Kasse 118  1852 til 1857

Mpr nr. A118001
Dato : 18530110
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fuldmægtig Goldschmidt sender hoslagt regnskabet for indtægter og udgifter i forbindelse med byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus til dennes direktion. Regnskabet dækker oktober kvartal 1852. Endvidere gør han afslutningsstatus over sit virke som regnskabsfører for byggeriet, da dette nu er afsluttet, idet han ønsker kvittering for en række dokumenter vedrørende byggeriet, som han har haft liggende, og som bør opbevares i hospitalets arkiv. Disse dokumenter medsendes iflg. det med regnskabet vedlagte brev.

 

    118-001

Mpr nr. A118002
Dato : 1853
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Bestemmelser angående præstens forhold ved sindssygehospitalet ved Århus. Opdelt i 8 paragraffer. (DOKUMENT ER IKKE I KASSEN)

Mpr nr. A118003
Dato : 18520420
Forfatter:Vagtmann, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Vejlby Sogns præst pastor Vagtmann besvarer forespørgselen om, hvorvidt han er villig til at overtage præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere forventes det, at han tillige mod betaling kan give nogle undervisningstimer ved hospitalet ud over at forrette kirketjeneste i dettes kapel samt foretage jordpåkastelse m.v.. Af hans svar fremgår det at han ønsker en prøvetid på et eller to år, samt at han ønsker, at der igen indrettes en præstegård i Vejlby, hvorved hans arbejde i menigheden lettes. Han er nu bosat i Århus, og har således en vejstrækning på 4 km. til sin arbejdsplads.

Mpr nr. A118004
Dato : 18520421
Forfatter:Brammer, biskop
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Skrivelse fra biskop Brammer Århus angående besættelsen af hvervet som præst ved sindssygehospitalet ved Århus. Han anbefaler, at dette hverv overlades til sognepræsten ved Vejlby kirke. Endvidere omtales den undervisning af patienter, som det også vil tilkomme præstekaldet ved hospitalet at udføre. Forholdet mellem overlægen og præsten ved hospitalet. Skrivelsen er sendt til kirke - og undervisningsministeriet.

Mpr nr. A118005
Dato : 18530405
Forfatter:Vagtmann, pastor Brammer, biskop
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst: Pastor Vagtmann Vejlby sogn meddeler herved sin indstilling til det af overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus forfattede udkast vedrørende præstegerningen på hospitalet til biskop Brammer Århus.

 

    118-002-005

Mpr nr. A118006
Dato : 18530409
Forfatter:Brammer, biskop Vagtmann, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Biskop Brammer Århus giver sin indstilling til spørgsmålet om præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus, som tilstilles kirke- og undervisningsministeriet. Navnlig behandler han forholdet mellem den kirkelige og den lægelige side af omsorgen for patienterne, herunder de divergenser der kan opstå mellem disse to forskellige angrebsvinkler på patienternes sjælelige befindende, og det deraf nødvendige kompetenceforhold mellem disse to parter. I fortsættelse af pastor Vagtmanns indstilling til det af overlægen udarbejdede udkast til instruks for præstegerningen på hospitalet drøfter biskoppen indholdet i paragrafferne 2,5,6,7,8 og 9. (DOKUMENT ER IKKE I KASSEN)

Mpr nr. A118007
Dato : 1853
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Bestemmelser angående præstens forhold ved sindssygehospitalet ved Århus. Der er to kopier, hvoraf den ene kun omfatter 8 paragraffer, mens den anden med overlæge Selmers skrift indeholder 9 paragraffer.

 

    118-006-007

Mpr nr. A118008
Dato : 18530728
Forfatter:Van Deurs, M Deurs, Serafine Catharine
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. Begæring fra hr. van Deurs om at måtte få sin hustru Serafine Catharine optaget på sindssygehospitalet ved Århus som patient på 1. forplejningsklasse. I alt 15 aktstykker fordelt over tiden til hustruens død på hospitalet den 13. oktober 1905.

