Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 250 poster med søgeordet: A193
Mpr nr. A193211 - - Dato : 19230320
Forfatter:Laursen, S Å
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. S. Å. Laursen ansøger om ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Der er vedlagt referencer, anbefalinger og afskrift af eksamensbevis.

Mpr nr. A193212 - - Dato : 19230324
Forfatter:Jensen, Thorvald
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. Thorvald Jensen ansøger hermed om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige plads på sindssygehospitalets kontor. Tre udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A193195 - - Dato : 19230328
Forfatter:Arnholm, A Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning til stilling. A. Arnholm, p. t. patient på hospitalet, ansøger direktionen om at opnå ansættelse som kontorist ved kontoret på hospitalet.

Mpr nr. A193242 - - Dato : 19230328
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Lov nr 714 forlænges i gyldighed til udgangen af juni måned 1923. Loven drejer sig om midlertidige tillæg til ventepenge, pensioner og understøttelse.

Mpr nr. A193250 - - Dato : 19230404
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Ved en af direktoratet afholdt licitation over levering til sindssygehospitalerne af frugtsaft indkom ikke sådanne tilbud, at der med fordel for tiden vil kunne foretages fællesindkøb, hvorfor direktoratet indtil 15. august har overladt det til det enkelte hospital at foretage indkøb af frugtsaft.

Mpr nr. A193238 - - Dato : 19230407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet henleder hospitalets opmærksomhed på nogle love vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, om midlertidige tillæg til ventepenge og pensioner samt vedrørende udbetaling af konjunkturtillæg.

Mpr nr. A193237 - - Dato : 19230409
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Peronsle. Direktoratet anmoder herved hospitalet om at ville henlede det gartnerpersonales opmærksomhed på bekendtgørelsen i Statstidende og Berlingske Tidende for den 11 april angående den ledigblivende stilling som gartner ved et af statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A193217 - - Dato : 19230412
Forfatter:laboratorium "Ratins", Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Bakterioologisk laboratorium "Ratins" salgskontor for Danmark dender hermed korrigeret faktura på restbeløbet for udlæning af gift i sidste finansår. Samtidig sendes tilbud på rottebekæmpelse i næste finansår for samme beløb.

Mpr nr. A193221 - - Dato : 19230412
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Ved at fremsende denhos følgende skrivelse af 9. april fra hospitalsforvalteren tillader direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sig at anmode om, at der ved direktiorats foranstaltning må blive indkøbt 600 stk undertrøjer til mænd, 400 stk undertrøjer til kvinder, 400 stk underbenklæder til mænd og 400 stk uldne sengetæpper, idet man bemærker, at angivne kvantiteter sandsynligvis vil dække hospitalets forbrug i indeværende finansår. 2 prøver medsendes.

Mpr nr. A193194 - - Dato : 19230413
Forfatter:Sørensen, E, kontofuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Konstitueret kontorfuldmægtig E. Sørensen anmoder om direktionens tilladelse til at flytte ind i den østlige lejelihed i huset tilhørende hospitalet på hjørnet af Asylvej og Tretommervej og samtidig udgå af hospitalet forplejning, da han agter af gifte sig, men vanskeligt kan finde bolig i nærheden af hospitalet. Direktionen svarer, at det ikke er afgjort, hvem der skal ansættes, når konstitutions tiden er udløbet, hvorfor man ikke vil træffe bindende beslutninger på nuværende tidspunkt.

Mpr nr. A193197 - - Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. Kontorist A. Arnholm anbefales til arbejdet på hospitalets konto. Hans levnedsløb på hospitalet beskrives.

Mpr nr. A193196 - - Dato : 19230414
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser. Kontorist A. Arnholm, p.t. patient ved hospitalet modtager hermed ansættelse ved hospitalets kontor. Dette meddeles ham og kontoret.

Mpr nr. A193216 - - Dato : 19230416
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoreatet udbeder sig herved tjenstligt en udtalelse om, hvorvidt hospitalet har brug for midler til udryddelse af rotter i indeværende finansår, i bekræftende fald hvor meget der påtænkes anvendt.

Mpr nr. A193218 - - Dato : 19230417
Forfatter:"Ratin#, Bakteriologisk Laboratorium
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus anmoder hermed om bemyndigelse til i indeværende finansår at anvende 300 kr på rottebekæmpelse jvf. vedlagte tilbud fra Bakteriologisk Laboratorium "Ratin".

Mpr nr. A193222 - - Dato : 19230417
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. For så vidt hospitalet, udover hvad det har rekvireret i skrivelse af 12. april, måtte ønske anskaffet i indeværende finansår sådanne beklædningsgenstande, so,ifølge skrivelse fra direktioratet af 22. februar indkøbes ved direktoratets foranstaltning i den udstrækning, i hvilden de ikke forfærdiges af patienter, anmoder direktoratet om, snarest at sende rekvisition på de omhandlede genstande ledsaget af prøver af de sidst indkøbte tilsvarende sager, hvis sådanne ikke tidligere har været indsendt med angivelse af leverandørens navn og den betalte pris.

Mpr nr. A193215 - - Dato : 19230417
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Blanket. Direktoratet henleder herved hospitalets opmærksomhed på, at der på postkontoret vil kunne fås udleveret et antal blanketter til attest for indkøb af frimærker m.v. til udfyldning af hospitalet ved indkøb af frigørelsesmidler, hvorved det tidligere gebyr af 10 øre for hver kvittering kan spares

Mpr nr. A193189 - - Dato : 19230421
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. På grund af pladsforholdende afvises en patient først fra Middelfart sindssygehospital, siden fra sindssygehospitalet ved Århus, hvorpå patienten henvises til Viborg sindssygehospital

Mpr nr. A193192 - - Dato : 19230423
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Direktoratet meddeler, at det årlige forårseftersyn af hospitalets bygninger finder sted den 2. naj og for Råmosegårds vedkommende den 3. maj.

Mpr nr. A193191 - - Dato : 19230423
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I forbindelse med nogle lovændringer anmoder direktoratet hospitalet om at foranledige, at der udbetales konjunkturtillæg i overensstemmelse med de i den nye lov givne regler til tjenestemænd på hospitalet og Råmosegård samt til personer, som oppebærer understøttelse fra hospitalet.

Mpr nr. A193193 - - Dato : 19230423
Forfatter:Direktoratet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. Direktoratet skal herved anmode direktionen om at foranledige, at der på deres majestæter kongens og dronningens sølvbryllupsdag, torsdag den 26. april 1923 flages fra hospitalet.

Mpr nr. A193223 - - Dato : 19230423
Forfatter:Hospitalsforvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. I anledning af direktoratets skrivelse af 17. april tillader direktionen sig hoslage at fremsende en skrivelse af 21. april fra hospitalsforvalteren indeholdende oplysning om hvilke beklædningsgenstande, henhørende til den gruppe som indkøbes ved direktoratets foranstaltning, og som ikke forfærdiges af patienter, hospitalet har brug for i indeværende finansår.

Mpr nr. A193181 - - Dato : 19230424
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet anmoder herved direktionen om at indsende hospitalets og plejeanstalten Råmosegårds budgetforslag for finansåret 1924-25, En redegørelse vedrørende budgetforslagets udformning medfølger.

Mpr nr. A193190 - - Dato : 19230424
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet indskærper, at ændringsforslaget til det indsendte budgetforslag skal være direktoratet i hænde senest ved juletid.

Mpr nr. A193030 - - Dato : 19230425
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Cirkulæreskrivelse til landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove.

Mpr nr. A193198 - - Dato : 19230425
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Takkeskrivelse. Kontorist A. Arnholms forældre skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus, hvorunder de takker for sønnens konstitutions som kontorist ved kontoret på hospitalet. Angående kautionen for ansættelsen håber faderen, at hans underskrift er tilstrækkellig, men om nødvendigt vil beløbet 1000 blive tilvejebragt.

