115- 050-059 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115050
Dato : 18800322
Forfatter:Lunn, justitsråd Brems, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsdame. Pension. Indsendt af fhv. overopsynsdame frk. Brems og tilsendt direktionen til erklæring. Justitsråd Lunn skriver i sin kommentar til ansøgningen. Hovedgrunden til at man ved frøken Brems' fratrædelse ikke fandt anledning til at indstille hende til pension var utvivlsomt den, at hun blev afskediget ikke formedelst alder eller svagelighed jfr. pensionsloven s 31, men efter eget ønske for at kunne begynde en anden virksomhed, som hun anså for fordelagtigere. Jeg erindrer nok, at der just ved fratrædelsen var et og andet i hendes forhold, som ikke fantes tiltalende eller så hensynfuldt som ønskeligt, men jeg tror ikke dette havde nogen indflydelse på sagens beslutnming, og jeg ved derfor ikke noget at tilføje den foreslåede betænkning.

Mpr nr. A115051
Dato : 18800213
Forfatter:Lauersen, Thomassine, patient Jonassen, Peter Carl
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Patientoverførsel. Skrivelse til Raarup sogneråd, som har overtaget patienten Thomassine Lauersen og derfor begærer nedsættelse i betalingen. Skrivelse til Århus Stiftamt angående den til Sverige overførte Peter Carl Jonassen.- Han havde det meget godt da han rejste herfra og tør ventes helbredt, hvorfor henstillingen om at bevare sparekassebeløbet 90 kr for ham, turde være human.

Mpr nr. A115052
Dato : 18800130
Forfatter:Lunn Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Gas. Kul. Lunn mener, at meget taler for et privat gasværk, fordi byen vil blive utilfreds med, at der går megen gas til spilde som man ingen betaling får for, Anstalten vil være utilfreds med at trykket undertiden bliver for lille. Hagen Jacobsen ønsker indføjet i kulkontrakten, at kul skal leveres fra sejlskibe idet han anfører, at der bliver meget smul og mange ituslåede kul, når de leveres fra dampskibe. Lunn mener, at det bliver vanskeligt, at kræve sejlskibe, da flere og flere kul leveres pr. dampskib.

Mpr nr. A115053
Dato : 18800619
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampkedel. At der afvigte oktober kvartal ikke er forefaldet andet videværdigt ved anstaltens damp-gas- og kloarkapparater end, at den dampkedel, der forsyner mandfolkesidens celleafdeling med varme er sprunget læk, det tillader jeg mig herved tjenstligt at meddele direktionen underretning over. Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A115054
Dato : 18800115
Forfatter:Møller Slemer Carl Bloch, maler Selmer, Henrik, dr
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Litografi af Selmer. Frk. Møller har fra 1. jannuar igen overtaget køkkenet efter sin sygdom. Under denne er hun blevet forlovet og der har været giftermålstanker, men hun vil blive foreløbig til 1. novemberber. Dr. Henrik Selmer anmoder om, at få sin faders protræt tilsendt, idet han vil lade gøre et litografi derefter. Direktionen indvilger heri. Billedet hænger på Reisbys kontor og har altid hængt på overlægens kontor. Malet af Carl Bloch samtidig med at dennes bror var kandidat på hospitalet.

Mpr nr. A115055
Dato : 18791222
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd Selmer, Henrik Jægermersteren Justitsråden Holm
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Harald Selmer, Begravelse. I overensstemmelse med Henrik Selmer har jeg sat faderens begravelse til søndag den 28. kl. 12 1/2 og sendt aviserne bekendtgørelser derom. Hr. Jægermesteren billiger formentilg den mellem justitsråden og mig mundtlig trufne aftale, at omkostningerne ved etatsråd Selmers begravelse her på anstalten bestrides af anstaltens kasse. Holm.

Mpr nr. A115056
Dato : 18791206
Forfatter:Krarup, apoteker Gall, købmand
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Medicin. Andraggende fra apoteker Krarup, Fredeiksbjerg apotek om at blive delagtig i leverancen af medicin til anstalten. Man indvilliger, hvis medicinen leveres til købmand Gall, ligesom forskellige andre varer bliver det, så man ikke har særlige omkostninger ved transporten.

Mpr nr. A115057
Dato : 18791112
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Varme, celleafd. mds. Frichs ønsker bestilling i indeværende finansår på kedel til levering og indmuring senere.

Mpr nr. A115058
Dato : 18791030
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Varme. Kedlen i celleafdelingen har vist sig at være læk flere gange, hvorfor man anbefaler, at der bliver købt en ny kedel der kan ligge i reserve denne vinter. Den skal koste 1200 kr.

Mpr nr. A115059
Dato : 18790408
Forfatter:Carøe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Andragende fra forhenværende kandidat Carøe om godtgørelse for rejsen fra København herover og atter tilbage. Man svarer formentlig, at dette ikke lader sig gøre, da der ingen bevilling er hertil.

 

Kasse 115

20150612123814_00001.jpg 20150612123814_00002.jpg 20150612123814_00003.jpg 20150612123814_00004.jpg 20150612123814_00005.jpg
20150612123814_00006.jpg 20150612123814_00007.jpg 20150612123814_00008.jpg 20150612123814_00009.jpg 20150612123814_00010.jpg
20150612123814_00011.jpg 20150612123814_00012.jpg 20150612123814_00013.jpg 20150612123814_00014.jpg 20150612123814_00015.jpg
20150612123814_00016.jpg 20150612123814_00017.jpg 20150612123814_00018.jpg 20150612123814_00019.jpg 20150612123814_00020.jpg
20150612123814_00021.jpg 20150612123814_00022.jpg 20150612123814_00023.jpg 20150612123814_00024.jpg 20150612123814_00025.jpg