104 - 356 til 374 - 1915

Mpr nr. A104356
Dato : 18721230
Forfatter:Obel, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der fra begyndelsen af næste maaned vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig til patienten frøken Obel (764) paa spiselisten, for hvilken den sædvanlige betaling beregnes patienten.

Mpr nr. A104357
Dato : 18720516
Forfatter:Hartvigsen, fru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der fra imorgen vil paa spiselisten vil blive forskrevet 1 kop kaffe dagligt for patienten fru Hartvigsens regning meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104358
Dato : 18720220
Forfatter:Christensen Hvidberg, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Betalingsklasse. At patienten nr. 2222, Niels Christensen Hvidberg, fra i morgen den 21. februar bliver at overføre fra 2den til 3die forplejningsklasse, meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104359
Dato : 18710918
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. At direktionen i Dagsmødet har vedtaget, at Anstaltens Brænde bliver at stille til Licitation med en trediedel af det fornødne kvantum firkløvet 2 trediedele tokløvet meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104360
Dato : 18710701
Forfatter:Snitger, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der herefter paa spiselisten daglig vil blive forskrevet 1 kop kaffe til kvindesiden, som bliver at føre patienten frøken Snitger (no 326) til regning.

Mpr nr. A104361
Dato : 18710707
Forfatter:Brendstrup, jomfru patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At den Portion kaffe som hidtil dagligt har været rekvireret på spiselisten for patient jomfru Brendstrup (820) regning bordtfalder fra dato, meddeles hermed kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104362
Dato : 18701010
Forfatter:R, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe. At der leverres 1 kop kaffe daglig for frøken R.s regning (rekvireret paa spiselisten fra den 6. dennes under fruentimmerafd. D) meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104363
Dato : 18700920
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Brød. At direktionen i gaarsmødet har vedtaget, herefter kun at bordtlicitere brødleverancerne for tre maaneder ad gangen, saa at der bliver at afholde licitation over denne artikel ved midten af sidste maaned i hvert kvartal, meddeles herved kontoret til underretning og iagttagelse.

Mpr nr. A104364
Dato : 18670216
Forfatter:Jørgensen, Kirsten, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forplejningsklasse. Kontoret underrettes herved om, at patient nr. 1606, Mad. Kirsten Jørgensen gaar over fra 3die forplejningsklasse til anden fra i dag inclusive.

Mpr nr. A104365
Dato : 18690317
Forfatter:Michaelsen, lærer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Direktionen meddeler, at man har forkastet budene på klipfisk og bøndersmør, antaget lærer Michaelsens bud på tørv a 17 sk. samt vedtaget alle andre laveste bud.

Mpr nr. A104366
Dato : 18580612
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Kvittering til kontoret fra direktionen på aflevere regnskab med tilhørende bilag

Mpr nr. A104367
Dato : 18570402
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Kaffe og the. Der er underbalance på viktualiregnskabet med hensyn til de to varer. Direktionen udbeder sig en forklaring herpå, og man anmoder kontoret om altid at anføre i regnskaber af hvilke årsager, der udvises andre tal end de budgetterede.

Mpr nr. A104368
Dato : 18550320
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sypige. Anstalten har ansøgt ministeriet om tilladelse til at ansætte en sypige, der skal reparere 1. og 2den klasses patinters tøj, dog således, at hendes løn udredes gennem patintbetaling, således at kun hendes kost føres til udgift for staten. Man spørger samtidig, om det er medregnet vask og belysning i udgifterne til pigen. Der bevilges 120 rdl. årlig til formålet

Mpr nr. A104369
Dato : 18660506
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Celleovne. Overslag til reparption af celleovne

Mpr nr. A104370
Dato : 18551208
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Der er ansøgt om tilladelse til at forhøje patientbetalingen der er fastsat i henhold til placat af 1847, hvorefter kongen har besluttet følgende forhøjelser: fra Jylland: 1ste klasse.........................360 rdl årligt 2den klasse.........................272 rdl 3die klasse.........................200 rdl Patienter fra den øvrige del af monarkiet: 1.ste klasse.......................460 rdl 2den klasse........................372 rdl 3die klasse........................300 rdl udlændige: 1ste klasse........................540 rdl 2den klasse........................460 rdl Forhøjelsen træder i kraft fra 1. april 1866. For andre fordrer den nedsatte betaling skal vedtages en ny lov, denne ser derfor fortsat ud til at være 50 rdl.

Mpr nr. A104371
Dato : 18550523
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. I henhold til lov af 1840 om regnskabsvæsen, anmodes ministeriet om, at der kvartaliter bliver indsendt kasseekstrakt til ministeriet

Mpr nr. A104372
Dato : 19040112
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det meddeles kontoret, at man skal sikre betalingen for patienter ved udfærdigelse af gældsbevis, dette gælder dog ikke for personer indlagt ved foranstaltning af offentlige myndigheder eller politiet, i disse tilfælde er det tilstrækkeligt med en erklæring om, at vedkommende myndighed betaler for patienten.

Mpr nr. A104373
Dato : 18670919
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansattes gæster. Der har indtil videre ikke væet regler for bespisning af ansattes gæter, hvorfor man nu indfører, at hvis ansatte har gæter ud over 2 døgn skal der indhentes sælig tilladerlse fra overlægen, samt at der skal erlæges en betaling af 4 mark og 8 skilling

Mpr nr. A104374
Dato : 18670308
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Kassation af genstande. Der skal til listen over årligt kasserede genstande føres endnu en rubrik der viser, hvor mange af de pågældende genstande, der er blevet kasseret de 3 foregående år.

 

Kasse 104

20160729101342_00001.jpg 20160729101342_00002.jpg 20160729101342_00003.jpg 20160729101342_00004.jpg 20160729101342_00005.jpg
20160729101342_00006.jpg 20160729101342_00007.jpg 20160729101342_00008.jpg 20160729101342_00009.jpg 20160729101342_00010.jpg
20160729101342_00011.jpg 20160729101342_00012.jpg 20160729101342_00013.jpg 20160729101342_00014.jpg 20160729101342_00015.jpg
20160729101342_00016.jpg 20160729101342_00017.jpg 20160729101342_00018.jpg 20160729101342_00019.jpg 20160729101342_00020.jpg
20160729101342_00021.jpg 20160729101342_00022.jpg