Mpr nr. A193103 - - Dato : 19230503
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold.

Tekst:
Arbejdsvæsen. Direktoratet sender hoslagt et særtryk af tabel 10 om arbejdsvæsenet fra beretningen om straffeanstalterne i Danmark i finansåret 1920-21. Heraf fremgår, hvilke arbejdsfag, der er taget op af fængselsvæsenet.

Mpr nr. A193085 - - Dato : 19230503
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Ekstraafskrift af den af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen udarbejdede betænkning vedrørende den fremtidige anvendelse af jordtilliggendet under sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193224 - - Dato : 19230507
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus udbeder sig af direktoratet bemyndigelse til, at anskaffe 25 stk. uldne sengetæpper. Dierktoratet meddeler i denne anledning hospitalet, at de omhandlende tæpper er bestilt til levering.

Mpr nr. A193076 - - Dato : 19230508
Forfatter:Høglund, Elly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Erklæring. Sygeplejerske Elly Høglunds underskrevne erklæring ved ansættelsen på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A193225 - - Dato : 19230508
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet gør hospitalet opmærksom på, at der er bestilt 215 stk sjaler til hospitalerne, deraf 50 stk. til sindssygehospitalet ved Århus. Leverancen vil finde sted i løbet af de næste tre måneder.

Mpr nr. A193226 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Under henvisning til direktoratets skrivelse af 8. maj angående indkøb af sjaler meddeles, at enballagen skal returneres.

Mpr nr. A193069 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. Direktoratet henleder direktionens opmærksomhed på, at flere københavnske banker har hævet indlånsrenten, hvorfor man anmoder om, at hospitalet søger kontakt med sin bankforbindelse angående en eventuel forhøjelse på dettes indestående

Mpr nr. A193067 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseeftersyn. Det i lovgivningen nævnte detaljerede kasseeftersyn skal indtil videre foretages af forvalteren efter direktoratets foranstaltning. Endvidere pålægges der direktionen mindst en gang årligt at foretage en summarisk kontrol af hospitalsforvalterens kasse og sende indberetning herom til direktoratet

Mpr nr. A193065 - - Dato : 19230509
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en ansøgning om at få hævet forstanderinde Råhauges befordringsgodtgørelse fra 400 til 1200 kr. det har ved budgetforslagets behandlding ikke været muligt at få dette gennemført. Det kan evt. tages op igen ved næste års budgetbehandling.

Mpr nr. A193126 - - Dato : 19230509
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Gæsters bespisning i finansåret 1922-23 specifiseret på betalere, antal måltider og den erlagte betaling. Denne liste er suppleret med en liste over de funktionærer, som har købt kosten på hospitalet. Sendt til direktoratet.

Mpr nr. A193182 - - Dato : 19230511
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet meddelser, at midlertidige tillæg til lønningerne ændres fra 15% til 20% i budgetforslaget for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193066 - - Dato : 19230511
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordringsgødtgørellse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus foreslår, at forstanderinde Råhauge ydes et beløb på 5 eller 6 øre pr patient besøgt i familiepleje samdig med at befordringsgodtgørelsen på 400 kr bortfalder. Direktoratet svarer, at man ikke i øjeblikket kan imødekomme en sådan omforandring.

Mpr nr. A193219 - - Dato : 19230511
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at justitsministeriet har godkendt, at der anvendes 300 kr til rottebekæmpelse. Beløbet vil blive refunderet af indenrigsministeriet.

Mpr nr. A193169 - - Dato : 19230515
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, at budgetforslaget vil blive udarbejdet ud fra den forudsætning, at hospitalet er normeret til 614 patienter undtagen for personalets vedkommende, hvor man venter direktoratets godkendelse af en personaleforøgelse.

Mpr nr. A193033 - - Dato : 19230519
Forfatter:Margarinefabrik, A/S Den Danske
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et fra A/S Den Danske Margarinefabrik, Slagelse, modtaget tilbud på levering af margarine af mærket Vegetabilsk til statens sindssygehospitaler for tidsrummet fra 1. juni til 30 november 1923. Afskrift af en tidligere foretagen analyse af margarine af det nævntet mærke vedlægges.

Mpr nr. A193056 - - Dato : 19230519
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Rengøringsmidler. Følgebrev til rapport over forbruget af rengøringsmidler ved hospitalet

Mpr nr. A193046 - - Dato : 19230519
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, efter hvilke regler understøttelser udbetales af hospitalet. Hospitalet svarer, at de fleste understøttelser betales månedsvist forud. Der er dog enkelte, som betales kvartalsvist bagud.

Mpr nr. A193031 - - Dato : 19230522
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Direktoratet har dags dato skrevet til sindssygehospitalet i Viborg angående transportudgifter i forbindelse med overflytningen af patienter fra Viborg til Vedsted. Udgifterne afholdes af Konto b.13..

Mpr nr. A193032 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forsørgerpligt. Finansministeriet har skrevet til justitsministeriet angående forståelsen af begrebet forsørgerpligt. Udtrykket dækker fraseparerede og fraskilte tjenestemænds forpligtigelse til at sørge for vedkommendes børn. Hvis ægtefælle har giftet sig igen, er der kun sudbsidiær forsørgerpligt.

Mpr nr. A193034 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Følgebrev til kontrakten om levering af margarine mellem sindssygehospitalet ved Århus og A/S Dansk margarinefabrik Slagelse. Kontrakten ønskes underskrevet og tilbagesendt. Kontrakten vedlægges. Svar fra margarinefabrikken dateret den 24. maj 1923. En genpart af kontrakten tilsendes margarinefabrikken den 4. juni.

Mpr nr. A193047 - - Dato : 19230525
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet bestemmer herved, at understøttelserne fremtidig vil være at udbetale månedlig forud med 1/12 af det årlige beløb mod kvittering med påtegnet leveattest.

Mpr nr. A193020 - - Dato : 19230526
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Forvalter Lund skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at et tilbud om levering af en ny fødepumpe til dampkedlen vil stige på grund af kursstigning på den engelske valuta. Endvidere er spørgsmålet om reparation af den ældste fødepumpe undersøgt, og reparationsprisen er opgivet

Mpr nr. A193171 - - Dato : 19230526
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Smøræltemaskine. Specifikation af udgifter til at forsyne smøræltemaskinen med elektrisk kraft

Mpr nr. A193240 - - Dato : 19230526
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Direktionen sender hermed en liste over de personer, som oppebærer understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus. til direktoratet med angivelse af, hvad der tilkommer den enkelte i understøttelse for april kvartal 1923.

Mpr nr. A193241 - - Dato : 19230529
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Under henvisning til direktionens skrivelse af 26. maj godkender direktoratet herved, at hospitalet for april kvartal 1923 efter loven udbetaler efternævnte personer understøttelse med de vedføjede beløb.

Mpr nr. A193228 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der er bestilt uldne sengetæpper til sindssygehospitalerne til levering i løbet af en måned fra dato.

Mpr nr. A193227 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning m.v. Direktoratet meddeler, at der til hospitalerne er bestilt undertrøjer til mænd, under benklæder til mænd og undertrøjer til kvinder til levering i løbet af 5 uger fra dato.

Mpr nr. A193029 - - Dato : 19230530
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regninger. Regninger på leverancer til hospitalet bedes fremtidig indsendt i to eksemplarer. En liste over firmaer, som har modtaget denne meddelelse medfølger.

Mpr nr. A193028 - - Dato : 19230531
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
I forbindelse med opslaget af stillingen som natoverplejer ske på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland anmoder direktoratet hospitalet om at gøre personalet opmærksom herpå. Dette sker ved opslag den 4. juni 1923, som cirkulerer blandt personalet.

