Kasse 120  1850 til 1856

Mpr nr. A120001
Dato : 18550117
Forfatter:for rørlige Ejendele, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Skrivelse fra brandassuranceforeningen for rørlige Ejendele i Nørrelylland til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af hospitalets ønske om optagelse.

Mpr nr. A120002
Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger herved om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland, under forudsætning af fornøden bevilling fra statskassen.

Mpr nr. A120003
Dato : 1850
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Indmeldelsesblanket for optagelse i Brand assuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland.

Mpr nr. A120004
Dato : 18550403
Forfatter:overlæge, Selmer for rørlige genstande, Brandassureanceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et brev stilet til Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland til underskrift. Direktionsmedlemmernes kommentarer til brevet er vedføjet skrivelsen.

 

    120-001-004

Mpr nr. A120005
Dato : 18550420
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Ansøgning om optagelse i Brandassuranceforeningen for rørlige genstande i Nørrejylland underskrevet af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120006
Dato : 18550707
Forfatter:for rørlige genstande, Brandassuranceforeningen
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Afslag på ansøgning om optagelse i Brandassurance foreningen for rørlige genstande i Nørrejylland stillet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra bemeldte institution. Med afslaget returneres hospitalets ansøgning.

Mpr nr. A120007
Dato : 18550120
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Sygdom. Skrivelse fra overlæge Selmer til Psykiatet for Århus Stift angående sundhedstilstanden på sindssygehospitalet ved Århus i 1854.

 

    119-005-007

Mpr nr. A120008
Dato : 18550119
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Skrivelse fra pastor Wagtmann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående folketællingen, som skal finde sted den 1. februsr 1855.

Mpr nr. A120009
Dato : 1885
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Trykte regler for afholdelse af folketælling den 1. februaar 1855 forsynet med et konstrueret eksempel på udfyldelse af en optællingsliste.

Mpr nr. A120010
Dato : 18550201
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Navneliste fra folketællingen den 1. februar 1855 for sindssygehospitalet ved Århus. Der er udfyldt to ark.

 

    120-008-010

Mpr nr. A120011
Dato : 1855 02
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Beretning for driften af sindssygehospitalet ved Århus i 1854.

    120-011

Mpr nr. A120012
Dato : 18550501
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Beklædning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående spørsmålet vedrøende reparationerne af patienters tøj.

Mpr nr. A120013
Dato : 18550515
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Beklædning. Justitsministeriet godkender herved den fremgangsmåde, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har tænkt sig at anvende ved løsningen af spørgsmålet om reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A120014
Dato : 18550604
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Beklædning. Skrivelse fra dirktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående ordningen af forholdene vedrørende reparation af tøjet tilhørende patienterne på 1. og 2. forpjelningsklasse.

 

    120-012-014

Mpr nr. A120015
Dato : 18550315
Forfatter:Bøggild, forvalter Selmer, overlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående disponeringen over restbeholdningen af rug og kløverhø. Følgeskrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion vedføjet disse medlemmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A120016
Dato : 18550221
Forfatter:Dahl, justitsråd Sabroe, P
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Løn. P. Sabroe beder om støtte hos justitsråd Dahl til en anmodning om lønforhøjelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-015-016

Mpr nr. A120017
Dato : 18550806
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1856-57. Bilag ialt 11 stk. og motivering vedlagt.

 

    120-017

Mpr nr. A120018
Dato : 18550514
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Udgiftsforslag udarbejdet af forvalter Bøggild i anledning af den forestående budgetlægning for finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-018

Mpr nr. A120019
Dato : 18550808
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori budgetforslaget for finansåret 1856-57 introduceres. Endvidere omtale af en betænkning vedrørende patientbetalingen, som er under udarbejdelse. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A120020
Dato : 18550726
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet afgiver herved svar på indstilling vedrørende de forventede udgifter i det kommende budget, som direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har indsendt.

 

    120-019-020

Mpr nr. A120021
Dato : 18550610
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forvalter Bøggilds skrivelse til direktionen angående de forventede ændringer i udgiftsposterne fra det gamle budget til det nye gældende for finansåret 1856-57 med direktionens vedføjede bemærkninger. Sendt fra sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet.

