Kasse 095  1924

Mpr nr. A095001
Dato : 19240707
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Skovtur. I tirsdags havde Jysk Asyl sin store skovtur til rnereden hvor 200 patienter deltog. Turen gik endnu engang væsentlig i automobiler, hvoraf nogle var stillet til rådighed af private automobilejere. Disse fortjener en særlig tak for elkværdigheder de viste overfor patienterne. En tak skylder hospitalet også værten og personalet på rnereden for imødekommenhed og hjælpsomhed. Hoslagte meddelelse beder jeg redaktionen optage i Århus Stiftstidende (amtstidende) på samme måde som anmodningen før skovturen. Med forbindtligst tak for redaktionens hjælpsomhed i denne sag.

Mpr. nr. A095002
Dato: 19240630
Tekst: Opsigelse Edith Ransby

Mpr nr. A095003
Dato : 19240628
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Medicintaksten fremsendes og direktoratet understreger muligheden for kvantumsrabat.

Mpr nr. A095004
Dato : 19240623
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejningsudgift. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der, ligesom det sker mellem de øvrige hospitaler indbyrdes, må blive kontorfuldmægtigen ved sindssygehospitalet i Vedsted meddelelse om udgiften til forplejning, første gang for april kvartal d.å. Kontorfuldmægtigen vil herefter for Vedsted-hospitalets vedkommende give tilsvarende meddelelse til de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A095005
Dato : 19240616
Forfatter:Richter, Karl Eriksen, Erik Olsen, Marius David, Eriksen Nielsen, jørgen Offersen, offer Thomsen, Chr.
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Arbejdsmænd, pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, hvem af hospitalets arbejdsmænd, der falder ind under pensionsbestemmelserne. Man svarer: Karl Richter, Erik Eriksen, Marius Olsen, David Eriksen, Jørgen Nielsen, Og Offer Offersen, Chr. Thomsen.

Mpr nr. A095006
Dato : 19240618
Forfatter:Baadh, Marie, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Baadh har tidligere været ansat, men har for en tid arbejdet for Dansk sygeplejeråd i Paris.Hun søger om vikarstillling for sommermånederne dels evt. senere fast ansættelse, der foreligger ingen troskabsformular.

 

    095-001-006

Mpr nr. A095007
Dato : 19240701
Forfatter:Andreassen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ellen Andreassen bliver fast ansat.

Mpr nr. A095008
Dato : 19240631
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientfoverførsel. En tvangsindlagt patint, der er farlig for sig selv og som erklærer, at han vil undvige ved førstkommende lejlighed fra Vedsted søges enten placeret på et andet hospital eller der skal indrettes et højere hegn ved Mds, E i Vedsted. Århus svarer, at man kun kan modtage en urolig patient, hvis der samtidig flyttes en patient fra herværende vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler en forhøjelse af hegnet og en overflytning snarest mulig til et andet hospital.

Mpr nr. A095009
Dato : 19240607
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lægeattest. Ved ansættelse af faste sygeplejersker eller sygeplejersker på prøve skal skal der afgives en lægeerklæring vedrørende tuberkulose, men man indskærper overfor Dansk Sygeplejeråd at denne også skal omhandle nervesygdomme og sindssyge. Vedlagt et skema der skal følges af den erklærende læge.

 

    095-007-009

Mpr nr. A095010
Dato : 19241222
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Kontrakt med mejeriet Vesterbro i Århus vedrørende leverance til hospitalet af mælkevarer.

Mpr nr. A095011
Dato : 19241227
Forfatter:Nordentoft Enevoldsen, Dorthea Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dorothea Margrethe Nordentoft Enevoldsen ansættes som tjenestemand.

 

    095-010-011

Mpr nr. A095012
Dato : 19240622
Forfatter:Lindell, Maja, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Maja Lindell søger ansættelse som plejerske, men kan ikke blive ansat, da hun ikke har dansk indfødsret.

Mpr nr. A095013
Dato : 19240607
Forfatter:Nielsen, Helga S P, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk Helga S.P. Nielsen ansættes som sygeplejerske i 6 måneder.

Mpr nr. A095014
Dato : 19240602
Forfatter:Krogh, Josehine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Josehine Krogh ansættes, med 100 kr i løn og fri station.

 

    095-012-014

Mpr nr. A095015
Dato : 19240531
Forfatter:Skjoldborg, Anna Elisa, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerskeelev. Anna Elisa Skjoldborg ansættes som plejerskeelev. Hun stammer fra Holstebro.

Mpr nr. A095016
Dato : 19240323
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktoratets godkendelse af driftsplaner vedrørende jordbruget og svine- og hønseholdet.

Mpr nr. A095017
Dato : 19240520
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Knapper. I sygeplejerskernes tjenestekjoler er der perlemorsknapper, og desse har en tendens til at gå i stykker, hvorfor man vil skifte dem ud med stennødeknapper.

Mpr nr. A095018
Dato : 19240506
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opvarmning. Bekendtgørelse vedrørende indeholdelse og beregning af priser til fradrag i de ansattes lønninger for opvarmning af boliger på hospitalet.

