Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 99 poster med søgeordet: A120
Mpr nr. A120045 - - Dato : 18500903
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Skrivelse fra justitsministeriet til amtmanden i Århus hvori det meddeles, at bygningskommissionen for opførelse af sindssygehospitalet ved Århus gives fritagelse for af betale stempelafgift fra de skøder, som erholdes ved køb af jordlodder til hospitalet.

Mpr nr. A120003 - - Dato : 18509999
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Indmeldelsesblanket for optagelse i Brand assuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland.

Mpr nr. A120001 - - Dato : 18550117
Forfatter:for rørlige Ejendele, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Skrivelse fra brandassuranceforeningen for rørlige Ejendele i Nørrelylland til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af hospitalets ønske om optagelse.

Mpr nr. A120008 - - Dato : 18550119
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Skrivelse fra pastor Wagtmann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående folketællingen, som skal finde sted den 1. februsr 1855.

Mpr nr. A120007 - - Dato : 18550120
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Sygdom. Skrivelse fra overlæge Selmer til Psykiatet for Århus Stift angående sundhedstilstanden på sindssygehospitalet ved Århus i 1854.

Mpr nr. A120010 - - Dato : 18550201
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Navneliste fra folketællingen den 1. februar 1855 for sindssygehospitalet ved Århus. Der er udfyldt to ark.

Mpr nr. A120016 - - Dato : 18550221
Forfatter:Dahl, justitsråd Sabroe, P
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Løn. P. Sabroe beder om støtte hos justitsråd Dahl til en anmodning om lønforhøjelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120011 - - Dato : 18550299
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning for driften af sindssygehospitalet ved Århus i 1854

Mpr nr. A120015 - - Dato : 18550315
Forfatter:Bøggild, forvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående disponeringen over restbeholdningen af rug og kløverhø. Følgeskrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion vedføjet disse medlemmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A120004 - - Dato : 18550403
Forfatter:overlæge, Selmer for rørlige genstande, Brandassureanceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et brev stilet til Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland til underskrift. Direktionsmedlemmernes kommentarer til brevet er vedføjet skrivelsen.

Mpr nr. A120005 - - Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Ansøgning om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland underskrevet af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120002 - - Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger herved om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland, under forudsætning af fornøden bevilling fra statskassen.

Mpr nr. A120031 - - Dato : 18550501
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Regnskab over de beløb, som er udbetalt til patienter for udført arbejde på sindssygehospitalet ved Århus i tidsrummet fra 1. september 1852 til 31. marts 1855

Mpr nr. A120012 - - Dato : 18550501
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående spørsmålet vedrøende reparationerne af patienters tøj

Mpr nr. A120018 - - Dato : 18550514
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgiftsforslag udarbejdet af forvalter Bøggild i anledning af den forestående budgetlægning for finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120013 - - Dato : 18550515
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Justitsministeriet godkender herved den fremgangsmåde, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har tænkt sig at anvende ved løsningen af spørgsmålet om reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forplejningsklasse

Mpr nr. A120029 - - Dato : 18550518
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer i anledning af dennes gennemsyn af regnskabet for året 1854-55. Endvidere to papirer med Dahls skrift i samme anledning. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120030 - - Dato : 18550519
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori i alt 6 administrative sager er nævnt til disses overvejelse. Kommentarer hertil er vedføjet skrivelsen tilligemed endnu et brev fra Selmer til direktionsmedlemmerne dateret den 22. maj 1855 med tilhørende kommentarer.

Mpr nr. A120028 - - Dato : 18550520
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1854 til 31. marts 1855. Fem regnskabsbliag er vedlagt

Mpr nr. A120025 - - Dato : 18550528
Forfatter:Knudsen, Claus, nabo
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje: Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående en tvist med en af hospitalets naboer Claus Knudsen. Den pågældendes gæster generer patienternes dels ved nysgerrighed dels ved støjende adfærd

Mpr nr. A120058 - - Dato : 18550602
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, hvori en potentiel ansøger til den opslåede reservelægestilling beder om yderligere oplysninger herom.

Mpr nr. A120014 - - Dato : 18550604
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Skrivelse fra dirktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående ordningen af forholdene vedrørende reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forpjelningsklasse

Mpr nr. A120057 - - Dato : 18550606
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Stillingsannonce vedrørende besættelsen af en reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120026 - - Dato : 18550607
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55.

Mpr nr. A120048 - - Dato : 18550607
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse til justitsministeriet, hvori direktionen for sindssygehospitalet ved Århus behandler spørgsmålet vedrørende den måde, hvorpå der stilles sikkerhed for patientbetalingen. En del af teksten er overstreget.

Mpr nr. A120021 - - Dato : 18550610
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forvalter Bøggilds skrivelse til direktionen angående de forventede ændringer i udgiftsposterne fra det gamle budget til det nye gældende for finansåret 1856-57 med direktionens vedføjede bemærkninger. Sendt fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet.

