråd Jespersens og justitsråd Dahls kommentarer er vedføjet brevet.

Mpr nr. A119080A - - Dato : 18541221
Forfatter:Bøggild, forvalter Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen skriver til forvalter Bøggild angående røggener i en patientcelle såvel på kvindesiden som på mandssiden. Hvis forvalteren ikke ser sig i stand til at afhjælpe generne, bedes han kontakte bygningsinspektør Thielemann. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119081A - - Dato : 18541222
Forfatter:Selmer, overlæge Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. I fortsættelse af skrivelsen af gårs dato meddeler overlæge Selmer forvalteren, at der er observeret røg i yderligere nogle patientceller på mandssiden, og han opfordrer til at bygningsinspektør Thielemann kontaktes.

Mpr nr. A119075A - - Dato : 18541228
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at bevillingen til indkøb af en reservekedel efter omstændighederne forhøjes med 40 rdl

Mpr nr. A119089A - - Dato : 18541230
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus vedrørende revisionen af bespisningsreglementet.

Mpr nr. A119090A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Reglement for bespisning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119046A - - Dato : 18549999
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for året fra 1. april 1853 til 31. marts 1854. En følgeskrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen er vedlagt

Mpr nr. A119092A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Reglement for bespisningen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119094B - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanl’g og jernbane

Tekst:
Vej. Sag på ialt 11 aktstykker vedrørende licitationen og korrespondance vedrørende ordningen af det ydre terræn omkring sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119016A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motiveringer til nogle poster på budgettet for finansåret 1855-56. Det drejer sig om bespisning, brændsel, belysning, lønninger og haven.

Mpr nr. A119046A - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for året 1. April 1853 til 31. Marts 1854. En følgeskrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen er vedlagt.

Mpr nr. A119013B - - Dato : 18549999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af jordbrug på sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1855-56

Mpr nr. A119082A - - Dato : 18550109
Forfatter:Bach, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlæge Selmer skriver til de andre direktionsmedlemmer i anledning af et par sager. En svarskrivelse på et andragende fra skolelærer Bach, som medsendes til underskrift. Problemerne vedrrørende nogle af celleovnene, som udsender generende røg.

Mpr nr. A119086A - - Dato : 18550114
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brændeovne. Skrivelse fra bygningsinspektør Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående problemerne med røggener fra varmeovnene, som betjener patintværelserne Han anfører et pengebeløb, som vil kræves for at afhjælpe generne samt anbefaler, at der ikke alene fyres med kul for at begrænse røgudviklingen. indtil forbedringer er gennemført

Mpr nr. A119052B - - Dato : 18550119
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende afslutningen af byggeregnskabet for hospitalets opførelse. Vedlagt følger revisionens anmærkninger til det tidligere indsendte regnskab, hvilke bedes besvarede

Mpr nr. A119093A - - Dato : 18550315
Forfatter:Sunhedskollegiet
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet godkender herved efter forhandling med Sunhedskollegiet det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte forslag til bespisningsreglement.

Mpr nr. A119054B - - Dato : 18550315
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer vedrørende besvarelsen af anmærkningerne til det til judtitsministeriet indsendte byggeregnskab

Mpr nr. A119058B - - Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Det af bogholder Borch udarbejdede afsluttende regnskab over byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus efter overtagelsen fra bygningskommissionen tilligemed en følgeskrivelse til direktionen

Mpr nr. A119047A - - Dato : 18550324
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriets revisionsantegnelser til det af sindssygehospitalet ved Århus indsendte regnskab for finansåret 1853-54. Hospitalets besvarelser herpå, samt et brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori antegnelserne omtales

Mpr nr. A119055A - - Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Licitation. Skrivelse fra bogholder Borch til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori licitationsssummen for et vejarbejde er meddelt.

Mpr nr. A119056A - - Dato : 18550325
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Revisionsbemærkninger til afslutningen af regnskabet vedrørende kapellets indretning.

Mpr nr. A119057B - - Dato : 18550330
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer, hvori besvarelserne af revisionsantegnelserne til det afsluttede byggeregnskab præsenteres til underskrift tilligemed den skrivelse, som skal medsendes til justitsministeriet

Mpr nr. A119053B - - Dato : 18550331
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgebrev til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i forbindelse med besvarelsen af de anmærkninger, som revisionen har knyttet til det aflagte byggeregnskab

Mpr nr. A119059B - - Dato : 18550402
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af byggeregnskabet med tilhørende bilag tilligemed kassebeholdningen ved regnskabets afslutning. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119076A - - Dato : 18550428
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Direktionen skriver til forvalter Bøggild vedrørende indkøbet af en reservedampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119024A - - Dato : 18550505
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at beløbet, som statskassen vil stille til hospitalets disposition i finansåret 1855-56, endelig er fastsat til 20900 rdl.

Mpr nr. A119087B - - Dato : 18550514
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brændeovne. Bygningsinspektør Thielemann skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en omkonstruktion af et antal varmeovne, som betjener patientværelserne. Et overslag over udgifterne hertil er vedlagt.