 

    118-008

Mpr nr. A118009
Dato : 18530125
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Brev til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående udarbejdelsen af en instruks for præstens virke på hospitalet. Da hospitalet nu har været i virksomhed i 4 måneder, ønsker direktionen denne sag endelig ordnet, idet adskillige rekonvalecenter på hospitalet er grundlag for præstens virke.

 

    118-009

Mpr nr. A118110 til A118115
Tekst: Dokumenterne mangler i kassen.

Mpr nr. A118016
Dato : 18570526
Forfatter:Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præsteløn. Pator Lauenberg fremsætter herved til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønske om at måtte få sit honorar for arbejdet på hospitalet forhøjet fra de nuværende 200 rdl. pr. år til 300 rdl. året plus fri befordring.

Mpr nr. A118017
Dato : 18570310
Forfatter:for Århus stift, Biskoppen Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. I henhold til direktioenns skrivelse af 22. september 1855 meddeler justitsministeriet hospitalet, at de i skrivelsen nævnte ændringer i instruksen for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus er tiltrådt af biskoppen for Århus stift samt af kirke og undervisningsministeriet. De af pastor Lauenberg ønskede lønvilkår, samt at han tillægges fri befordring er tiltrådt af ministeriet.

Mpr nr. A118018
Dato : 18540130
Forfatter:Lauenberg, pastor Brammer, biskop Århus stift
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Lauenberg Vejlby sogn besvarer et brev fra biskop Brammer Århus stift, idet han i henhold til det fra biskoppen modtagne brev dels referer hovedpunkterne i dette og dels besvarer de stillede spørgsmål vedrørende løn og arbejdsvilkår for præstegerningen ved sindssygehospitalet ved Århus.

 

    118-010-018

Mpr nr. A118019
Dato : 18570520
Forfatter:Lauenberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at sagen vedrørende bestridelse af den præstelige gerning ved hospitalet nu er løst, således at dette overdrages pastor Lauenberg Vejlby sogn til en årlig betaling på 200 rdl. plus fri befordring eller godtgørelse herfor.

Mpr nr. A118020
Dato : 18570324
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Brev fra direktionen (kladde) til justitsministeriet i præstesagen. Hvori pastor Lauenberg indstilles til hvervet som præst ved sindssygehospitalet ved Århus under de af ham skriftligt opstillede betingelser, idet han skal følge den af direktionen og kirke- og undervisningsministeriet i fællesskab udarbejdede instruks.

 

    118-019-020

Mpr nr. A118021
Dato : 18570313
Forfatter:Selmer, overlæge Heidemann Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Som oplæg til direktionsmøde omsender overlæge Selmer til medlemmerne med denne skrivelse følgende tre skrivelser. Kasseekstrakt for februar med bilag. Skrivelse fra Heidemann angående byggesagen til underskrift, en skrivelse fra justitsministeriet i præstesagen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118022
Dato : 18530120
Forfatter:Simony, kulturminister
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Kulturminister Simony tilstiller hermed direktionen for sindssygehospitalet ved Århus regnskabet over de sidste penge på bygningskontoen 7317 rdl. tilligemed at beløb på 179 rdl., som han selv har udlagt. Regnskabet er vedlagt.

 

    118-021-022

Mpr nr. A118023
Dato : 18530128
Forfatter:Borch, bogholder Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Det overlades herved bogholder Borch at videreføre det regnskab, som fuldmægtig Goldschmidt hidtil har ført for bygningskommissionen vedrørende opførelsen af sindssygehospitalet ved Århus. I denne forbindelse ventes det, at der på tillægsbevillingsloven gives et beløb på 6000 rdl. yderligere til færdigindretning af hospitalet.

Mpr nr. A118024
Dato : 18520215
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, dr med
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientforhold. Overlæge Selmer skriver til dr. med. espersen psykikatet vedrørende sundhedstilstanden blandt patienterne siden hospitalets start. Der har ikke været problemer af betydning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118025
Dato : 1855
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientforhold. Udgifter til patienternes beskæftigelse adspredelse og opmuntring i regnskabsåret 1854-55. Specifikation heraf. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118026
Dato : 18540203
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der på Århus Amtsstue henligger beløbet 4000 rdl. at anvise til forvalter Bøggild til bestridelse af udgifter i indeværende kvartal.

