115- 010-019 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115010
Dato : 18871123
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønforhøjelse. Forvalteren anmoder direktionen om at anbefale et alderstillæg, og han tilføjer til denne anmodning, at han ved sammentællingsfejl gennem årene har betalt 468 kr 44 øre til anstaltens kasse. Direktionen ser sig ikke i stand til at anbefale andragendet, idet forvalteren allerede sammen med flere andre har fået udbetalt alderstillæg.

Mpr nr. A115011
Dato : 18870906
Forfatter:Overlægen Petersen, captain Holm
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse fra overlægen. 1) Nykomne patienters papirer 2) et par skrivelser til underskrift. Med hensyn til rykkerbrevet til rykkerbrevet til captain Petersen vil dherr se, at restancerne atter løber stærkt op, så det i henhold til tidligere erfaringer med ham vil være nødvendig at stille ham konens hjemsendelse i udsigt. Holm.

Mpr nr. A115012
Dato : 18870822
Forfatter:Ålborgnrøndboringskompani
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandmangel. .... Skal jeg.. underrette Dem om et arbejde vi har måttet sætte igang for at skaffe vand. Det har hele sommeren været sparsomt med vandforsyningen, dog vi har allerede længe måttet økonomisere med vandforbruget, noget som dog til en vis grad lader sig gøre om sommeren, da badene i stranden for en væsentlig del træder i stedet for bade i huset. Han skriver endvidere at tre gamle brønde måtte tages i brug, men de løb tørre, derfor satte han sig i forbindelse med Ålborg Brøndboringskomnpani, der i 16 fods dybbe fandt et godt vandførende sandlag.

Mpr nr. A115013
Dato : 18870820
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) kasseextrakt for juli måned. 2) nykomne patienters papirer. 3)Licitationskonditioner til de to foreslåede licitationer. Med hensyn til disse mine herrer tillader jeg mig at spørge Dem, om vi skulle give dem, der udgiver tilbud, adgang til at være tilstede, når budene åbnes. Det vil volde en del besvær, og vi undgår vel næppe lignende vrøvl, som vi kunne få fra folk, hvis bud ikke antages, men det kan jo måske tilfredsstille nogle at overvære den akt.

Mpr nr. A115014
Dato : 18870728
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. Hermed følger budgetforslag for finansåret 188/89 til eftersyn og behagelig underskrift. Holm. P:S. I dette øjeblik får jeg justitsrådens meddelelse om, at han er bortrejst, så jeg sender forslaget til Dem, herr jægermester, det får da gå ud til ministeriet med 2 underskrifter. R.N.

Mpr nr. A115015
Dato : 18870622
Forfatter:Nielsen, murermester Barfod
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) kasse-extrakt for juni måned. 2) nykomne patienters papirer. 3) Ansøgning om nedsættelse i betaling for en gårdmandsdatter. - Der er bevilget understøttelse fra amtet og nedsættelse fra anstaltens side kan der vel være grund til at indrømme (se hosliggende skrivelse fra amtet). 4) Skrivelse til kontoret om overdragelse af byggearbejdet på mandssiden til murermester Nielsen (til underskrift). 5) Skrivelse til kontoret med meddelelse af ministeriets skrivelse af 9. ds. ang. dyrtidstillæg og ang. de fejl i det nye lønningsreglement, som direktionen havde tilskrevet ministeriet om, som det vil ses indrømmes det, at frk. Barfods pension var bleven glemt.

Mpr nr. A115016
Dato : 18870526
Forfatter:Holm Petersen, Marselisborg
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse fra direktionen: 1) 2 kasseekstrakter 2) Skrivelse fra Petersen Marselisborg om forhøjelse af prisen på smør. 3) Begæring om nedsat betaling for Peter Hansen af Illerup. Patienten er dranker, som har dårlige udsigter til helbredelse og som, hvis han skulle blive helbredt, efter rimelighed snart ville få tilbagefald. Min mening er, at han ikke bør have nedsættelse.

Mpr nr. A115017
Dato : 18870503
Forfatter:Walther, professor Bang, ing muremester, Nielsen Holm Quistgård
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. Hoslagt sender jeg Dem Nurermester Nielsens tilbud på opførelsen af den nye bygning tillige med prof Walthers ledsagende skrivelse. Jeg talte igår med justitsråden derom, så jeg vil bede Dem om, når De har sat Dem ind i sagen, at sende mig den direkte tilbage,-Når prof Walther anbefaler Nielsens tilbud, kunne vi vel tage imod det, så vi snart kunne tage fat på byggeriet? - Foruden Nielsens bud følger også et bud fra ing. Bang på varmeapparat, det lyder på 5300 kr, foruden at der efter prof Walthers mundtlige udsagn endnu ville gå noget mere til ved opførelsen af forskellige murede kanaler. Der ville derfor, skønt fajanceovnen og jernkakkelovnene på en nær ville bordtfalde, bliver en underbalance på mellem 2000 og 3000 kr, som ville gøre indstilling til ministeriet nødvendig. Jeg er bange for - og justitsråden delte min frygt - at der med udarbejdelsen af en detaljeret plan, indsending af denne til ministeriet osv ville hengå så lang tid, at byggearbejdet ville blive forsinket, og justitsråden og jeg blev derfor enige om at henstille til Dem, om De ikke også skulle mene, at det var bedst at blive stående ved den tidligere plan med fajance og jernovne. Gør vi dette, vil vi, når jeg har modtaget Deres svar, straks kunne slutte kontrakt med Nielsen og så tage fat på aarbejdet. Holm -Jeg deler ganske overlægens og justitsrådens mening... Quistgård.

Mpr nr. A115018
Dato : 18811014
Forfatter:Ejlertsen, landmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hegn. En skrivelse fra gårdmand Ejlertsen siger, at han ønsker et hegn kappet og klippet, men hegnet ligger på anstaltens grund, så man skønner ikke der er lovmæssig baggrund for, at han kan forlange hegnet klippet.

Mpr nr. A115019
Dato : 18830213
Forfatter:Meulengracht, brygger Ceres Bechshoft, overopsynsmand
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: 1) Skrivelse til ministeriet om 20.000 kr. 2) Licitationskonditioner vedr. skriftlig licitation og offentilggørelse af licitationer i Randers og Horsens aviser. 3) Skrivelse fra brygger Meulengracht fra Ceres. 4) Skrivelse fra direktøren fra Frederiks hospital vedrørended opsigelse af aftale om kandidater. 5) Ansøgning fra overopsynsmand Bechshoft om pension, hvilket direktionen støtter.

 

Kasse 115

 
20150612110944_00001.jpg 20150612110944_00002.jpg 20150612110944_00003.jpg 20150612110944_00004.jpg 20150612110944_00005.jpg
20150612110944_00006.jpg 20150612110944_00007.jpg 20150612110944_00008.jpg 20150612110944_00009.jpg 20150612110944_00010.jpg
20150612110944_00011.jpg 20150612110944_00012.jpg 20150612110944_00013.jpg 20150612110944_00014.jpg 20150612110944_00015.jpg
20150612110944_00016.jpg 20150612110944_00017.jpg 20150612110944_00018.jpg 20150612110944_00019.jpg 20150612110944_00020.jpg
20150612110944_00021.jpg 20150612110944_00022.jpg 20150612110944_00023.jpg 20150612110944_00024.jpg 20150612110944_00025.jpg
20150612110944_00026.jpg 20150612110944_00027.jpg 20150612110944_00028.jpg