Kasse 115  1853 til 1897

Mpr nr. A115001
Dato : 18970324
Forfatter:Lund, assistent overlæge, Holm
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kauktionserklæring ved ansættelse. Vedlagt kautionsbevis for assistent Lund betroede oppebørsler, der er fundet imellem en del af overlæge Holm modtagne korrespondancesager m.v. tilstilles tjenestligt direktionen.

Mpr nr. A115002
Dato : 18970911
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Gagetillæg. Forvalteren har fået tildelt 16 favne brænde i stedet for 14. Nu ansøger bogholder C. V. Grønvalt om at få brændselstildelingen sat tilsvarende op, idet harns lejlighed er lige så stor som forvalterens. Da han kun varmer een stue op, og dertil kun bruger 2 favne brænde har anstalten i flere år sparet en del penge, disse ønsker han nu forvandlet til penge, enten ved at brændselsudgifter helt udbetales i penge, eller ved at der udleveres 2 favne brænde og resten udbetales som penge.

Mpr nr. A115003
Dato : 18960706
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning og fritid. 26 mandlige opsyn skriver til overlægen om, at få smør på brødet og ikke margarine. Endvidere ønsker de tildelt et lokale på hospitalet, hvor de kan opholde sig i fritiden. Nu er de nød til at blive på afdelingerne, hvis det regner. De kvindlige opsyn slutter sig til de mandlige og skriver, at de gerne vil af med den uappetitlige margarine, 33 kvindlige underskrivere.

Mpr nr. A115004
Dato : 18931113
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Pengeanvisninger. Slutningen af et brev fra bogholder Grønvaldt til direktionen: - I henhold til hvad der er anført formener jeg, at det efter forholdets natur og for kontrollens skyld er nødvendigt at samtlige anvisninger på bankkontoret, enten de er udstedte af direktionen eller af kasserern, bliver noterede for at være forpligtigtende for anstalten

Mpr nr. A115005
Dato : 18910314
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation af smør. Af direktionens ærede skrivelse af 7ds bemærkede jeg gerne at nogle af mine tilbud ere blevne accepterede, derimod forundrer det mig meget, at mit tilbud af smør ikke er bleven antaget eftersom jeg var lavestbydende, og i denne anledning tillader jeg mig ærbødigst at spørge den ærede direktion hvad grunden dertil kan være. Direktionen svarer, at ingen af de fremlagte tilbud var antagelige.

Mpr nr. A115006
Dato : 18910310
Forfatter:Abildgård, Grosserer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation af sukker. Grosserer Abildgård forespørger hvorfor hans tilbud på (sukker) ikke er antaget. Direktionen svarer at leverancen ikke var tilfredstillende.

Mpr nr. A115007
Dato : 18890920
Forfatter:Petersen, Jens, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Leverance af skinkker. Købmand Jens Petersen spørger, hvorfor han ikke har fået leverancen af skinker. Direktionen svarer, at det er på grund af mislig levering, men dette kan Petersen ikke acceptere, da han har erstattet dårlige varer og han henviser til, at han har fået overdraget leverancen af ost.

Mpr nr. A115008
Dato : 18890413
Forfatter:Jensen Patienter Bogholderen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) Jensens tilbud på forbedring af pumpeværket. 2) Patienters papirer. 3) En skrivelse fra bogholderen.

Mpr nr. A115009
Dato : 18880718
Forfatter:Kerrn, overlærer
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Vedligeholdelse af gravsted. Efter anmodning ad overlærer Kerrn i København tillader jeg mig på hans vegne og i henhold til den imellem sognerådet og mig trufne aftale, herved at tilstille sognerådet en gave til vejlby sogn fattiges kasse, stor 50 kr, halvtredsindstyve kroner, på følgende vilkår: 1) at sognerådet forpligtiger sig til en gang årligt i 20 år fra juni termin d å at regne, af denne sum at udbetale sindssygeanstaltens gartner 2 kr for vedligeholdelse af overlærer Kerrns svigerinde, frøken Gjessings gravsted på anstaltens kirkegård og 2) at den ovennævnte sum efter disse 20 års forløb først da som gave skal tilfalde Vejlby sogns fattiges kasse.

 

    115-001-009

Mpr nr. A115010
Dato : 18871123
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønforhøjelse. Forvalteren anmoder direktionen om at anbefale et alderstillæg, og han tilføjer til denne anmodning, at han ved sammentællingsfejl gennem årene har betalt 468 kr 44 øre til anstaltens kasse. Direktionen ser sig ikke i stand til at anbefale andragendet, idet forvalteren allerede sammen med flere andre har fået udbetalt alderstillæg.

Mpr nr. A115011
Dato : 18870906
Forfatter:Overlægen Petersen, captain Holm
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse fra overlægen. 1) Nykomne patienters papirer 2) et par skrivelser til underskrift. Med hensyn til rykkerbrevet til rykkerbrevet til captain Petersen vil dherr se, at restancerne atter løber stærkt op, så det i henhold til tidligere erfaringer med ham vil være nødvendig at stille ham konens hjemsendelse i udsigt. Holm.

Mpr nr. A115012
Dato : 18870822
Forfatter:Ålborgnrøndboringskompani
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandmangel. .... Skal jeg.. underrette Dem om et arbejde vi har måttet sætte igang for at skaffe vand. Det har hele sommeren været sparsomt med vandforsyningen, dog vi har allerede længe måttet økonomisere med vandforbruget, noget som dog til en vis grad lader sig gøre om sommeren, da badene i stranden for en væsentlig del træder i stedet for bade i huset. Han skriver endvidere at tre gamle brønde måtte tages i brug, men de løb tørre, derfor satte han sig i forbindelse med Ålborg Brøndboringskomnpani, der i 16 fods dybbe fandt et godt vandførende sandlag.

Mpr nr. A115013
Dato : 18870820
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) kasseextrakt for juli måned. 2) nykomne patienters papirer. 3)Licitationskonditioner til de to foreslåede licitationer. Med hensyn til disse mine herrer tillader jeg mig at spørge Dem, om vi skulle give dem, der udgiver tilbud, adgang til at være tilstede, når budene åbnes. Det vil volde en del besvær, og vi undgår vel næppe lignende vrøvl, som vi kunne få fra folk, hvis bud ikke antages, men det kan jo måske tilfredsstille nogle at overvære den akt.

Mpr nr. A115014
Dato : 18870728
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. Hermed følger budgetforslag for finansåret 188/89 til eftersyn og behagelig underskrift. Holm. P:S. I dette øjeblik får jeg justitsrådens meddelelse om, at han er bortrejst, så jeg sender forslaget til Dem, herr jægermester, det får da gå ud til ministeriet med 2 underskrifter. R.N.

Mpr nr. A115015
Dato : 18870622
Forfatter:Nielsen, murermester Barfod
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) kasse-extrakt for juni måned. 2) nykomne patienters papirer. 3) Ansøgning om nedsættelse i betaling for en gårdmandsdatter. - Der er bevilget understøttelse fra amtet og nedsættelse fra anstaltens side kan der vel være grund til at indrømme (se hosliggende skrivelse fra amtet). 4) Skrivelse til kontoret om overdragelse af byggearbejdet på mandssiden til murermester Nielsen (til underskrift). 5) Skrivelse til kontoret med meddelelse af ministeriets skrivelse af 9. ds. ang. dyrtidstillæg og ang. de fejl i det nye lønningsreglement, som direktionen havde tilskrevet ministeriet om, som det vil ses indrømmes det, at frk. Barfods pension var bleven glemt.

Mpr nr. A115016
Dato : 18870526
Forfatter:Holm Petersen, Marselisborg
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse fra direktionen: 1) 2 kasseekstrakter 2) Skrivelse fra Petersen Marselisborg om forhøjelse af prisen på smør. 3) Begæring om nedsat betaling for Peter Hansen af Illerup. Patienten er dranker, som har dårlige udsigter til helbredelse og som, hvis han skulle blive helbredt, efter rimelighed snart ville få tilbagefald. Min mening er, at han ikke bør have nedsættelse.

Mpr nr. A115017
Dato : 18870503
Forfatter:Walther, professor Bang, ing muremester, Nielsen Holm Quistgård
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. Hoslagt sender jeg Dem Nurermester Nielsens tilbud på opførelsen af den nye bygning tillige med prof Walthers ledsagende skrivelse. Jeg talte igår med justitsråden derom, så jeg vil bede Dem om, når De har sat Dem ind i sagen, at sende mig den direkte tilbage,-Når prof Walther anbefaler Nielsens tilbud, kunne vi vel tage imod det, så vi snart kunne tage fat på byggeriet? - Foruden Nielsens bud følger også et bud fra ing. Bang på varmeapparat, det lyder på 5300 kr, foruden at der efter prof Walthers mundtlige udsagn endnu ville gå noget mere til ved opførelsen af forskellige murede kanaler. Der ville derfor, skønt fajanceovnen og jernkakkelovnene på en nær ville bordtfalde, bliver en underbalance på mellem 2000 og 3000 kr, som ville gøre indstilling til ministeriet nødvendig. Jeg er bange for - og justitsråden delte min frygt - at der med udarbejdelsen af en detaljeret plan, indsending af denne til ministeriet osv ville hengå så lang tid, at byggearbejdet ville blive forsinket, og justitsråden og jeg blev derfor enige om at henstille til Dem, om De ikke også skulle mene, at det var bedst at blive stående ved den tidligere plan med fajance og jernovne. Gør vi dette, vil vi, når jeg har modtaget Deres svar, straks kunne slutte kontrakt med Nielsen og så tage fat på aarbejdet. Holm -Jeg deler ganske overlægens og justitsrådens mening... Quistgård.

Mpr nr. A115018
Dato : 18811014
Forfatter:Ejlertsen, landmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hegn. En skrivelse fra gårdmand Ejlertsen siger, at han ønsker et hegn kappet og klippet, men hegnet ligger på anstaltens grund, så man skønner ikke der er lovmæssig baggrund for, at han kan forlange hegnet klippet.

