Kasse 093  1923-24

Mpr nr. A093001
Dato : 19231031
Forfatter:i Hinnerup, Politiet
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Ulykkesforsikring. Sag fra politiet i Hinnerup vedrørende ulykkesforsikring for familieplejepatienter. Det anføres, at patienter under hospitalet aldrig er forsikret, da de er under overlægens ansvar og tilsyn, hvorfor staten har ansvaret.

Mpr nr. A093002
Dato : 19231121
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Tuberkulose. Direktoratet foreslår, at der skal skaffes lægeattest for alle ansatte og ikke som nu, hvor det er plejere og plejersker samt sygeplejersker, der skal have lægeattest: Direktionen anfører, at det med en udvidelse af pligten vil være lagt over kravene til tuberkulosebekæmpelse opstillet i lov af 1918.

Mpr nr. A093003
Dato : 19241213
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. Der skal indføres et nyt spisereglement, hvorfor man forsøgsvis indfører dette i begyndelsen af 1925 dog med visse undtagelser, som er anført i bervet fra direktoratet. Bl.a. tager man afstand fra anvendelse af smør i husholdningen uden lægeordination. Natplejerne skal bespises som dagplejrene, såfremt der er ansat med kost som en del af lønnen. Hvor der er fraveget dette har hospitalet intet med bespisningen af disse personer at gøre.

 

    093-001-003

Mpr nr. A093004
Dato : 19231101
Forfatter:Tranebjerg, Jens Christian Andreas, elev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelev. Jens Christian Andreas Tranebjerg bliver ansat som elev med en løn af 50 kr mdl. Vedlage er en straffeatttest samt flere anbefalinger, bl.a. fra Dalstrup og åndsvageanstalten i Ribe.

Mpr nr. A093005
Dato : 19250108
Forfatter:Eriksen, Jesper Breum, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Jesper Breum Eriksen får tilladelse til at udtræde af hospitalets kost og til giftemål, man understreger dog hans pligt til vederlagsfrit at stå til rådighed for hospitalet, især til nattteophold.

 

    093-004-005

Mpr nr. A093006
Dato : 19231130
Forfatter:Jensen, Karen F
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ekstrahjælp. Karen F. Jensen har været ansat som hjælp i en sygdomsperiode, hvor hun er blevet indlagt på amtssygehuset. Faderen klager over, at hun har fået en månedsløn for lidt, hvilket man tilsyneladende accepterer.

Mpr nr. A093007
Forfatter:Hvidberg, Mary Katrine, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Mary Katrine Hvidberg ansættes som plejerske. Hun er uddannet i sindssygepleje ved hospitalet i Middelfart. Hun fratræder sin stilling ved hospitalet den 30. april 1923, idet hun i 1922 er smittet med strubetuberkulose. Hun bliver afskediget og pensioneret efter tuberkulosebekæmpelses- loven. Hun afgår ved døden den 23. oktober 1924 på Ålborg tuberkulosehospital.

 

    093-006-007

Mpr nr. A093008
Dato : 19231205
Forfatter:fængsel, Vridsløselille
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Fodtøj. Der bestilles fodtøj fra Vridsløselille fængsel, idet man der har mangel på ordrer til at holde fangerne beskæftiget. Betalingen kan vente til næste finansår. Der bestilles 125 par lædersko.

Mpr nr. A093009
Dato : 19230919
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab, kusk. I anledning af en fra direktoratet for statens sindssygehospitaler modtaget anmodning skal man herved bede Dem iagttage, at deres regner på arbejdshjælp, drikkepenge o.l. indeholder oplysninger i foranledningen til udgiften til dennes art.

Mpr nr. A093010
Dato : 19231115
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Spisereglement. Sag vedlagt betænkning fra Universitets Hygiejniske institut vedrørende forskellige differencer mellem hospitalerne med hensyn til det nye spisereglement.