 

    120-021

Mpr nr. A120022
Dato : 1855
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Motivering for budgettet for finansåret 1856-57.

 

    120-022

Mpr nr. A120023
Dato : 1855
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Bilag til budgetforslag angående finansåret 1856-57. ialt 12 bilag.

 

    120-023

Mpr nr. A120024
Dato : 18560305
Forfatter:Bøggild, kasserer Bøggild, forvalter amtsstue, Århus Justitsministeriet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelser fra justitsministeriet, hvori hospitalets kasserer Bøggild anvises pengebeløb til afhentning på Århus Amtstue. Sindssygehospitalet ved Århus. Notat angående en pengerekvisition fra forvalter Bøggild dateret den 14. april 1856.

 

    120-024

Mpr nr. A120025
Dato : 18550528
Forfatter:Knudsen, Claus, nabo
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje: Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående en tvist med en af hospitalets naboer Claus Knudsen. Den pågældendes gæster generer patienternes dels ved nysgerrighed dels ved støjende adfærd.

Mpr nr. A120026
Dato : 18550607
Emnegruppe: Administration
Tekst: Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55.

 

    120-025-026

Mpr nr. A120027
Dato : 1855
Emnegruppe: Administration
Tekst: Årsberetning. Beregninger henhørende til årsberetningen for sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1854-55. Oversigt over patienterne og antal forplejningsdage samt patienter og deres placering på forplejningsklasse og geografisk status.

 

    120-027

Mpr nr. A120028
Dato : 18550520
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1854 til 31. marts 1855. Fem regnskabsbliag er vedlagt.

 

    120-028

Mpr nr. A120029
Dato : 18550518
Forfatter:Dahl, landsoverretsprokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer i anledning af dennes gennemsyn af regnskabet for året 1854-55. Endvidere to papirer med Dahls skrift i samme anledning. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-029

Mpr nr. A120030
Dato : 18550519
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori i alt 6 administrative sager er nævnt til disses overvejelse. Kommentarer hertil er vedføjet skrivelsen tilligemed endnu et brev fra Selmer til direktionsmedlemmerne dateret den 22. maj 1855 med tilhørende kommentarer.

Mpr nr. A120031
Dato : 18550501
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Regnskab over de beløb, som er udbetalt til patienter for udført arbejde på sindssygehospitalet ved Århus i tidsrummet fra 1. september 1852 til 31. marts 1855.

 

    120-030-031

Mpr nr. A120032
Dato : 1855
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse underskrevet af direktionen som giver en patient fortsat nedsættelse i betalingen for opholdet på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120033
Dato : 18560601
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori han beder om tilståelse for de med regnskabet for finansåret 1854-55 vedføjede indtægts- og udgiftsbilag. skrivelsen er vedføjet en bemæørkning om, at attestation er givet den 4. juni 1855.

Mpr nr. A120034
Dato : 18551231
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt antegnelserne til det indsendte regnskab for finansåret 1854-55. Antegnelserne, som medfølger skrivelsen, bedes besvarede inden for en frist af seks uger.

 

    120-032-034

Mpr nr. A120035
Dato : 18560127
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori nogle poster i regnskabet for finansåret 1854-55, hvortil ministeriets revision har knyttet nogle antegnelser, uddybes nærmere.

Mpr nr. A120036
Dato : 18560123
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til den øvrige direktion i anledning af en administrativ uoplyst sag, som iflg. skrivelsen ledsages. De øvrige direktionsmedlemmers kommentarer er vedføjet skrivelsen.

 

    120-035-036

Mpr nr. A120037
Dato : 18560214
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Direktionen skriver til justitsministeriet for at udbygge besvarelsen af antegnelserne til regnskabet for finansåret 1854-55 for nogle posters vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120038
Dato : 18560215
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at regnskabs-overskridelserne for to posters vedkommende nævnt i brevet kan føres som udgift for det anvendte beløb.

Mpr nr. A120039
Dato : 18560312
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. justitsministeriet kvitterer herved for vel aflagt regnskab vedrørende finansåret 1854-55 på betingelse af, at nogle poster overføres og berigtiges i regnskabet for det følgende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-037-039

Mpr nr. A120040
Dato : 18550615
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori der ansøges om at slippe for at skulle have myndighedernes stempel på de kautionserklæringer, som skal udstedes ved patientindlæggelser.