Mpr nr. A115019
Dato : 18830213
Forfatter:Meulengracht, brygger Ceres Bechshoft, overopsynsmand
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: 1) Skrivelse til ministeriet om 20.000 kr. 2) Licitationskonditioner vedr. skriftlig licitation og offentilggørelse af licitationer i Randers og Horsens aviser. 3) Skrivelse fra brygger Meulengracht fra Ceres. 4) Skrivelse fra direktøren fra Frederiks hospital vedrørended opsigelse af aftale om kandidater. 5) Ansøgning fra overopsynsmand Bechshoft om pension, hvilket direktionen støtter.

 

    115-010-019

Mpr nr. A115020
Dato : 18830731
Forfatter:Quistgaard
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Præst. Ishus. Befordringsgodtgørelse til præsten efter at der er opført en embedsbolig til ham. Kommentarer af Quistgaard til det projekterede ishus.

Mpr nr. A115021
Dato : 18830816
Forfatter:Jensen, liutenant
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistentplads. Licitation af brød. Justitsråden takker for de tilsendte ansøgningsbilag. Det vrimler ind med ansøgninger til assistentpladsen: Liutenant Jensen er efter opsigelsen muligt endnu mere forsømmelig.

Mpr nr. A115022
Dato : 18831015
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Instruks for kontorassistent. Der er lovet en patient nedsat betaling, hvilket man agter at gennemføre. Den nye kontorassistent får 3 måneders opsigelse, hvilket man også vel gennemføre for den ældre.

Mpr nr. A115023
Dato : 18831118
Forfatter:Jensen, Henrik, natrenovation Jensen, Laurs, natrenovation Cortzen, natrenovation
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Natrenovation. Lønforslag. 3 tilbud om overtagelse af natrenovationen. Henrik Jensen er lavestbydende og fomentlig den bedste. Den gamle renovationsmand Laurs Jensen, som er højestbydende, er forvalteren utilfreds med, idet han ikke har besørget tingene så godt som før og desuden formentlig ikke lader anstaltens kulbunker i fred. Den 3die bydende, Cortzen, skal formentlig ikke være heldig. Til et forslag fra Vordingborganstalten om lønforbedringer kan der gøres væsentlige indvendinger, hviket giver anledning til et direktionsmøde.

Mpr nr. A115024
Dato : 18840206
Forfatter:Bobøl, V, husmand Jensen, Peder Holm Mussmann, student
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientarbejde. Patientbetaling. Kandidat. Skrivelse til kontoret vedrørende tillæg til patienternes arbejdstaxt. Kartining og garnvinding har været optaget pr. pund, hvilket er en uheldig opgørelsesmåde. Nu skal der beregnes pr. arbejdsdag. Nu medtages også reparationsarbejde, da der udføres meget vigtigt arbejde af denne art. Andragende om nedsættelse for husmand V. Bobøl, Peder Jensens søn. At han får nedsættelse er vistnok i sin orden, derimod burde det ikke være rigtigt at indlade sig på en tilbagebetaling for de første 3 måneder, hvilket der også søges om. Kandidatpladsen har været besat med en student Mussmann, da der ikke er mulighed for at få kandidater fra Frederiks hospital. Alle disse går til Vordingborg. Holm foreslår at man tager en ældre student til den vakante årskandidatplads og betaler ham halv løn.

Mpr nr. A115025
Dato : 18840709
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Med justitsråd Lunns kommentarer.

Mpr nr. A115026
Dato : 18840721
Forfatter:Walther, professor
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ishus. Der er indhentet priser og tegninger hos professor Walther. Det gælder om at få arbejdet igang snarest muligt.

Mpr nr. A115027
Dato : 18840814
Forfatter:Walter, professor
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Præst. Ishus: Vedr. en ikke medfølgende skrivelse om præstens befordringsgodtgørelse. Brev fra professor Walter om planen til et nyt ishus.

Mpr nr. A115028
Dato : 18841017
Forfatter:Tandrup, tømrermester Nielsen, murermester Ovesen, murer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ishus. Med hensyn til det gamle ishus skal jeg bemærke, at efter forvalterens forslag bliver brugt til hakkelse til at fylde isolationshusrummet på det ny ishus. Det øvrige af huset af tømrermester Tandrup og murermester Nielsen vurderet til 50 kr og murer Ovesen har tilbudt at købe det, således at han for samme pris skaffer det bordt og ordner pladsen, hvor det har stået.

Mpr nr. A115029
Dato : 18840818
Emnegruppe: Lønninger Tekst: Løn. Vordingborg har foreslået ny løn og forslag herom er indgået til ministeriet både fra Vordingborg og Viborg man mener der er nødvendigt at skynde sig med at indsende Århus' forslag.

 

    115-020-029

Mpr nr. A115030
Dato : 18850314
Forfatter:Bischoff Reddersen Groes, Petersen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Licitation. rugbrødet laveres af Bischoff, Nymølle, frank-og sigtebrød af Reddersen, Groes Petersen leverer smør.

Mpr nr. A115031
Dato : 18850415
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Ministeriet tilbyder at sende en særlig kyndig inspektør over for at vurdere brandfaren på hospitalet, hvilket man invilger i.

Mpr nr. A115032
Dato : 18850613
Forfatter:Hansen, bager Reddersen, bager
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Med hensyn til licitationen over sigtebrød og franskbrød viste det sig ved forvalterens undersøgelse af forholdene af den lavestbydende, nemlig bager Hansen på Studsgade, var en mand, som formentlig ikke ville være i stand til af overtage leverancen af disse brødsorter. Derefter blev altså bager Reddersens bud antaget.

Mpr nr. A115033
Dato : 18850714
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Porteners løn. Der er indkommet forslag om brandsikring. Portneren anmoder om lønforhøjelse på 120 kr årligt hvilket forvalteren anbefaler.

Mpr nr. A115034
Dato : 18850817
Forfatter:Schonheider
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet, i hvilken der gives lov til overkride budgettet for at udføre brandmursarbejderne i det af Schobheider foreslåede udstrækning. De herhen hørende arbejder har jeg straks ladet sætte igang og samtlige jerndøre er bestilt.

Mpr nr. A115035
Dato : 18850724
Forfatter:Schonheyder, vandinspektør Barfoed, frk
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet ledsagende vandinspektør Schonheyders indstilling angaaende han undersøgelse af sindssygeanstalten og forslag til forskellige forandringer og anskaffelser samt koncept til indstilling herfra til ministeriet i den anledning andragende fra frk Barfoed og pension. Jeg har ledsaget den med en skrivelse fra direktionen, i hvilken jeg først udtalt mig, og derefter tænker jeg mig, at D'hrr mugligvis ville tilføje en motivere eller umotiveret tiltrædende bemærkning.

Mpr nr. A115036
Forfatter:Walther, professor Græeken Engelsted
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ventilation. Skrivelse fra ministeriet ledsaget af en indstilling fra Grædeken og Engelsted til Sunhedskollegiet angående tilbygninger og ventilation. - Jeg skal tilføje at G. og E.s indstilling er ganske overensstemmednde med de aftaler, der blev truffet mellem dem og mig, da de var herovre i sommer. Professor Walther er ikke hjemme for tiden, men når han, først i oktober, kommer hjem skal jeg henvende mig til ham for i overensstemmelse med ministeriets ordre, at få ham til at udarbejde tegning og overslag til pågldende bygning.

Mpr nr. A115037
Dato : 18570807
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Bogholder Borch ønsker at ansøge om et by- og herredskriverembbede på Bormholm. Han er klar over at chancerne for at få der er små da sådanne embeder oftest besættes med gamle justitsembedsmænd eller sagførere, men han ønsker alligevel direktionens påtegning.

Mpr nr. A115038
Dato : 18851204
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. 2 begæringer om nedsættelse i betaling. For den enes vedkommende (no. 3924) vil der formentlig være anledning til at gå ind på nedsættelsen. Derimod forekommer det mig tvivlsomt for den andens forhold (no. 3936), idet der her, om det også er vanskelige pekuniære forhold, dog er tale om gårdmandsfolk og den syge kun har været her kort tid, fra den 23. august d.å. og formentlig har udsigt til at blive helbredt. Skulle dette håb glippe og altså opholdet blive langvarigt, ville spørgsmålelt om nedsat betaling jo kunne komme frem igen.

Mpr nr. A115039
Dato : 18851212
Forfatter:Eibe, kandidat Holm Ipsen
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidat Eibe har lavet to kandidaters arbejde, hvorfor Holm indstiller, at man udbetaler ham en del af den anden kandidats løn. Der har meldt sig en egnet kandidat til den anden post: Ipsen.

 

    115-030-039

Mpr nr. A115040
Dato : 18860113
Forfatter:Andersen, Niels, patient Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Regnskab. Patientbetaling. Kvittering og decition på regnskabs antegnelsen for 1884-85 (Forv. 1ter3n kommer herefter til at betale de renter, som er gået tabt, idet han har overset, at en af arbejdsfondens obligationer var udtrukket). Andragende om nedsættelse i betaling for Niels Andersen fra Hørret, som har været i anstalten fra 19.12.1883 og som kun har svage chancer for helbredelse. Han er gårdmandsøn, men det forekommer mig dog tvivlsomt om vi er berettigede til at indrømme nedsættelsen. Lunn mener det er for tidlig at indrømme nedsættelse.

Mpr nr. A115041
Dato : 18860427
Forfatter:Schonheyder Walther, prof Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brand. Tilbygning. Der skal skaffes mere vand til brandbekæmpelse efter Schonheyders forslag. Holm foreslår, at man skriver til pågældende for at høre, hvorledes dette skal foregå, Appobatio på afrslaget om at opføre en tilbygning på kvindesiden til 49000 kr. Angående dette har jeg henvendt mig til prof. Walther for at få udarbejdet arbejdstegninger og licitationskondetioner for at vi så snart som muligt kunne få en licitation i denne anledning og få arbejdet igang. Byggeriet medfører flytning af en af vore nuværende kulpladser, og indretning af en ny kulplads, og i denne anledning har jeg allerede truffet de fornødne aftaler med forvalteren. Den ny kulplads vil finde et bekvemt sted ved siden af ishustet, på en plads som garteneren nu benytter, men som på grund af store træer er til liden nytte som havejord.

Mpr nr. A115042
Dato : 18860724
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Obligationer. Kvittering fra Hagen Jacobsen til direktionen for modtagen obligationer til opbevaring samt rente kuponer.