 

    093-008-010

Mpr nr. A093011
Dato : 19241101
Forfatter:Nielsen Villadsen, Marie Nielsine Kathrine, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Marie Nielsene Kathrine Nielsen (Villadsen) optages som elev i 1923 og får ansættelse i 1924. Det er den første af disse sager, hvor der er vedlagt fortrykt lægeattest specielt til lægeundersøgelse for optagelse for elev på sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A093012
Dato : 19231015
Forfatter:Rasmussen, Inger Marie, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Inger Marie Rasmussen bliver antaget som elev, der foreligger intet om, hvorvidt hun fortsat har væet beskætiget efter endt uddannelse.

Mpr nr. A093013
Dato : 19231012
Forfatter:Sørensen, Karen Kristine Marie, pleejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Karen Kristine Mari Sørensen, der er ansat i vaskeriet søger optagelse som elev i sindssygepleje. Der foreligger intet som tyder på senere fast ansættelse.

 

   

093-011-013

 

Mpr nr. A093014
Dato : 19230921
Forfatter:Eriksen, Jesper Breum, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Jesper Breum Eriksen, der er uddannet barber og har sin egen forretning i Hammerum ønsker sig optaget som elev.- Efter endt uddannelse får han plads som tjenestemand fra 1924.

Mpr nr. A093015
Dato : 19231024
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Avismeddelelse. Til hospitalet er knyttet 2 plejecentraler for sindssyge: Raamosegaard pr. Truesrup for kvinder (70) senge og Dalstrup for mænd (98 senge), ligesom et antal patienter den 1. oktober 1923, 176 er anbragt i familiepleje under hospitalets kontrol dels i omegnen af de nævnte plejecentraler del i selve hospitalets nærhed. til Århus Vejviser.

Mpr nr. A093016
Dato : 19231026
Forfatter:Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Maskinmester. Der er opslået en stilling som maskinmester i Vordingborg, hvilket direktoratet anmoder hospitalet at bekendtgøre blandt maskinpersonalet.

Mpr nr. A093017
Dato : 19231023
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord. I anledning af hr. ovrlægens indbretning af 25. september d.å. til direktøren for statens sindssygehospitaler om patient Anna Marie Holms fald ud af et vindue og påfølgende død skal sundhedsstyrelsen anmode hr. overlægen om at indskærpe bestemmelserne om vinduer aflåsning og at gøre de pågældende opmærksomme på det store ansvar, som de har overfor hospitalet og patienterne med hensyn til at opfylde de instruktioner, der ligger en skrivelse der har været opslået på steder hvor de ansatte kunne læse om bestemmelserne.

 

    093-014-017

Mpr nr. A093018
Dato : 19231105
Forfatter:Herrstrøm, Bogholder Direktoratet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Bogholder Herrstrøm foreslår, at man skal samle oplysningerne fra ventelistekortene, så de videreføres med hele behandlingsforløbet. Direktoratet ønsker dog ikke et kartotek men en løsbladebog, hvor sagerne afsluttes med et blåt mellemlægspapir.

 

    093-018

Mpr nr. A093019
Dato : 19231006
Forfatter:Koppel, Anton, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Anton Koppel optages som elev. Han er uddannet tømrer og bliver tjenestemandsansat den 1. november 1924. En anbefaling udarbejdet i 1931.

Mpr nr. A093020
Dato : 19230923
Forfatter:Holm, Aksel Marius, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Aksel Marius Holm antages som elev og bliver tjenetemandsansat den 1. november 1924.

 

    093-019-020

Mpr nr. A093021
Dato : 19230924
Forfatter:Jensen, Emanuel Pauli, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Emanuel Pauli Jensen optages som elev. Han forlader tjenesten straks, da han har dårlige nerver, hvilket fremgår af en skrivelse fra arbejdsdirektoratet, der forespørger om dette sagsforhold er korrekt, hvilket hospitalet bevidner i et brev.

Mpr nr. A093022
Dato : 19230720
Forfatter:Madsen , Ejner Thorvald, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Ejnar Thorvald Madsen optages som elev, men fratræder pr. 1. maj 1924. Der anføres ingen grund, men der ligger en lægeerklæring ved sagen, hvor pågældende har undeskrevet, at han vil forlade pladsen til ovenstående tid.