 

    118-023-026

Mpr nr. A118027
Dato : 18530519
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 1. juli 1852 til 31. marts 1853.

 

    118-027

Mpr nr. A118028
Dato : 18530519
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fortegnelse over udgifter til viktualier ved sindssygehospitalet ved Århus for tidsrummet fra 26 august 1852 til 31. marts 1853.

 

    118-028

Mpr nr. A118029
Dato : 19530629
Emnegruppe: Administration
Tekst: Beretning. Følgeskrivelse til beretning og regnskab for finansåret 1852-53 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118030
Dato : 18530903
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Beretning. Justitsministeriet skriver til direktionen i anledning af modtagelsen af regnskab og beretning for sindssygehospitalet ved Århus 1852-53. Der indkaldes i forlængelse hermed ændringsforslag til det kommende års budget.

Mpr nr. A118031
Dato : 18540703
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Til brug for revisionen af regnskabet for finansåret 1852-53 vedrørende sindssygehospitalet ved Århus ønsker justitsministeriet tilsendt en genpart af budgettet for det pågældende år fra direktionen.

Mpr nr. A118032
Dato : 18540722
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af dettes ønske om at få tilsendt en genpart af budgettet for sindssygehospitalet for det sidst afsluttede regnskabsår. Direktionen spørger om, hvorhvidt de ønskede bilag er nødvendige. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    118-029-032

Mpr nr. A118033
Dato : 18540826
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskabsrevision. Den fra justitsministeriet tilsendte revisionsrapport for regnskabet vedrørende sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1852-53 og hospitalets svar på de i revisionsrapporten gjorte antegnelser til regnskabet.

 

    118-033

Mpr nr. A118034
Dato : 18550305
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Decision på ekstrakt af antegnelserne til det for sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for perioden fra 1. juli 1852 til 31. marts 1853. Følgebrev fra justitsministeriet er vedlagt ( med små tegninger ).

 

    118-034

Mpr nr. A118035
Dato : 18540406
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, med hvilke modifikationer og forbehold det af hospitalet den 20. august 1853 indsendte budget for finansåret 1854-55 er blevet vedtaget af folketinget i den nye finanslov for dette år.

 

    118-035

Mpr nr. A118036
Dato : 18540102
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. I anledning af folketingets 3. behandling af finanslovforslaget for finansåret 1854-55 skriver direktionen fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet for at forklare sig i anledning af de ved folketingets behandling faldne ytringer vedrørende hospitalets budget.

 

    118-036

Mpr nr. A118037
Dato : 18540502
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget bemærkninger til justitsministeriets skrivelse af 6. april 1854 vedrørende det for sindssygehospitalet af folketinget vedtagne budget for finansåret 1854-55.

 

    118-037

Mpr nr. A118038
Dato : 18540524
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori forvalter Bøggild kommenterer de modifikationer og forbehold, hvormed hospitalets budget for finansåret 1854-55 er vedtaget af folketinget jvf. ministeriets skrivelse af 6. april.

 

    118-038

Mpr nr. A118039
Dato : 18540818
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter. Skrivelse til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet, hvori der under henvisning til en vedlagt skrivelse fra forvalter Bøggild anmodes om at måtte få anvist et beløb på 5000 rdl. på sædvanlig måde til dækning af udgifter i indeværende kvartal.

Mpr nr. A118040
Dato : 18540529
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at dette har foranlediget en bevilling fra finansministeriet at anvise hospitalet på Århus Amtsstue. Beløbet er på 5000 rdl.

Mpr nr. A118041
Dato : 18540831
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter. I anledning af direktionens skrivelse af 18. august har justitsministeriet foranlediget en bevilling fra finansministeriet at anvise på Århus Amtsstue til sindssygehospitalet ved Århus. Beløbet er på 5000 rdl.