Mpr nr. A095019
Dato : 19240526
Forfatter:Jensen, Inga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Inga Jensen bliver tjenestemandsansat.

Mpr nr. A095020
Dato : 19240526
Forfatter:Rasmussen, Mary Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Mary Kristine Rasmussen bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske.

 

    095-015-020

Mpr nr. A095021
Dato : 19240524
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Liste over modtagere af medicin blandt personalet og liste over priser for den udleverede medicin indsendt som indberetning til direktoratet.

Mpr nr. A095022
Dato : 19240630
Forfatter:Bech, cand med, vikar Christensen Ingrid cand med, lægekandidat Vuust, P, cand med, vikar
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Det meddeles herved at cand. med. Bech, som i juni måned har stillet vikar, fratræder den 30. ds. og at cand. med. frk. Ingrid Christensen i hans sted er antaget som lægekandidat fra den 1. juli, samt at cand. med. P. Vuust, som har stillet vikar i juni måned tiltræder påny den 1. juli. Desuden en liste over honorarer for ekstra tjeneste i forbindelse med, at en stud. med. har arbejdet som vikar for lægekandidat. En kandidat får 150 kr mdl. og frit ophold.

Mpr nr. A095023
Dato : 19240416
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorister, løn. Man meddeler fra indenrigsministeriet, at timelønnede kontorassistenter og kontorister skal have henholdsvis 1 kr 50 øre og 1 kr 25 øre pr. time. Som sygdomsvikarer op til 1,75 kr.

Mpr nr. A095024
Dato : 19241023
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Man skal ikke længere have ministeriets tilladelse til at indlægge ptt. til observation, men dette kan ske ved dom eller ved anklagemyndighedens eller egen anmodning. Observationen skal ske ved det hospital, det pågældende landområde hører under, dog hvis en ptt er særlig farlig eller vel undvige skal det ske på den særlige observationsafdeling i Viborg.

 

    095-021-024

Mpr nr. A095025
Dato : 19240626
Forfatter:Ottesen, Magnhild, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske på prøve. Frk. Magnhild Ottesen ansættes.

Mpr nr. A095026
Dato : 19240430
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tjenesterejser. Man meddeler fra ministeriet, at takster for tjenesterejser i eget køretøj er uforandrede.

Mpr nr. A095027
Dato : 19240502
Forfatter:Stauning
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Besparelser. Efter samråd med finansministeren skal jeg herved bede ministeriet om at ville meddele sine forskellige afdelinger samt de under ministeriet henhørende institutioner, at regeringen må lægge der allerstørste vægt på, at der fra administrationens side i alle forhold udvises sund og fornuftig sparsommelighed, og at opmærksomheden haves henvendt på at undgå, at udgifter afholdes eller stilles i udsigt, som ville kræve ny bevillinger. Stauning.

Mpr nr. A095028
Dato : 19240514
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kontor. Om betaling af modtagne løsblade samt bind hertil.

Mpr nr. A095029
Dato : 19241101
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Priser. Forskellige meddelelser fra direktoratet og prisafvigelser de forskellige hospitaler imellem.

 

    095-025-029

Mpr nr. A095030
Dato : 19241115
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Forskellige meddelelser om priserne på margarine.

Mpr nr. A095031
Dato : 19240511
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejser. Forskellige anmodninger om tilladelse samt tilladelser til at foretage rejser i ind- og udland. Overlæge Thune Jacobsen.

 

    095-030-031

Mpr nr. A095032
Dato : 19240521
Forfatter:Hansen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende udddannelse. Ellen Hansen uddannet ved Kosør sygehus og ansat hos privatklinik.

Mpr nr. A095033
Dato : 19240530
Forfatter:Hansen, Christiane Louise, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Christiane Louise Hansen bliver ansat skønt hun har været indlagt på Middelfart sindssygehospital. Hun har lægeerklæring for, at der ikke har været noget i vejen med hendes arbejde som sygeplejeelev, men hun ikke kan forvente ansættelse ved noget sindssygehospital.

 

    095-032-033

Mpr nr. A095034
Dato : 19250331
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygelister. Sygelister for hele finansåret 1924-25.

    095-034

Mpr nr. A095035
Dato : 19240509
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: konomibestyrinde. Direktoratet henleder opmærksomheden på at en sådan plads er ledig ved et sindssygehospital, hvilket man anmoder om, bliver bekendtgjort for personalet.

Mpr nr. A095036
Dato : 19240508
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Snedkervarer. Kontoret for fængselvæsnets arbejdsdrift meddeler at man løber tør for ordrer, hvorfor man søger arbejde for de indsatte hos hospitalerne.

Mpr nr. A095037
Dato : 19240514
Forfatter:Christensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirsten Christensen bliver tjenestemandsansat. Lægeerklæringen er skrevet på fortrykt blanket.

 

    095-035-037

Mpr nr. A095038
Dato : 19250423
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Vaskeri. Oversigt over vaskeriernes drift i perioden mellem den 1. marts - 28 marts 1925. Udarbejdet på grundlag af indberetninger fra de enkelte hospitaler.

