Kasse 119  1846 til 1857

Mpr nr. A119001
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Plan nr. 5. Arkitekt Friis` udkast til hovedbygning, anden etage, opdelt i mandfolke- og fruentimmerside med kapel og værelser for syge af den dannede klasse. PÅ begge sider er der eneværelser samt 2 dobbeltværelser. PÅ mandssiden er der billiardværelse og på kvindesiden musikstue. Desuden er der et selskabsværelse samt på hver side depot, opsynsværelse og toilet, grundplanen er ikke den endelige, men minder om den, idet fløjene er forbunden med en mellembygning - de er bygget sammen, så der er passage mellem afdelingerne uden at man skal ud i fri luft.

 

    119-001

Mpr nr. A119002
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Plan nr. l og 4. Nr. 1 er en oversigtsplan. Beskrivelse: A. 2 etager og kælder, overlæge, kapel og selskabsværelse. B: 1 etage og kælder, anstaltens underlæge. C: 1 etage og kælder og kælder, anstaltens køkken og vaskeri med dipendentier, besøgsværelse, kontor, forvalterbolig og hermed i forbindelse oldfruens lokaler, bad og nogle vaskesteder. D: 1 etage for 9 maniacus mandfolk. 1 etage for 22 urolige mandfolk. F: 2 etager for 24 rolige mandfolk og 10 do. af den dannede klasse. Fruentimmersiden i lighed med mandfolkesiden. G. udhuse til portner, gartner, ligstue, stalde remiser. Plan nr. 4 kælderetage Køkkener og vaskeri i mellembygningen.

 

    119-002

Mpr nr. A119003B
Dato : 18541103
Forfatter:Thielemann, bygningsinsektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Skrivelse hvori spørgsmålet om honoraret for tilsynet med hospitalets bygninger samt øvrigt arkitektarbejde diskuteres. Bygningsinspektør Thielemann har fremhævet, at han kun anser det hidtil ydede honorar for at dække -det blotte tilsyn med bygningernes vedligeholdelse, mens der bør ydes særskilt honorar derudover for tegninger og større byggearbejder under hans ledelse. Skrivelsen munder ud i en beslutning om at tildele ham yderligere 50 rdl. fra bygningskommissionens konto oven i de oprindelige bevilligede 50 rdl. for sidste regnskabsår.

 

    119-003

 

Mpr nr. A119004B
Dato : 18540731
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Justitsministeriet meddeler, at der tildeles bygningsinspektør Thielemann et ekstra honorar for tegninger og tilsyn med større byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus på 50 rdl, som føres til udgift i det endnu ikke indsendte regnskab for finansåret 1853-54.

 

    119-004

Mpr nr. A119005B
Dato : 18540818
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsynet med hospitalets bygninger. Da dette honorar ikke er medtaget i regnskabet for året 1853-54 foreslås, at der ydes ham dobbelt honorar på indeværende års budget.

 

    119-005

 

Mpr nr. A119006B
Dato : 18540713
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Det kongelige Sundhedskollegium meddeler herved overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, at det med interesse har læst hans indberetning for året 1853. Endvidere henstilles, at indberetningen offentliggøres i et af de lægevidenskabelige tidsskrifter. Angående termin for indsendelssen af årsberetningen forventes denne indsendt normalt inden udgangen af februar måned, men denne frist kan roligt overskrides med en måned. Overlæge Selmer sender en svarskrivelse herpå dateret den 23. Juli

 

    119-006

Mpr nr. A119007A
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Facadetegning af hovedbgning ifølge oprindeligt udkast til det nye Jydske Asyl ved arkitekt Friis.

    119-007

 

Mpr nr. A119008B
Dato : 18540319
Forfatter:Linnemann, Andrea, Kogejomfru Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Løn. Kogejomfru Andrea Linnemann andrager i et brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at måtte oppebære indtægten ved salg af afskummet fedt fra husholdningen på hospitalet. Endvidere gør hun krav på et i vedlagte ansættelsesbrev fra forvalter Bøggild dateret 9. september 1853 nævnt løntillæg på 20 rdl årligt, som således stilles hende i udsigt. Et brev fra forvalter Bøggild dateret den 25. marts støtter frk. Linnemann i hendes andragender.

    119-008

Mpr nr. A119010B
Dato : 18540111
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Sygdom. Meddelelse fra sindssygehospitalet ved Århus til psykiatet angående sundhedstilstanden på hospitalet i det forløbne år.

Mpr nr. A119011B
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Matrikelkort. Kort over lodderne, der skal indkøbes til hospitalets byggegrund.

Mpr nr. A119012B
Dato : 1849
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Matrikelkort. Kort over hovedparcellen no. 1 af Peder Nielsens gårds jorder matrikel nr. 6 a Vejlby by og sogn, Hasle Herred.

Mpr nr. A119013B
Dato : 1854
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Oversigt over driften af jordbrug på sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1855-56

 

    119-010-013

Mpr nr. A119014
Dato : 18470815
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Undertegnede Jacob Madsen, som hars selvtligt fæsteløvte på at postembedet i Weilbye ... Huus med Agerlod paa det saakaldte Egaa Fjed, under Matri. Nr. erklærer herved at jeg er villig til at afstaae og overdrage til det Offentlige uden nogen forholdenhed til min Fæsterettighed.

Mpr nr. A119015
Dato : 18470818
Forfatter:Steenberg, Marthinus Nielsen, Peder
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Marthinus Steenberg sælger sin jord med hus for mindst 220 rd, dog således at Peder Nielsen jords matr. 6 a. kan erhverve et stykke til at lægge ind under sin grund. Han og hans familie må bebo huset samt høste dette års afgrøde på marken.

Mpr nr. A119016
Dato : 18471127
Forfatter:Wenck, Captain i ingenieurcorpset Cancelli, Danske
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Den gamle vej til krattet fører ad Ebeltoftvejen til Vejlby og derfra til krattet som markvej. Denne vejførring er en omvej, hvorfor man foreslår en ny bygget, hvilket man har truffet aftale med captain i ingeneurcorpset Wenck om, idet han er i ledelsen af hovedvejsreparationen i Århus amt, hvilket meddeles danske cancelli. Man håber vejen kan blive færdig inden påbegyndelse af arbejdet på bygningerne i foråret 1848

 

    119-014-016

Mpr nr. A119017B
Dato : 18540524
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Beretning til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalteren sammesteds vedrørende forskellene mellem de bevilgede beløb i næstkommende finansår og de hidtil forbrugte og forventet forbrugte beløb i det nuværende finansår.