 

    093-021-022

Mpr nr. A093023
Dato : 19230920
Forfatter:Hansen Lund, Agnes, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Agnes Hansen Lund, der hidtil har været afdelingspige søger ind som elev. Der foreligger intet om, hvorvidt hun er blevet ansat.

Mpr nr. A093024
Dato : 19230926
Forfatter:Roed-Muller, Birgitte Johanne. plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Birgitte Johanne Roed-Muller ansættes som elev. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt hun senere er ansat.

 

    093-023-024

Mpr nr. A093025
Dato : 19240401
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie for ikke-tjenestemænd. Der indhentes oplysninger om, hvor megen ferie og fritid den pågældende gruppe har på de forskellige hospitaler, hvorved det viser sig at goderne er ulige fordelt. Man udarbejder derfor et feriereglement.

 

    093-025

Mpr nr. A093026
Dato : 19231017
Forfatter:Hansen, A E Mikkelsen, M
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdom, personale. Direktoratet forespørger om to piger A. E. Hansen og M. Mikkelsen der hhv. har haft 38 og 42 dage sygeorlov. Hospitalet svarer at førstnævnte er i arbejde igen sidstnævnte er fratrådt.

Mpr nr. A093027
Dato : 19231006
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Beklædning, Familipleje. Direktoratet ønsker indsendt prøver af strømper og undertøj, der anvendes til familieplejepatienter.

Mpr nr. A093028
Dato : 1924
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Maskinmestre. Maskinmesterne søger om lønforhøjelse, så de får lige så meget i løn som maskinmester ved jernbanefærgerne, idet de anfører, at de har lige så stort ansvar. Man klager over, at 1. assistenter ved Rigshospitalet får lige så meget i løn, som maskinmestre ved sindssygehospitalerne. Det anføres, at man har rådighedsvagt hver anden dag, hvilket ikke er tilfældet for assistenter.

Mpr nr. A093029
Dato : 19231012
Forfatter:Jørgen Schjerbeck, firma
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: WC papir. Direktoratet meddeler, at den har afsluttet en aftale med firmaet Jørgen Schjerbeck, København om levering af wc papir mrk 00.

Mpr nr. A093030
Dato : 19231017
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indbinding. På foranledning af administrationskommissionen har direktoratet forespurgt de forskellige hospitaler, hvor meget, der er indbundet ved hospitalernes værksteder og hvor meget, det har kostet. Der foreligger en oversigt med vedføjede priser.

Mpr nr. A093031
Dato : 19231107
Forfatter:Knudsen, Martin, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Natplejer. Plejer Martin Knudsen afd. G ansøger om bestillingstillæg for udført nattjeneste, som han fortsat ønsker at have. Af en eller anden grund skal sagen først afgøres i direktoratet, der har en lignende sag til afgørelse. Der foreligger en godkendelse. Kfr. journalerne 92/1923.

Mpr nr. A093032
Dato : 19231022
Forfatter:Simosen Huss, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Elisabeth Simosen Huss ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske.

 

    093-026-032

Mpr nr. A093033
Dato : 19231022
Forfatter:Hansen, Anna Emilie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Anna Emilie Hansen bliver tjenestemandsansat Hun anmoder om afsked de 1. april 1924, hvilket bliver bevilliget.

Mpr nr. A093034
Dato : 19231001
Forfatter:Sørensen, Gerda Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Gerda Elisabeth Sørensen bliver tjenestemandsansat. Vedlagt ligger ansættelsesbrevet, som ellers normalt er udleveret til den ansatte.

Mpr nr. A093035
Dato : 19231001
Forfatter:Knudsen Nielsen, Anna Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Anna Elisaneth Knudsen Nielsen bliver tjenestemandsansat. Hun fratræder den 1. september 1924.

 

    093-033-035

Mpr nr. A093036
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber Tekst: Regnskab. Inventarregnskab 1923-24.

    093-036

Mpr nr. A093037
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Optælling af forplejningsdage ved sindssygehospitalet ved Århus 1923-24.