Mpr nr. A193199 - - Dato : 19230599
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Kaution. Kontorist A. Arnholms far bedes indsende vedlagte erklæring med egen og to vitterlighedsvidners underskrift og forsynet med stempel. Hoslagt følger den nævnte erklæring i underskrevet stand og stemplet.

Mpr nr. A193021 - - Dato : 19230602
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktioratet angående en eventuel anskaffelse af een ny fødepumpe til dampkedlen. En skrivelse fra forvalteren, med et tilbud fra Frichs A/S er vedlagt

Mpr nr. A193229 - - Dato : 19230604
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning.m.v.. Direktoratet meddeler, at der er bestilt 12 stk hvide waffelsengetæpper til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193070 - - Dato : 19230606
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. På direktoratets opfordring skriver hospitalet til sin bankforbindelse Århus Privatbank for at sondre mulighederne for at opnå en højere rente på indlånet. Banken svarer, at da de hidtil i en periode har givet hospitalet en højere rente end normalt, kan man ikke give nogen højere rente. Renten blev nemlig ikke sat ned efter den sidste diskontonedsættelse, hvorfor man nu, da diskontoen er hævet igen, ikke kan strække sig længere

Mpr nr. A193138 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anmærkninger til budgetforslaget for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193164 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Hoslagt sendes tjenstligt hospitalets budgetforslag for finansåret 1924-25 ledsaget af en række nævnte bilag.

Mpr nr. A193137 - - Dato : 19230608
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1924 til 31. marts 1925 beregnet efter et patienttal af 962.

Mpr nr. A193003 - - Dato : 19230609
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevareleverance. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. juli til 31. december 1923.

Mpr nr. A193002 - - Dato : 19230609
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Annoncetekst angående leverancer af brød og mælk til sindssygehospitalet ved Århus i juli kvartal 1923. annoncen indrykkes i de lokale dagblade en gang.

Mpr nr. A193130 - - Dato : 19230611
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet har meddelt direktoratet finansministeriets ovrvejelser vedrørende spørgsmålet om postering på statsregnskabet af fradrag for tjenestebolig, naturalydeklser m.v. Statsregnskabskommissionen har forslået indtægt for den pågældende institution, således at der evt. åbnes nye indtægtskonti for de pågældende fradrag. Nyordningen ønskes gennemført fra 1. april 1924

Mpr nr. A193071 - - Dato : 19230612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rente. Direktoratet bringer sin forespørgsel angående den rente, hospitalet får for sine bankindeståender, i erindring. Hospitalet svarer, at en rente-forhøjelse ikke kunne imødekommes, da renten ikke blev nedsat ved sidste diskontonedsættelse. Direktoratet godkender, at hospitalet lader sine bankindeståender forblive til samme indlånsrente som hidtil

Mpr nr. A193006 - - Dato : 19230614
Forfatter:Aarhus, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Mejeriet Aarhus på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193004 - - Dato : 19230615
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Mundelstrup Andelsmejeri på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193005 - - Dato : 19230615
Forfatter:Versterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Merjriet Vesterbro på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193008 - - Dato : 19230615
Forfatter:Stjerneholm, Andelsmejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra Andelsmejeriet Stjerneholm på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193001 - - Dato : 19230616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet ønsker hospitalets udtalelse angående en eventuel nedsættelse af lønnen for arbejdet som sygeplejerske under supplerende uddannelse i sindssygepleje. Hospitalet mener, at spørgsmålet kræver drøftelse med Dansk sygeplejeråd. Efter at have læst hospitalets indstilling vedtager direktoratet at nedsætte lønnen til 100 kr pr måned.

Mpr nr. A193007 - - Dato : 19230619
Forfatter:forenede Mejerier, De
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Tilbud fra De forenede Mejerier på leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193009 - - Dato : 19230619
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus at tilbudet om levering af mælk og fløde fra mejeriet Vesterbro antages.

Mpr nr. A193243 - - Dato : 19230620
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Opmærksomheden henledes på, at bestemmelserne vedrørende fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser forlæges i gyldighed for tiden 1. juli til 31. marts 1924. Sendt fra direktoratet.

Mpr nr. A193010 - - Dato : 19230620
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler mejeriet Vesterbro, at man har accepteret dettes tilbud på leverancen af mælk og fløde til hospitalet i perioden 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193048 - - Dato : 19230621
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet vedrøende understøttelserne til de personer som er modtagere heraf. Hospitalet indstiller, at de nævnte beløb bevilges for tiden fra 1. juli til 30. september.

Mpr nr. A193049 - - Dato : 19230622
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet spørger bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående alderen på nogle tidligere ansatte, som oppebær understøttelse fra hospitalet. Hvis de er over 35 år. har de ret til at modtage konjunkturtillæg. Bogholderen svarer den 23. juni.

Mpr nr. A193170 - - Dato : 19230622
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet har konstateret en uoverensstemmelse mellem totalsummen og specifikationen under forskellige på konti , cll have- og landbrug. Hospitalet svarer, at det er totalsummen, som er forkert, hvilket hermed rettes.

Mpr nr. A193187 - - Dato : 19230623
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående personaleændringer i forbindelse med sydom. En plejer og en oversygeplejerske er er kommet i arbejde igen, mens en sygeplejerske og en plejerske er blevet sygemedt i stedet for. Følgelig ønsker hospitalet fortsat at beholde de to afdelingspiger, som blev ansat ved de to førstnævntes sygdom. Endvidere ønsker hospitalet ansat yderligere 8 personer til aflastning i forbindelse med afvikling af ferier og i øvrigt for at lette personalemanglen. Direktoratet ønsker i denne forbindelse nogle oplysninger angående nogle af de sygemeldte personer, på hvilket de modtager hospitalets svar.

Mpr nr. A193050 - - Dato : 19230625
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktoratet godkender, at hospitalet udbetaler nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Beløbene dækker pensionen i juli kvartal 1923.

Mpr nr. A193167 - - Dato : 19230628
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Hospitalet meddeler direktoratet, hvordan personalet er sammensat for øjeblikket og hvordan, man har tænkt sig, at skulle være i anledning af de ændrede bestemmelser vedrørende tjenestetid og ferier.

Mpr nr. A193011 - - Dato : 19230699
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Oversigt over tilbud om leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus i halvåret 1. juli - 31. december 1923.

Mpr nr. A193012 - - Dato : 19230704
Forfatter:Andelsmejeri, Mundelstrup
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Mundelstrup Andelsmejeri anmoder i et brev til hospitalet om at få oplyst, hvem der har modtaget leverancen på mælk og fløde for halvåret 1. juli - 31. december 1923, brevet besvares den 7/7 1923.

Mpr nr. A193055 - - Dato : 19230705
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Rengøringsmidler. Direktoratet meddeler, at den hidtil påbudte indsendelse af rapporter over forbruget af rengøringsmidler kan ophøre ved udgangen af denne måned. Det er dog en forudsætning, at der fortsat af forvalteren føres nøje kontrol med forbruget

Mpr nr. A193086 - - Dato : 19230711
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring og udbeder dog svar snarest.

Mpr nr. A193087 - - Dato : 19230712
Forfatter:Lund, forvalter Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Skrivelse fra forvalter Lund til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige drift af hospitalets landbrug. De af landstingsmand Hauch og statskonsulent K. Hansen stillede forslag kommenteres.

Mpr nr. A193188 - - Dato : 19230718
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. I forbindelse med opnormering af patientantallet fra 549 til 614 beder direktoratet om, hvilken indflydelse de nye regler for tjenestetid og ferier samt patientforøgelsen har på et tidligere indsendt forslag til personaleforøgelsen Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A193088 - - Dato : 19230719
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer direktoratet, at der på et møde i direktionen er taget stilling til direktoratets skrivelse af 3. maj, hvorefter der snarest vil fremkomme en indstilling.

Mpr nr. A193089 - - Dato : 19230720
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen udtaler sig om den fremtidige drift af jordbruget på hospitalet herunder inddragelsen af patienter i arbejdet.