Mpr nr. A119018B
Dato : 1856
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Opgørelse af antallet af patienter pr. 1. maj 1854 og tilgangen siden da frem til det forventede gennemsnitstal i finansåret 1855-56.

Mpr nr. A119019B
Dato : 18540614
Forfatter:forvalter, Bøggild
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet sammen med en opgørelse fra forvalter Bøggild vedrørende forskellen mellem udgifterne i igangværende finansår og det kommende til denne opgørelse.

Mpr nr. A119020B
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Landsoverretsprokurator Dahl meddeler, at det være lettest at udstede skøder på ustemplet papir og få dem anerkendt af rentekammeret (skattevæsenet). Endvidere ønsker han en taksationskommitte nedsat, idet der ikke er sket nogen taksation samtidig med landinspektør Johansens opmåling af grunden. Dahl skriver endvidere, at der endnu ikke har meldt sig leverandører af kampestem, hvorfor det sikkert bliver nødvendigt at avertere igen. Dahls forvalter siger, at det går rask fra hånden med indhegning af det købte areal.

 

    119-017-020

Mpr nr. A119021
Dato : 18471224
Forfatter:Dahl Wenck, ingeniørkaptajn Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. I brev fra Dahl meddeles, at der ligger penge til Wenck, ingeniørkaptajnen, der har anlagt asylvejen. Summen er 2150 rdl. Vedlagt deslige en afskrift bekræftet af Dahl over landinspektør Johansen beregning af arealet af grunden, der er indkøbt til Jyske asyl.

Mpr nr. A119022
Dato : 18480215
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. I skrivelse til Det danske Cancelli fra kommissionen kan ses, at man ved berigtigelse af summerne i købet af grunden er stødt på, at en lod ejes af Aalborg? Hospital. Man ønsker indledt underhandlinger med stiftsøvrigheden om overtagelsen af denne lod.

Mpr nr. A119023
Dato : 18480307
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatteansættelse. Landinspektør Johansen anmoder Simony om at fremskynde hartkornsætningen af de lodder som er indkøbbt til grund for den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland i rentekammeret. sImony får det ordnet således at der ikke skal en særskilte synsforretning til for skatteansættelsen.

 

    119-021-023

Mpr nr. A119024B
Dato : 18480307
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatteansættelse. Brev fa rentekammeret til landinspektør Johansen, hvori man tillader at skatteansættelsen af jorder, der er indkøbt til den kommende helbredsanstalt takseres efter matrikeltaksten - i stedet for ved særskilt taksation for hver lodsejer. Genpart.

Mpr nr. A119025B
Dato : 18560615
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelser til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet, hvori meddeles beløb til anvisning på Århus Amtsstue til forvalter Bøggild. Beløbene er gange 6000 rdl. og 5500 rdl..

Mpr nr. A119026B
Dato : 18570123
Forfatter:Brammer, biskop Århus stift
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Biskop Brammer Århus stift skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af den forestående indvielse af det nyindrettede kapel på hospitalet, som kirke- og undervisningsministeriet har anmodet ham om at foretage indvielsen af.

 

    119-024-026

Mpr nr. A119027B
Dato : 1857
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Noder med tekster til brug ved indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Der er ialt 8 nodeark.

Mpr nr. A119028B
Dato : 18480915
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskat. I forbindelse med grundkøbet til den nye helbredsanstalt for sindssyge i Nørrejylland ansøger man om dispentation fra reglerne om hartkornsætning og gammelskat og fra reglen om, at der skal fremstilles et kort over de købte grunde. Man mener dog ikke fra amtets side, at der kan dispenseres fra relerne, fordi det ville give staten fordele frem for private, som denne ikke retteligen bør have.

Mpr nr. A119029B
Dato : 18570205
Forfatter:Selmer, overlæge Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Overlæge Selmer skriver til biskorp Brammer i anledning af den forestående indvielse af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    119-027-029

Mpr nr. A119030B
Dato : 18540614
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Dierektionen for sindssygehospitalet ved Århus har henvendt sig til justitsministeriet i anledning af færdiggørelsen af kapellet på hospitalet. Man beder fra hospitalets side om, at der måtte blive foranlediget indvielse af dette på behørig vis.

Mpr nr. A119031B
Dato : 18481208
Forfatter:Dahl, overretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Kommissionen skriver til justitsministeriet, at man gerne vil have overført 2000 mark til Århus Amtsstue til dækning af køb af en grund tilhørende præstekaldet i Vejlby samt til dækning af omkostninger af køb af areal til Grenåvej til asylet. Overretsprokurator Dahls kvittering er bindende.

Mpr nr. A119032B
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Inventarliste for kapellet.

Mpr nr. A119033B
Dato : 18570216
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Brev fra biskorp Brammer til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den forestående indvielse af kapellet på hospitalet.

 

    119-030-033

Mpr nr. A119034B
Dato : 1857
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Brev fra bogholder Borch til en unavngiven professor, hvori denne opfordres til at deltage i indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet har desuden den et privat indhold.

Mpr nr. A119035B
Dato : 18570223
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Skrivelse til biskorp Brammer Århus Stift fra sindssygehospitalet ved Århus, hvori man meddeler, at forberedelserne til indvielsen af kapellet er truffet i overensstemmelse med hans foreskrifter. Indvielsen er fastsat til at finde sted den 1. marts.

Mpr nr. A119036B
Dato : 18570225
Forfatter:Brammer, biskorp
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Biskorp Brammer meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus sin endelige accept af, at indvielsen af kapellet kan finde sted den 1. marts kl. 13.30, om intet uforudset måtte indtræffe.

 

    119-034-036

Mpr nr. A119037B
Dato : 18570306
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Justitsministeriet underrettes herved om, at indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus har fundet sted den 1. marts, og der udtrykkes det håb, at hospitalets kirkelige forhold nu ved ministeriets mellemkomst vil blive ordnet.