Mpr nr. A115043
Dato : 18860722
Forfatter:Eibe, kandidat
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag. Ventilationssystem. Desinfektionsovn. Postbud og vægter skal i det nye budget forsynes med passende lønninger, for at komme bort fra, at disse poster beklædes af samme person. På bygningskontoen er opført en ekstrordinær nybygning på mandssiden svarende til den nye på kvindesiden. Vandet til badene skal opvarmes ved et nyt system, idet der er underkapacitet på varmt vand i den periode, hvor man ikke kan søbade. Ansøgning fra kandidat Eibe om påny at blive ansat i sin plads for et år. Han passer sine ting særdeles godt og arbejder ved siden af alvorligt, anstalten kan derfor være godt tjent med at beholde ham et år til, og jeg håber d'herrer vil bifalde, at jeg har ham i udsigt, at han vil kunne blive et år til.

Mpr nr. A115044
Dato : 18861208
Forfatter:Bischoff Engelbreth Ottesen
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bischoffs bud på rugbrød 4,25 kr pr. 100 pund, Engelbreths bud på sigtebrød og franskbrød på hhv. 7,73 kr og 10,70 kr pr. pund antages. Er ganske vist ikke en af de gode leverandører men han må forhåbentlig kunne bruges, og Ottesen på Reginehøj er os ganske ubekendt.

Mpr nr. A115045
Dato : 18870413
Forfatter:Holm
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Patientforhold. det jeg finder mig foranlediget til at bringe i erindring, at der er os forbudt at give pange til patienterne i anstalten ligesom også betaling i penge at afkøbe dem genstande de er i besiddelse af, skal jeg hermed anmode Dem om at meddele til hver enkelt af det undergivne personale og i det hele taget være mig behjælpelig med at bringe det til kundskab for alle, der står i forbindelse med anstalten eller efterhånden kommer til det. Holm.

Mpr nr. A115046
Dato : 18870417
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, læge. Idet jeg til ovenstående ansøgning skal tilføje at i den tid han har været knyttet til sindssygeanstalten, har omfattet sin virksomhed med levende interesse og tillige har anvendt så megen tid, som har stået til hans rådighed, til alvorlige studier af sinds- og nervesygdomme, kan jeg kun udtale det som mit ønske, at han måtte erholde den ansøgte hjælp til et ophold i Berlin, og jeg skal medgive hans ansøgning min bedste anbefaling til det høje ministerium. Holm.

Mpr nr. A115047
Dato : 18870426
Forfatter:Holm Nielsen, murmester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Nybygning. En nybygning svarende til kvindesidens er approberet på mandssiden. Holm mener, at man skal fortsætte med murmester Nielsen, der har opført nybygningen på kvs, selv om det rigtigste ville være en licitation. Murmesterens folk er vante til at omgås de syge og har kendskab til kravene. Man kan højst få en næse for ikke at have udbudt til licitation.

Mpr nr. A115048
Dato : 18870429
Forfatter:Schonheyder, inspektør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Ministeriet har sendt approbation på arbejdernevedrørende brandsikring som inspektør Schonheyder har foreslået. S. Har endnu ikke besigtetigbet arbejderne og derfor er de endnu ikke godkendt, idet han selv har ønsket at prøve dem.

Mpr nr. A115049
Dato : 18810404
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt Brems, tidl overopsynsdame
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Sindssygevæsen. Forskellige breve fra Vilh. Petersen om nyt sygehus for Fyn samt forskellige beregninger om omkostninger for opførelse af hospital i Viborg. Foreløbig plan over hospital på Fyn og diskussion om lægelige kriterier for opførelse af nyt hospital. Blandt private instituioner nævnes frk. Brems` ved Vejle tidligere overopsynsdame her på hospitalet.

 

    115-040-049

Mpr nr. A115050
Dato : 18800322
Forfatter:Lunn, justitsråd Brems, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsdame. Pension. Indsendt af fhv. overopsynsdame frk. Brems og tilsendt direktionen til erklæring. Justitsråd Lunn skriver i sin kommentar til ansøgningen. Hovedgrunden til at man ved frøken Brems' fratrædelse ikke fandt anledning til at indstille hende til pension var utvivlsomt den, at hun blev afskediget ikke formedelst alder eller svagelighed jfr. pensionsloven s 31, men efter eget ønske for at kunne begynde en anden virksomhed, som hun anså for fordelagtigere. Jeg erindrer nok, at der just ved fratrædelsen var et og andet i hendes forhold, som ikke fantes tiltalende eller så hensynfuldt som ønskeligt, men jeg tror ikke dette havde nogen indflydelse på sagens beslutnming, og jeg ved derfor ikke noget at tilføje den foreslåede betænkning.

Mpr nr. A115051
Dato : 18800213
Forfatter:Lauersen, Thomassine, patient Jonassen, Peter Carl
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Patientoverførsel. Skrivelse til Raarup sogneråd, som har overtaget patienten Thomassine Lauersen og derfor begærer nedsættelse i betalingen. Skrivelse til Århus Stiftamt angående den til Sverige overførte Peter Carl Jonassen.- Han havde det meget godt da han rejste herfra og tør ventes helbredt, hvorfor henstillingen om at bevare sparekassebeløbet 90 kr for ham, turde være human.

Mpr nr. A115052
Dato : 18800130
Forfatter:Lunn Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Gas. Kul. Lunn mener, at meget taler for et privat gasværk, fordi byen vil blive utilfreds med, at der går megen gas til spilde som man ingen betaling får for, Anstalten vil være utilfreds med at trykket undertiden bliver for lille. Hagen Jacobsen ønsker indføjet i kulkontrakten, at kul skal leveres fra sejlskibe idet han anfører, at der bliver meget smul og mange ituslåede kul, når de leveres fra dampskibe. Lunn mener, at det bliver vanskeligt, at kræve sejlskibe, da flere og flere kul leveres pr. dampskib.

Mpr nr. A115053
Dato : 18800619
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampkedel. At der afvigte oktober kvartal ikke er forefaldet andet videværdigt ved anstaltens damp-gas- og kloarkapparater end, at den dampkedel, der forsyner mandfolkesidens celleafdeling med varme er sprunget læk, det tillader jeg mig herved tjenstligt at meddele direktionen underretning over. Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A115054
Dato : 18800115
Forfatter:Møller Slemer Carl Bloch, maler Selmer, Henrik, dr
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Litografi af Selmer. Frk. Møller har fra 1. jannuar igen overtaget køkkenet efter sin sygdom. Under denne er hun blevet forlovet og der har været giftermålstanker, men hun vil blive foreløbig til 1. novemberber. Dr. Henrik Selmer anmoder om, at få sin faders protræt tilsendt, idet han vil lade gøre et litografi derefter. Direktionen indvilger heri. Billedet hænger på Reisbys kontor og har altid hængt på overlægens kontor. Malet af Carl Bloch samtidig med at dennes bror var kandidat på hospitalet.

Mpr nr. A115055
Dato : 18791222
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd Selmer, Henrik Jægermersteren Justitsråden Holm
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Harald Selmer, Begravelse. I overensstemmelse med Henrik Selmer har jeg sat faderens begravelse til søndag den 28. kl. 12 1/2 og sendt aviserne bekendtgørelser derom. Hr. Jægermesteren billiger formentilg den mellem justitsråden og mig mundtlig trufne aftale, at omkostningerne ved etatsråd Selmers begravelse her på anstalten bestrides af anstaltens kasse. Holm.

Mpr nr. A115056
Dato : 18791206
Forfatter:Krarup, apoteker Gall, købmand
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Medicin. Andraggende fra apoteker Krarup, Fredeiksbjerg apotek om at blive delagtig i leverancen af medicin til anstalten. Man indvilliger, hvis medicinen leveres til købmand Gall, ligesom forskellige andre varer bliver det, så man ikke har særlige omkostninger ved transporten.

Mpr nr. A115057
Dato : 18791112
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Varme, celleafd. mds. Frichs ønsker bestilling i indeværende finansår på kedel til levering og indmuring senere.

Mpr nr. A115058
Dato : 18791030
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Varme. Kedlen i celleafdelingen har vist sig at være læk flere gange, hvorfor man anbefaler, at der bliver købt en ny kedel der kan ligge i reserve denne vinter. Den skal koste 1200 kr.

Mpr nr. A115059
Dato : 18790408
Forfatter:Carøe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Andragende fra forhenværende kandidat Carøe om godtgørelse for rejsen fra København herover og atter tilbage. Man svarer formentlig, at dette ikke lader sig gøre, da der ingen bevilling er hertil.

 

    115-050-059

Mpr nr. A115060
Dato : 18790309
Forfatter:Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Husholderske. Fristen for indsendelse af ansøgninger om plads som husholderske udløber den 14. marts 1879.

Mpr nr. A115061
Dato : 18790222
Forfatter:Qustgaard
Emnegruppe: Administration
Tekst: Avertissement. Avertissementer i Jyllands-Posten optages i andre blade, hvorfor Quistgaard foreslår, at man annoncerer heri.

Mpr nr. A115062
Dato : 18790221
Forfatter:Holm Sivardtsen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Til jfr. Sivardtsen har jeg skrevet og forlangt oplysninger om hendes syn, men jeg er bange for, at de ikke falder tilfredsstillinde ud. Enden på det bliver vel, at vi kommer til endnu engang at bekendtgøre pladsen ledig. Holm.

Mpr nr. A115063
Dato : 18790209
Forfatter:Lunn, P
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. P. Lunn tager afsked idet han tiltræder en rejse til Italien for at besøge sin søn.

Mpr nr. A115064
Dato : 18790202
Forfatter:Selchau, pastor
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Præst. Svar til pastor Selchau, hvorpå vides ikke.

Mpr nr. A115065
Dato : 18790127
Forfatter:Selchau, pastor Lunn, P
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Andragende fra pastor Selchau angående nedsættelse af betalingen for hans herværende søn. Ifjor forår blev et lignende andragende afslået. Som forandrede omstændigheder anføres nu, at den anden søn atter er indlagt på Oringe, ligesom også den tredie søn, lægen i Grenå, i hosliggende brev anfører, at han ikke for tiden er i stand til at yde noget bidrag. Sålænge pastor Selchau skal betale for 2 sindssyge sønner, er det vist temmelig utvivlsomt, at der næppe bliver så meget tilbage af hans pension, som fornødent til et tarveligt udkomme for et par gamle ægtefolk. Det forekommer mig derfor, at efter de nu fremkomne oplysninger kon kunne forsvare fra næste quartals begyndelse at nedsætte betalingen. P. Lunn.