    093-037

Mpr nr. A093038
Dato : 1923
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Regnskab over inventar, beklædning, haver og landbrug. 1934-24.

    093-038

Mpr nr. A093039
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Beklædning 1923-24.

    093-039

Mpr nr. A093040
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Haver og landbrug 1923-24.

    093-040

Mpr nr. A093041
Dato : 19250326
Emnegruppe: Bygninger, Inventar
Tekst: Inventar. Fortrykte lister til bogføring af inventarbeholdning. Vedlagt ligger et bundt lister til formålet. Ved Århus sindssygehospital er der brug for 5 eks. 1 koncept 1 renskrift. Raamosegaard: 1 koncept og 1 renskrift og koncept til hospitalet. Den korteste årrække, for hvilken hospitalet skal tildeles skema er vel 5 år.

 

    093-041

Mpr nr. A093042
Dato : 19230917
Forfatter:Stiftstidende, Aarhus Demokraten
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Fra 1. oktober, eventuelt 1. november 1923 bliver dr nogle pladser som elever (kv) ved sindssygeplejen på sindssygehospitalet ved Århus. Henvendelse til oversygeplejersken på kvindeafdelingen. Annonce til Århus Stiftstidende og Demokraten.

Mpr nr. A093043
Dato : 19231020
Forfatter:Nielsen, Elna Køkkenassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Køkkenassistent. Frk. Elna Nielsen Kommunehospitalet i Århus. Ved at tilstille Dem det hosfølgende brev om Deres ansættelse her ved hospitalet til 1. november d. å. som køkkenassistent anmodes De om at underskrive og indsende, den ligeledes medfølgende løfteerklæring. 24 ansøgninger.

 

    093-042-043

Mpr nr. A093044
Dato : 19230722
Forfatter:Jensen, Elisabeth, plejerske Riishøj, Marie, plejerske Knudsen, M, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Natplejer. Der er 3 natplejere ved hospitalet her, der ikke får udbetalt særligt tillæg for nattjeneste, fordi der ikke endnu er faldet afgørelse i direktoratet, om der skal overhovedet udbetales et sådant. Dette forhold beklager Dansk Hospitalsforbund sig over. Vedlagt følger en skrivelse fra direktoratet, hvor plejerske Elisabeth Jensen, Marie Riishøj og plejer M. Knudsen får tildelt det pågældende bestillingstillæg.

Mpr nr. A093045
Dato : 19240715
Forfatter:Andersen,Anton C, plejer
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Sogneråd. Plejer Anton C. Andersen er medlem af sognerådet og i den egenskab sammen med 2 andre udpeget til at tage til Tyskland og forhandle med tilbudsgivere til et gasværk. Han anmoder om frihed til pågældende rejse, og hospitalet giver ham denne, da det er hans ret ved borgerligt ombud. Imidlertid ønsker hospitalet at ansætte en vikar, hvilket synes at være problematisk. Der er dog ingen skrivelse indeholdende direktoratets afgørelse.

 

    093-044-045

Mpr nr. A093046
Dato : 19230815
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktoratets bemærkninger til regnskabet for månederne april og juni 1923.

Mpr nr. A093047
Dato : 19230924
Forfatter:Gammelgaard, F, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som kandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. oktober 1923 at regne med frit ophold. Hr. cand. med. et chir. F. Gammelgaard, Vordingborg.

 

    093-046-047

Mpr nr. A093048
Dato : 19230914
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kuller. Direktoratet spørger hvor meget og hvor ofte man kan modtage fællesindkøbt kuller på hospitalet og Raamosegaard? Albert Lund svarer, at man kan aftage 168 kg. kuller til hospitalet og ca. 30 kg til Raamosegaard, men da man vil have frisk fisk anmodes direktoratet om at købe her i Århus, idet man i forvejen får leveret frisk fisk herfra.