Mpr nr. A119038B
Dato : 18490417
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. På derom indkommen begjæring tillades det herved, at de til dåreanstalts indretning sammenkjøbte grundstykker på Vejlby Mark, må skyldsættes efter Taxations Forfaldet af Ejendommen Matr. N:6a og den fra samme til bemeldte Dåreanstalt kjøbte parcel, når iøvrigt parcellernes sælgere samtykke i, at ommeldte taxation tages til følge. Hvilket tjenesteligen tilmeldes hr. Kammerherren til behagelig efterretning og bekjendtgørelse for Vedkommende. Indenrigsministeriet.

Mpr nr. A119039
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Viktualier. Skrivelse hvori der påpeges nogle for store forbrugsmængder af navnlig kaffe og puddersukker, hvilket forvalteren bedes have sin opmærksomhed rettet imod.

Mpr nr. A119040B
Dato : 18490323
Forfatter:Johansen Ryes, general
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Indenrigsministeriet har besluttet at skyldsætningen af jorden nu tilhørende jydske dåreanstalt, skal ske fra en enkelt ejendom, og man kan snart begynde bygningen af Jydske Asyl. Dog mener Johansen, er der måske lange udsigter med at komme igang med bygningen, da fjenden står syd for Fyn og general Ryes tropper trækker sig nordpå, man kan forvente en occupation af tyske tropper. Gud see i Naade til os her i Jylland, thi der forestaar os sandsynlig en haard overgang.

 

    119-037-040

Mpr nr. A119041B
Dato : 18540722
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Beretning om den jydske helbredlsesanstalt for sindssyge for finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119042B
Dato : 18490828
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig i Århus, Auktionsretten captain, Wenck Hansen, S, vognmand Andersen, tømrermester Baden, stenhugger
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Byggemateriale m.v. I henhold til vedlagte regninger bedes sagførerfuldmægtig Goldschmidt udbetale følgende captain Wenck vognmand S. Hansen, tømeremester Andersen, Auktionsretten i Århus samt stenhugger Baden for et parti kampesten. De andre regninger har med den nye asylvej at gøre.

Mpr nr. A119043B
Dato : 19490902
Forfatter:Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Landinspektør Johansen skriver til kommissionen at han vil udregne hartkornsskatten så snart der er indkommet meddelelse fra amtet med approbation af inden reigsministeriet. Iøvrigt anmoder, han om, at hans regning bliver betalt omgående, når den ankommer, idet han som følge af indkvartering af fremmede tropper har været nød til at sætte sig i gæld. På grund af occupationen har der ingen arbejde været.

 

    119-041-043

Mpr nr. A119044B
Dato : 18540722
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Følgeskrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet i anledning af indsendelsen af årsberetning og regnskab for finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119045B
Dato : 18491119
Forfatter:Simony Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Simony skriver til Dahl, at han ønsker skøder udstedt for alle grunde, der er købt til anlæg af Asylvejen og af Århus Hospital ejede. Disse forretninger skulle gerne være afsluttede inden ministeriet ansætter haartkornskatten.

Mpr nr. A119046B
Dato : 18492511
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Sten og grus. Dahl meddeler kommissionen, at der er kommet bud på sten og grus til helbredsanstaltens anlæg, men han mener, der kan opnås fordelagtigere betingelser ved en ny licitation.

 

    119-044-046

Mpr nr. A119047B
Dato : 18491120
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyldsætning. Genpart over ministeriet resolution vedrørende skyldsætningen af hartkorn på de til helbredelesanstalten indkøbte jorder, samt resten tilhørende de oprindelige ejere.

Mpr nr. A119048B
Dato : 18500323
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyldsætning. Den tidligere fremstillede grundskyldsætning har været forkert, hvorfor der udarbejdes en ny af ministeriet se 119-047, hvorefter hartkorn og gammelskat påny må ansættes.

Mpr nr. A119049B
Dato : 18491206
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyldsætning. Dahl skriver til kommissionen, at der er fejl i den af ministeriet godkendte grundskyldsætning, hvilket han anmoder om bliver rettet.

Mpr nr. A119050B
Dato : 18491215
Forfatter:Simony Dahl Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Mageskifte. Simony skriver til Dahl, at han medsender et udkast til mageskiftebrev mellem dåreanstalten og Steenberg. Endvidere er der rettet i grundskylddsætningen. Se 119-049.

 

    119-047-050

Mpr nr. A119051B
Dato : 18540726
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet anmoder om direktionen for sindssygehospitalet ved Århus aflægger endelig regnskab over anvendelsen af de fra bygningskommissionen modtagne pengemidler til færdiggørelse af hospitalet.

Mpr nr. A119052B
Dato : 18550119
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende afslutningen af byggeregnskabet for hospitalets opførelse. Vedlagt følger revisionens anmærkninger til det tidligere indsendte regnskab, hvilke bedes besvarede.

Mpr nr. A119053B
Dato : 18550331
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Følgebrev til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i forbindelse med besvarelsen af de anmærkninger, som revisionen har knyttet til det aflagte byggeregnskab.

 

    119-051-053

Mpr nr. A119054B
Dato : 18550315
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer vedrørende besvarelsen af anmærkningerne til det til judtitsministeriet indsendte byggeregnskab.

Mpr nr. A119055B
Dato : 18500425
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, sagfører
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Bygninger. Der er indkommet forskellige regninger til fuldmægtig Goldschmidt fra sagfører Dahls kontor vedrørende kørsel af sten samt beregninger af skat for jorderne købt til opførelse af den Nørrejydske dåreanstalt. Til afholdelse af de forskellige regninger ønsker Goldschmidt overført 2000 rdl til kontoret på Århus Amtsstue.

Mpr nr. A119056B
Dato : 18500527
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Johannes Christensen har anmodet om at der af købesummen til hans fæstelod, ejet af Århus Hospital betales renter af købesummen siden overdragelsen af jorden til hospitalsbyggeriet i 1847. Man når dog til den konklusion at han selv er skyld i, at der ikke tidligere er udbetalt penge. Vedlagt er Købekontrakten til anstaltens jorder underskrevet af lodsejerne i 1847. Det er originalen.

 

    119-054-056

Mpr nr. A119057B
Dato : 18550330
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer, hvori besvarelserne af revisionsantegnelserne til det afsluttede byggeregnskab præsenteres til underskrift tilligemed den skrivelse, som skal medsendes til justitsministeriet.

Mpr nr. A119058B
Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Det af bogholder Borch udarbejdede afsluttende regnskab over byggeriet af sindssygehospitalet ved Århus efter overtagelsen fra bygningskommissionen tilligemed en følgeskrivelse til direktionen.