Mpr nr. A193244 - - Dato : 19230723
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet sender et eksemplar af en oversigt over de månedlige beløb, som i tidsrummet fra 1. juli til 31. marts 1925 vil være at udbetale som konjunkturtillæg.

Mpr nr. A193090 - - Dato : 19230723
Forfatter:Jensen, B, redaktør
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlægen sender en række skrivelser til direktionsmedlemmet redaktør B. Jensen.

Mpr nr. A193022 - - Dato : 19230725
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet resultatet af et eftersyn af hospitalets dampkedel. Heraf fremgår, at denne kun betjenes af en fødepumpe, da den anden er revnet i ventilhuset. Skaden skal afhjælpes inden 1. september 1923. Følgelig andrager man om tilladelse til af anskaffe en ny fødepumpe, da det vil være for kostbart at reparere den gamle

Mpr nr. A193023 - - Dato : 19230806
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktoratet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anskaffe en ny fødepumpe til hospitalets dampkedel, idet ufgiften skal afholdes af kontoen til vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg. Tilbud på levering af fødepumpen skal indsendes til direktoratet til gokendelse

Mpr nr. A193024 - - Dato : 19230811
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Brev fra Frichs A/S angående prisen og leveringstiden på en fødepumpe af engelsk fabrikat. Til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A193025 - - Dato : 19230814
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sender et tilbud om levering af en ny fødepumpe fra Frichs A/S til direktoratet. Det menes ikke at kunne lade sig gøre at finansiere købet ved at trække på kontoen for vedligeholdelse af øvrige ingeniøranlæg, hvorfor købsprisen ønskes givet som tillægsbevilling

Mpr nr. A193026 - - Dato : 19230817
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Direktoratet godkender købet af en ny fødepumpe til dampkedlen i overensstemmelse med det hos Frichs A/S indhentede tilbud. Derimod ser man sig ikke i stand til at give særlig bevilling hertil. Hvorfor vedligeholdelseskontoen for øvrige ingeniøranlæg skal bære købet

Mpr nr. A193027 - - Dato : 19230820
Forfatter:A/S, Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Frichs A/S bekræfter hermed hospitalets bestilling af en ny fødepumpe

Mpr nr. A193035 - - Dato : 19230821
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 20. august er nedsat med 6 øre.

Mpr nr. A193251 - - Dato : 19230827
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratet har antaget et tilbud om levering af blandet frugtsaft til sindssygehospitalerne og Råmosegård for tidsrummet fra 1. september til 1. september 1924. til analysering af saftprøver har direktoratet haft en udgift af 90 kr., der fordeles på hospitalerne og Råmosegård.

Mpr nr. A193091 - - Dato : 19230827
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sin skrivelse af 3. maj i erindring overfor direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. I et svar hertil skriver direktionen, at brevet har været til behandling på et direktionesmøde den 25. august, men da direktionen ikke var fuldtallig, vil et endeligt svar først kunne indsendes til direktoratet i slutningen af næste måned.

Mpr nr. A193036 - - Dato : 19230904
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forstanderinde Frøken Raahauge på råmosegård angående leverancen af margarine til plejeanstalten. Direktoratets brev af 19. maj vedlægges. Forbruget af margarine på Råmosegård skal hentes på fabrikkens depot i Århus.

Mpr nr. A193051 - - Dato : 19230906
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indstiller, at der for perioden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924 udbetales nedennævnte personer de vedføjede beløb i pension. Direktoratet godkender beløbene.

Mpr nr. A193092 - - Dato : 19230914
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Foranlediget ved det af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch givne forslag om ændret drift af det til hospitalet hørende jordbrug kommer gartneren med denne udtalelse desangående.

Mpr nr. A193037 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 17. september er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193093 - - Dato : 19230917
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen sender gartnerens forslag til ændret drift af hospitalets jord til direktionsmedlen redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193038 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at det har antaget et tilbud fra H. Stensens Margarinefabrik A/S om levering af margarine til statens sindssygehospitaler i perioden fra 1. december 1923 til 31. maj 1924.

Mpr nr. A193245 - - Dato : 19230918
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Med hensyn til fradrag i tjenestemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement, følges af hospitalerne uensartede framgangsmåder. Da det er ønskeligt, at tjenestemænd i så henseende behandles ens, har direktoratet udarbejdet der nedenstående regler, over hvilke direktionens ytringer udbedes.

Mpr nr. A193095 - - Dato : 19230922
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående dettes skrivelse af 3. maj. Man kan går ind for afskaffelsen af kvægbruget, men vil i øvrigt senere komme med en fyldigere udtalelse desangående og de øvrige forslag i skrivelsen.

Mpr nr. A193094 - - Dato : 19230922
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen sender en række skrivelser vedrørende jordbruget til direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193057 - - Dato : 19230928
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til prisindberetningen fra hospitalet for august måned. En række priser betalt af Råmosegård anses for at være for høje

Mpr nr. A193200 - - Dato : 19230929
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Det meddeles hermed Kontorist A. Arnholm at hans ansættelse som kontorist ved hospitalets kontor er forlænget med 6 måneder fra 1. oktober at regne. Der gives ham en lønforhøjelse. Dette meddeles desuden kontoret.

Mpr nr. A193246 - - Dato : 19231004
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Besvarende direktoratets skrivelse af 18. september tillader man sig at meddele, at direktionen intet har at bemærke til de af direktoratet udarbejdede regler for fradrag for naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A193230 - - Dato : 19231005
Forfatter:Laboratorium, V Steins
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Resultatet af en prøve soda modtaget den 2/10 fra direktoratet. Analysen er foretaget af V. Steins Laboratorium

Mpr nr. A193064 - - Dato : 19231005
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i kalenderåret 1922

Mpr nr. A193232 - - Dato : 19231006
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Til analyse afprøver af sæbe og soda har direktoratet haft en udgift af 105 kr, der vil være at fordele på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård. Beløbet vil være at føre til udgift under konto 13

Mpr nr. A193231 - - Dato : 19231006
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe til sindssygehospitalerne og Råmosegård for perioden 15. oktober 1923 til 15. januar 1924. Priser og vikår er nævnt

Mpr nr. A193233 - - Dato : 19231008
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcinert soda til hospitalernes forbrug i tidsrummet 15. oktober 1923 til 15 januar 1924. Priser og leveringsbetingelser er nævnt

Mpr nr. A193096 - - Dato : 19231013
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet bringer sagen vedrørende hospitalets landbrug i erindring jvf. direktionens skrivelse af 22. september.

Mpr nr. A193247 - - Dato : 19231016
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Efter modtagelsen af hospitalernes erklæringer over direktoratets skrivelse af 18. september angående fradrag for naturelydelser har direktoratet udarbejdet vedlagte ændrede udkast til fælles regler for der pågældende forhold. Forinden videre foretages udbedes bogholderens udtalelse om, hvorvidt den seneste formulering kan tiltrædes.

Mpr nr. A193248 - - Dato : 19231017
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at har tiltræder det af direktoratet udarbejdede ændrede udkast til regler for fradrag i lønninger til tjenestemænd m.fl. for naturalydelser.

Mpr nr. A193097 - - Dato : 19231020
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen meddeler de øvrige direktionsmedlemmer, at et møde må udsæægen ttes, da forvalteren er på Råmosegård. Samtidig bringes et udkast til indstilling vedrørende direktoratets skrivelse af 3. maj i cirkulation blandt direktionsmedlemmerne.

Mpr nr. A193098 - - Dato : 19231024
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelse af 3. maj. Man er enig i, at kvægholdet afskaffes. hvorimod man ikke ønsker at sælge eller bordtforpagte nogen del af jordtilligendet. Svineholdet ønskes opretholdt, da man ikke har fået et tilstrækkelig højt tilbud på madaffald.