Mpr nr. A093049
Dato : 19230910
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Vattæpper. I henhold til det indsendte regnskab bestemmer direktoratet at der ikke mere må udleveres vattæpper til personale og til patienter kun efter ordination.
Mpr nr. A093050
Dato : 19230901
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Da det er egnet til at lægge direktoratet betydelige hindringer i vejen ved dets forhandling om priserne på varer, som indkøbes i fællesskab til hospitalerne, at disse underretter andre leverandører eller andre offentlige eller private institutioner om priserne, må direktoratet anmode om, at meddelese om leverandørernes navn og de betalte priser ikke gives fra hospitalerne, men eventuelle forespørgsler i alle tilfælde henvises til direktoratet.

Mpr nr. A093051
Dato : 19230926
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sukker. Forvalteren har ført forhandlinger med et kolonialfirma om levering af sukker og direktoratet samler oplysninger fra alle hospitaler om sukkerpriser og opstiller et sammenligningsskema, som skal tjene som vejledning til gunstigere sukkerpriser i fremtiden.

Mpr nr. A093052
Dato : 19230903
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Planter. Direktoratet henvender sig til hospitalet vedrørende levering af forskellige planter til hospitalet i Vedsted, idet der ikke er medtaget bevilling til haveanlæg ved dette hospital. Der medfølger en liste over de planter, der kan anvendes hertil, men Århus hospitalet har kun overtallige stauder, som kan stilles til rådighed.

Mpr nr. A093053
Dato : 19230828
Forfatter:Hospitalet i Nykøbing Sj., Direktionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Gæstedage. Direktionen for hospitalet i Nykøbing Sj. forespørger, hvorledes der erlægges betaling for ophold og kost for hospitalets ved Århus gæster. Man svarer, at der erlægges betaling efter emolumentreglementet, efter hvor mange måltider man indtager, uanset om vedkommende har logi på hospitalet eller ej.

 

    093-048-053

Mpr nr. A093054
Dato : 19230828
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Tryksager. Et underudvalg under anministrationskommissionen ønsker sig tilstillet eksemplarer af de tryksager, der er fremstillet på hospitalet, dog ikke blanketter, protokoller o.l. Man svarer at der ingen sådanne er fremstillede i 1922.

Mpr nr. A093055
Dato : 19230904
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Textil. Direktoratet forespørger hvilke mængder og priser der indkøbes af gummilærred og gaze. Hospitalet indsender et skema, og direktoratet meddeler i brev om fællesindkøb til alle hospitalerne af benævnte stoffer.

Mpr nr. A093056
Dato : 19230823
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Befordring. Direktoratet forespørger, hvor mange gange hospitalets vogn frit mod vederlag har været stillet til rådighed for forskellige funktionærer. Man indsender en oversigt, der viser, hvor mange gange hver enkelt har lånt vogn med kusk. Foruden til kørsel for funktionærer har der været 7 skovture for patienterne. Undersøgelsen skal vise, hvornår det er belejligt, at kusken får sin frihed.

Mpr nr. A093057
Dato : 19220829
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Festligheder. Direktoratet forespørger, hvor mange festligheder, der holdes for personalet om året og om personalet deltager i festligheder for patienterne, således at der ydes dem gratis traktement. Man svarer fra hospitalet, at der nu kun holdes en fest om året for personalet, nytåraften, hvor der er bal. Der udleveres kaffe, brød og punch på hospitalets regning samt en cigar. Musikken betales også af budgettet. Der har i mange år været tradition for en høstfest, men denne tradition blev brudt i 1913, på grund af de ugunstige tider. Man understreger, at det er nødvendigt med festligheder, fordi det knytter personalet mere til stedet. Personalet deltager endvidere i de udflugter, der arrangeres for patienterne, men det er jo i embeds medfør. Dog er der familier med!.

Mpr nr. A093058
Dato : 19230817
Forfatter:Sindorf, kontorchef Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseeftersyn. Kontorchef Sindorf fra direktoratet kommer på uventet kasseeftersyn hos forvalter Albert Lund. Der viser sig, at der mangler ca. 30 kr i kassen, som forvalteren lægger i kassen. Endvidere får han en næse for, at kassebøgerne ikke er ført a jour. Endvidere var der forskellige små indvendinge, der ikke gav anledning til større påtale.