 

    118-039-041

Mpr nr. A118042
Dato : 18541121
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Skrivelser fra justitsministeriet, hvori meddeles, hvilke beløb, der på anmodning fra sindssygehospitalet ved Århus er anvist dette på Århus Amtsstue. Beløbene er på 4000, 6000 og 1000 rdl.

 

    118-042

Mpr nr. A118043
Dato : 18530811
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator overlæge, Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra overlæge Selmer til landsoverretsprokurator Dahl ledsagende kasseekstrakten for juli måned, hvori han gør opmærksom på nogle ændringer i bogholderiet, som forvalter Bøggild har foretaget vedrørende konteringen af avlsbrugts indtægter og udgifter som bestanddel af hospitalets samlede økonomi. Dahls svar herpå er noteret på dokumentet dateret 16. august.

Mpr nr. A118044
Dato : 18530817
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurator Selmer, overlæge Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overlæge Selmer beder i en skrivelse til landsoverretspokurator Dahl om at få returneret nogle bilag til budgettet udarbejdet af forvaletr Bøggild. som blev tilsendt ham den 11. august. Af dahls brev af 13. august framgår det, at han på daværende tidspunkt endnu ikke havde modtage bilagene. En skrivelse fra Dahl er noteret på dokumentet dateret 17. august.

 

    118-043-044

Mpr nr. A118045
Dato : 18530816
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget Justitsministeriet indkalder herved budgettet for sindssygehospitalet ved Århus der uopholdeligt bør sendes til ministeriet.

Mpr nr. A118046
Dato : 18530820
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Følgebrev ved indsendelsen af budgettet for finansåret 1854-55 for sindssygehospitalet ved Århus. Brevet indeholder en kortfattet introduktion til det medfølgende budgetforslag.

 

    118-045-046

Mpr nr. A118047
Dato : 18530820
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter i finansåret 1854-55 for sindssygehospitalet ved Århus. Motivering af de enkelte poster samt 10 bilag er vedlagt.

 

    118-047

Mpr nr. A118048
Dato : 18540731
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. I henhold til direktionens skrivelser dateret 24. maj og 14. juli, hvori der gøres op med det af folketinget vedtagne budget for sindssygehospitalet ved Århus, jvf. minieteriets skrivelse dateret 6. april, svarer justitsministeriet herved på de fremførete indvendinger.

 

    118-048

Mpr nr. A118049
Dato : 18540406
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori der klargøres for, på hvilke punkter folketinget vedtaglse af finansloven har modificeret og taget forbehold i det af hospitalet den 20. august 1853 indsendte budget for finansåret 1854-55.

 

    118-049

Mpr nr. A118050
Dato : 18540601
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forvalter Bøggild giver til direktionen besked om, hvilke arbejder, de i budgettet figurerende håndværkere, en snedker og en murer har udført i sidste regnskabsår.

 

    118-050

Mpr nr. A118051
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Peresonale.Betragtninger over tyendets og patienters arbejde på sindssygehospitalet, herunder de vanskeligheder det forøgede arbejde ved hospitalets start har medført mht. hyring af ekstra arbejdskraft. Vanskeligheder ved besættelse af jobbene som vaskepiger, da disse desuden er sat til rengørringsarbejde. Brændselskørsel og brændehugning. Renovation.

Mpr nr. A118052
Dato : 18550428
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Oversigt over driften og indhøstningen af sindssygehospitalets avlsbrug i finansåret 1854-55.

Mpr nr. A118053
Dato : 19540921
Forfatter:Thielemann
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Anlæg. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående nogle anlægsarbejder. Inspektørs har projekteret en folægning af vandledningerne. Desuden er der tale om en planering med påfølgende makadamisering s Thilemann.

 

    118-051-053

Mpr nr. A118054
Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Forvalter Bøggild foreslår i denne skrivelse nogle ændringer i bespisningsreglementet. Skrivelsen er stilet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    118-054

Mpr nr. A118055
Dato : 18540209
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus formentlig fra forvalter Bøggild, hvori der gøres status over den forløbne del af regnskabsåret. Specielt koncentreres der om forbruget af viktualier, hvor der har været en ovrskridelse af budgettet. Der er sammenligninger med forbrug og priser fra det sidste regnskabsår. Endvidere er der regnskabsopstilling for avlsvæsenet.