Mpr nr. A119077A - - Dato : 18550518
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg.Forvalter Bøggild skriver til direktionen vedrørende købet af en reservedampkelel til hospitalet og foreslår, at der i fremtiden kalkuleres med et forventet stigende prisniveau ved læggelse af budgettet for de kommende år

Mpr nr. A119085A - - Dato : 18550520
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet vedrørende problemerne med at fjerne røggenerne fra de varmeovne, som betjener patientværelserne.

Mpr nr. A119048A - - Dato : 18550605
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de af denne indsendte besvareler af revisionsantegnelserne vedrørende regnskabet for 1853-54

Mpr nr. A119083A - - Dato : 18550609
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en ekstrabevilling, som hospitalet ønsker til udbedring af varmeovne i patientcellerne, idet disse for nogles vedkommende har udsendt generende røg. Bemyndigelse til at afholde den ønskede merudgift gives herved.

Mpr nr. A119084A - - Dato : 18550611
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer til orientering og underskrift angående ialt 7 forskellige administrative sager, herunder nogle patientspørgsmål, licitationer samt ministeriets godkendelse af celleovnenes ombygning

Mpr nr. A119049A - - Dato : 18550623
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet giver herved sin kvittering for aflagt regnskab for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1853-54

Mpr nr. A119064A - - Dato : 18550623
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af et korrekt udarbejdet regnskab over de anvendte summer på byggekontoen for sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at restsummen på kontoen bedes indbetalt til Århus Amtsstue, hvilket denne instans er underrettet om.

Mpr nr. A119061B - - Dato : 18550709
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Byggeregnskab. Direktionen oversender herved til justitsministeriet en kvittering fra Århus Amtsstue på overdragelsen af restindeståendet på Byggekontoen. Endvidere ønskes udleveret bygningskommissionens administrative papirer til hospitalets arkiv

Mpr nr. A119060A - - Dato : 18550799
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori en række administrative sager behandles. En forspørgsel fra forvalteren omtales. 8 forlangender om udskrivning af patienter nævnes.

Mpr nr. A119062A - - Dato : 18550816
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Justitsministeriet tilstiller iflg. dette brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus denne bygningskommissionens forhandlingsprotokol med tilhørende bilag, således at den kan indgå i hospitalets arkiv i overensstemmelse med den tilstillede begæring dateret 30 juli 1855.

Mpr nr. A119078B - - Dato : 18559999
Forfatter:Bøggild, forvalter Baumgarten, Burmeister &
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tekniske anlæg. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forvalter Bøggild vedrørende den ændrede købspris i forhold til det forvejen kalkulerede på den af Burmeister & Baumgarten leverede reservedampkedel

Mpr nr. A119025B - - Dato : 18560615
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelser til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet, hvori meddeles beløb til anvisning på Århus Amtsstue til forvalter Bøggild. Beløbene er gange 6000 rdl. og 5500 rdl..

Mpr nr. A119015A - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Tildeling af rugbrød, smør og ost til personer på 3. forplejningsklasse i finansåret 1853-54 og 1855-56 samt en ration, der er foreslået.

Mpr nr. A119018B - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Opgørelse af antallet af patienter pr. 1. maj 1854 og tilgangen siden da frem til det forventede gennemsnitstal i finansåret 1855-56

Mpr nr. A119014A - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Oversigt over forbrugsdifferencer ud fra det planmæssige iflg. budgettet i finansåret 1855-56. Specifikation af merforbrug, besparelser, pris og værdi.

Mpr nr. A119026B - - Dato : 18570123
Forfatter:Brammer, biskop Århus stift
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Biskop Brammer Århus stift skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af den forestående indvielse af det nyindrettede kapel på hospitalet, som kirke- og undervisningsministeriet har anmodet ham om at foretage indvielsen af

Mpr nr. A119031A - - Dato : 18570202
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Brev fra overlæge Selmer til fremlæggelse for direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. To tekster øjensynligt fra direktions-medlemmer er vedføjet på dokumentet. Indholdet drejer sig dels om en lisititation dels om indvielsen af kapellet.

Mpr nr. A119029B - - Dato : 18570205
Forfatter:Selmer, overlæge Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overlæge Selmer skriver til biskorp Brammer i anledning af den forestående indvielse af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A119033B - - Dato : 18570216
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Brev fra biskorp Brammer til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den forestående indvielse af kapellet på hospitalet

Mpr nr. A119028A - - Dato : 18570219
Forfatter:Selmer, overlæge Boesen, provst
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Overlæge Selmer skriver til provst Boesen for at underrette ham om tidspunktet for indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus, som han forventes at deltage i.