Mpr nr. A120041
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Trykt kautions-bevisformular til anvendelse ved indskrivning af patienter. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-040-041

Mpr nr. A120042
Dato : 18551113
Forfatter:Jespersen, justitsråd Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsråd Jespersen, hvori spørgsmålet om fritagelse for stempelafgift på kautionserklæringerne ved patientindskrivninger fremdrages. Endvidere nævnes en sag om patientbetalingen i et tilfælde, som er aktuelt.

Mpr nr. A120043
Dato : 18551109
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori det meddeles, at stempelpligten for de ved indskrivning af patienter afgivne kautionserklæringer bordtfalder.

 

    120-042-043

Mpr nr. A120046
Dato : 18550717
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra Århus Stiftsamt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende de dokumenter, hospitalet vil have friholdt for stempelafgift. Oplysninger herom udbedes.

Mpr nr. A120047
Dato : 18550730
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Stiftsamt, hvori det meddeles hvilke dokumenter, der ønskes friholdt for stempelafgift. Det drejer sig hovedsageligt om de kautionsbeviser, som udfærdiges ved patientindskrivninger.

Mpr nr. A120048
Dato : 18550607
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse til justitsministeriet, hvori direktionen for sindssygehospitalet ved Århus behandler spørgsmålet vedrørende den måde, hvorpå der stilles sikkerhed for patientbetalingen. En del af teksten er overstreget.

Mpr. nr. A120044-45
Tekst: Dokumenter er ikke i kassen.

 

    120-046-048

Mpr nr. A120049
Dato : 18550614
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angådende en mulig større anvendelse af licitationsprincippet i forbindelse med hospitalets virksomhed. Hr. Bøggilds kommentarer i denne sag udbedes.

Mpr nr. A120050
Dato : 18550619
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Svar fra forvalter Bøggild til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus på den af direktionen til Bøggild stillede forespørgsel dateret den 14 juni vedrørende de bestående muligheder for at udvide anvendelsen af licitationsprincipppet.

 

    120-049-050

Mpr nr. A120051
Dato : 18550612
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et nyt krav derfra om indsendelse af kasseekstrakt kvartalsvist, hvilket kræves for fremtiden.

Mpr nr. A120052
Dato : 18550613
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer fra overlæge Selmer, hvori et par medfølgende administrative sager introduceres. Det drejer om et aktstykke til medunderskrift inden fremsending til ministeriet samt et personalespørgsmål.

 

    120-051-052

Mpr nr. A120053
Dato : 18550620
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Århus Fattigvæsen udbeder sig nogle eksemplarer af de skemaer, som skal anvendes i forbindelse med optagelse af patienter på fattigvæsenets foranstaltning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120054
Dato : 18550627
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Fra Sorø ant udbedes tilsendt nogle eksemplarer af optagelsesdokumenterne, som anvendes ved indskrivning af patienter på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120055
Dato : 18550729
Forfatter:Bøggild, forvalter, offentlig regnskabsfører
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Retssag. Skrivelse til forvalter Bøggild, hvori denne i sin egenskab som offentlig regnskabsfører beskikkes til at retsmøde den 25 juli 1855 Hasle Herred.

Mpr nr. A120056
Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge sundhedskollegium, Kgl.
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Overlæge Selmer skriver til det Kgl.Sundhedskollegium angående besættelsen af en ledigblivende reservelægestilling ved hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-053-056

Mpr nr. A120057
Dato : 18550606
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Stillingsannonce vedrørende besættelsen af en reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120058
Dato : 18550602
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Skrivelse til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus, hvori en potentiel ansøger til den opslåede reservelægestilling beder om yderligere oplysninger herom.

Mpr nr. A120059
Dato : 18550727
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Ansøgning til den ledige reservelægestilling på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-057-059

Mpr nr. A120060
Dato : 18550727
Forfatter:Selmer, overlæge Reservelæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Personale. Rundskrivelse til de øvrige direktionsmedlemmer angående besættelsen af den ledige reserlægestilling, samt nogle administrative sager til underskrift. Udfærdiget af overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120061
Dato : 18550728
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående en række administrative sager. Det drejer sig om besættelsen af den ledige reservelægestilling, det kommende års budget præstesagen.