Mpr nr. A119059B
Dato : 18550402
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af byggeregnskabet med tilhørende bilag tilligemed kassebeholdningen ved regnskabets afslutning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119060B
Dato : 18500807
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fæster Johannes Christensen har ønsket at få betalt renter af den periode, hvorfra jordlodden til bygning af dåreanstalten ved Århus blev solgt til kommissionen og til der blev bygget, idet han ikke har kunnet udnytte lodden i denne periode. I indstilling til justitsministeriet fra kommissionen, skriver man at der er indgået overenskomst med køberne om, at der ikke måtte hugges tømmer på lodderne efter salget hvilket har været aftalt med alle sælgerene.

 

    119-057-060

Mpr nr. A119061B
Dato : 18550709
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. Direktionen oversender herved til justitsministeriet en kvittering fra Århus Amtsstue på overdragelsen af restindeståendet på Byggekontoen. Endvidere ønskes udleveret bygningskommissionens administrative papirer til hospitalets arkiv.

Mpr nr. A119062B
Dato : 18500820
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Skøde. Dahl meddeler kommissionen, at der er udstedt skøde på byggepladsen. Desuden gør han klart, at man skal begynde straks med opførelsen af anstalten.

Mpr nr. A119063B
Dato : 18501018
Forfatter:Graah
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Finansministeriet meddeler, at da der er indsendt ansøgning til ministeriet om, at skødet for købet af byggegrund til den nye jydske dåreanstalt må udstedes på ustemplet papir, har ministeriet valgt selv at påtegne de indsendte papirer, hvilket Graah fra amtet meddelser kommissionen.

 

    119-061-063

Mpr nr. A119064B
Dato : 18500813
Forfatter:Hermann Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Gennem Dahl er kommissionen til opførelse af en dåreanstalt i Jylland blevet gjort opmærksom på, at den lodsejer der tidligere var utibøjlig til at sælge sin grund, Hermann, er nu villig til at afhænde denne meget billigt, hvilket kommissionen ønsker at benytte sig af, hvorfor der indsendes anmodning til ministeriet om tilladelse til at købe grunden for 600 rdl..

Mpr nr. A119065B
Dato : 18500830
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Brev fra ministeriet, der omhandler tingløsning af skøder på køb af grunden til den nye jydske dåreanstalt på ustemplet papir. Endvidere besører skrivelsen udbetaling af diæter til kommissionens medlemmer under rejse på kommissionens vegne. Disse ansættes til 4 rdb. pr. dag.

Mpr nr. A119066B
Dato : 18540826
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet angående det ønskede regnskab for anvendelsen af det fra bygningskommissionen overdragne pengebeløb. sindssygehospitalet ved Århus.

 

    119-064-066

Dato : 18501027
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. I skrivelse fra fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokuratorkontor meddeles, at skødet til dåreanstaltens grund er blev medsendt denne skrivelse. Endvidere omtales leverence af mursten fra teglværket her i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119068B
Dato : 18511003
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Sælgere af jorden. hvorpå helbredsanstalten bygges svarer endnu kongtiende af den jord, som de har afhændet, hvilket de i vedlagte skrivelse søger ændret. De har fået skattepenge tilbage, men det kniber at få dem fordelt retfærdigt. Vedlagt er en liste over, hvor meget skat, der betales af sælgerne til Kommissionen for opførelse af helbredsanstalten hedder det blandt andet, at der skal leveres 6000 stk røde tagsten til hovedbygningen.

Mpr nr. A119069B
Dato : 18501002
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra Dahls prokurator kontor meddeler, at der er givet tilladelse fra finansministeriet til at affatte skøderne til den nye dåreanstalt på ustemplet papir, hvilken tilladelse medsende skrivelsen. Den foreliggende skrivelse er en genspart i ekstrakt.

Mpr nr. A119070B
Dato : 18520424
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Fra Århus Hospital ønsker man inbetalt den skat, der skyldes på de jorder, der er afhændet til bygning af en dåreanstalt i Vejlby Krat. Dahl meddeler, at de påligende skat udgør 5 daler 2 mark og 14 skilling.

 

    119-067-070

Mpr nr. A119071B
Dato : 18520722
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skøder. Da vi antager, at skøderne på de for Helbredsanstalten for sindssvage i Nørrejylland restest opbevares af den for anstalten udnævnte direktion, undlader vi ikke indesluttet af tilstille den ærede direktion disse, idet vi udbeder os til stsåelse for modtagelsen behageligt meddelet. Den jydske Daareanstalts byggekommission i København.

Mpr nr. A119072B
Dato : 18520731
Forfatter:Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skøder. At skjøderne på de helbredsanstalten for sindssvage i Nørre-jylland tilhørende jorder, som anstaltens byggekommission under 22. dm. har oversendt direktionen, af denne er modtagne under 28. dm. skulde direktionen ikke undlade hermed at tilstaa. Selmer Dahl Jespersen.

Mpr nr. A119073B
Dato : 18441104
Forfatter:Nielsen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skøde. Adkomstattest og skøde til Niels Nielsen Bomholdsgård i Vejlby.

 

    119-071-073

Mpr nr. A119074B
Dato : 18541130
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Brev til justitsministeriet, hvori direktionen anholder om samtykke til indkøbet af en reservedampkedel til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119075B
Dato : 1847
Forfatter:Hansen, dr med Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Selmer rejse. Skrivelse, der indeholder Selmers rejseplan for den rejse han bliver bevilget penge til at staten for at undersøge de bedste planer for bygninger og organisation af den kommende helbredsanstalt. Stilet til dr med Hansen, der er dekan for sundhedskollegiet.

Mpr nr. A119076B
Dato : 18471120
Forfatter:Cancelli, Danske Kongen
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejsebevilling. Skrivelse fra Danske Cancelli om at kongen har bevilliget 800 rdl til rejse i Eropa for at undersøge bygninger og organisation først og fremmest på tyske dåreanstalter førend man fanger an med bygningen af den jyske dåreanstalt. Hvis rejsen udstrækkes til England, er der yderligere bevilliget 200 rdl..

