115- 040-049 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115040
Dato : 18860113
Forfatter:Andersen, Niels, patient Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Regnskab. Patientbetaling. Kvittering og decition på regnskabs antegnelsen for 1884-85 (Forv. 1ter3n kommer herefter til at betale de renter, som er gået tabt, idet han har overset, at en af arbejdsfondens obligationer var udtrukket). Andragende om nedsættelse i betaling for Niels Andersen fra Hørret, som har været i anstalten fra 19.12.1883 og som kun har svage chancer for helbredelse. Han er gårdmandsøn, men det forekommer mig dog tvivlsomt om vi er berettigede til at indrømme nedsættelsen. Lunn mener det er for tidlig at indrømme nedsættelse.

Mpr nr. A115041
Dato : 18860427
Forfatter:Schonheyder Walther, prof Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brand. Tilbygning. Der skal skaffes mere vand til brandbekæmpelse efter Schonheyders forslag. Holm foreslår, at man skriver til pågældende for at høre, hvorledes dette skal foregå, Appobatio på afrslaget om at opføre en tilbygning på kvindesiden til 49000 kr. Angående dette har jeg henvendt mig til prof. Walther for at få udarbejdet arbejdstegninger og licitationskondetioner for at vi så snart som muligt kunne få en licitation i denne anledning og få arbejdet igang. Byggeriet medfører flytning af en af vore nuværende kulpladser, og indretning af en ny kulplads, og i denne anledning har jeg allerede truffet de fornødne aftaler med forvalteren. Den ny kulplads vil finde et bekvemt sted ved siden af ishustet, på en plads som garteneren nu benytter, men som på grund af store træer er til liden nytte som havejord.

Mpr nr. A115042
Dato : 18860724
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Obligationer. Kvittering fra Hagen Jacobsen til direktionen for modtagen obligationer til opbevaring samt rente kuponer.

Mpr nr. A115043
Dato : 18860722
Forfatter:Eibe, kandidat
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag. Ventilationssystem. Desinfektionsovn. Postbud og vægter skal i det nye budget forsynes med passende lønninger, for at komme bort fra, at disse poster beklædes af samme person. På bygningskontoen er opført en ekstrordinær nybygning på mandssiden svarende til den nye på kvindesiden. Vandet til badene skal opvarmes ved et nyt system, idet der er underkapacitet på varmt vand i den periode, hvor man ikke kan søbade. Ansøgning fra kandidat Eibe om påny at blive ansat i sin plads for et år. Han passer sine ting særdeles godt og arbejder ved siden af alvorligt, anstalten kan derfor være godt tjent med at beholde ham et år til, og jeg håber d'herrer vil bifalde, at jeg har ham i udsigt, at han vil kunne blive et år til.

Mpr nr. A115044
Dato : 18861208
Forfatter:Bischoff Engelbreth Ottesen
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bischoffs bud på rugbrød 4,25 kr pr. 100 pund, Engelbreths bud på sigtebrød og franskbrød på hhv. 7,73 kr og 10,70 kr pr. pund antages. Er ganske vist ikke en af de gode leverandører men han må forhåbentlig kunne bruges, og Ottesen på Reginehøj er os ganske ubekendt.

Mpr nr. A115045
Dato : 18870413
Forfatter:Holm
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Patientforhold. det jeg finder mig foranlediget til at bringe i erindring, at der er os forbudt at give pange til patienterne i anstalten ligesom også betaling i penge at afkøbe dem genstande de er i besiddelse af, skal jeg hermed anmode Dem om at meddele til hver enkelt af det undergivne personale og i det hele taget være mig behjælpelig med at bringe det til kundskab for alle, der står i forbindelse med anstalten eller efterhånden kommer til det. Holm.

Mpr nr. A115046
Dato : 18870417
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, læge. Idet jeg til ovenstående ansøgning skal tilføje at i den tid han har været knyttet til sindssygeanstalten, har omfattet sin virksomhed med levende interesse og tillige har anvendt så megen tid, som har stået til hans rådighed, til alvorlige studier af sinds- og nervesygdomme, kan jeg kun udtale det som mit ønske, at han måtte erholde den ansøgte hjælp til et ophold i Berlin, og jeg skal medgive hans ansøgning min bedste anbefaling til det høje ministerium. Holm.

Mpr nr. A115047
Dato : 18870426
Forfatter:Holm Nielsen, murmester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Nybygning. En nybygning svarende til kvindesidens er approberet på mandssiden. Holm mener, at man skal fortsætte med murmester Nielsen, der har opført nybygningen på kvs, selv om det rigtigste ville være en licitation. Murmesterens folk er vante til at omgås de syge og har kendskab til kravene. Man kan højst få en næse for ikke at have udbudt til licitation.

Mpr nr. A115048
Dato : 18870429
Forfatter:Schonheyder, inspektør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Ministeriet har sendt approbation på arbejdernevedrørende brandsikring som inspektør Schonheyder har foreslået. S. Har endnu ikke besigtetigbet arbejderne og derfor er de endnu ikke godkendt, idet han selv har ønsket at prøve dem.

Mpr nr. A115049
Dato : 18810404
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt Brems, tidl overopsynsdame
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Sindssygevæsen. Forskellige breve fra Vilh. Petersen om nyt sygehus for Fyn samt forskellige beregninger om omkostninger for opførelse af hospital i Viborg. Foreløbig plan over hospital på Fyn og diskussion om lægelige kriterier for opførelse af nyt hospital. Blandt private instituioner nævnes frk. Brems` ved Vejle tidligere overopsynsdame her på hospitalet.

 

Kasse 115

20150612113027_00001.jpg 20150612113027_00002.jpg 20150612113027_00003.jpg 20150612113027_00004.jpg 20150612113027_00005.jpg
20150612113027_00006.jpg 20150612113027_00007.jpg 20150612113027_00008.jpg 20150612113027_00009.jpg 20150612113027_00010.jpg
20150612113027_00011.jpg 20150612113027_00012.jpg 20150612113027_00013.jpg 20150612113027_00014.jpg 20150612113027_00015.jpg
20150612113027_00016.jpg 20150612113027_00017.jpg 20150612113027_00018.jpg 20150612113027_00019.jpg 20150612113027_00020.jpg
20150612113027_00021.jpg 20150612113027_00022.jpg 20150612113027_00023.jpg 20150612113027_00024.jpg 20150612113027_00025.jpg
20150612113027_00026.jpg 20150612113027_00027.jpg 20150612113027_00028.jpg 20150612113027_00029.jpg 20150612113027_00030.jpg
20150612113027_00031.jpg 20150612113027_00032.jpg 20150612113027_00033.jpg 20150612113027_00034.jpg 20150612113027_00035.jpg
20150612113027_00036.jpg 20150612113027_00037.jpg 20150612113027_00038.jpg 20150612113027_00039.jpg 20150612113027_00040.jpg
20150612113027_00041.jpg 20150612113027_00042.jpg 20150612113027_00043.jpg 20150612113027_00044.jpg 20150612113027_00045.jpg
20150612113027_00046.jpg