 

    120-060-061

Mpr nr. A120062
Dato : 18550627
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Skrivelse til reservelæge Blichert, hvroi direktionen meddeler ham ansættelse i 3 år regnet fra den 1/8. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120063
Dato : 18550631
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved justitsministeriet, at den ledige reservelægestilling er blevet besat ved en forlængelse af reservelæge Blicherts tjenestetid med yderligere tre år.

 

    120-062-063

Mpr nr. A120064
Dato : 18550731
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer angående en række administrative spørgsmål. Licitationen over nogle brolægningsarbejder, reservelægestillingens besættelse, bespisningsregnskabet, budgettet. Sendt til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120065
Dato : 18550727
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Postbesørgelse. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til Århus Postkontor angående ordningen af betalingen for hospitalets samlede korrespondance.

 

    120-064-065

Mpr nr. A120066
Dato : 18550731
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild angående forbruget af svejtserost og sukker iflg. det af forvalteren aflagte viktualieregnskab for de forløbne måneder af regnskabsåret.

Mpr nr. A120067
Dato : 18550804
Forfatter:Bøggild, forvalter Linnemann, jomfru
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skriftlig forespørgsel fra forvalter Bøggild til jomfru Linnemann angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-066-067

Mpr nr. A120068
Dato : 18550815
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning.
Tekst: Bespisning. Skriftlig forklaring fra forvalter Bøggild til direktionen angående overskridelserne på madbudgettet i den forløbne del af igangværende finansår. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120069
Dato : 1855 08
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skematisk optegnelse over forbruget af hvidt sukker for månederne januar-juni samt af puddersukker for de samme måneder. Forplejningsudgifterne på 1. og 2. forplejningsklasse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120070
Dato : 18550904
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurator Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer, som introducerer 6 forskellige administrative aktstykker, som følger vedlagt. Bemærkninger hertil er vedføjet landsoverretsprokurator Dahl. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-068-070

Mpr nr. A120071
Dato : 18550909
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse fra direktionen til forvalter Bøggild i anledning af dennes forklaring angående overskridelserne på madbudgettet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120072
Dato: 18550918
Forfatter:Bøggild, forvalter
Tekst: Svar fra Bøgild vedr. 120-071.

 

    120-071-072

Mpr nr. A120073
Dato : 18550923
Forfatter:Selmer, overlæge Hubert, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientforhold. Skrivelse fra Det kongelige Sundhedskollegium til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus i anledning af dr. med. Huberts betækning vedrørende ordningen af behandlingen af sindssyge, herunder specielt forplejningen samt behandlingen. Denne følger brevet vedlagt, og overlæge Selmers bemærkninger til betænkningen ønskes, inden lovforslag tilstilles justitsministeriet.

Mpr nr. A120074
Dato : 18551019
Forfatter:Selmer, overlæge Huberts, dr med
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientforhold. Betænkning fra overlæge Selmer skrevet til Det konglige Sundhedskollegium som kommentar til dr. med. Huberts overvejelser vedrørende udformingen af sindssygebehandlingen. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-073-074

Mpr nr. A120075
Dato : 18550918
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientforhold. Fattigvæsenskommissionen i Horsens udbeder sig tilsendt nogle eksemplarer af skemaerne til oplysning om mulige patienters sundhedstilstand, som eventuelt kan optages på sindssygehospitalet ved Århus. Brevet er stillet til direktionen.

Mpr nr. A120076
Dato : 18550918
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen angående en påtænkt anskaffelse af nogle arbejdsredskaber til markarbejdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120077
Dato : 18551030
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Skrivelse fra direktionen til justitsministeriet, hvori der spørges om, hvilke rettigheder hospitalet har med hensyn til evt. gratis indrykning af efterlysninger af patienter og andre bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser på samme måde som andre «offentlige myndigheder og institutioner.