Mpr nr. A120051 - - Dato : 18550612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et nyt krav derfra om indsendelse af kasseekstrakt kvartalsvist, hvilket kræves for fremtiden

Mpr nr. A120052 - - Dato : 18550613
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer fra overlæge Selmer, hvori et par medfølgende administrative sager introduceres. Det drejer om et aktstykke til medunderskrift inden fremsending til ministeriet samt et personalespørgsmål.

Mpr nr. A120049 - - Dato : 18550614
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angådende en mulig større anvendelse af licitationsprincippet i forbindelse med hospitalets virksomhed. Hr. Bøggilds kommentarer i denne sag udbedes.

Mpr nr. A120040 - - Dato : 18550615
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori der ansøges om at slippe for at skulle have myndighedernes stempel på de kautionserklæringer, som skal udstedes ved patientindlæggelser.

Mpr nr. A120050 - - Dato : 18550619
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Svar fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus på den af direktionen til Bøggild stillede forespørgsel dateret den 14 juni vedrørende de bestående muligheder for at udvide anvendelsen af licitationsprincipppet.

Mpr nr. A120053 - - Dato : 18550620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Århus Fattigvæsen udbeder sig nogle eksemplarer af de skemaer, som skal anvendes i forbindelse med optagelse af patienter på fattigvæsenets foranstaltning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120062 - - Dato : 18550627
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse til reservelæge Blichert, hvroi direktionen meddeler ham ansættelse i 3 år regnet fra den 1/8. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120054 - - Dato : 18550627
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Fra Sorø ant udbedes tilsendt nogle eksemplarer af optagelsesdokumenterne, som anvendes ved indskrivning af patienter på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120063 - - Dato : 18550631
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved justitsministeriet, at den ledige reservelægestilling er blevet besat ved en forlængelse af reservelæge Blicherts tjenestetid med yderligere tre år.

Mpr nr. A120006 - - Dato : 18550707
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Afslag på ansøgning om optagelse i Brandassurance foreningen for rørlige genstande i Nørrejylland stillet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra bemeldte institution. Med afslaget returneres hospitalets ansøgning.

Mpr nr. A120046 - - Dato : 18550717
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende de dokumenter, hospitalet vil have friholdt for stempelafgift. Oplysninger herom udbedes.

Mpr nr. A120020 - - Dato : 18550726
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet afgiver herved svar på indstilling vedrørende de forventede udgifter i det kommende budget, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har indsendt.

Mpr nr. A120065 - - Dato : 18550727
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Postbesørgelse. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Postkontor angående ordningen af betalingen for hospitalets samlede korrespondance

Mpr nr. A120060 - - Dato : 18550727
Forfatter:Selmer, overlæge Reservelæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Personale. Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer angående besættelsen af den ledige reserlægestilling, samt nogle administrative sager til underskrift. Udfærdiget af overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120059 - - Dato : 18550727
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Ansøgning til den ledige reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120061 - - Dato : 18550728
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående en række administrative sager. Det drejer sig om besættelsen af den ledige reservelægestilling, det kommende års budget præstesagen.

Mpr nr. A120055 - - Dato : 18550729
Forfatter:Bøggild, forvalter, offentlig regnskabsfører
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Retssag. Skrivelse til forvalter Bøggild, hvori denne i sin egenskab som offentlig regnskabsfører beskikkes til at retsmøde den 25 juli 1855 Hasle Herred

Mpr nr. A120047 - - Dato : 18550730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Stiftsamt, hvori det meddeles hvilke dokumenter, der ønskes friholdt for stempelafgift. Det drejer sig hovedsageligt om de kautionsbeviser, som udfærdiges ved patientindskrivninger.

Mpr nr. A120056 - - Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge sundhedskollegium, Kgl.
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlæge Selmer skriver til det Kgl.Sundhedskollegium angående besættelsen af en ledigblivende reservelægestilling ved hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120066 - - Dato : 18550731
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående forbruget af svejtserost og sukker iflg. det af forvalteren aflagte viktualieregnskab for de forløbne måneder af regnskabsåret.

Mpr nr. A120064 - - Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer angående en række administrative spørgsmål. Licitationen over nogle brolægningsarbejder, reservelægestillingens besættelse, bespisningsregnskabet, budgettet. Sendt til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120067 - - Dato : 18550804
Forfatter:Bøggild, forvalter Linnemann, jomfru
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skriftlig forespørgsel fra forvalter Bøggild til jomfru Linnemann angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120017 - - Dato : 18550806
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1856-57. Bilag ialt 11 stk. og motivering vedlagt.