Mpr nr. A115066
Dato : 18790108
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. En vejsag skal ekspederes omgående.

Mpr nr. A115067
Dato : 18790101
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: kStationsvej. Der skal holdes direktionsmøde i anledning af den nye stationsvej. På samme møde skal man tale om diferentsen mellem, bogholderen og forvalteren. Endelige skal der tales om anvendelse af renterne fra patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115068
Dato : 18781224
Forfatter:Suenson, kandidat Møller, kandidat Frisch, cand
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat: Med hensyn til kandidatforholdet skal jeg oplyse, at af 2 kandidater vi har, er den ene tjenstgørende i 4 måneder og bliver sendt herfra til Frederiks Hospital, vi må tage den, hospitalet sender, men hospitalet er også forpligtiget til at sende en ny når den gamle rejser. Den anden kandidat derimod bliver ansat af direktionen på 6 måneder, efter at pladsen har været bekendtgjort ledig på sædvanlig måde. Dog har det oftere været tilfældet, at en 4 måneders kandidat er gået lige over i en 6 måneders plads (Således med Suenson i sommer, med Møller forud for ham og med flere) og pladsen har i så fald ikke været bekendtgjort ledig, lige så lidt som vedkommende kandidat ikke har fået nogen formel skrivelse fra direktionen. Pladsen som 6 måneders kandidat bliver nu ledig til 1. januar ved cand. Suensons afgang* jeg har derfor bekendtgjort vakancen på sædvanlig vis og modtaget ansøgning fra cand. Frisch, og idet han skal udnævnes, har jeg formentlig fulgt den tidligere regel (- så forsikrer mig i hvert fald bogholderen) ved at sende hans udnævnelse til underskrift hos direktionen.

Mpr nr. A115069
Dato : 18781218
Forfatter:Sorvad Blicher, patient Frisch, Cand
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Stationsvej. Kandidat. Pastientbetaling. Man har ikke talt med alle lodsejere, så der er ingen afgørelse på vejsagen. Udnævnelsen af en kandidat fra 1. januar til 30 juni. Der er kun kommet en ansøgning .- fra cand. Frisch. Nedaættelse af betalingen for patienten Blicher, søn af Bl til Lille Sorvad. Faderen sidder vist meget småt i det og har gentagne gange presset på for at få sønnen på halv betaling, efter at han i foråret fik ham fra 2den klasse overført på 3die klasse, måske man til nytår kunne indrømme ham nedsættelsen.

 

    115-060-069

Mpr nr. A115070
Dato : 18781206
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Reatance. En restanceliste til underskrift og end Rasmussenks sag, der handler om, at der er restance og man ikke finder ud af hvilken kommune, der skal overtage forsørgelsen af ham.

Mpr nr. A115071
Dato : 18781212
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Stationsvej. Der har været et møde på hospitalet med lodsejerne, hvor der er truffet en overenskomst. Bogholderen og forvalteren har en kontrovers vedrørende de af forvalteren kvitterede regninger og kvitteringernes gyldighed, når en anden end regningsudstederen har underskrevet.

Mpr nr. A115072
Dato : 18781211
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Man beholder den hidtidige leverandør af brød.

Mpr nr. A115073
Dato : 18781227
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Harald Selmer. Skrivelse fra ministeriet vedrørende etatsråd Selmers forhøjede pension.

Mpr nr. A115074
Dato : 18781116
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Renovation. Skifteret. ingen yderligere oplusninger.

Mpr nr. A115075
Dato : 18781105
Forfatter:Nielsen, murermester
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kvitteringer. Kvitteringer med anden underskrift end murermester Nielsen er accepteret af forvalteren, mens bogholderen mener, at dette kun er gyldigt fra handlende og fabrikanter. Bogholderen anfører at sådanne kvitteringer tidligere ikke blev accepteret af revisionen.

Mpr nr. A115076
Dato : 18781025
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. ukendt objekt.

Mpr nr. A115077
Dato : 18781016
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Væksthus. Da der er tilvejebragt en tegning til et væksthus og tilhørende overslag lydende på 1785 kr eller netop den sum anstalten har fået udbetalt i godtgørelse fra jernbanen, er det formentlig på tide at røre sig, for at få ministeriets samtykke til at anvende summen på denne måde.

Mpr nr. A115078
Dato : 18781010
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Skrivelse til amtsrådets vejudvalg af ukendt indhold.

Mpr nr. A115079
Dato : 18780928
Forfatter:Blicher Sorvad
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Patintbehandling. Amtsrådet ønsker a. at man overlader et stykke af anstaltens chausse til offentlig brug og dog vedbliver at vedligeholde den, b. at gå ind på en expropriation, hvorved vejen overalt blev 9 alen bred, ville formentlig føre til en ekspropriation langs hele vejlinien fra det sted hvor chausseen slipper og helt ned til stranden. Skrivelse fra hr. Blicher til Sorvad, som ansøger at få hans søn, som er her på anstalten, forplejet på halv betaling.

 

    115-070-079

Mpr nr. A115080
Dato : 18780904
Forfatter:Behrend, købmand Behrend, pastor Lund, pastor Madsen, Just gårdmand
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra købmand Behrend i Ålborg med kaution for betalingen for pastor Behrend* skønt den kun gælder for den tid, pastor Lund er præst i Harridslev, må den vel kunne tages for gyldig, idet betalingen for pastor Behrend formentlig afholdes af den ham tilkommende pension, som jo er knyttet til hans forrige embede? Et andragende fra gårdmand Just Madsen i Lyby om at få moderation i betalingen for sin søn, der er patient her i anstalten, tilligemed oplysninger om hans formueforhold.- Skønt manden vel nok sidder hårdt i det, tør han vist næppe regnes til de uformuende, hem regulativets paragraf 18 indrømmer halv betaling. Patienten som der her er tale hører formentlig til de helbredelige og har været her i anstalten siden den 25 juni.

Mpr nr. A115081
Dato : 18780816
Forfatter:Helweg, reservelæge Nielsen, murermester Holm, pastor
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Kostpenge. Væksthus. Patienten fra Klejtrup får indrømmet halv betaling og tilbagebetaling af et beløb. Reservelæge Helweg ønsker kostpenge udbetalt som løn, hvilket anbefales. Man ønsker opført et væksthus af de penge , der er kommet fra jernbanen. Der ligger tegninger og overslag fra murermester Nielsen. På justitsrådens spørgsmål forleden skal jeg oplyse, at der er skik og brug, at personer, som af øvrigheden indlægges til observation, optages for halv betaling. Når pastor Holm i sin tid lå her på 1. forplejning, betalte det offentlige kun som sædvanligt, mens Holms familie skød resten til.

Mpr nr. A115082
Dato : 18780725
Forfatter:Quistgård, jægermester Willemoes, etatsråd Vesterbos
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Eillemoes. Patientbetaling. Arv. Meddelelse fra ministeriet angående etatsråd Willemoes' udtrædelse og Jægermester Quistggårds indtrædelse i direktionen. Brev fra Hersom sogneråd angående nedsættelse af betalingen for pigen fra Kleitrup. Meddelelse fra Vesterbos værge, om at der er tilfaldet patienten en arv.

Mpr nr. A115083
Dato : 18780716
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag.

Mpr nr. A115084
Dato : 18780622
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Helweg foretrækkes som reservelæge.

Mpr nr. A115085
Dato : 18780628
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Reservelæge. Udnævnelse af Helweg.

Mpr nr. A115086
Dato : 18780622
Forfatter:Selchau Møller, kandidat Helweg
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge: Ansøgere er Selchau fra Grenå, Møller som er kandidat på anstalten her og Helweg, som har en basisuddannelse i psykiatri og har været reservelæge i Viborg. Man anser Helweg for den bedst egnede.

Mpr nr. A115087
Dato : 18780612
Forfatter:Qustgaad, jægermester Holm Lunn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktion. Jægermester Quistgaard er villig til at lade sig foreslå til direktionsmedlem. Holm til Lunn.

Mpr nr. A115088
Dato : 18780603
Forfatter:Willemoes, etatsråd
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktionen. Etatsråd Willemoes afskedsansøgning, hvilken jeg beklager allerede at skulle se så snart, skønt jeg vel var forberedt på, at de ville komme. Med hensyn til forslaget om eftermand til direktionsposten er det vel rigtigst at konferere mundtligt.

Mpr nr. A115089
Dato : 18780530
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Reservelæge. Da min udnævnelse til overlæge nu er kommen, billiger D'herr vel, at jeg straks bekendtgør reservelægepladsen som ledig.

 

    115-080-089

Mpr nr. A115090
Dato : 18780526
Forfatter:Selchau, præst Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Et andragende fra pensioneret præst Selchau om at få lettelse i betalingen for sin søn, der i en årrække har været patient her på anstalten. Han oplyser, at pensionen efter kapiteltaksten for 1877 ville beløbe sig til 2628, 20 kr. Sønnen er på 3.die forplejningsklasse og koster altså 394,20 kr om året* regnes den anden, som ifølge andragendet er i Vordingborg Sindssyge Anstalt til samme pris, bliver der altså 1840 kr. Da han ikke oplyser at han har andre pekuniære forpligtelser end de to sønners ophold på sindssygeanstalten, tør man vel næppe indrømme en mand med 1840 kr om året nedsættelse i betalingen. Lunn mener, at man skal skrive, at der for tiden ikke er mulighed for nedslag.

Mpr nr. A115091
Dato : 18780512
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse. Uinteressant.

Mpr nr. A115092
Dato : 18780507
Forfatter:Vesterboe, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Skrivelse til patienten Vesterboes værge. Hvad den indeholder fremgår ikke.

Mpr nr. A115093
Dato : 18780428
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Selmer, pension meddelese til kontoret, hvad den indeholder foreligger ikke oplyst.

Mpr nr. A115094
Dato : 18780502
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Rundskrivelse med meddelelse om 16 patienters optagelse.