Mpr nr. A193249 - - Dato : 19231024
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet fastsætter herved følgende regler med hensyn til fradrag i tjenesstemænds m.fl.'s løn for naturalydelser i henhold til tjenestemandslovens ss 36 jfr. det til enhver tid gældende fradragsreglement.

Mpr nr. A193058 - - Dato : 19231025
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. I anledning af direktoratets skrivelse af 28. september oplyser forvalter Lund, at der efter forhandling med den stedlige købmand er foretaget ændringer i nedadgående retning af de priser som Råmosegård skal betale for en række varer. Det påregnes, at en del af varerne er af en ringere kvalitet end tidligere

Mpr nr. A193201 - - Dato : 19231106
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Kontorist A. Arnholm forespørger direktionen om. hvorvidt han kan forvente ansættelse efter den 1. april 1924.

Mpr nr. A193068 - - Dato : 19231112
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Direktionen har i overensstemmelse med direktoratets skrivelse af 9. maj foretaget kassekontrol hos forvalteren, hvilket hermed meddeles direktoratet, idet de fremkomne tal er anført

Mpr nr. A193131 - - Dato : 19231113
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Hospitalet opfordres til at opgive, hvor mange bomulds- og uldvarer. som skal anskaffes i løbet af det kommende år, idet priserne på disse varer er stigende frem mod næste høst om ca. 10 måneder. Følgelig kan varerne købes for året som helhed til levering i april. Hospitalet sender de ønskede oplysninger til direktoratet.

Mpr nr. A193039 - - Dato : 19231123
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler herved, at afregningsprisen for margarine fra Den danske Margarinefabrik fra og med den 22. november er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193040 - - Dato : 19231129
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at grundprisen for margarine til levering i tiden 1 december 1923 - 31. maj er blevet forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193018 - - Dato : 19231204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Konditioner for leverance af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus fra 1. januar til 30. juni 1924.

Mpr nr. A193013 - - Dato : 19231204
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Udkast til annonce om leverancen af brød i januar kvartal og mælk i januar og april kvartaler 1924. Ansøgningsfristen er 12. december. Konditionerne ligger til eftersyn på hospitalets kontor.

Mpr nr. A193015 - - Dato : 19231206
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Mejeriet Vesterbro afgiver tilbud på levering af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193014 - - Dato : 19231211
Forfatter:Mejerier, De Forenede
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. De Forenede Mejerier afgiver tilbud på leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus for halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193202 - - Dato : 19231212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. Overlægen giver en anbefaling af kontorist A. Arnholm.

Mpr nr. A193016 - - Dato : 19231213
Forfatter:Lund, A, forvalter Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Forvalter Lund anbefaler i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at mejeriets Vesterbros tilbud på levering af mælk og fløde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924 antages.

Mpr nr. A193017 - - Dato : 19231219
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Det meddeles mejeriet Vesterbro at hospitalet har antaget dettes tilbud på levering af mælk og føde i halvåret 1. januar - 30 juni 1924.

Mpr nr. A193059 - - Dato : 19231221
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet indsendte prisindberetning for november måned. Angående Råmosegård bemærkes, at priserne på nogle varer er højere en andre steder. Det forventes, at hospitalet vil bestræbe sig på at opnå lavere priser, idet direktoratet holders underrettet herom. Den 4. januar svarer hospitalet på kritikken ved at oplyse om nye lavere priser fra den stedlige købmand. Varerne er dog delvist af en anden kvalitet

Mpr nr. A193129 - - Dato : 19231225
Forfatter:D, Sendt Gulstaad, afdelingslæge
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Orlov. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus beder om orlov fra arbejdet i tiden fra 30. august til og med 12. september på grund af rejse, mod at afdelingslæge Gulstad overtager tjenesten. D Sendt til direktoratet.

Mpr nr. A193041 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Prislister på margarine fra Den danske Margarinefabrik Slagelse og fra H. Steensens Margarinefabrik A/S.

Mpr nr. A193122 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevne på prøve måned for måned i finansåret 1923-24

Mpr nr. A193120 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Patientbelægning. Til og afgang af patienter på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus på de forskellige afdelinger på sindssygehospitalet ved Århus månedsvist for finansåret 1. april 1923 - 31. marts 1924.

Mpr nr. A193052 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og om de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. juli til 30 september 1923.

Mpr nr. A193053 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Fortegnelse over parsoner, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de dem i henhold til lovgivningen tilkommende midlertidige tillæg for tiden fra 1. oktober 1923 til 31. marts 1924.

Mpr nr. A193239 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Fortegnelse over personer, der oppebærer fast årlig understøttelse fra sindssygehospitalet ved Århus og over de den efter loven tilkommende mideltidige tillæg for tiden fra 1. april til 30 juni 1923.

Mpr nr. A193175 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Fortegnelse over inventargenstande der påregnes anskaffede ved plejeansstalten Råmosegård i finansåret 1924-25

Mpr nr. A193128 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Værdiansættelse af de til funktionærerne ved sindssygehospitalet ved Århus udleverede grønsager i tiden fra 1. april 1922 til og med 31. marts 1923.

Mpr nr. A193252 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratets meddelelser om prisændringer på blandet frugtsaft.

Mpr nr. A193124 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Medicin til funktionærer i november-december 1922.

Mpr nr. A193121 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Indberetning fra sindssygehospitalet ved Århus for månederne fra april 1923 til og med marts 1924 angående pladsforholdende, begæringer om optagelse og ventetiden for de i månedens løb optagne. Belægningen er specifiseret på mænd og kvinder samt på afdelingstyper. På bagsiden af skemaerne er anført belægningen på Dalstrup og Råmosegård samt til- og afgange af patienter herfra.

Mpr nr. A193054 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Skema over pansioner og tillæg hertil for kvartalerne juli og oktober 1923 samt januar 1924.

Mpr nr. A193073 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygelister. Månedlige oversigter over sygeligheden blandt personalet ved sindssygehospitalet ved Århus tilhørende bilag for året 1. april 1923 til 31. marts 1924

Mpr nr. A193099 - - Dato : 19239999
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør direktionsmedlem
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Et forslag til indberetning til direktoratet forfattet af direktionsmedlem redaktør Bertel Jensen.

Mpr nr. A193127 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Fortegnelse over de til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1922-23 udleverede havesager.

Mpr nr. A193176 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193213 - - Dato : 19239999
Forfatter:Nielsen, A B Kontorist
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. A. B. Nielsen ansøger hermed om at opnå ansættelse som kontorist ved sindssygehospitalets kontor. Afskrift af hans realeksamen samt udtalelse af skolens rektor er vedlagt tillige med et fotografi. Den 16. april modtaget han afslag på ansøgningen, idet fotografiet returneres samtidigt.

Mpr nr. A193174 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifiserede på mandlige og kvindlige patinter og funktionærer.

Mpr nr. A193072 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Vaskeri. Månedlige rapporter over vaskeriets drift på sindssygehospitalet ved Århus samt tilsvarende rapporter over vaskeriets drift på Råmosegård. Endvidere samlede oversigter over vaskeriernes drift udarbejdet af direktotratet månede for måned på grundlag af de fra hospitalerne og Råmosegård indsendte rapporter

Mpr nr. A193177 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Fortegnelse over de inventargenstande, der påregnes anskaffede ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25

Mpr nr. A193235 - - Dato : 19240103
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt sæbe for perioden 15/1 til 15/4 1924 til sindssygehospitalerne og Råmosegård. Priser og kvaliteter er nævnt. Endvidere anmodes hospitalerne om at aftage forbruget af barbersæbe hos samme firma

Mpr nr. A193083 - - Dato : 19240107
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet sender hosfølgende udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch angående den fremtidige anvendelse af hospitalets jordtilliggende dateret den 27/12 1923.