Mpr nr. A118056
Dato : 18530902
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkegård. I alt 9 aktstykker vedrørende spørgsmålet hvorledes der skal skaffes gravplads til de afdøde patienter fra sindssygehospitalet ved Århus. Disse er hidtil i stort omfang blevet begravet på Vejlby kirkegård. Imidlertid er der opstået et behov for enten at udvide denne eller lade hospitalet oprette sin egen kirkegård. Korrespondance mellem hospital, ministerium og menighedsrådet for Vejlby sogn samt med Århus stift. (DOKUMENT MANGLER I KASSEN)

 

    118-055-056

Mpr nr. A118057
Dato : 18530729
Forfatter:Meyer, bagermester
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Efter opkøb af nogle jordlodder har sindssygehospitalet ønsket at sløjfe to veje, som nu skærer igennem hospitalets grund. Iden anledning har ejeren af et teglværk i området, bagermester Meyer, ønsket at bevare den ene af vejene til kørsel af byggematerialer til Århus, idet strækningen ellers folænges med 3,5 km. Nogle andre lodsejere i Vejlby har samme problem. Hospitalet går ind på at bevare den ene af vejene. Korrespondancen mellem de forskellige Interessenter herunder antet omfatter 8 aktstykker.

 

    118-057

Mpr nr. A118058
Dato : 18530604
Forfatter:Selmer, overlæge H Latky, Ch, f. Velbye Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Fru Ch. Hlatky født Velbye ansøger hermed om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Ansøgningen er stilet til Overlæge Selmer. Hun er enke og har to børn efter instrumentmager johan Hlarky, som døde i l851.

Mpr nr. A118059
Dato : 18530718
Forfatter:Selmer, overlæge Langhode Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Hr Langhode Blum Præstegård pr. Ålborg forespørger på sin søsters vegne om, hvorvidt hun kan komme i betragtning i forbindelse med besættelsen af den ledige stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 60 år og har et godt helbred. Hun har søgt den tilsvarende stilling ved hospitalet i Slesvig. Brevet er stilet til overlæge Selmer.

Mpr nr. A118060
Dato : 18530703
Forfatter:Prehn, K, enke Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Fru K. Prehn enke efter kaptajn og toldinspektør Prehn spørger i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om de pligter og arbejdsopgaver med stillingen som oldfrue og om, hvorvidt hun, der er 37 år, eventuelt kan komme i betragtning ved stillingsbesættelsen.

 

    118-058-060

Mpr nr. A118061
Dato : 18530719
Forfatter:Holstebroe, Fanny Selmer, overlæge Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Fanny Holstebroe forespørger i et brev til overlæge Selmer om løn og arbejdsvilkår i den opslåede stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er for tiden ansat ved Frederiks Hospital som Bestyrerinde for vaskeriet, og hun samarbejder således i den stilling med oldfruen på dette hospital.

Mpr nr. A118062
Dato : 1853
Forfatter:Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgninger. Tilsyneladende kortfattede notater vedrørende 23 navne på ansøgere til oldfrueposten ved sindssygehospitalet ved Århus i oversigtsform.

 

    118-061-062

Mpr nr. A118063
Dato : 18530799
Forfatter:Bidsted, Johanne Dorothea Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Johanne Dorothea Bidsted ansøger herved om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige stilling som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling og en lægeattest er vedlagt.

Mpr nr. A118064
Dato : 18530714
Forfatter:Oldfrue Bruun, Johanne, enke
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Fru Johanne Bruun, enke efter afdøde bataillonskirurg Jørgen Frederik Buun., ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt.

 

    118-063-064

Mpr nr. A118065
Dato : 18530722
Forfatter:Corvinus, Ida Phønix Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Ida Corvinus ansøger herved om ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus som oldfrue. Hun indtager en anden stilling ved hospitalet som ansøger. En kopi af en udtalelse fra bestyeren for Phønix i København er vedlagt.