Mpr nr. A115095
Dato : 18780424
Forfatter:Vesterbo, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. Skrivelse ti skifteretten i Helsingør angående værgemålet for vatienten Verterbo.

Mpr nr. A115096
Dato : 18780409
Forfatter:Holm, Rasmus, overlæge Møller, cand, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Reservelæge. Skrivelse til ministeriet vedrørende Rasmus Holms konstitution som overlæge samt indtrædelse i direktionen konstitutution af cand. Møller som reservelæge.

Mpr nr. A115097
Dato : 18780110
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Forvalter Hagen Jacobsen meddeler direktionen at der intet videreværdigt er hændt med installationerne i oktober kvartal, med undtagelse af at der er sat en ny bund i varmeapparatet på fruentimmer.

Mpr nr. A115098
Dato : 18771001
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampkedlerne er blevet undersøgt og at cylinderen i vridemaskinen er beskadiget på grund af uforsigtighed fra vaskerikarlens side.

Mpr nr. A115099
Dato : 18770712
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der intet videværdigt er forefaldet.

 

    115-090-099

Mpr nr. A115100
Dato : 18770214
Forfatter:Grønvaldt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, assistent. Grønvaldt søger stilling som bogholder i Viborg og får ansøgning anbefalet af Selmer.

Mpr nr. A115101
Dato : 18770407
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampmaskinen er blevet repareret og en af kobbergryderne i køkkenet er repareret.

Mpr nr. A115102
Dato : 18770104
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der i der forløbne kvartal ingen repatationer har været på maskinmateriellet.

Mpr nr. A115103
Dato : 18770224
Forfatter:Rasmussen, Ane Kirstine, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Der er forsvundet forskellige klædningsstykker på kvd. En opsynspige Ane Kirstine Rasmussen bliver sammen med flere andre afhørt om sagen. Pågældende mener, at de er forsvundet ved badning i havet, men ingen af kollegerne mener, at dette kan være tilfældet.

Mpr nr. A115104
Dato : 18761010
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der ikke er noget at bemærke om maskinerne ud over en iturappoerteret kedel er blevet reapreret.

Mpr nr. A115105
Dato : 18760702
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at afløbet fra Vejlby byggeri, der tidligere forurenede anstaltens bassiner, nu er udskiftet. Køkkenet kogkedler trænger til reparation.

Mpr nr. A115106
Dato : 18760606
Forfatter:Grønvalt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, kontorassistent. Grønvaldt søger stilling som forvalter og kasserer ved Randers-Grenå jernbane, hvortil Selmer anbefaler ham på det bedste.

Mpr nr. A115107
Dato : 18760408
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Spildevand. Aftale mellem Vejlby Byggeri om afledningen af spildevand fra bryggeriet. Der skal bygges en kumme til bundfældning og ledningen skal ligge mindst 18 fod fra bæk og bassiner.

Mpr nr. A115108
Dato : 18760404
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen indberetter at der ingen vanskeligheder er med maskiner m.v.

Mpr nr. A115109
Dato : 18750728
Forfatter:Grøbvaldt Lunn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet
Tekst: Kontorassistent. Grønvaldt søger en stilling under Københavns Magistrat, hvorfor han udbeder sig en ansøgning. Lunn bemærker, at det er almindelig praksis, at forskellige myndigheder tillæmper aftrædelses og tiltrædelsesfristen.

 

    115-100-109

Mpr nr. A115110
Dato : 18750915
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. Trykprøveformular for en dampkedel købt hos Frichs.

Mpr nr. A115111
Dato : 18751010
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Installationer. En ny dampkedel er taget i brug. Der er problemer med gasmåleren i kontorbygningen. Hvis det er rørledningen, der er defekt påhviler reparationen gaskompagniet, ellers hospitalet.

Mpr nr. A115112
Dato : 18751113
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Renovation. Der er kommet to tilbud på renovation.

Mpr nr. A115113
Dato : 18751210
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kassebogføring. Såvidt jeg kan se drejer striden mellem bogholder Borch og forvalter Hagen Jacobsen sig om, hvordan man skal indføre beløb.

Mpr nr. A115114
Dato : 18751222
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A115115
Dato : 18760114
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at alt er i orden.

Mpr nr. A115116
Dato : 18760209
Forfatter:Eriksen, Morten, post og vægter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Post, vægter. Morten Eriksen, der er post og vægter beder om lønforhøjelse, idet leveomkostningerne er steget. Arbejdet er desuden blevet strengere, idet han er blevet pålagt at gå rundt om hospitalet i haverne om natten.

Mpr nr. A115117
Dato : 18760202
Forfatter:Selmer, overlæge Lunn, Justitsråd Willemoes Grønvaldt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggesag. Selmer skriver til justitsråd Lunn om byggesagen, der i forvejen skulle være Willemoes bekendt. Sag vedrørende optagelse af en slesvigsk patient. Grønvaldt ønsker at søge en stilling som bogholder i Nykøbing.

Mpr nr. A115118
Dato : 18760201
Forfatter:Jacobsen, Hagen Larsen, Rasmus, portner Dam, Chr, f t portner
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Portner. Hagen Jacobsen meddeler, at han har antaget Rasmus Larsen, Der hidtil har været medhjælper hos gartneren, som portner. Indlagt et brev underskrevet Chr. Dam f.t. portner, der ansøger om giftermåltilladelse, idet han gerne vil skabe sig en fremtid her på stedet.

Mpr nr. A115119
Dato : 18760311
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Blandt andet på madfedt. Der er desuden tale om besværligheder på grund af sygdom blandt personalet.

 

    115-110-119

Mpr nr. A115120
Dato : 18760312
Forfatter:Petersen, Groes, smørleverandør
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. man ønsker ikke at antage den tidligere smørleverandør Groes Petersens tilbud, da man tidligere har været nødt til at kassere en del af hans varer.

Mpr nr. A115121
Dato : 18760318
Forfatter:Lunnþ
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sleviske patienter. Papirer vedrørende 2 slesviske patienters optagelse. Den ene har tilsyneladende været oppe før og direktionen har haft delte meninger om optagelsen. Den anden er fra gårdejer Frei, han vil gerne have sin søster ind, men har ingern øvrighedsattest produceret. Synes mine herrer ikke, at for de gode slesvigers vedkommende gerne kunne ignorere den for udlændinge vedtagne bestemmelse om øvrighedsnødløsning?, der er dog for ikke at få noget med de tyske institutioner og autoriteter at gøre at de søger hertil. Lunn anbefaler andragendet og anfører at øvrighedsattesten kun er en direktionsvedtagelse, og den er lavet på en helt anden baggrund.

Mpr nr. A115122
Dato : 187602
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ledninger. Der skal lægges en ledning, og man diskuterer dens afstand fra bassinerne og vejen.

Mpr nr. A115123
Dato : 187507
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Ovesen, N, murer Løycke, N C, snedker Carlsen, R I, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Håndværkerne andrager direktionen om lønforhøjelse idet leveomkostningerne er stigende og lønningerne for ligestillede arbejdere er større andetsteds. Underskrifter fra H. Stabell, maskinmester, N. Ovesen, murer, N. C. Løyke, snedker og I. R. Carlsen, tømrer.

Mpr nr. A115124
Dato : 18750703
Forfatter:Jacobsen, Hagen Meulengracht Meks
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Trykprøve, apparater. Hagen Jacobsen indberetter, at han har ladet anstaltens appater prøve. Der er vedlagt en attest underskrevet af Meulengracht og Meks.

Mpr nr. A115125
Dato : 18750609
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Madlicitationer. Patientfond. Licitationer vedrørende mælk og brød, samt meddelelse om, at Hagen Jacobsen har modtaget obligationer for 3000 kr i patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115126
Dato : 18750515
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Madlicitation. Papirer vedrørende mælk samt regnskaber.

Mpr nr. A115127
Dato : 18750515
Forfatter:Bøggild, E Top
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Takkebrev. Jeg tillader mig herved hjerteligen at takke den højtærede direktion for den mig under 5. dennes godhedsfuldt tilstillede anbefaling og ikke mindre oprigtigen at takke højtsamme for al den humanitet og velvilje den stedse har imødekommet mig med i de mange år jeg har virket under samme. Helsingør, Fiolgade nr 522 E. Top Bøggild.

Mpr nr. A115128
Dato : 18750409
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter at dampmaskinen trænger til hovedreparation og at pengene hertil er på vedligeholdelseskontoen for indeværende finansår.

Mpr nr. A115129
Dato : 18750319
Forfatter:Grønvaldt, Exsm Juris
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Kontorassistent. Exam juris Grønvaldt får in anbefaling for sin nøjagtighed i pengesager og sin afholdthed af såvel overordenede som ligestillede.

 

    115-120-129

Mpr nr. A115130
Dato : 18750103
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at melde om installationerne.

Mpr nr. A115131
Dato : 18750128
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forvalterens instruks. Ligkister. Rettelser til forvalterens instruks med kommentar af direktionsmedlemmerne, samt oplysning om, at forvalterens skrøbelighed har forsinket sagen.

Mpr nr. A115132
Dato : 18741005
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Forvateren indberetter, at der er foretaget trykprøve på kedlerne og erparation er endnu ikke tilendebragt på grund af kobbersmedens forsømmeelighed.

Mpr nr. A115133
Dato : 18740812
Forfatter:almindelige Brandforsikring for Landbygninger, Den Esmann, branddirektør
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Police udstedt af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger underskrevet af Esmann branddirektør.

Mpr nr. A115134
Dato : 18740812
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Police, der forsikrer de øvrige bygninger på Anstaltens grund, Dog undtaget gartnerboligen. sum 512 395 kr.

Mpr nr. A115135
Dato : 18740704
Forfatter:Meulengracht Mehl Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er foretaget trykprøver på dampmaskineriet, samt vedlægger en trykprøveattest fra Mehl og Meulengracht.

Mpr nr. A115136
Dato : 18740320
Forfatter:Skabelund, M, tandlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Spildevand. Tandlæge M. Skabelund har klaget over spildevandet løber i en åben grøft, hvorfor vandsynsfolkene påkender at vandet skal ledes gennem rør, så det ikke forurener Skabelunds brønd. Anstalten skal sammen med to andre lodsejere udrede omlægningen.