 

    095-038

Mpr nr. A095039
Dato : 19250311
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Belægning. Indberetningerne over pladsforholdene samt en liste over ekspektanter for marts 1925.

 

    095-039

Mpr nr. A095040
Dato : 19240503
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Det meddeles herved, at det årlige syn over hospitalets bygninger og ingeniøranlæg vil finde sted tirsdag den 6. d.m. om formiddagen.

Mpr nr. A095041
Dato : 19240424
Forfatter:Sørensen, Alma, Plejerskeelev
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerskeelev. Alma Kristine Sørensen bliver ansat som elev. Hun har været afdelingspige her på hospitalet.

Mpr nr. A095042
Dato : 19240430
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Gæsteret. Liste over personer ved hospitalet her samt Raamosegaard som har fået udleveret madportioner til gæster.

Mpr nr. A095043
Dato : 19240426
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: 1. maj. i et andragende til regeringen har tjenestemændendes funktionærgrupper anmodet om frihed den 1. maj i den udstrækning tjenesten tillader det. Dette bevilliges uden afkortning i lønnen, til dem der begærer denne frihed.

Mpr nr. A095044
Dato : 19241119
Forfatter:Jensen Roed, Karen M, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen M. Jensen Roed bliver tjenestemandsansat hun fratræder i 1925 den 1. marts.

Mpr nr. A095045
Dato : 19240420
Forfatter:Krogh, Lilly, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Lilly Krogh bliver fast ansat.

 

    095-040-045

Mpr nr. A095046
Dato : 19240426
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Brændsel. Rettelser til bestemmelser vedrørende naturalydelser til tjenestemænd.

Mpr nr. A095047
Dato : 19240424
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Fællesregulativ. Rettelser af optagelsesområdet for de enkelte statshospitaler.

Mpr nr. A095048
Dato : 19240922
Forfatter:Normand, Rasmus Peter
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, hospitalsarbejder. Rasmus Peter Nordmand får tildelt pension på årligt 1012,56 kr konjunkturtillæg på 293,64 kr og dyrtidstillæg 364,56 kr. Man understreger, at der skal ske indberetning om vedkommende slægtskabelige stilling såfremt der sker ændringer, endvidere hvis han skulle få ansættele i pensionsberettiget stilling.

 

    095-046-048

Mpr nr. A095049
Dato : 19240423
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1923. Håndskrevet udkast til årsberetning.

 

    095-049

Mpr nr. A095050
Dato : 19240422
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeplejersker. Til sindssygehospitalet ved Århus søges til 1. juni, eventuelt tidligere nogle fuldt uddannede sygeplejersker og nogle sygeplejersker til supplerende uddannelse ikke over 30 år. For fuldt uddannede sygeplejersker er lønnen for tiden 2983 kr stigende hvert 3. år med 150 kr til 3583 kr. Af grundløn og aldertillæg fradrages 2,5 % til pension og for frit ophold 1285 kr årligt. Fri tjenestedragt. For sygeplersker til supplerende uddannelse er lønnen for tiden 100 kr mdl. og frit ophold. Henvendelse til overlægen. Indrykkes 1 gang i Tidsskrift for Sygepleje.

Mpr nr. A095051
Dato : 19240422
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Grøntsager. Opgørelse af værdien af grøntsager leveret til funktionærer i 1923-24.

Mpr nr. A095052
Dato : 19240416
Forfatter:Nielsen, Mikaline Mari, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerskeelev. Mikaline Marie Nielsen bliver ansat som elev.

Mpr nr. A095053
Dato : 19240416
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Statsbrandforsikridsfonden meddeler, at der vil blive inspektion af bygningerne.

 

    095-050-053

Mpr nr. A095054
Dato : 19240424
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Der har været brand og man indberetter til direktoratet at det er indskærpet overfor personalet at: Det skal nøje påses at asken, der udtages af komfurer eller kakkelovne ikke indeholder ild, den overhældes med vand straks når den udtages og inden den bringes til askerummene i sidegården.

Mpr nr. A095055
Dato : 19240416
Forfatter:Hollerup Hansen, Erna Marie, plejerskeelev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerskeelev. Erne Marie Hollerup Hansen ansættes som elev.

Mpr nr. A095056
Dato : 19240415
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Afdelingspiger. Brevveksling med direktoratet om pigelønnen i det kommende år. Den ligger på 50 kr dog 40 for piger under 18 år. Særlig flinke piger får mellem 55 og 60 kr. Dette meddeles fra Dansk Kvindesamfunds engageringsbureau i Århus.

 

    095-054-056

Mpr nr. A095057
Dato : 19240424
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Frankering. Nye bestemmelser om frankering af stats og kommunepost. Har dog ingen betydning for hospitalet efter anvisning fra direktoratet.

Mpr nr. A095058
Dato : 19240206
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Spegesild. Direktoratet fællesindkøber spegesild fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A095059
Dato : 19240112
Forfatter:Jørgensen, Harald, Diakon
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Diakon. Harald Jørgensen, der er diakon ansættes som elev ved sindssygeplejen og får senere stilling i Vedsted.

 

    095-057-059