Mpr nr. A118066
Dato : 18530809
Forfatter:Christensen, Maria Sophia, født Henrichsen
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Fru Maria Sophia Christensen født Henrichsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. En anbefaling er vedlagt.

 

    118-065-066

Mpr nr. A118067
Dato : 18530713
Forfatter:Dahl, Analia, f Birnbaum, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning: Enkefru Amalia Dahl født Birnbaum. Ansøger herved at måtte opnå ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Fem udtalelser medfølger ansøgningen.

Mpr nr. A118068
Dato : 18520106
Forfatter:Houmann, Helene Sofie
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk Helene Sofie Houmann ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre anbefalinger medfølger, heraf en fra 24. juni 1853 som bringer den tidligere ansøgning i erindrin g i forbindelse med nybesættelsen pr. 1. november 1853.

 

    118-067-068

Mpr nr. A118069
Dato : 18530809
Forfatter:Holst, Wilhelmine Carlgine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Wilhelmine Carlgine Holst ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun forlader en stilling som oldfrue ved Børnehospitalet i København og har tidligere været skoleforstanderinde. Ti anbefalinger medfølger.

Mpr nr. A118070
Dato : 18530718
Forfatter:Hauberg, Conradine
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Conradine Hauberg ansøger herved om at måtte komme i betragtning ved besættelsen af den ledige oldfruestilling ved sindssygehospitalet ved Århus.

 

    118-069-070

Mpr nr. A118071
Dato : 18530714
Forfatter:Hansen, M, enkefru Grenå
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru M. Hansen Grenå ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser er vedlagt. Hun er enke efter praktiserende læge Hansen og er 53 år gammel.

 

    118-071

Mpr nr. A118072
Dato : 18530726
Forfatter:Hansen, J B, enkefru
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru J. B. Hansen født Blichfeldt ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 39 år og har beskæftiget sig med syning. Seks udtalelser er vedlagt, herunder fra sognepræsten i hendes hjemby Mårslet.

Mpr nr. A118073
Dato : 18530722
Forfatter:Kålund, Jensine Katrine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Jensine Katrine Kålund ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 35 år gammel og har i 8 år været husholderske ved Vemmetofte jomfrukloster. En anbefaling herfra er vedføjet.

 

    118-072-073

Mpr nr. A118074
Dato : 18530808
Forfatter:Linnemann, Andrea Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk Andrea Linnemann ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 30 år og for tiden ansat som husholderske på Wedelslund. Syv udtalelser er vedføjet ansøgningen, herunder fra kammerjunker Folrack Wedelslund.

 

    118-074

Mpr nr. A118075
Dato : 18530701
Forfatter:Møller, Climentine, f Justesen Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru Clementine Møller født Justesen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Henvendelser om samme stilling har hun foretaget dateret 13. og 14. juli. En lægeattest vedlagt tillige med ialt tre udtalelser. Endvidere er vedlagt hendes ansøgning til samme stilling sidste gang den var opslået, tillige med en udtalelse. Ialt 9 aktstykker.

 

    118-075

Mpr nr. A118076
Dato : 18530710
Forfatter:Muhl, Frederikke Amalia overlæge, Selmer Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frederikke Amalia Muhl ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. I det vedlagt brev anmoder hun overlæge Selmer om at overdrage hendes svoger gartner Jensen Århus de med ansøgningen vedlagte udtalelser, idet hun agter at benytte disse ved sin anøgning af en lignende stilling og ikke vil ulejlige de pågældende personer en gang til. Dette brev er datet 30. juli 1853.

Mpr nr. A118077
Dato : 18530702
Forfatter:Madsen, W C, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru W. C. Madsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Tre udtalelser vedføjet ansøgningen.

Mpr nr. A118078
Dato : 18530801
Forfatter:Arentz, Christiane f Sørensen, enkefru Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru Christiane Arentz født Sørensen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun har været enke i 23 år efter skibsfører A. Arentz og er nu 48 år. En udtalelse er vedføjet ansøgningen.