Mpr nr. A193234 - - Dato : 19240109
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet meddeler, at der er bestilt calcineret soda til sindssygehospitalernes forbrug i perioden fra 15. januar til 15. april. Priser og betingelser ved købet er nævnt

Mpr nr. A193166 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Finanslovforslag. I anledning af det fra direktoratet modtagne trykte finanslovforslag på flere punkter afviger fra det af hospitalet indsendte budgetforslag, tillader direktionen sig at bemærke, at de bevilgede beløb i flg. forslaget vedrørende inventar og beklædning er alt for lave

Mpr nr. A193180 - - Dato : 19240111
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Direktoratet anmoder om, at hospitalet sender en driftsplan og specifiseret driftsoverslag vedrørende gartneriet for finansåret 1924-25 inden udgangen af måneden.

Mpr nr. A193132 - - Dato : 19240114
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet svarer på en forespørgsel om størrelsen af til hospitalet givne bevillinger til beklædning. Disse er ikke blevet forøget i forhold til de foregående år, således at det kun vil være muligt at opretholde de eksisterende beholdninger. Det påpeges, at tøj til familieplejepatienter er indkøbt for dyrt.

Mpr nr. A193236 - - Dato : 19240119
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Analyse. Til analyse af prøver af soda og eddike har direktoratet haft en udgift af 70 kr der vil være at repartere på sindssygehospitalerne og plejeanstalten Råmosegård med 10 kr til hver. Beløbet føres til udgift på konto nr 13.

Mpr nr. A193100 - - Dato : 19240123
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Forvalter Lund skriver vedrørende svineholdet på hospitalet. Det giver et godt økonomisk resultat. Han har indhentet tilbud på køb af madaffaldet hos svineholdere i omegnen. og har som højeste bud modtaget prisen 2 kr pr. hl. Følgelig vil det fortsat kunne betale sig af holde svin til opfedning på madaffaldet. Hønseholdet har i en periode givet et ekstraordinært stort overskud på grund af de høje ægpriser.

Mpr nr. A193042 - - Dato : 19240124
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 24. januar er forhøjet med 6 øre pr kg.

Mpr nr. A193101 - - Dato : 19240129
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen tilstiller i anledning af landstingsmand Hauchs og statslonsulent K. Hansen fremsatte forslag direktionsmedlemmerne en række skrivelser.

Mpr nr. A193043 - - Dato : 19240215
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine fra og med den 15. februar er forhøjet med 4 øre pr. kg..

Mpr nr. A193203 - - Dato : 19240218
Forfatter:Arhholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Kontorist A. Arnholm beder om at måtte fratræde sin stilling ved hospitalet den 25. marts, da han 1. april åbner egen forretning i Århus og godt vil have nogle dage fri til at indrette sig i. Han er villig til at yde hospitalet assistance unden for forretningstiden i forbindelse med finansårets afslutning. Hans anmodning imødekommes af direktionen.

Mpr nr. A193060 - - Dato : 19240223
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den fra hospitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Angående Råmosegård konstateres, at en række priser på varer er for høje. Forvalteren konstaterer, at kun for nogle varers vedkommende er det muligt at indkøbe til lavere pris, hvis man vil accepterer en ringere kvalitet

Mpr nr. A193061 - - Dato : 19240223
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hopspitalet modtagne prisindberetning for januar måned. Det konstateres, at hospitalet har købt til for høje priser for nogle varer. Forvalteren mener ikke, at varerne kan skaffes til en billigere pris kvaliteten taget i betragtning

Mpr nr. A193019 - - Dato : 19240228
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mejeriprodukter. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt der er foretaget ændringer i de konditioner, som gælder for leverancen af mælk og fløde til sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere ønskes den tidsmæssige længde af den nuværende kontrakt for levering af mejeriprodukter oplyst. De samme oplysninger ønskes angående Råmosegård. Hospitalets svar.

Mpr nr. A193133 - - Dato : 19240301
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus forespørger direktoratet, hvorvidt det vil være tilladeligt allerrede nu, at træffe dispositioner til at forøge personalet fra finansårets begyndelse, da dette ville være ønkeligt. Direktoratet svarer, at det ikke kan lade sig gøre at træffe bindende beslutninger, før finansloven med de øgede bevillinger.

Mpr nr. A193102 - - Dato : 19240301
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overlægen tilstiller direktionsmedlemmerne en række skrivelser vedrørende jordbruget. De bedes tage stilling til svineholdets eventuelle afskaffelse.

Mpr nr. A193118 - - Dato : 19240308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Med indberetningen og pladsforholdene for marts bedes to fortegnelser, en for mænd og en for kvinder, affattet i overensstemmelse med vedlagte skema over de ved udgangen af marts på venteliste opførte.

Mpr nr. A193081 - - Dato : 19240311
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Statskonsulent K. Hansen meddeler hospitalet at han ønsker at aflægge besøg den 15. marts for at drøfte planen for driften af hospitalets jord i indeværende år.

Mpr nr. A193078 - - Dato : 19240322
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en betænkning udarbejdet af statskonsulent K. Hansen efter forhandlinger med hospitalet angående anvendelsen af jordtilliggendet. Hospitalets bemærkninger til denne betænkning udbedes.

Mpr nr. A193062 - - Dato : 19240325
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkning til den af hospitalet modtagne prisindberetning for februar måned. Det konstatteres, at hospitalet har købt nogle varer for dyrt. Forvalteren svarer, at der for den ene af varerne er indtruffet en fejl i beregningen, således at prisen i virkeligheden har været lavere end anført i indberetningen

Mpr nr. A193084 - - Dato : 19240325
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent Hauch, landstingsmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus besvarer den udtalelse af statskonsulent K. Hansen og landstingsmand Hauch, som er tildendt fra direktoratet. En udtalelse af gartneren medfølger brevet, som sendes til direktoratet.

Mpr nr. A193139 - - Dato : 19240402
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktoratet sender det vedtagne forslag til finanslov for sindssygehospitalet ved Århus for året 1924-25. Beløbene på de enkelte konti må ikke overskrides uden direktoratets godkendelse. Der henvises i øvrigt til de trykte anmærkninger til finanslovforslaget.

Mpr nr. A193079 - - Dato : 19240402
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overslag over udgifter vedrørende driften af jordbruget på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25.

Mpr nr. A193080 - - Dato : 19240407
Forfatter:Hansen, K, statskonsulent
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Hospitalets kommentarer til den af statskonsulent K. Hansen forfattede brtænkning specielt vedrørende det nye jordstykke, som skal inddrages i havebruget.

Mpr nr. A193108 - - Dato : 19240410
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Direktoratet ønsker nogle oplysninger til brug ved udarbejdelsen af årsberetningen for 1923/24 bilag 1 og bilag 3. Endvidere ønskes oplyst det gennemsnitlige antal mænd og kvinder, som var ansat i dette år

Mpr nr. A193109 - - Dato : 19240412
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Direktoratet anmoder bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus om at gennemse det medsendte bilag 2 til årsberetningen for derved at konstatere om tallene er korretkte. De manglende tal bedes indføget

Mpr nr. A193116 - - Dato : 19240415
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt sendes de ønskede oplysninger jvf. direktoratets brev af 12. april bogholderen har ingen bemærkninge til bilag 2. Der har dog indsneget sig en fejl vedrørende tallene for decembers patienttal samt til og afgang heraf for plejeanstalterne. Tallene rettes hermed

Mpr nr. A193077 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet godkender nogle omlægninger i anvendelsen af hospitalets jordtilliggende samt havebrugets budget. Endvidere godkendes, at der sættes hegne op omkring et jordstykke, som inddrages til havebruget, men overslaget over udgifterne hertil findes for højt. Endvidere billiges det, at svineholdet bevares i sin nuværende skikkelse samt at hønseholdet opretholdes.