 

    093-054-058

Mpr nr. A093059
Dato : 19240304
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Lynafleder. Direktoratet træffer aftale med et privat firma om vedligeholdelse af lynafledere ved hospitalet.

Mpr nr. A093060
Dato : 19240806
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Timeløn. Arbejdsmændende i Århus skriver, at timelønnen i dette område er 114 øre, men arbejderne på hospitalet får kun 112 øre fastsat af direktoratet. Man forespørger direktoratet, om det er mugligt at hæve arbejderlønnen for uge og timebetalte arbejdere på hospitalet.

Mpr nr. A093061
Dato : 19241205
Forfatter:Lund, Albert Fajancefabrik, Københacns
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Porcelæn. Albert Lund ansøger direktoratet om, at der må blive autoriseret en kaffekop af størrelse mellem København Fajancefabriks nr 12 og 13. I anledning heraf tilsender direktoratet hospitalet en prisliste fra KF og understreger at visse kopper er blevet billigerer idet der nu anvendes stempel til mærkningen SS.

Mpr nr. A093062
Dato : 19230803
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Oldfrue. Under henvisning til de i Statstidende og Berlingske Tidende for dags dato offentliggjordte opslag om en ledig blivende stilling som oldfrue ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet herved anmode direktionen om at ville henlede de ved hospitalet ansatte oldfrueassistenters opmærksomhed på opslagne.

 

    093-059-062

Mpr nr. A093063
Dato : 19240505
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. I anledning af direktoratets skrivelse af 18. marts 1922 tillader direktionen sig hoslagt at fremsende fortegnelse over de i januar kvartal 1924 på hospitalet givne middagsretter med bemærkning om den gennemsnitlige udgift pr. forplejet i januar kvartal 1924 har udgjort 1 kr 00,05 øre.

 

    093-063

Mpr nr. A093064
Dato : 19231224
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Malariabehandling. Der er konnet et cirkulære fra sundhedsstyrelsen vedr. behandling af Demaentia Paralytica med malaria, der er derfor indrettet et myggetæt værelse på 1 sal på mds. afd. L, Hvor behandlingen kan foregå i overensstemmelse med de af sundhedsstyrlsen krævede forsigtighedsregler. Det har været vanskeligt at pode fra patient til patient, da der er for få egnede ptt. derfor har man måttet rejse til sct. Hans med patienter til podning. Dette giver en ekstra behandlingsudgift, som man søger bevilling til. Direktoratet svarer, at merudgifterne evt. kan lægges på kautionistens regning. Direktoratet giver en næse, fordi Thune Jacobsen ikke har søgt om tilladelse til at indrette et værelse til malariabehandling.

Mpr nr. A093065
Dato : 19230801
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Tandlæge. Blandt det til Lazaretlejren ved Horserød hørende Inventar findes følgende Tandlægeinstrumenter, der for tiden beror i Sundhedsstyrelsen: række Instrumentbetegnelser. De nævnte Instrumenter, som efter hvad sundhedsstyrelsen har oplyst er i mindre god stand, vil formentlig kunne anvendes af en tandlæge i et sindssygehospital.

 

    093-064-065

Mpr nr. A093066
Dato : 19240506
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Breve fra sundhedsstyrelsens medicinalrevision.

Mpr nr. A093067
Dato : 19230801
Forfatter:Hansen, Mette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Mette Hansen ansættes som tjentstemand. Hun får T.B. og bliver pensioneret efter tuberkuloseloven 1925. Under hendes lange sygehusophold ansættes der en vikar for hende.

 

    093-066-067

Mpr nr. A093068
Dato : 19230727
Forfatter:Kristensen, Eleonore Kristine Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Eleonore Kristine Margrethe Kristensen ansættes som tjenestemand. Hun fratræder stillingen i 1924.

Mpr nr. A093069
Dato : 19230801
Forfatter:Christensen, Martine Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Martine Marie Christensen ansættes som tjenestemand.

Mpr nr. A093070
Dato : 19230811
Forfatter:Norheim, Marie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frk. Marie Norheim ansættes med en månedsløn af 300 kr og fri station.