Mpr nr. A115137
Dato : 18740111
Forfatter:Bøggild, Top Wilson, kobbersmed
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kobbergryder. Top Bøggild indberetter at to gryder er læk, og han har optaget kontakt med kobbersmed Wilson i Århus. Der skal formentlig tykkere plader på gryderne for at styrke dem.

Mpr nr. A115138
Dato : 18530303
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig Simony Friis Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Efter anmodning af hr. examinatus juris, sagførerfuldmægtig Goldschmidt i Århus, undlader vi undertegnede ikke at meddele vort vidnesbyrd i anledning af det forhold, hvori han har stået til anlægget af den jyske helbredelsesanstalt for sindssyge. Siden efteråret 1848 har hr. Goldschmidt, først som fuldmægtig for medundertegnede Dahl.....osv. Han har ført regnskab på eget ansvar. Simony,Friis,Selmer,Dahl, Jespersen.

Mpr nr. A115139
Dato : 18730804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Opsynspiger. Et andragende om betalingsnedsættelse for en inkurabel patient - ligeledes til underskrift, da jeg forudsætter som givet, at må afslås. Opsynspigerne har truet med kollektiv opsigelse, hvis de ikke fik 1 mark mere i løn månedlig. Selmer siger, at han ikke vil lade sig forbløffe straks.

 

    115-130-139

Mpr nr. A115140
Dato : 18730701
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Top Bøggild indberetter. at der intet er at bemærke til anstaltens installationer.

Mpr nr. A115141
Dato : 18730406
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. Top Bøggild indberetter, at der pågår reparation af dampkedel, som vil koste 20 rdlr.

Mpr nr. A115142
Dato : 18730227
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Sundhedskollegiet. Brev fra sundhedskollegiet, der bevidner overlægerne ved sindssygehospitalerne deres tak for veludførte forhandlinger vedrørende ensartet udarbejdelse af årsberetninger fra anstalterne.

Mpr nr. A115143
Dato : 18730110
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Der påsår reparation af dampmaskine, hvilket vil koste 33 rdlr og 2 sk.

Mpr nr. A115144
Dato : 18720925
Forfatter:Hermansen, M Bøggild, Top
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Afløb. M. Hermansen, Vejlby Krat tillader sig af henvende sig til direktionen idet Top Bøggild har afvist hans andragende om at en stenkiste, der fører afløbet under vejen mellem anstaltens og hans grund, skal flyttes, overenskomsten er afsluttet mundligt.

Mpr nr. A115145
Dato : 18720930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at berette.

Mpr nr. A115146
Dato : 18720912
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Top Bøggild har skrevet til intendanten ved regimentet i Århus, for at få at vide, hvor meget brød står til.

Mpr nr. A115147
Dato : 18720709
Forfatter:Rasmussen, fader Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. En patient ved navn Rasmussens fader invilliger i at betale. Selmer meddeler direktionskollegerne, at han tager til Hamborg for at møde sin søn, der kommer hjem fra Amerika. Ministeriets approbation på den Henningske sag, nævnes andet steds men jeg ved ikke hvorom det drejer sig.

Mpr nr. A115148
Dato : 18720702
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at bemærke om instalationerne.

Mpr nr. A115149
Dato : 18720619
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der skal udliciteres leverancer af brød, hvorfor man ekundiger sig om 3. Dragonregiments priser.

 

    115-140-149

Mpr nr. A115150
Dato : 18720402
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Top Bøggild indberetter, at der foregår reparationer på fødepumpen til dampmaskinen samt reparation af dampgryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115151
Dato : 18720319
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. der indkaldes til møde, men Lunn kan ikke komme, fordi hans hest er lam.

Mpr nr. A115152
Dato : 18720102
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild meddeler at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115153
Dato : 18711214
Forfatter:Hermansen, Marcus, Murer
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Murer Marcus Hermansen, der ejer jorsdlodden matr. nr. 41 b af Vejlby Krat klager over skelproblemer og der aftales en ny vejføring. Hvilket ærværende overenskomst viser.

Mpr nr. A115154
Dato : 18711213
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitaiton. Selmer sender et brev til direktionen om licitation og anfører, at han selv finder at budene skal godtages.

Mpr nr. A115155
Dato : 18710930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Badehus. Badehuset er beskadiget af storm og sø og skal repareres for 151 rdl 1 mark og 8 skilling efter en beregning foretaget af Top Bøggild.

Mpr nr. A115156
Dato : 18710705
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmadkine. Top Bøggild indberetter, at der skal sættes 4 nye afledningshaner på dampmaskinen.

Mpr nr. A115157
Dato : 18710627
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brænde. Selmer vil ikke købe brænde på egen hånd, selv om Bøggild anbefaler det, idet justitsråden tidligere har ment, at man kunne købe det billigere.

Mpr nr. A115158
Dato : 18710725
Forfatter:Lunn, justitsråd herredsfoed
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Herredsfoed, justitsråd Lunn foretager med stiftsamtets godkendelse en fjorten dages rejse til Sjælland og Bornholm og meddeler, at han vil bekendtgøre sin hjemkomst senere.

Mpr nr. A115159
Dato : 18710719
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Budgetforslag for 1872-73 forelægges til underskrift.

 

    115-150-159

Mpr nr. A115160
Dato : 18710708
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forbrugsvarer. 2 fortegnelser over hvad der er udleveret til overopsynnene af forskellige varer til brug på afdelingerne.

Mpr nr. A115161
Dato : 18710406
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Der skal opsættes brandhaner og udkastet samt priserne til anlæget er ikke kommet. Desuden er prisen for høj for ministeriet.

Mpr nr. A115162
Dato : 18710601
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Hovedregnskab. Regnskabet omsendes sammen med budgettet for direktionsmedlemmerne kan sammenligne.

Mpr nr. A115163
Dato : 18710408
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, Apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om installationerne.

Mpr nr. A115164
Dato : 18701231
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Anstaltens vridemaskine er indsendt til reparation hos Frichs. Reparationen vil koste omkring 25 rdl.

Mpr nr. A115165
Dato : 18701229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Renovation. Forvalteren har haft uheld med sin renovationsstud, og han foreslår, at der skal købes en femte hest, hvilket Selmer dog finder for bekosteligt.

Mpr nr. A115166
Dato : 18701028
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indsender sin undskyldning, fordi han har forsømt at indsende beretning om maskinparkens tilstand. således som der er ham pålagt i s 6 i hans instruks.

Mpr nr. A115167
Dato : 18700528
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Papirer vedrørende forskellige parceller i Vejlby Krat. Købt i 1868.

Mpr nr. A115168
Dato : 18700331
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der skiftet en bøsning ud ved dampmaskinen og et rør i køkkenet.

Mpr nr. A115169
Dato : 18691231
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er en utæthed i en kobbergryde samt at rør i mands-celleafdeling skal synes.

 

    115-160-169

Mpr nr. A115170
Dato : 18691002
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at alt er i orden.

Mpr nr. A115171
Dato : 18690706
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Top Bøggild indberetter, at dampmaskinen skal repareres og at en gryde i køkkenet er sprængt.

Mpr nr. A115172
Dato : 18690403
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild meddeler, at der skal skiftes et rør på vaskeriloftet, desuden skal der skiftes forskellige haner på gryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115173
Dato : 18690105
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild meddeler. at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115174
Dato : 18690514
Forfatter:Frichs Huttemeier
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Der skal købes forskellige beholdere og gryder, hvorfor der indhentes tilbud hos Huttemeier i København og Frichs i Århus.

Mpr nr. A115175
Dato : 18681014
Forfatter:Selmer Stade Sinding
Emnegruppe: Revision
Tekst: Tyveri. Portnerinstruks. Selmer mener der foregår tyveri af madvarer. Allerede i fru Sindings tid blev der givet madvarer bort til .. kællinger, der kom under foregivende af, at gå ærender for patienterne, opsøgte hende. Nu da frk. Stade er trådt til mener Selmer at frafikken fortsætter, mugligvis stjæles der også andet. sagen munder ud i, at portneren får instruks, hvortil der foreligger en klade.

Mpr nr. A115176
Dato : 18681023
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Revision
Tekst: Portner, instruks. brev fra Selmer til Bøggild vedrørende et tilsendt udkast til instruks for portneren.

Mpr nr. A115177
Dato : 18681002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at berette om anstaltens apparatur.

Mpr nr. A115178
Dato : 18680923
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vaskeri. Forespørgsel vedrørende vridemaskinens størrelse samt bilag over hvor meget tøj, der vaskes i vaskri og hvilken behandling nogle af tingene får.

Mpr nr. A115179
Dato : 18680701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, at der intet er i vejen med anstaltens installationer.

 

    115-170-179

Mpr nr. A115180
Dato : 18680406
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tørrekamre. Brev fra Bang om indlæggele af rør.

Mpr nr. A115181
Dato : 18680331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tørrekamre. Bøggild indberetter, at der er defekte rør i begge tørrekamre.

Mpr nr. A115182
Dato : 18680215
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. 3 skrivelser fra ovrlægen til forvalteren. De to har ikke kunnet læses, men det tredie handler om, at man blandt anstaltens læger har besluttet skiftevis at deltage i begravelser, hvorfor man ønsker besked om, hvornår de finder sted mindst 24 timer før.

Mpr nr. A115183
Dato : 18680301
Forfatter:Chirstensen, overopsynsmand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienters død. Overopsynsmand Christensen har lavet en liste over klæder der har tilhørt afdøde patienter. Patienternes numre og navne er vedføjet på listen.

Mpr nr. A115184
Dato : 18680101
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Forvalter Bøggild indberetter, at han intet har at bemærke om installationernes tilstand.

Mpr nr. A115185
Dato : 18671001
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der er noget i vejen med en aksel på dampmaskinen og at han har instrueret maskinmesteren om, at den skal ordnes.

Mpr nr. A115186
Dato : 18670907
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: En del af siden mangler.