Mpr nr. A120019 - - Dato : 18550808
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori budgetforslaget for finansåret 1856-57 introduceres. Endvidere omtale af en betænkning vedrørende patientbetalingen, som er under udarbejdelse. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A120068 - - Dato : 18550815
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning.

Tekst:
Bespisning. Skriftlig forklaring fra forvalter Bøggild til direktionen angående overskridelserne på madbudgettet i den forløbne del af igangværende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120069 - - Dato : 18550899
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skematisk optegnelse over forbruget af hvidt sukker for månederne januar-juni samt af puddersukker for de samme måneder. Forplejningsudgifterne på 1. og 2. forplejningsklasse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120070 - - Dato : 18550904
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer, som introducerer 6 forskellige administrative aktstykker, som følger vedlagt. Bemærkninger hertil er vedføjet landsoverretsprokurator Dahl. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120071 - - Dato : 18550909
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Skrivelse fra direktionen til forvalter Bøggild i anledning af dennes forklaring angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120089 - - Dato : 18550914
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet vedrørende ændringer i patientbetalingen.

Mpr nr. A120075 - - Dato : 18550918
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Fattigvæsenskommissionen i Horsens udbeder sig tilsendt nogle eksemplarer af skemaerne til oplysning om mulige patienters sundhedstilstand, som eventuelt kan optages på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet er stillet til direktionen

Mpr nr. A120076 - - Dato : 18550918
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen angående en påtænkt anskaffelse af nogle arbejdsredskaber til markarbejdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120073 - - Dato : 18550923
Forfatter:Selmer, overlæge Hubert, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Skrivelse fra Det kongelige Sundhedskollegium til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus i anledning af dr. med. Huberts betækning vedrørende ordningen af behandlingen af sindssyge, herunder specielt forpjelningen samt behandlingen. Denne følger brevet vedlagt, og overlæge Selmers bemærkninger til betænkningen ønskes, inden lovforslag tilstilles justitsministeriet

Mpr nr. A120082 - - Dato : 18551018
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af en overskridelse af linnedkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120083 - - Dato : 18551019
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse til forvalter Bøggild fra direktionen i anledning af en overskridelse af inventarkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120074 - - Dato : 18551019
Forfatter:Selmer, overlæge Huberts, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientforhold. Betænkning fra overlæge Selmer skrevet til Det konglige Sundhedskollegium som kommentar til dr. med. Huberts overvejelser vedrørende udformingen af sindssygebehandlingen. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120084 - - Dato : 18551024
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen i anledning af en budgetoverskridelse for inventarkontoen. Der er en regnskabsopstilling over beholdninger og forbrug. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120088 - - Dato : 18551030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Indstilling angående betalingsnormernes omregulering vedrørende patienters optagelse på sindssygehospitalet ved Århus sendt til justitsministeriet fra direktionen.

Mpr nr. A120077 - - Dato : 18551030
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra direktionen til justitsministeriet, hvori der spørges om, hvilke rettigheder hospitalet har med hensyn til evt. gratis indrykning af efterlysninger af patienter og andre bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser på samme måde som andre «offentlige myndigheder og institutioner.

Mpr nr. A120086 - - Dato : 18551030
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild i anledning af budget-overskridelsen for inventarkontoens vedkommende. Endvidere berøres spørgsmålet om afhændelse af patinternes husflidsarbejder

Mpr nr. A120043 - - Dato : 18551109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori det meddeles, at stempelpligten for de ved indskrivning af patienter afgivne kautionserklæringer bordtfalder.

Mpr nr. A120092 - - Dato : 18551112
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori der udbedes forslag til et nyt medlem af direktionen i stedet for justitsråd Dahl, som fratrådte pr. 1. november.

Mpr nr. A120042 - - Dato : 18551113
Forfatter:Jespersen, justitsråd Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsråd Jespersen, hvori spørgsmålet om fritagelse for stempelafgift på kautionserklæringerne ved patientindskrivninger fremdrages. Endvidere nævnes en sag om patientbetalingen i et tilfælde, som er aktuelt.

Mpr nr. A120044 - - Dato : 18551114
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra justitsministeriet, hvori det meddeles direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at den pågældende institution må udfærdige kautionserklæringer ved patientindskrivning på ustemplet papir.

Mpr nr. A120093 - - Dato : 18551117
Forfatter:Ingerslev, kancelliråd Dahl,justitsråd Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Skrivelse til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori kancelliråd Ingerslev udses til at erstatte justitsråd Dahl som medlem af direktionen.

Mpr nr. A120094 - - Dato : 18551128
Forfatter:Justitsministeriet Ingerslev, kancelliråd
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori man billiger, at kancelliråd Ingerslev opfordres til at indtræde i direktionen i stedet for justitsråd Dahl.

Mpr nr. A120091 - - Dato : 18551199
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af landsoverretsprokurator Dahls udtræden af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120087 - - Dato : 18551204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori de nye betalingssatser for patientoptagelse gældende fra 1. januar 1856 meddeles.