Mpr nr. A119035B - - Dato : 18570223
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Skrivelse til biskorp Brammer Århus Stift fra sindssygehospitalet ved Århus, hvori man meddeler, at forberedelserne til indvielsen af kapellet er truffet i overensstemmelse med hans foreskrifter. Indvielsen er fastsat til at finde sted den 1. marts

Mpr nr. A119036B - - Dato : 18570225
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Biskorp Brammer meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sin endelige accept af, at indvielsen af kapellet kan finde sted den 1. marts kl. 13.30, om intet uforudset måtte indtræffe

Mpr nr. A119037B - - Dato : 18570306
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Justitsministeriet underrettes herved om, at indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus har fundet sted den 1. marts, og der udtrykkes det håb, at hospitalets kirkelige forhold nu ved ministeriets mellemkomst vil blive ordnet

Mpr nr. A119034B - - Dato : 18579999
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Brev fra bogholder Borch til en unavngiven professor, hvori denne opfordres til at deltage i indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet har desuden den et privat indhold

Mpr nr. A119027B - - Dato : 18579999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Noder med tekster til brug ved indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Der er ialt 8 nodeark

Mpr nr. A119074A - - Dato : 18741214
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skøder. Tinglyste skøder for salget af byggegrund til den nye helbredsanstalt for Nørrejylland.

Mpr nr. A119043B - - Dato : 19490902
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Grundskyld. Landinspektør Johansen skriver til kommissionen at han vil udregne hartkornsskatten så snart der er indkommet meddelelse fra amtet med approbation af inden reigsministeriet. Iøvrigt anmoder, han om, at hans regning bliver betalt omgående, når den ankommer, idet han som følge af indkvartering af fremmede tropper har været nød til at sætte sig i gæld. På grund af occupationen har der ingen arbejde været

Mpr nr. A119011B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Kort over lodderne, der skal indkøbes til hospitalets byggegrund.

Mpr nr. A119032B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kapel. Inventarliste for kapellet

Mpr nr. A119039 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualier. Skrivelse hvori der påpeges nogle for store forbrugsmængder af navnlig kaffe og puddersukker, hvilket forvalteren bedes have sin opmærksomhed rettet imod.

Mpr nr. A119003A - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Steetage i alle afdelinger. Opdelt i rolige og urolige afdelinger, samt i afdelinger af almuen og danned klasser. Personalets boliger og kontorer. Plan nr. 2..

Mpr nr. A119004A - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsbeskrivelse. Et hospital for 125-30 afsindige. Formentlig skrevet af arkitekt Friis. 65 mandfolk og 60 - 65 fruentimmer. Fordelt i 4 hovedafdelinger: Bedre klasse......................20 celler............................20 rolige............................46 urolige...........................44 130 hvert værelse er beskrevet med størrelse og rumindhold samt brug.

Mpr nr. A119001B - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Plan nr. 5. Arkitekt Friis` udkast til hovedbygning, anden etage, opdelt i mandfolke- og fruentimmerside med kapel og værelser for syge af den dannede klasse. PÅ begge sider er der eneværelser samt 2 dobbeltværelser. PÅ mandssiden er der billiardværelse og på kvindesiden musikstue. Desuden er der et selskabsværelse samt på hver side depot, opsynsværelse og toilet, grundplanen er ikke den endelige, men minder om den, idet fløjene er forbunden med en mellembygning - de er bygget sammen, så der er passage mellem afdelingerne uden at man skal ud i fri luft.

Mpr nr. A119002B - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Plan nr. l og 4. Nr. 1 er en oversigtsplan. Beskrivelse: A. 2 etager og kælder, overlæge, kapel og selskabsværelse. B: 1 etage og kælder, anstaltens underlæge. C: 1 etage og kælder og kælder, anstaltens køkken og vaskeri med dipendentier, besøgsværelse, kontor, forvalterbolig og hermed i forbindelse oldfruens lokaler, bad og nogle vaskesteder. D: 1 etage for 9 maniacus mandfolk. 1 etage for 22 urolige mandfolk. F: 2 etager for 24 rolige mandfolk og 10 do. af den dannede klasse. Fruentimmersiden i lighed med mandfolkesiden. G. udhuse til portner, gartner, ligstue, stalde remiser. Plan nr. 4 kælderetage Køkkener og vaskeri i mellembygningen.

Mpr nr. A119005A - - Dato : 99999999
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsbeskrivelse. Selmers kommentarer til arkitekt Friis` planer.

Mpr nr. A119007A - - Dato : 99999999
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Arkitekttegning. Facadetegning af hovedbgning ifølge oprindeligt udkast til det nye Jydske Asyl ved arkitekt Friis.

Mpr nr. A119020B - - Dato : 99999999
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Grundkøb. Landsoverretsprokurator Dahl meddeler, at det være lettest at udstede skøder på ustemplet papir og få dem anerkendt af rentekammeret (skattevæsenet). Endvidere ønsker han en taksationskommitte nedsat, idet der ikke er sket nogen taksation samtidig med landinspektør Johansens opmåling af grunden. Dahl skriver endvidere, at der endnu ikke har meldt sig leverandører af kampestem, hvorfor det sikkert bliver nødvendigt at avertere igen. Dahls forvalter siger, at det går rask fra hånden med indhegning af det købte areal.