Mpr nr. A093071
Dato : 19230722
Forfatter:Preetzmann, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: sygeplejerske. Karen Preetzmann ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse. Efter brevet at dømme skal hun herud fordi faderen skal anbringes herude.

 

    093-068-071

Mpr nr. A093072
Dato : 19240201
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sild. Direktoratet meddeler, at man har sluttet kontrakt om levering af spegesild.

Mpr nr. A093073
Dato : 19231026
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Klipfisk. Direktoratet meddeler, at man har sluttet kontrakt om køb af klipfisk til hospitalet og Raamosegaard.

Mpr nr. A093074
Dato : 19230801
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Glødelamper. Direktoratet påpeger, at lampeforbruget i Århus er forholdsvis stort. Man svarer, at det er en gammel installation og beviser dette ved at indberette forbudet af lamper i de første år efter installeringen.

Mpr nr. A093075
Dato : 19230726
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Barber, Direktoratet forespørger om barbering og klipning for hvilket der ydes særligt honorar foregår indenfor den normerede tjenestetid. Man svarer, at dette er tilfældet og endvidere har barberen til opgave at bade patienter.

Mpr nr. A093076
Dato : 19230720
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Klipfisk. I anledning af, at direktoratet ønsker at fællesindkøbe klipfisk, anmoder man om, at hospitalet ikke køber sådanne fra 15/8 1923.

Mpr nr. A093077
Dato : 19230723
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vat. Der fællesindkøbes vat af forskellig art.

 

    093-072-077

Mpr nr. A093078
Dato : 19230723
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Gulvfernis. Der fællesindkøbes lak og fernis.

Mpr nr. A093079
Dato : 19230709
Tekst: Brev til Overlægen fra Sygeplejerske Ingrid Kristensen, Oringe.

 

    093-078-079

Mpr nr. A093080
Dato : 19230815
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Varme. Indberetning til direktoratet om, hvad der er forbrugt af varme og elektricitet, samt en redegørelse for personalets forbrug af varme, varmt vand etc.

Mpr nr. A093081
Dato : 19230709
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Tjenestemænd. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der ved indtrædende lejlighed i tjenestemands- stillinger i sindssygehospitalernes 7. til 11. lønningsklasse sker indbertning hertil, forinden stillingen opslås ledig, ledsaget af direktionens ytringer med hensyn til muligheden af at nedlægge den pågældende tjenestemandsstilling og erstatte den periodisk lønnet arbejdskraft.

Mpr nr. A093082
Dato : 19230706
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ekstra vagt. Direktionen tillader sig at anmode om, når patienter herfra hospitalet inlægges på amtssygehuset og det findes nødvendigt at antage ekstra vagter for at overvåge påtienten at der da tilstilles hospitalet meddelelse om dett forhold samt oplysning om den derved forårsagede yderligere daglige udgift. Thune Jacobsen til Amtssygehuset.

Mpr nr. A093083
Dato : 19230727
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sypige. Direktoratet forespørger hvorledes det vil arte sig hvis man holder 1. og 2. klasses patienters sypigeudgifter ude af hospitalets regnskab. Man svarer, at der vil ske nogen besparelse på løn samt på emolumenter, der dog vanskeligt at præciseres. Men direktionen anbefaler dog, at man beholder den gældende ordning. se journal 338/1915.

Mpr nr. A093084
Dato : 19230627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere. På dertil given anledning skal direktoratet meddele at man ved fremtidige tilladelser til at tage ophold udenfor hospitalet udtrykkelig skal anføre, at dette ikke medfører nogen indskrænkning i pligten til uden vederlag at stå til rådighed for hospitalet udenfor den egentlige tjenestetid, navnlig med hensyn til efter tur at tage natteophold på hospitalet.

 

    093-080-084

Mpr nr. A093085
Dato : 19230722
Forfatter:Wang, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Dagmar Wang bliver ansat som tjenestemand, hun tager sin afsked i 1924. + løst unummereret bilag.

 

    093-085