 

    119-074-076

Mpr nr. A119077B
Dato : 18471127
Forfatter:Selmer, H, Psychiather dr
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejseinstruks. Herrr. Psychiather Dr. H. Selmer får instruks for den rejse , han har at foretage til at indsamle oplysninger om indretningen af helbredsanstalter for sindssyge. Anbefalingsteksten er både skrevet på dansk og fransk. Udstedt af sundhedskollegiet.

Mpr nr. A119078B
Dato : 1855
Forfatter:Bøggild, forvalter Baumgarten, Burmeister &
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til forvalter Bøggild vedrørende den ændrede købspris i forhold til det forvejen kalkulerede på den af Burmeister & Baumgarten leverede reservedampkedel.

Mpr nr. A119079
Dato : 18541129
Forfatter:Rasmussen, P, husmand Jensen, J, fisker
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. skrivelser dels fra husmand P. Rasmussen og fisker J. Jensen til vejlby sogneråd, dels fra dette sogneråd til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående vedligeholdelsen af en bro over Leerbækken. Broen, som sikrer de to nævntes beboelser samfærdsel med omgivelserne over hospitalets grund, er blevet så forfalden, at den ikke kan benyttes. Da det er hospitalet, som har opført broen som erstatning for en sløjfet vejforbindelse til de to nævnte beboere, anser sognerådet det for at påhvile dette at udbedre broen.

Mpr nr. A119080B
Dato : 18480711
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeomkostninger Arkitekt Friis' overslag over omkostningerne til den oprindelige plan, hvis pris bliver ca 199 759 rdl..

 

    119-077-080

Mpr nr. A119081B
Dato : 18480719
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Mursten. Man indberetter til justitsministeriet at der er købt mursten, men at det ikke er muligt at få dem leveret på grund af krigstilstanden i Jylland.

Mpr nr. A119082B
Dato : 18490410
Forfatter:Hetsch, Professor Kongen Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplan. Planen over den nye sindssygeanstalt er indsendt til justitsministeriet til forelæggelse for kongen, men bliver af en ansat i ministeriet fremsendt til krit hos en professor ved kunstakademiet Hetsch. Denne fremgangsmåde ser bygningsinspektør Friis som en fornærmelse, hvilket de andre medlemmer i kommissionen er enige med ham i, hvorfor der indsendes en skarp skrivelse til ministeriet. Embedsmanden svarer at grunden til, at han ønskede planen fremlagt til kritik inden den blev forelagt kongen, var, at han ikke selv anså sig for bygningskyndig nok til at kunne anbefale sagen overfor kongen. Brevet slutter med en anerkendelse til kommmmissionen og bøn om, at denne vil fortsætte sit arbejde.

Mpr nr. A119083B
Dato : 18490621
Forfatter:Selmer, Harald Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggetilladelse. Justitsministeriet godkender den udarbejdede byggeplan, der er udarbejdet af arkitekt Friis og Harald Selmer. Dog ønsker man mindre ændringer, idet der på passende steder skal opsættes brandmure og badekælderen under hovedbgningen skal have hvælvinger. Denne godkendte plan er dog ikke den, der kom til udførelse. Endvidere indeholder skrivelse anvisning på, at der skal udbetales arkitekt Friis et honorar på 200 og Selmer et på 300 rdl. for at have udarbejdet byggeprogrammet.

 

    119-081-083

Mpr nr. A119084B
Dato : 18491025
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeomkostninger. Justitsministeriet skriver til bygge kommissionen, at man gerne vil have indberettet, hvor store omkostninger, der vil restere ud over de bevilgede 200 000 rdl. som ialt er afsat til byggeriet af den nye dåreanstalt for Nørrejylland.

Mpr nr. A119085B
Dato : 18491110
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeomkostninger. Selmer svarer på ministeriets brev vedrørende de endelige omkostninger for byggeriet at man aldrig har angivet den enelige sum. De summer, der er opgivet i skrivelser vedrørende byggeplanerne omhandler kun selve bgningen. Endvidere er der lavet særlige opgørelser over grundkøb og omkostninter herved, som man løbende har fået udbetalt. Den endelige sum på omkostninger vedrørende alle poster i byggeriet bliver 226.000 rdl..

Mpr nr. A119086B
Dato : 18491124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeomkostninger. Selmer har svaret på en henvendelse fra justitsministeriet vedrørende de samtlige omkostninger ved byggeriet af helbredsanstalten for Nørre-jylland. I dette svar er ikke medtaget omkostninger til inventar, men dette menes at udgøre en betragtelig sum. Da ministeriet ønsker oplysning om den endelige sum anmodes kommissionen om, at fremsende endnu et overslag over, hvor meget der kan forventes af omkostninger til inventar.

 

    119-084-086

Mpr nr. A119087B
Dato : 18550514
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brændeovne. Bygningsinspektør Thielemann skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en omkonstruktion af et antal varmeovne, som betjener patientværelserne. Et overslag over udgifterne hertil er vedlagt.

Mpr nr. A119088B
Dato : 18500521
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplan. Bindesbøll har udarbejdet en ændret byggeplan for den kommende helbredsanstalt for sindssvage i Nørrejylland, som er indsendt til godkendelse i justitsministeriet, brevet approberer denne nye plan samt oplyser at Bindesbølls honorar afhænger af bgningsdirektoratets afgørelse som ministeriet allerede har optaget kontakt med.

Mpr nr. A119089B
Dato : 18510608
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplan. Selmer skriver et brev til byggekommissionens andre medlemmer, hvori han kommenterer Bindesbølls planer for kontor- og økonomibygbibgerne. Det anføres at der ikke forlods er brug for ret mange lokaler til gifte opsyn, men der er brug for lokale til lingeri.

Mpr nr. A119090B
Dato : 18510712
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsforandringer. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at patientværkstedet lægges i hovedbgningens kælder, at ladebygningen, hvor der er planlagt ligstue og obduktionsrum, samt at man foreløbig udelader en lejlighed til gift opsyn, mens der skaffes plads til kontorpersonalet, dog indskrænkes selve kontoret. I kontorbygningen indrettes tillige et lingeri. Disse forandringer sker uden foregående licitaion og gøres af de håndværkere der allerede arbejder på nybygningen.