 

    120-075-077

Mpr nr. A120078
Dato : 18551204
Forfatter:i Århus, Amtmanden
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Skrivelse fra amtmanden i Århus angående hospitalets evt. rettigheder til gratis indrykning af bekendtgørelser i de priviligerede adresseaviser. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120079
Dato : 18560125
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Rundskrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige direktionssmedlemmer vedrørende nogle administrative sager med tre punkter specifiseret: en indstilling til justitsministeriet til underskrift, indstilling vedrørende averteringer i aviserne, en sag vedrørende en patients optagelse.

Mpr nr. A120080
Dato : 18560128
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Forespørgsel angående averteringer til underskrift hos de øvrige direktionsmedlemmer, den skal sendes til justitsministeriet, en patient er død.

 

    120-078-080

Mpr nr. A120081
Dato : 18560307
Forfatter:Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Århus Stiftsamt meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at institutionen ikke kan forvente vederlagsfri optagelse af averteringer i de privilegierede aviser.

Mpr nr. A120082
Dato : 18551018
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af en overskridelse af linnedkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-081-082

Mpr nr. A120083
Dato : 18551019
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Skrivelse til forvalter Bøggild fra direktionen i anledning af en overskridelse af inventarkontoen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120084
Dato : 18551024
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Skrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen i anledning af en budgetoverskridelse for inventarkontoen. Der er en regnskabsopstilling over beholdninger og forbrug. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120085
Dato : 18851026
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion i anledning af en formodet budgetoverskridelse for inventarkontoens vedkommende. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-083-085

Mpr nr. A120086
Dato : 18551030
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalter Bøggild i anledning af budget-overskridelsen for inventarkontoens vedkommende. Endvidere berøres spørgsmålet om afhændelse af patinternes husflidsarbejder.

Mpr nr. A120087
Dato : 18551204
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori de nye betalingssatser for patientoptagelse gældende fra 1. januar 1856 meddeles.

 

    120-086-087

Mpr nr. A120088
Dato : 18551030
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Indstilling angående betalingsnormernes omregulering vedrørende patienters optagelse på sindssygehospitalet ved Århus sendt til justitsministeriet fra direktionen.

 

    120-088

Mpr nr. A120089
Dato : 18550914
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse til den øvrige direktion for sindssygehospitalet ved Århus fra overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet vedrørende ændringer i patientbetalingen.

Mpr nr. A120090
Dato : 1855
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overslag over omkostningerne ved en patients ophold på sindssygehospitalet ved Århus. Tillige specifikation af personalets lønninger.

Mpr nr. A120091
Dato : 1855 11
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af landsoverretsprokurator Dahls udtræden af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

 

    120-089-091

Mpr nr. A120092
Dato : 18551112
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori der udbedes forslag til et nyt medlem af direktionen i stedet for justitsråd Dahl, som fratrådte pr. 1. november.

Mpr nr. A120093
Dato : 18551117
Forfatter:Ingerslev, kancelliråd Dahl, justitsråd Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Skrivelse til justitsministeriet fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori kancelliråd Ingerslev udses til at erstatte justitsråd Dahl som medlem af direktionen.

Mpr nr. A120094
Dato : 18551128
Forfatter:Justitsministeriet Ingerslev, kancelliråd
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori man billiger, at kancelliråd Ingerslev opfordres til at indtræde i direktionen i stedet for justitsråd Dahl.

 

    120-092-094

Mpr nr. A120095
Dato : 18560706
Forfatter:Direktionen Dahl
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet, hvori det meddeles, at justitsråd dahl er genindtrådt i direktionen.

Mpr nr. A120096
Dato : 18551210
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forvalter Bøggild skriver til direktionen i anledning af et stigende behov for udvidelse af rullestuen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120097
Dato : 18551213
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Meddelelse fra direktionen til forvalter Bøggild hvori forslaget om udvidelse af rullestuen forkastes. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120098
Dato : 18551220
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer til den øvrige direktion, hvori nogle administrative spørgsmål introduceres. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120099
Dato : 18551228
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer hvori et antal administrative sager introduceres til den øvrige direktion. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A120100
Dato : 1855
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Skrivelse ti justitsministeriet i en sag vedrørende ansættelsen af vederlag som erstatning for naturlige ydelser. Sindssygehospitalet ved Århus.

    120-095-100