Mpr nr. A120078 - - Dato : 18551204
Forfatter:i Århus, Amtmanden
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra amtmanden i Århus angående hospitalets evt. rettigheder til gratis indrykning af bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120096 - - Dato : 18551210
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af et stigende behov for udvidelse af rullestuen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120097 - - Dato : 18551213
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Meddelelse fra direktionen til forvalter Bøggild hvori forslaget om udvidelse af rullestuen forkastes. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120098 - - Dato : 18551220
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion, hvori nogle administrative spørgsmål introduceres. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120099 - - Dato : 18551228
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelse fra overlæge Selmer hvori et antal administrative sager introduceres til den øvrige direktion. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120034 - - Dato : 18551231
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt antegnelserne til det indsendte regnskab for finansåret 1854-55. Antegnelserne, som medfølger skrivelsen, bedes besvarede inden for en frist af seks uger

Mpr nr. A120027 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Årsberetning. Beregninger henhørende til årsberetningen for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55. Oversigt over patienterne og antal forplejningsdage samt patienter og deres placering på forplejningsklasse og geografisk status.

Mpr nr. A120090 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over omkostningerne ved en patients ophold på sindssygehospitalet ved Århus. Tillige specifikation af personalets lønninger

Mpr nr. A120032 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse underskrevet af direktionen som giver en patient fortsat nedsættelse i betalingen for opholdet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120100 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Skrivelse ti justitsministeriet i en sag vedrørende ansættelsen af vederlag som erstatning for naturlige ydelser. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120022 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motivering for budgettet for finansåret 1856-57.

Mpr nr. A120023 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Bilag til budgetforslag angående finansåret 1856-57. ialt 12 bilag.

Mpr nr. A120036 - - Dato : 18560123
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til den øvrige direktion i anledning af en administrativ uoplyst sag, som iflg. skrivelsen ledsages. De øvrige direktionsmedlemmers kommentarer er vedføjet skrivelsen.

Mpr nr. A120079 - - Dato : 18560125
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionssmedlemmer vedrørende nogle administrative sager med tre punkter specifiseret: en indstilling til justitsministeriet til underskrift, indstilling vedrørende averteringer i aviserne, en sag vedrørende en patients optagelse.

Mpr nr. A120035 - - Dato : 18560127
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori nogle poster i regnskabet for finansåret 1854-55, hvortil ministeriets revision har knyttet nogle antegnelser, uddybes nærmere

Mpr nr. A120080 - - Dato : 18560128
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Forespørgsel angående averteringer til underskrift hos de øvrige direktionsmedlemmer, den skal sendes til justitsministeriet, en patient er død.

Mpr nr. A120037 - - Dato : 18560214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet for at udbygge besvarelsen af antegnelserne til regnskabet for finansåret 1854-55 for nogle posters vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120038 - - Dato : 18560215
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at regnskabs-overskridelserne for to posters vedkommende nævnt i brevet kan føres som udgift for det anvendte beløb

Mpr nr. A120024 - - Dato : 18560305
Forfatter:Bøggild, kasserer Bøggild, forvalter amtsstue, Århus Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Skrivelser fra justitsministeriet, hvori hospitalets kasserer Bøggild anvises pengebeløb til afhentning på Århus Amtstue. Sindssygehospitalet ved Århus. Notat angående en pengerekvisition fra forvalter Bøggild dateret den 14. april 1856.

Mpr nr. A120081 - - Dato : 18560307
Forfatter:Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Århus Stiftsamt meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at institutionen ikke kan forvente vederlagsfri optagelse af averteringer i de privilegierede aviser.

Mpr nr. A120039 - - Dato : 18560312
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. justitsministeriet kvitterer herved for vel aflagt regnskab vedrørende finansåret 1854-55 på betingelse af, at nogle poster overføres og berigtiges i regnskabet for det følgende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120033 - - Dato : 18560601
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori han beder om tilståelse for de med regnskabet for finansåret 1854-55 vedføjede indtægts- og udgiftsbilag. skrivelsen er vedføjet en bemæørkning om, at attestation er givet den 4. juni 1855

Mpr nr. A120095 - - Dato : 18560706
Forfatter:Direktionen Dahl
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori det meddeles, at justitsråd dahl er genindtrådt i direktionen.

Mpr nr. A120085 - - Dato : 18851026
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion i anledning af en formodet budgetoverskridelse for inventarkontoens vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A120009 - - Dato : 18859999
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Trykte regler for afholdelse af folketælling den 1. februaar 1855 forsynet med et konstrueret eksempel på udfyldelse af en optællingsliste.

Mpr nr. A120041 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Trykt kautions-bevisformular til anvendelse ved indskrivning af patienter. Sindssygehospitalet ved Århus.