Mpr nr. A193110 - - Dato : 19240419
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hospitalet sender hermed de af direktoratet forlagte oplysninger til brug for årsberetningen. En revision af patientbelægningen er igang sat, efter at en ny kontorist er ansat. Resultatet heraf vil blive tilstillet direktoratet

Mpr nr. A193063 - - Dato : 19240505
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratets bemærkninger til den af hospitalet modtagne prisindberetning for marts måned. Det konstateres at en vare er indkøbt for dyrt. Hospitalet svarer, at man ved næste licitation på leverance af varen vil bestræbe sig på at opnå et billigere tilbud

Mpr nr. A193105 - - Dato : 19240506
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet har tilbagesendt en venteliste på patienter og ønsker den ajourført m.h.t. anmærkninger om optagelse. Direktionen for sindssygehospitalet svarer i tilknytning hertil de specielle forhold, som gør sig gældende for nogle patienters optagelse.

Mpr nr. A193183 - - Dato : 19240508
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelser til direktoratet vedrørende regnskabet for hospitalet i april måned 1924

Mpr nr. A193220 - - Dato : 19240519
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Direktoratet meddeler herved, at man fra indenrigsministeriet har modtaget meddelelse om, at der for finansåret 1923-24 til foranstaltning til rottebekæmpelse i løbet af nogle dage vil blive anvist hospitalet beløbet 300 kr. til udbetaling ved Århus Amtsstue.

Mpr nr. A193184 - - Dato : 19240607
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hospitalet sender hermed regnskab for maj måned 1924. Senere følger konterede kassebøger og bilag for samme måned. I forbindelse hermed kommenteres nogle overskridelser af budgettet

Mpr nr. A193134 - - Dato : 19240624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet forespørger, om hospitalet har noget imod, at der af de bevilgede plejere, plejersker og sygeplejersker udskilles et antal, der opføres som honorarlønnede i regnskabet. Det drejer sig om sygelplejersker under supplerende udannelse og plejeelever. Hvis ordningen accepterees ønsker direktoratet oplyst, hvor mange det drejer sig om for budgettet 1925-26. Hospitalet svarer, at man finder en sådan regnskabsmæssig ordning uheldig, da personalets sammensætning varierer meget afhængigt af de ansøgninger, som hospitalet modtager til de ledige stillinger. Det er således ikke muligt at fiksere antallet af de forskellige katagorier i budgettet. Direktoratet anerkender denne indstilling blandt hospitalerne, og går ud fra, at det tilstræbes at ansætte honorarlønnet personale frem for fastansatte.

Mpr nr. A193185 - - Dato : 19240709
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hospitalet sender hemed regnskab for juni måned til direktoratet. Senere følger konterede kassebøger samt bilag

Mpr nr. A193186 - - Dato : 19240808
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Følgeskrivelser til indsendelse af regnskab for den enkelte måned i perioden fra juli 1924 til og med april 1925 samt indsendelse af konterede kassebøger og bilag. Kommentarer til budgetoverskridelser

Mpr nr. A193214 - - Dato : 19240814
Forfatter:Herrstrøm, bogholder
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. Breve fra Århus Kæmnerkontor. Århus kommunes skattekontor og Århus Belysningsvæsen angående forespørgsler fra bogholder Herrstrøm sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en eventuel ledig stilling til en kontorist Der er i alle tre tilfælde tale om negative svar.

Mpr nr. A193044 - - Dato : 19240908
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Direktoratet meddeler, at afregningsprisen for margarine er nedsat med 4 øre pr kg fra og med den 7. april.

Mpr nr. A193153 - - Dato : 19240917
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for juli måned 1924. Der bedes givet oplysning om udregningen af kursdifferencen på et kassebilag vedrørende kulindkøb, dette ønskes i fremtiden

Mpr nr. A193205 - - Dato : 19240925
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen skriver til direktoratet angående en stillingsansøgning fra A. Arnholm, i hvilken anledning man fra direktoratets side ønsker en udtalelse.

Mpr nr. A193206 - - Dato : 19241017
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes stillingsansøgning. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

Mpr nr. A193207 - - Dato : 19241021
Forfatter:Arnholm, A overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev. Overlægen skriver til A. Arnholm som svar på et fra ham modtaget brev.

Mpr nr. A193155 - - Dato : 19241104
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalets ved Århus aflagte regnskab for september måned 1924. Bemærkning 1: det fremgår af et udgiftsbilag, at der er indkøbt lamper andre steder end hos den faste leverandør af lamper til sindssygehospitalerne. Hospitalet svarer, at der var tale om specielle pærer, som den normale leverandør ikke leverer. Bemærkning 2: et udgiftsbilag ønskes forsynet med kvittering Bemærkning 3: Hospitalet har indkøbt læder andre steder end hos fængselsvæsenet. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at det var et spørgsmål om pris og kvalitet. Bemærkning 4: Hospitalet har indkøbt konvolutter andre steder end hos fængselsvæsenet. Købet undskyldes med, at det var en speciel slags

Mpr nr. A193154 - - Dato : 19241104
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for august måned 1924. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har købt et antal skovle hos et privat firma. Det henstilles, at man i fremtiden anskaffer skovle hos fængselsvæsenet

Mpr nr. A193156 - - Dato : 19241201
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1: Det fremgår af et indtægtsbilag, at hospitalet har leveret mad til gæster hos honorarlønnede. Bemærkning 2: hospitalet har ladet nogle kjoler sy hos et firma i byen i stedet for hos fængselsvæsenet. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af tidnød samt et prisspørgsmål. Bemærkning 3: Hospitalet har betalt timepenge til nogle plejere, der er fast ansatte. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at de havde udført arbejde med eftersøgning af en patient udenfor tjenestetiden. Bemærkning 4: Hospitalet har indrykket en annonce om overlægens bortrejse i avisen. Der spørges om grunden hertil. Hospitalet svarer, at det var af hensyn til pårørende som måtte ønske en personlig samtale med overlægen

Mpr nr. A193157 - - Dato : 19241201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Direktorates bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for oktober måned 1924. Bemærkning 1. Det konstateres, at der for anstaltens regning er foretaget reparationer i værkførens lejlighed, Direktoratet forespørger om, hvorvidt reglen om, at den ansatte selv betaler 40% af udgifterne, er gældende. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet, og at beløbet vil blive indbetalt ved regnskabsårets udgang. Bemærkning 2. Hospitalet har købt 4 tørvekurve hos den stedlige købmand. Det henstilles, at fremtidige køb gøres hos fængselsvæsnet.

Mpr nr. A193152 - - Dato : 19241202
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for juni måned 1924, det ønskes opfyldt, hvornår en rejse er begyndt og afsluttet.

Mpr nr. A193204 - - Dato : 19241212
Forfatter:Arnholm, A, kontorist
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. Forhenværende kontorist A. Arnholm anbefales til en stilling ved Århus Kommune af hospitalet, hvor han tidligere var ansat.

Mpr nr. A193112 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Fortegnelse over det i fianansåret 1923-24 ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte personale.

Mpr nr. A193114 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale. Fortegnelse over det i finansåret 1923-24 ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale

Mpr nr. A193106 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Fortegnelse over kvinder, der ved udgangen af marts 1924 henstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193115 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1923-24 fordelt på årets måneder

Mpr nr. A193119 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevet på prøve den 31. marts 1924

Mpr nr. A193082 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jordbrug. Overslag over indtægter og udgifter i finansåret 1924-25,

Mpr nr. A193074 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Fortegnelse over sygedage for samtilige funktionærer ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923-24

Mpr nr. A193117 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. En patient, der ligeså godt kunne overføres til en forsørgelsanstalt, nævnes. I forbindelse med plejeanstalten Dalstrups udvidelse, kan der muligvis skaffes plads til ham der

Mpr nr. A193113 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden iblandt personalet på sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1923/24 fordelt på årets måneder

Mpr nr. A193107 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Fortegnelse over mænd, der ved udgangen af marts 1924 hanstod på ventelisten for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A193136 - - Dato : 19250102
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående beklædning af 22 patienter, som skal overflyttes til Dalstrup, Hospitalet skal afholde udgiften til beklædning, men kan ikke gøre dette uden at overskride denne med et beløb, som så skal efterbevilges. Direktioratet svarer, at denne tilladelse er givet.

