119-2 033-037 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119033A
Dato : 18480229
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Liste over pantegældsoplysninger, der skal påføres skøder ved køb af grund til helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A119034A
Dato : 18490328
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Efter at købesummen for det af præsteembedet i Vejlby sogn ejede jordstykke som er solgt til dåreanstalten for 1252 rdl er berigtiget, sender man skødet med pastor Wagtmanns underskrift og stiftsøvrighedens berigtigelse af papiret, samt brev fra det danske kancelli om afsendelsen.

Mpr nr. A119035A
Dato : 18490329
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Andragende til justitsministeriet om, at man må tinglæse skøderne uden påtegnelse om berigtigelse, idet adkomsten går helt tilbage til udskiftningen, hvor byens krat er fordelt på forskellige ejere.

Mpr nr. A119036A
Dato : 18490330
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Brev fra kommissionen til opførelse af en dåreanstalt til fuldmægtig Goldschmidt om at tage skridt til købet af en lod, der tilhører Århus hospital, samt orientering om, at såfremt sagføreren ikke har tilstrækkeligt med midler i kassen, vil kommissionen snarest overføre de nødvendige midler.

Mpr nr. A119037A
Dato : 18490413
Forfatter:Lauersen, Mads Jensen, Christen Christensen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Efter denærede Commissions nske har jeg herved den ære at fremsende de forskellige Forhandlinger i Anledning af Indkøbet af forskellige Jordstykker i Vejlbye, nemlig 1) forhandlingerne i Vejlbye den 8. August 1847 med derpå tegnede Quitteringer for forskjellige til Sælgerne udbetalte summer, 2) Gjenpart af de nævnte forhandlinger med påtegnet Erklæring og Quitteringfor adskillige udbetalte summer fra gårdmændene Mads Lauersen, Christen Jensen og Niels Christensen i Vejlbye, 3) Erklæring fra 3die mænd i Vejlbye angående afhændelse til dåreanstalten af nogle dem tilhørende kratlodder.

 

Kasse 119-2

20150413105739_00009-033.jpg 20150413105739_00010.jpg 20150413105739_00011.jpg 20150413105739_00012.jpg 20150413105739_00013.jpg
20150413105739_00014.jpg 20150413105739_00015.jpg 20150413105739_00016.jpg