 

    118-076-078

Mpr nr. A118079
Dato : 18530707
Forfatter:Bose, Hanne Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Hanne Bose ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus, idet hun bringer en tidligere indsendt ansøgning dateret 8. maj 1852 i erindring. Den gamle ansøgning tillige med to vedføjede udtalelser er vedlagt.

Mpr nr. A118080
Dato : 18530729
Forfatter:Plose, Elise Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Elise Plose ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 47 år gammel, og har været husholderske både i byen og på landet. En udtalelse er vedlagt ansøgningen.

 

    118-079-080

Mpr nr. A118081
Dato : 18530715
Forfatter:Oldschwager, enkefru
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Enkefru Oldschwager ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun har i flere år beskæftiget sig med tilsynet i forbindelse med vask af dækketøj og linned. Fire udtalelser er vedføjet ansøgningen.

Mpr nr. A118082
Dato : 18530726
Forfatter:Schnipp, Emilie Wilhemine Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Emilie Wilhemine Schnipp ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 25 år, og er for tiden læreinde ved pigeinstituttet i Kolding. En udtalelse fra den stedlige sognepræst er vedlagt.

Mpr nr. A118083
Dato : 18530728
Forfatter:Schiørring, Anne Marie Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. anne Marie Schiørring ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 52 år gammel og er for tiden husbestyrinde hos sin broder institutbestyrer D. Schiøring. Fem udtalelser er vedlagt deriblandt fra broderen, der er præst i Skanderborg.

 

    118-081-083

Mpr nr. Mpr nr. A118084
Dato : 18530707
Forfatter:Faron, Hanne Oldfrue Selmer, overlæge
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Hanne Faron ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 38 år gammel og har i 18 år været beskæftiget med undervisning i private hjem tillige med håndarbejde og linnedsyning. Samtidig med ansøgningen har hun særskilt sendt en forespørgsel til overlæge Selmer angående nogle oplysninger om arbejdsvilkårene. Ud over to udtalelser fra en tidligere arbejdsplads. en oprindeligt har fået tillige med en ny, er der tre breve i korrespondancen med overlæge Selmer. Hun har i mellemtiden fået tilbudt en anden stilling, hvorfor hun ønsker svaret fra sindssygehospitalet fremskyndt.

 

    118-084

Mpr nr. A118085
Dato : 18530725
Forfatter:Thoertsen, Marie Oldfrue
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Marie Thoertsen ansøger herved om ansættelse som oldfrue ved sindssygehospitalet ved Århus. Hun er 37 år gammel og er for tiden ansat ved sindssygehospitalet ved Slesvig, hvor hun beskæftiger sig med klædetilskæring og syning. Efter at hun har erfaret, at stillingen er blevet besat til anden side anmoder hun i et kort brev om at måtte få sine udtalelser retuneret. Disse mangler derfor.

 

    118-085

Mpr nr. A118086
Dato : 18531209
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der på Årehus Amtsstue henligger et beløb på 3000 rdl. til udbetaling til forvalter Bøggild.

Mpr nr. A118087
Dato : 18540920
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen skriver herved til forvalter Bøggild angående det bortliciterede anlæg af nogle render, og hvad den forventede forsinkelse af arbejdet vil betyde stilles som spørgsmål til ham. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    118-086-087

Mpr nr. A118088
Mpr nr. A118089
(A118088-089 dokumenter er ikke i kassen)

Mpr nr. A118090
Dato : 18531120
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Overslag over snedkerarbejdet i forbindelse med indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118091
Dato : 18540113
Forfatter:Thielgård, chr, snedkermester
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Overslag over udgifterne til indretning af et kapel på sindssygehospitalet ved Århus udformet som et tilbud fra snedkermester Chr. Theilgård.

Mpr nr. A118092
Dato : 18540209
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag over malerarbejde på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A118093
Dato : 18531121
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel Inventarliste og overslag over snedkerudgifter ved indretningen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

    118-088-093