 

    119-087-090

Mpr nr. A119091B
Dato : 18501126
Forfatter:Selmer Bidesbøll
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Avlsbygning. Jeg formoder underskriveren er forvalteren på Moesgård. I skrivelsen kommenteres Bindesbølls udkast til ladebygning og stald. Det kritiseres, at svin og heste går sammen da heste afskyr lugten af svin, endvidere anbefales det af kreaturer og heste anbringes nærmere hinanden, så de kan passes af samme mand. Der burde endvidere være gæstestald. I brevet omtales en driftsplan for dåreanstaltens jorder, som vedkommende har udarbejdet og som medfølger på opfordring af Selmer.

Mpr nr. A119092B
Dato : 18501204
Forfatter:Friis Simony Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ombgning. Friis fremsender en skitse til godkendelse af Simony og Selmer, der har en del kommentarer. Bl.a. mener Selmer ikke, at det første man skal møde når man kommer ind på hospitalet er ligstuen, hvorfor han ønsker det flyttet - ligeledes mener han at hønsegård og gæstestald skal flyttes.

Mpr nr. A119093B
Dato : 18510619
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsforandringer. Selmer har indsendt forslag til forandringer på de udarbejdede planer med hensyn til kontorbygningen.

 

    119-091-093

Mpr nr. A119094B
Dato : 1854
Emnegruppe: Vejanl’g og jernbane
Tekst: Vej. Sag på ialt 11 aktstykker vedrørende licitationen og korrespondance vedrørende ordningen af det ydre terræn omkring sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119095
Dato : 18481107
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggestandsning. Justitsministeriet meddeler commissionen til opførelse af Daareanstalt for Nørrejylland, at man på grund af mangel på penge i statskassen efter meddelelse fra finansministeriet ikke ser sig i stand til at stille fornøden kapital til rådighed for videreførsel af de påtænkte byggearbejder. Dog kan man i første omgang afse 13 000 rdl..

Mpr nr. A119096
Dato : 18500108
Forfatter:Bindesbøll Friis, arkitekt Kgl. bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygngmester, arkitekt Kgl. bygningsinspektør Friis er udnævnt til af forrette sit embede på sjælland m.v. I den anledning skriver han til comissionen til opføre af en dåreanstalt i Nørrejylland, at han vil anbefale at den nye bygningsinspektør for Jylland Bindesbøll, bliver antage til arkitekthvervet. Hvorvidt Friis fortsat skal være medlem af byggekommissionen overlader han til de andre medlemmer af denne at afgøre.

 

    119-094-096

Mpr nr. A119097
Dato : 18500116
Forfatter:Bindesbøll Friis, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygmester. Bygningsinspektør Friis skriver til de øvrige medlemmer i kommissionen om, hvad der vil være passende salær for bygmesteren. Han kommer til at der bør udbetales 1000 rdl pr. år i en treårig periode, foruden hvad der måtte være af udlæg i forbindelse med planlægningen. De nærmere betingelser for arbejdet ønsker Friis ikke at foregribe, da de skal overlades til Bindesbøll, hvis denne overtager friis' post - Friis ønsker dog sine udgifter i fobindelse med medlemskabet af bygningskommissionen udbetalt.

Mpr nr. A119098
Dato : 18500123
Forfatter:Bindesbøll, bygmester
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygmester Bindesbølls betingelser m.h.t. tegningerne: a. At tagrenderne forandres til underhængende render fordi de ere de bedste for huset i tiden. b. At der, som følge heraf, foretages nogen forandring med det ydre udseende af bygningerne, at de ikke skal tabe i anseelse eller højde ved denne forandring. c. At den liggende stol i tagværket blev forandret til stående, og NB (dersom taget skal dækkes med tagsten, at det da blev lidt højere over de dybe bygninger, og tagvinduerne af jern.

Mpr. A119099
Tekst: Ingen

Mpr nr. A119100
Dato : 1847
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: B VI Terrainarbejder indeholdende: B VI-ia: Vejanlæg B VI-b: Grundens Indretning, Markens drift B VI-c Havens anlæg.

 

    119-097-100

Mpr nr. A119101
Dato : 18471122
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 7 Brev om -vejføring fra Ebeltoftvejen. Henviser til et kort ?.

Mpr nr. A119102
Dato : 18471126
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 8, 621(a), Ang omkostninger til vejen fra Ebeltoftvejen til Anstalten grund. A119102a Brev fra Goldsmith 8/10 1851 ang. Yderligere vejanlæg. a119102b Overslag når frem til et beløb på 2280.7 rbd..

Mpr nr. A119103
Dato : 18471210
Forfatter:Captain Wenck
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 19. Brev ang. Resultatet af Lictationen d. 7 december over en stikvej til anlægget. A119103a Fortegnelse over licitationen De antagne bud når op på 1987 rbd..

 

    119-101-103

Mpr nr. A119104
Dato : 18480127
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 18 Brev til Dahl ang. Udbetaling til Ingeniurcapitain Wenck.

Mpr nr. A119105
Dato : 18471207
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Udskrift fra Herredets Auktionsprotokol, over Licitationen over stikvejen.

Mpr nr. A119106
Dato : 18490314
Forfatter:Wenck
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 102 Brev ang. Og regnskab (119106a - beregning) over vejen til byggepladsen - med 8 stk betalings- og kvitteringslister.

 

    119-104-106

Mpr nr. A119107
Dato : 18490828
Forfatter:Bygningscommisionen
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 134 Brev til Wenck ang. Udbetaling af et restbeløb.

Mpr nr. A119108
Dato : 18501129
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 469 Brev til Commisionen ang. Betaling for udbedring af anlægsvejen.

Mpr nr. A119109
Dato : 18501227
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 485 (svar til 469 og 475) til Goldsmith, bl.a. at Ovesen bestilles til at køre grus påvejen.

Mpr nr. A119110
Dato : 18511014
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 638 Til Goldsmith, der opfordres til snarrest at arrangere en licitation over en Chausee ind til ladegården.

 

    119-107-110

Mpr nr. A119111
Dato : 18511018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 639 Brev til Goldsmith ang fremsendelse af overslag for Chausee'en.

Mpr nr. A119112
Dato : 1851 07
Forfatter:Veiinspektør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 580 Overslag over Chause'en viser et beløb på 881.74 rbd..

Mpr nr. A119113
Dato : 18511022
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: og a119113a B vi a bygningskommisionen nr 623 og 624 2 breve til kommisionen vedr vejlicitationen. - fastsættes til 4/11.