Mpr nr. A115187
Dato : 18670706
Forfatter:Købke, kaptajn Jacoby Sinding
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Kaptajn Købke. Fru Jacoby af Randers. En kuvert med messingkrone fra captain Købke, en kuvert hvis indhold viser reverssen af den købkeske medaille. En fru Jacoby af Randers har besøgt vedkommende for nogen tid siden og udtrykte ingen misfornøjelse, men fandt det bagefter passende at skrive fru Sinding det medfølgende brev. Det er tilsyneladende en klage over forholdende.

Mpr nr. A115188
Dato : 18670703
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseeftersyn. Rundskrivelse, der blandt andet omhandler et forestående direktionsmøde samt et forestående kasseeftersyn.

Mpr nr. A115189
Dato : 18670630
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, aaat en pumpestang ved dampmaskinen er beskadiget.

 

    115-180-189

Mpr nr. A115190
Dato : 18670627
Forfatter:Gædeken Jøns
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Pension. På grund af Gædeken har skrevet til ministeriet om oplysninger om sit stedtillæg, har man fundet ud af, at der endnu ikke er sendt approbation på budgettet. Skrivelse i anledning af Jøns' pension.

Mpr nr. A115191
Dato : 18670606
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Viktualieregnskab. Selmer forespørger hos forvalteren vedrørende uheldige balancer på viktualieregnskabet, vedlagt ligger forvalterens svar.

Mpr nr. A115192
Dato : 18670424
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Nye takster til beregning af arbejdsfortjeneste ved følgende arbejder, strikning, spinding, vævning og syning, specificeret i enkelte artikler.

Mpr nr. A115193
Dato : 18670417
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Bøggild har glemt at indsende beretning om dampmaskinens tilstand, hvorfor Selmer sender ham en påmindelse. Bøggild skriver, at der intet er at bemærke og at han beklager sin tjenesteforsømmelse.

Mpr nr. A115194
Dato : 18670101
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler direktionen, at der intet er at bemærke om stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115195
Dato : 18661224
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Juletræ. Regnskab for de forskellige overopsyns udgifter i anledning af juletræet.

Mpr nr. A115196
Dato : 18661002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Bøggild indberetter til direktionen, at der ingen bemærkninger er til stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115197
Dato : 18660714
Forfatter:og Luplau, Mikkelsen
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vinduer. Fortegnelse over indsatte vindusruder ved Mikkelsen og Luplau.

Mpr nr. A115198
Dato : 18660628
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Aparater. Bøggild meddeler, at der intet er at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115199
Dato : 18660409
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, at der er en fejl ved dampgryderne.

 

    115-190-199

Mpr nr. A115200
Dato : 18660110
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild skriver en beklagelse til direktionen, idet denne har været nødt til at påminde om hans pligt til at indsende meddelelse om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115201
Dato : 18651002
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter at dampmaskinin er i god orden.

Mpr nr. A115202
Dato : 18650701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Bøgild indberetter at en dampkedel er sendt til reparation i Århus og ventes tilbage om fjorten dage.

Mpr nr. A115203
Dato : 18650331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. Bøggild indberetter, at en dampkedel er læk og at skadens omfang eller bekostning ikke kan beregnes før den er taget ud.

Mpr nr. A115204
Dato : 18650115
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Man giver Bøggild en påmindelse fordi han har glemt at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115205
Dato : 18640908
Forfatter:Selmer Steenholdt Nymølle
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Franskbrød. Nymølle har leveret franskbrød med bitter eftersmag, hvilket Selmer klager over. Steenholdt skriver at han laver sine varer efter bedste overbevisning.

Mpr nr. A115206
Dato : 18641004
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115207
Dato : 18640821
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Smør. Bang kommenterer konditionerne til licitation af smør.

Mpr nr. A115208
Dato : 18640710
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens funktion.

Mpr nr. A115209
Dato : 18640604
Forfatter:Selmer Bang Frichs
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Vand. Gas. Selmer omtaler en rørledning i forbindelse med en vandsag - Bang taler om gasværket - det er mig ikke helt klart om de taler om den samme rørledning. I al fald er det Frichs, der skal foretage arbejdet.

 

    115-200-209

Mpr nr. A115210
Dato : 18640525
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Kontoret meddeler direktionen at der skal købes endnu 1300 tdr kul.

Mpr nr. A115211
Dato : 18640506
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Post. Der skal skrives til ministeriet og man overvejer at benytte preussernes post over Hamborg eller Lybæk, da man tilsyneladende ikke har forbindelse til København på grund af krigshandlingerne. Der har været 4 preussikske militærlæger for at bese hospitalet.

Mpr nr. A115212
Dato : 18640412
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Apparater. Bøggild har fået en påmindelse fra Selmer om sin instruks paragraf 6, der siger, at han i hvert kvartal skal indberette til direktionen om dampmaskinens tilstand. Han undskylder sin forglemmelse med, at han har så meget andet at gøre.

Mpr nr. A115213
Dato : 18640202
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Viktualieregnskab. Brev med beklagelse fra direktionen over kontoret behandling af viktualieregnskabet.

Mpr nr. A115214
Dato : 18640108
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddele, at der har været en lækage på en kedel i december 1863.

Mpr nr. A115215
Dato : 18640109
Forfatter:Bøggild, P T, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, forvalter. Hr. P. T. Bøggild får en anbefaling, idet hans forvaltning af hospitalet er tilfredsstillende, han anbefales til en større stilling.

Mpr nr. A115216
Dato : 18631216
Forfatter:Frich, S
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. En kedel er læk. S. Frich kræver, at dækslet ikke bliver rørt, og han understreger at han er i stand til at se om man på trods af denne advarsel alligevel har åbnet det. I sin rapport skriver han at lækken er opstået ved at banke kalksten løs i kedlen. Kedlen er blevet overophedet hvilket også kan have medført skader, men nitterne er ikke deforme, så de har efter varmepåvirkningen trukket sig sammen igen.

Mpr nr. A115217
Dato : 18631026
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Rugbrød. Man har indført grød til aftensmåltiderne søger man at spare på rugbrødet.

Mpr nr. A115218
Dato : 18631025
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Der indkaldes til møde, men Bang kan ikke komme på grund af sin gamle svigerfaders fødselsdag.

Mpr nr. A115219
Dato : 18631026
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Beklædning. Efter beklædnings- og sengeleje reglmentet af 23. august 1861 skal klæder tilhørende patienter på 3. forplejningsklasse, når de findes uegnede, sendes tilbage, og der skal anskaffes ny ved overopsynets foranstaltning. Hidtil er det sket ved indkøb i Århus, men det er for dyrt og det har vist sig af klædningerne skal fremstilles af anstaltens beholdninger efter en vedføjet takst.

 

    115-210-219

Mpr nr. A115220
Dato : 18631019
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Klæde. Antagne tilbud ved licitation den 15. oktober 1863.

Mpr nr. A115221
Dato : 18631011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115222
Dato : 18630920
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forvalteren fremsender en skrivelse om hvilke sovs er, der anvendes til suppekød og anbefaler at man serverer peberrodssovs til kødet, hvilket direktionen tiltræder.

Mpr nr. A115223
Dato : 1863
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation.

Mpr nr. A115224
Dato : 18630821
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation.

Mpr nr. A115225
Dato : 1863
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidat har ansøgt, og han bliver udnævnt.

Mpr nr. A115226
Dato : 18630811
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Rundskrivelse til direktionen.

Mpr nr. A115227
Dato : 18630702
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Skrivelse fra Bøggild til direktionen hvor han meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinerne.

Mpr nr. A115228
Dato : 18630629
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tørrekammer. Tørrekammeret kommer ikke til at koste 480 rdl som forvalteren tidligere har regnet ud, men 550 rdl.

Mpr nr. A115229
Dato : 18630620
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Fra Sct. Hans får man en afskrift af taksten for patientarbejde.

 

    115-220-229

Mpr nr. A115230
Dato : 18630612
Forfatter:Ingerslew
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Ingerslew meddeler at han har taget fejl af en dato, hvor der skal holdes licitation og berammet et andet møde til samme tid hvorfor han ønsker terminen ændret.

Mpr nr. A115231
Dato : 18630609
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Selmer skriver, at er almindelig klage over smørret. Det er ikke rigtig dårligt eller bedærvet, men det er temmelig dårligt, derfor berammer direktionen et møde om det dårlige smør.

Mpr nr. A115232
Dato : 18630521
Forfatter:Gottrup
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Byggefinciering. Hr. Gottrup har udbedt sig pr. brev i fri behandling, der sendes et svar. Der er penge til overs fra byggeriet, hvilken man ønsker ministeriets approbation på at anvende til andet formål. Man vedlægger en skrivelse fra 1855, hvor man tidligere har forespurgt ministeriet om det samme.

Mpr nr. A115233
Dato : 18630410
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der for tiden intet er at melde om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115234
Dato : 18630108
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Forvalteren fremsender rapport om dampmaskinens tilstand, men Selmer skriver i rundskrivelsen til direktionsmedlemmerne sædvanligvis glemmer forvalteren den, indtil jeg erindrer ham derom.

Mpr nr. A115235
Dato : 18621220
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskaber. Revision. ingen særlige oplysninger.

Mpr nr. A115236
Dato : 18621102
Forfatter:Gædeken Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Bøggild ønsker at føre bedre kontrol med udleveringen af brændseldepunatet, hvilket han dog ikke siger direkte til reservelæge Gædeken, men henvender sig til bestyrelsen om, at få meddelt G.

Mpr nr. A115237
Dato : 18621211
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. En regning til en svensk adelsmand, der har sin søn på hospitalet er uspecificeret, hvilket Selmer finder dårligt. Han ønsker at direktionen skal ændre på forretningsordenen.

Mpr nr. A115238
Dato : 18620707
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Direktionen bringer Bøggild hans instruks s 6 sidste passus i erindring, der handler om kvartalsvis at indsende beretning om dampanlæggenes tilstand.

Mpr nr. A115239
Dato : 18620317
Forfatter:Hermansen, Marius
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vejret. Marius Hermansen og hospitalet her indgår en aftale om, at man må benytte en vej over hans grund, men iøvrigt giver ham lov til at køre på den nye strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom.

 

    115-230-239

Mpr nr. A115240
Dato : 18621011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. 3 bilag hvor Bøggild indberetter om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115241
Dato : 1862
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Klosetregler. Udtaget af arkivet. Findes på musæet i møbelafdelingen.