Mpr nr. A193142 - - Dato : 19250110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratet anmoder hospitalet om, at indsende oplysninger om, hvilke besparelser og overskridelser som kan forventers i det vedtagne budget for finansåret 1924-25

Mpr nr. A193104 - - Dato : 19250120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler direktoratet, at den sidste mandlige patient på venteliste ved udgangen af marts 1924 nu er indlagt.

Mpr nr. A193158 - - Dato : 19250121
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for november måned 1924. Iflg. udgiftsbilag er der foretaget reparationer i forskellige funktionærlejligheder. Direktoratet forespørger om, hvorvidt funktionærene selv skal betale 40% af disse udgifter. Hospitalet svarer, at dette er tilfældet og at betalingen vil blive bogført i indeværende finansår.

Mpr nr. A193143 - - Dato : 19250128
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. I anledning af direktoratets skrivelse af 1. januar tillader direktionen sig hoslagt at fremsende opgørelser over de sandsynlige indtægter og udgifter i finansåret 1924-25 henholdsvist for sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård og dertil knytte følgende bemærkninger

Mpr nr. A193144 - - Dato : 19250204
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Direktoratet ønsker en specifikation af hospitalets beklædningskonto og inventarkonto samt specifikation af overskridelser på kontoen for løs medhjælp. Hospitalet sender de ønskede oplysninger, som er vedlagt i kopi.

Mpr nr. A193145 - - Dato : 19250212
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratet ønsker nærmere oplysninger angående en række overskridelser af budgettet. Det drejer sig om løs medhjælp, lægemidler, familiepleje og for Råmosogård brændsel og lægemidler. Endvidere meddeles, at inventarkontoen i tillægsbevillingsloven vil blive begrænset til 2667 kr.. Hospitalet svarer, og sender en ny specifikation på kontoen for løs medhjælp

Mpr nr. A193160 - - Dato : 19250214
Forfatter:
Emnegruppe: REgnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkning til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte regnskab for december måned 1924. Det fremgår af regnskabet, at man har indkøbt en kulkasse hos den stedlige købmand. Det indskærpes, at sådanne indkøb skal ske hos fængselsvæsenet

Mpr nr. A193159 - - Dato : 19250214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for december måned 1924. Bemærkning 1: Hospitalet har indkøbt nogle klædesko hos et firma i byen. Det henstilles, at fremtidige indkøb feraf finder sted hos fængselsvæsenet. Bemærkning 2: Flere udgiftsbilag er ikke forsynet med påtegning om, hvem der har foretaget efterregningen. Dette bør ikke ske for fremtiden

Mpr nr. A193165 - - Dato : 19250299
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der nævnes en tyveriforsikring tegnet den 4. februar 1914 af kontante penge under transport til og fra Århus og indenfor Århus bygrænse for et beløb på 8000 kr.

Mpr nr. A193161 - - Dato : 19250314
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkning til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for januar måned 1925. Det fremgår af regnskabet at betaling af plejeværter for patienter i familiepleje sker kontant. Direktoratet ville finde det mere praktisk, hvis betalingen fandt sted ved postgiro. Hospitalet forklarer den fremgangsmåde, der er benyttet, som man finder mere praktisk end at benytte postgiro

Mpr nr. A193135 - - Dato : 19250318
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet meddeler, at det ikke har tilladt hospitalet at antage supplerende fyrbøder-tjeneste, hvilket er blevet det bekendt fra en tidligere skrivelse fra hospitalet. Sagens behandling er endnu ikke afsluttet.

Mpr nr. A193162 - - Dato : 19250403
Forfatter:straffeanstalt, Vridsløselille
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkninger til det for plejeanstalten Råmosegård aflagte, regnskab for febuar måned 1925. Bemærkning 1: Et intægts bilag bedes forsynet med underskrift i rubrikken eftterregnet. Bemærkning 2: Det fremgår af et udgiftsbilag, at man har betalt for transport af kulkaser fra Vridsløselille Straffeanstalt. Direktoratet spørger om, hvorvidt beløbet er blevet refunderet plejeanstalten

Mpr nr. A193141 - - Dato : 19250420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til hospitalets drift i det nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema

Mpr nr. A193140 - - Dato : 19250420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1924-25 er de til plejeanstalten Råmosegårds drift nævnte finansår givne bevillinger ændrede som angivet på vedlagte skema

Mpr nr. A193163 - - Dato : 19250430
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Direktoratets bemærkningr til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for marts måned 1925. Det fremgår af et udgiftsbilag, at hospitalet har betalt tredobbelt fragt for en vognladning juletræer. Grunden hertil bedes oplyst. Hospitalet svarer, at forsendelsen, der er sket på leverandørens ansvar, efter omvejning er sat til denne takst, hvoraf 2/3 er refunderet hospitalet

Mpr nr. A193149 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger m.v. til plejere ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193148 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Beregning over lønninger m.v. til sygeplejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193150 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bergening over lønninger m.v. til plejersker ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193147 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn og tillæg samt fradrag.

Mpr nr. A193123 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter. Patienter udskrevet på prøve m.v. pr 31. december 1924

Mpr nr. A193146 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgifter i perionden 1. - 18. januar 1925 for hospitalet og Råmosegård for kontiene 3-13 samt lønninger for det underordnede personale

Mpr nr. A193168 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning af årlige honorarer til tjenestemænd m.f. ved hospitalet og Råmosegård.

Mpr nr. A193151 - - Dato : 19259999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Beregning over lønninger m.v. til tjenestemænd ved plejeanstalten Råmosegård i finansåret 1924-25. Specifikation af grundløn samt tillæg og fradrag.

Mpr nr. A193208 - - Dato : 19281208
Forfatter:Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Udtalelse. Direktoratet begærer en udtalelse i anledning af A. Arnholms skrivelse af 6. december til direktoratet. Den gives hermed.

Mpr nr. A193209 - - Dato : 19281219
Forfatter:Arnholm, A Portner
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgning. Direktoratet meddeler, hvilket svar man har givet A. Arnholm på dennes ansøgning om opnåelse af en stilling som portner ved et af sindssygehospitalerne. Direktoratet giver ham et afslag på enhver stilling under statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A193210 - - Dato : 19291227
Forfatter:Rasmussen, N og kasserer, Bogholder Arnholm, A
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling. N. Rasmussen Alderslyst ønsker en udtalelse fra sindssygehospitalet i anledning af en ansøgning om stilling som bogholder og kassere fra A. Arnholm, der i ansøgningen har nævnt sin tid som kontorist på hospitalet. Udtalelsen sendes den 27. august.

Mpr nr. A193111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Diektionen skriver til et sogneråd angående restance med hensyn til betalingen for en patients ophold og forplejning. Der er et års restance, og betalingen skal ske kvartalvist foruud

Mpr nr. A193172 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Opgørelse over det underordnede personales ferier samt pengebeløb knyttet heril (feriepenge?).

Mpr nr. A193075 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Formular. Skema til angivelse af regnskabsekstrakt for sindssygehospitalet ved Århus for en kalendermåned

Mpr nr. A193178 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Kladde med beskrivelse af beklædning samt priser og totalbeløb for mandlige og kvindlige funktionærer og mandlige og kvindlige patinter.

Mpr nr. A193173 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Specifikation af udgifter til beklædning af personalet og patienter opdelt på mandlige og kvindlige. Specifikation af beklældningsdele og priser herpå.

Mpr nr. A193179 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udgifter. Daglig udgift pr patient efter budgetforslaget angivet i øre med 1 decimal.