 

    119-111-113

Mpr nr. A119114
Dato : 18511027
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 641 Til Goldsmith Conditionerne vedr. Licitationen af vejen godkendes.

Mpr nr. A119115
Dato : 18511105
Forfatter:Goldsmith
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 645 Til Commisionen Meddelser resultatet af Licitationen: a119115a - tilsammen 687.78 rbd + spørgsmål vedr regnskab og gartneren.

Mpr nr. A119116
Dato : 18511111
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 646 Til Goldsmith Svar på foregående Buddene på Licitationen godkendes Regnskabsproblemerne er åbenbart store (?) der tales om forbud, og manglene penge i kassen. Ang. Instruks til Gartneren vil det blive taget op ved Selmers snarlige besøg på byggepladsen.

Mpr nr. A119117
Dato : 18520217
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr 731 Brev til Goldschmidt ang udbetaling til Veiingeinør Møller ihenh. Til Licitationen d. 4/11.

Mpr nr. A119118
Dato : 18520327
Forfatter:Veiiningeinør Møller
Emnegruppe: Vejanlæg og Jernbane
Tekst: B vi a bygningskommisionen nr755 Til Dahl Plan til udbedring af opståede problemer på vejen til avlsbygningerne. a119118a Følgebrev om ovenstående fra Goldschmidt til Selmer.

 

    119-114-118

Mpr nr. A119119
Dato : 18471203
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 11 til Simony vedr. forberedelser til indhegning af Daareanstaltens grund.

Mpr nr. A119120
Dato : 18471211
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 16 Til Forvalter Rasmussen Svar på Brevet af 3/12 Om tilvejebringelse af de fornødne Tornebuske til Indhegning, og om hvilken sort der er bedst til formålet. - om Licitation over en stenkiste over bækken , og om anlæg af en skovvej.

Mpr nr. A119121
Dato : 18480109
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 23 Til Simony Det oplyses at der skal bruges 12000 planter, af sorten Hvidtorn eller Havtorn(?).

Mpr nr. A119122
Dato : 18480215
Forfatter:Bygnings Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 34 Ansøgning til Rentekammeret om indkøb af 12000 hvidtorn-planter til levende hegn.

 

    119-119-122

Mpr nr. A119123
Dato : 18480304
Forfatter:Rentekammeret
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 42 Skrivelse vedr. levering af 12000 planter. Der henvises til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm.

Mpr nr. A119124
Dato : 18480306
Forfatter:Bygningskommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 43 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Han anmodes om at sørge for forsendelsen af planterne snarres og billigst muligt.

Mpr nr. A119125
Dato : 18480330
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 54 Skrivelse til Plantageinspektør Schäffer, Hirchholm. Der rykkes for svar , da man intet har hørt.

Mpr nr. A119126
Dato : 18480403
Forfatter:Plantageinspektør Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 56 Følgebrev til leveringen af de forlangte 12000 planter ( til Daareanstalten i Wiborg (?)).

 

    119-123-126

Mpr nr. A119127
Dato : 18480414
Forfatter:Marthiniuus Stenberg, Opsynsmand over anstaltens jorder og Kratloder
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 58 til Simony … lade dem videvorledes at det går med Daareanstaltens diger det går nu rask med at indkaste Jeg haaber at diget skal næsten være færdigt tel sørste mai. Jeg vente nu kuns på Planter til at beplante med (!). anmoder om at benytte lidt græsning på anstaltens jorder.

Mpr nr. A119128
Dato : 18480425
Forfatter:Kommisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 62 Kladde til 2 breve 1) Til forvalter Rasmussen om at planterne er afsendt med skib fra København vedr. Stenbergs anmodning om græsning ses ingen grund til at afslå, og Rasmussen anmodes om at faftale nærmere. 2) Til Stenberg om at henvende sig til Rasmussen vedr. græsningen.

Mpr nr. A119129
Dato : 18480525
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 65 Til Simony Planterne er ankommer og plantet. Græsning aftalt med Stenberg.

Mpr nr. A119130
Dato : 18480923
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 77 til Simony ang. Salær for det tilsyn han har udført ved oprettelsen af hegnet på Daareanstalten.

Mpr nr. A119131
Dato : 18490330
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 104 Til Forvalter Rasmussen Der udbetales 50 Rbdlr for tilsynet, som er udført til stor tilfredshed, og tilbud om tilsyn med fremtidige udbedringer modtages med tak.

 

    119-127-131

Mpr nr. A119132
Dato : 18500423
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 265 Til Commisionen ang udbedringer af hegn omkring grunden.

Mpr nr. A119133
Dato : 18500815
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 371 Til Plantageinspektør Schäfer, Hirchholm. Bestilling af yderligere 6000 planter.

Mpr nr. A119134
Dato : 18501004
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 421 til Commisionen efterlyser plantene.

Mpr nr. A119135
Dato : 18501012
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 452 til Forstraad Schäffer hvor der rykkes for planterne.

Mpr nr. A119136
Dato : 18501016
Forfatter:Schäffer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 431 til Simony Meddelelse om afsendelsen af planterne.

 

    119-132-136

Mpr nr. A119137
Dato : 18501018
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 455 til Goldshmidt Meddeler om forsendelsen af 8 pakker med tilsammen 6000 5 år gamle hvidtornplanter. Bedes give besked til Forvalter Rasmussen.

Mpr nr. A119138
Dato : 18501126
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: forhold vedr. Landbrug
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr ?468??? Overslag til en driftsplan på den Nørrejydske Daareanstalts mark.

Mpr nr. A119139
Dato : 18501214
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift - Bygningskommisionen nr 484 refererer til 468 Til Forvalter Rasmussen , hvor man bifalder hans forslag til driftsplan. Forslag til ændring af Stald og Ladebygninger er overladt til Selmer at bedømme.

Mpr nr. A119140
Dato : 18510131
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Brev til Selmer bl.a vedr. ladebygningen.

Mpr nr. A119141
Dato : 18510927
Forfatter:Steenberg
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift til Forvalter rasmussen vedr udbedring af vej og anmoder om anvisning til Offersen som har udført arbejdet.

Mpr nr. A119142
Dato : 18520123
Forfatter:Forvalter Rasmussen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B VI-b Grundens indhegning .- Markens Drift Bygningscomm. Protokol Nr. 718 Brev til Simony / Commisionen ang Afregning (?) for de udførte forretninger.