Mpr nr. A115242
Dato : 18701018
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bad: På mds D er kobberrørene blevet utætte. Bøggild fremkommer med 2 forslag til anlæg, der til dels taget udgangspunkt i et nyt, dels opererer med at tætne den gamle ledning.

Mpr. nr. A115243
Tekst: Ingen

Mpr nr. A115244
Dato : 18710217
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Værge. En i disse dage indkommen skrivelse fra Morsø, som viser at der også i anden anledning end ved arv kan blive spørgsmål om umyndiggørelse, hvilket det forekom mig at etatsråden forleden benægtede. Måske var der dog anledning til en forespørgsel om formuetilstanden det forekommer mig noget underligt at en mand hans børn i flere år underholdes af fattigvæsenet, ja præstens brev af 5/8 62 vedbliver at være husfæster, og at dette forhold efter hans død går over på enken.

Mpr nr. A115245
Dato : 18710821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Desinfektionsovn. Selmer skriver i et cirkulære til direktionen at for nogen tid siden blev det opdaget at en opsynskarl havde fnat. han blev behandlet herfor, men kort tid efter opstod sygdommen igen formentlig fordi man ikke havde desinficeret hans tøj. Dette gjorde man nu, man desværre blev 2 frakker og 3 par benklæder svedet. Formentlig er dette sket, fordi der har været brændbare materialer i lommerne, derfor har anstalten formentlig ikke erstatningsansvar. Man indstiller dog til at karlen får sine klæder erstattet.

Mpr nr. A115246
Dato : 18710324
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Forslag fra Borch.

Mpr nr. A115247
Dato : 18710316
Forfatter:Stiftstidende, Århus Selmer Elmquist, redaktør
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Århus Stiftstidende har givet forkerte oplysninger om en licitation, hvilket Selmer anmoder redaktør Elmquist om at rette i bladet.

Mpr nr. A115248
Dato : 18710515
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regningsblanket Borch forslår, at man ikke længere skal skrive på regningsblanketten, at den skal indsendes portofrit.

Mpr nr. A115249
Dato : 18710522
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsvedligeholdelse. Direktionen approberer et forslag fra forvalteren om, at det på conto X a bevilligede beløb skal anvendes til vedligeholdelse af bygninger.

 

    115-240-249

Mpr nr. A115250
Dato : 18621218
Forfatter:Broch, C A
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Underskud. C. A. Borch indeberetter til direktionen at der formentlig vil blive underskud på regnskabet, og foreslår, at få indseende med udgifterne.

Mpr nr. A115251
Dato : 18631203
Forfatter:Ingerslev, Justitsråd Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: 3.forplejningsklasse. Selmer skriver, at vores 1 og 2 forplejningsklasse er langt billigere end Vordingbrogs, men 3. er en del dyrere. Han anmoder justitsråd Ingerslev om, at undersøge, hvori dette ligger når han er til reigsdagssamling i København.

Mpr nr. A115252
Dato : 18620821
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontortid. Der er indført en lang kontortid, og Borch er utilfreds hermed, fordi han mener, den er længere end forretningerne fordrer.

Mpr nr. A115253
Dato : 18620513
Forfatter:Selmer Brems Sinding
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsfortjeneste. Kaffe. Selmer har ført regnskab med arbejdsfortjensten, dette ønsker han i fremtiden kontoret skal gøre. Brems og Sinding er ikke enige om udlevering af kaffe. Man indfører at kaffe og fløde skal bestilles som andre varer, og at der skal føres regnskab over udleveringen.

Mpr nr. A115254
Dato : 18620812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontortid. Det er hændet, at Selmer er kommet til kontoret om morgenen og om eftermiddagen i kontortiden, hvor der ingen kontorpersonale har været til stede. Han understreger kontorinstruksen og ønsker denne overholdt i fremtiden.

Mpr nr. A115255
Dato : 18620508
Forfatter:Jøns
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sædtillæg. Gråbrødre Hospital. Jøns er blevet misundelig på overopsynet i Vordingborg, og har søgt om et tillæg, men er i stedet for sat ned i løn.

Mpr nr. A115256
Dato : 18620402
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Selmer diskuterer med Borch om, hvorledes, årsberetningen skal underskrives og hvordan bilagene skal behandles.

Mpr nr. A115257
Dato : 18620329
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Vaskeri. En ung pige fra København eller Århus er optaget på halv betaling. Selmer har efter diskussion i direktionen kontrolleret vaskeriet og en del tøj er sendt til omvask.

Mpr nr. A115258
Dato : 18620324
Emnegruppe: Administration
Tekst: Påtegning. Såvidt jeg kan se handler om betimeligheden af en påtegning på en skrivelse, strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom.

Mpr nr. A115259
Dato : 18620320
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinmester. Reservelæge. Maskinmesteren døde i går nat. Reservelægen har fået lov til at rejse til København.

 

    115-250-259

Mpr nr. A115260
Dato : 18620308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelsesreglement. Udkast til reglement samt Selmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A115261
Dato : 18620202
Forfatter:Selmer Jensen, jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Puddersukker. Der har været underskud på puddersukkerregnskabet, hvorfor Selmer har sat forvalteren til at undersøge kontrabogen. Denne har måtte opgive da han ikke har kunnet få jomfru Jensen understøttelse i sine bestræbelser.

Mpr nr. A115262
Dato : 18620206
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Pengerekvisition. Regning. Rejse. Der skal underskrives en pengerekvisition til ministeriet. Borch spørger om en regning fra banken ikke kan nedsættes. Selmer ønsker at foretage en rejse til København.

Mpr nr. A115263
Dato : 18611222
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskabet. Kontoret er bagud med byggerregnskabet. Selmer ønsker en forklaring af bogholder og forvalter der gensidigt beskylder hinanden for nøl.

Mpr nr. A115264
Dato : 18611125
Forfatter:forvalteren Jensen, jomfru
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Smør. Der er underballance på smørregnskaberne, hvorfor jomfru Jensen bliver sat til at holde regnskab Forvalteren mener, at hun glemmer at føre ind i regnskabet.

Mpr nr. A115265
Dato : 18590403
Forfatter:Steenberg, læge Selmer
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægeuddannelse. En læge ved navn Steenberg er udnævnt til 3die læge ved dårehospitalet i Slesvig. Desværre har han intet begreb om psykiatri, hvorfor han anmoder Selmer om tilladelse til at være føl her på hospitalet i maj måned 1859.

Mpr nr. A115266
Dato : 18601123
Forfatter:Meyer, bager
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Vej. At direktionen i et år fra 1. oktober næstkommende tilsteder bager Meyer fra og til hans på Egaa Fed anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og over den egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus og Grenå og Ebltoft vestn for samme på følgende betingelse.

Mpr nr. A115267
Dato : 18600921
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. At direktionen i at år fra 1. Oktober førstkommende tilsteder Marcus Hermansen og Lansky til det på Vejlby strandjord ved Risskov anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og på dens egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus Grenå og Ebeltoft vesten for samme på følgende betingelser.

Mpr nr. A115268
Dato : 18631012
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Dokumenter. Forskellige dokumenter har været i et læg, med oversigt over, hvilke papirer det indeholder, heraf er kun få tilbage. Depositum for forvalter Bøggild, overlevering af obligation som sikkerhed for en patients ophold. Udkast til kontrakt og kontrakt mellem to Vejlbyboere og leje af hus.

Mpr nr. A115269
Dato : 18530110
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. En underskreven, men vanskelig læst herre (navnet) ønsker attest for godt og rigtigt aflagt byggeregnskab. Han skriver at han allerede har aftalt dette med Dahl, og at en sådan attest kan være ham til gavn ved andre lejligheder, hvor han har med offentlige myndigheder at gøre.

 

    115-260-269

Mpr nr. A115270
Dato : 18530823
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Udtager aktstykke helbredsanstalten for sindssyge ved Århus.

Mpr nr. A115271
Dato : 1861
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Have. Overslag over udgifter til anlæg af have og Tørreplads ved anstaltens nye bygninger. Underskrevet Gartner M. Jensen. Beløber sig til 154 rigsdaler og 4 skilling.

Mpr nr. A115272
Dato : 18540214
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Viktualiekonto. Der er ubalance på viktualiekontoen, men forvalteren forklarer det med, at der er taget hjemmeproducerede viktualier med i regnskabet.

Mpr nr. A115273
Dato : 18540207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Udkast til skrivelse fra Selmer vedrørende viktualieforbruget.

Mpr nr. A115274
Dato : 18531105
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. En patient ønsker sig indlagt på egne begæring - hverken kone eller brødre ønsker det. Han anses ikke i almindeligt omdømme for gal, og han ejer et tobaksudsalg fra en fabrik i Odense. Selmer spørger direktionen om man skal indlægge ham og lade hans læge erklære ham for sindssyg, og kan han ikke lide opholdet, skal man da regne ham for tilregnelig og lade ham udkskrive efter eget ønske? En anden patient er optaget og hans præst har indsendt erklæring om, at han er i stand til at betale et kvartals ophold. Da han har væet på hospitalet i 5 uger, skal man indhente ny erklæring fra præsten?.

Mpr nr. A115275
Dato : 18541119
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Del af brev fra Jespersen vedrørende ministeriets indstilling til det foreslåede budget.

Mpr nr. A115276
Dato : 18540220
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev fra Selmer til forvalteren vedrørende anstaltens budget.

Mpr nr. A115277
Dato : 18531110
Forfatter:Hien Jespersen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Når kautionen fra tobaksspinderen fra Odense var tilstrækkelig (se 115-274), syntes mig at brevet fra Hien måtte være tilstrækkelig anledning til at optage manden, hvis indlæggelse således ikke vil være begrundet i andragende fra ham selv, men fra hans læge, som man må antage har konfereret med familien. Jeg tror at vi ... må fastholde, at hvem der i bondestanden hører til gårdmandsklassen ikke indlægges for nedsat betaling. Jespersen.

Mpr nr. A115278
Dato : 18531104
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Efter at have gratuleret Dahl med den nye datter, er der svar fra denne verørende indlæggelse af manden fra Odense, der vil indlægges på egen begæring (se 115-276).

Mpr nr. A115279
Dato : 18531119
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Vanskeligt læselig.

    115-270-279