 

    119-137-142

Mpr nr. A119143
Dato : 18510227
Forfatter:A Otterstrøm, Gartner
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Bygningscomm. Protokol Nr. 509.

Mpr nr. A119144
Dato : 18510316
Forfatter:J. Chr Jensen, Aarhus
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Brev til Selmer. Tilbud om bistand ved haveanlæg. Efter henvendelse til Bindesböll.

Mpr nr. A119145
Dato : 18510325
Forfatter:H Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Brev til Procurator Dahl. Selmer er blevet forsinket med at rejse til Aarhus pga et barns sygdom. Skitserer overvejelser om grundens anlæg. A119145a Tegning af grunden med bygningernes placering .

 

    119-143-145

Mpr nr. A119146
Dato : 18510322
Forfatter:Commisionen, - Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 523 Brev til Procurator Dahl. Otterstrøms forslag viderebringes til Dahl og Bindesböll .Selmer og Dahl bemyndiges til at træffe afgørelser i samråd med Bindesböll.

Mpr nr. A119147
Dato : 18510603
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Brefv til Prokurator Dahl: Jeg modtog i dag hosfølgende skrivelse fra Gartner Jensen i Aarhusmed tilhørende udkast og plan til Haveanlæggene ved Daarea.

Mpr nr. A119148
Dato : 18510529
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 571 Forslag til Haveanlæget opdelt i flg. Afsnit: A:Kjøkkenhaven. B: Lysthaven C: Overlægens Have D: Inspektørens Have E: Langs de nordlige plankeværker: Patientgårde og Blegeplads. F: Møddingsplads. Tegningen mangler!.

Mpr nr. A119149
Dato : 18510829
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr.593 Idet hans forslag ikke anvendes fremsendes nota for det på opfordring udførte arbejde. 119149a : Nota på 20 Rbd. 119149b : Selmer til Goldsmidth: Anviser 25 rbdl til udbetaling til Jensen. 22/8 1851.

 

    119-146-149

Mpr. nr. A119150
Tekst: Ingen.

Mpr nr. A119151
Dato : 18511221
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 715 Beretter til Selmer hvad han har udført af arbejde siden sin ankomst/ansættelse(?).

Mpr nr. A119152
Dato : 18520106
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 716 til Selmer hvad han har udført af arbejde .

 

    119-150-152

Mpr nr. A119153
Dato : 18520224
Forfatter:Gartner Jensen
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B. VI -c Havens anlæg Commisionens forhandlingsprotokol nr. 748 til Selmer om hvorvidt anlægget er fremskyndet, og om forskellige anskaffelser.

Mpr nr. A119154
Dato : 18481113
Forfatter:Selmer ?
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde med mange rettelser ret ulæselig.

Mpr nr. A119155
Dato : 18481122
Forfatter:Friis, Selmer Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Justitsministeriet vedr. standsning af byggearbejderne i forb. Med mulighedeb for krig.

 

    119-153-155

Mpr nr. A119156
Dato : 18481201
Forfatter:Kjøbenhavnerposten
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Protesterer mod standsningen af byggeriet. Vi troe derfor med Prof. Fenger at det er meget ønskeligt, om denne Foranstaltning fremdelses gae sin uforstyrrede gang. Vi troe det saa meget mere, som de statistiske data der anføres …. Viser at de Afsindiges antal er tiltaget i denne sommer,,… at det skulle være Krigen der , der i saa betydelig grad har forøget Befolkningen paa Bidstrup. Maa anse det for ubetimeligt, ja vel for uforsvarligt , at Regjeringen har troet at burde stille Opførelsen af Helbredelsesanstalten ved Aarhus i bero.

Mpr nr. A119157
Dato : 18481216
Forfatter:Selmer (?)
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Udkast til en Adresse fra Philiatrien til Rigsdagen, hvor man protesterer mod standsningen af byggeriet.

 

    119-156-157

Mpr nr. A119158
Dato : 18490104
Forfatter:avisen Fædrelandet
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Bør opbyggelsen af den Jydske Daareanstalt stilles in Bero om Philiatriens adresse til Rigsdagen som man bakker op om, og artiklen slutter: Til held for sagen har den Nuværende Finansminister, forelagt Rigsforsamlingen en forandret Finansplan, i hvilken der er gjort udvei for at Daareanstalten ufortøvet kan blive opført.

 

    119-158

.Mpr nr. A119159
Dato : 18481231
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Kladde til brev til Prokurator Dahl.

Mpr nr. A119160
Dato : 18490114
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Til Selmer. Det glæder mig at kunne underette dem om atder i gaar indløb til Justitsministeriet en Forespørgsel fra Finantsministeren om, hvor stort et beløb Daareanstalten behøvede tilæ Bygningsarbeiderne i indeværende aar, naar desse blev indskrænkede saameget som omstændighederne tillode det, eller maaske rettere udtrykt, hvilket mindste Beløbvar , som Commisionen kunne lade sig noie med. Commisionens erklæring vil naturligvis i den anledning blive indblandet. Jeg tænker at brevet vil komme en af dagene til Commisionen.

Mpr nr. A119161
Dato : 18490116
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 82 Skrivelse hvor man bedes forholde sig til Finantsministeriets forespørgsel om at genoptage arbejdet efter en indskrænket plan.

Mpr nr. A119162
Dato : 18490124
Forfatter:Commisionen - Selmer
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 85 Udkast til et concept til Justitsministeriet hvori Commisionen afgav betænkning om med hvad man kan lade sot noie.

 

    119-159-162

Mpr nr. A119163
Dato : 18490108
Forfatter:Simony - Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr. 83a og b Skrivelse til Justitsministeriet hvori man anmoder om at forelægge Tegningerne og (bygge)Programmet for kongen til Approbiation og tilstaelse af et Honorar.

Mpr nr. A119164
Dato : 18490329
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.101 Udbeder sig yderligere betænkning ang. Den subsidiære byggeplan.

Mpr nr. A119165
Dato : 18490410
Forfatter:Commisionen
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: B - V. Angaaende Anlæggets paatænkte Standsning i 1848-49 Commisionens forhandlingsprotokol nr.112 Skrivelse til Justitsministeriet: med yderligere betænkning ang. Den plan hvorefter Byggearbeidet paa grund af indskrænkede Resourcer agtes fremmet.

    119-163-165