Kasse 121  1854 til 1861

Mpr nr. A121001
Dato : 18570530
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57.

 

    121-001

Mpr nr. A121002
Dato : 18570530
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1856-57

 

    121-002

Mpr nr. A121003
Dato : 1857
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Viktualiekonto. Fortegnelse over hvad der i finansåret 1856-57 er ført som indtægt på viktualiekontoen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121004
Dato : 18570430
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab for viktualier i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-003-004

Mpr nr. A121005
Dato : 18570430
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Regnskab. Regnskab for brændsel i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121006
Dato : 18570430
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Regnskab. Regnskab for belysning i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-005-006

Mpr nr. A121007
Dato : 18570430
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Regnskab. Regnskab for vask i finansåret 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121008
Dato : 18580430
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Regnskab. Regnskab for heste, kreaturhold samt kørsel med tilhørende bilag i finansåret 1956-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-007-008

Mpr nr. A121009
Dato : 18570523
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientforhold. Regnskab over beløb, der i henhold til regulativets s 26 er udbetalt i arbejdsgodtgørelse til patienter på 3. forplejningsklasse i 1856-57. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121010
Dato : 1857
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientforhold. Oversigt over patienterne i finansåret 1856-57 mht. antal dage med indlæggelse fordelt på forplejningsklasse og geografisk herkomst. Desuden oversigt over patienterne mht. betalingsmåde for opholdet. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-009-010

Mpr nr. A121011
Dato : 18570329
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Følgeskrivelse fra forvalteren og bogholderen til direktionen i anledning af oversendelsen af regnskabet for finansåret 1856-57 samt inventarfortegnelse og biblioteksfortegnelse, hvorfor der udbedes kvittering meddelt. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121012
Dato : 18580125
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Antegnelser fra revisionskontoret for stifterne med tilhørende skrivelse fra justitsministeriet til det af sindssygehospitalet ved Århus aflagte regnskab for finansåret 1856-57.

Mpr nr. A121013
Dato : 18580412
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet giver herved med et enkelt forbehold sin kvittering for regnskabsaflæggelen vedrørende finansåret 1856-57. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121014
Dato : 18570528
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Skrivelse fra lærer Hjortshøj Vejlby til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori han indvilliger i at påtage sig hvervet som kirkesanger ved Hospitalets kapel under i brevet nærmere stillede betingelser.

 

    121-011-014

Mpr nr. A121015
Dato : 18570530
Forfatter:Hjortshøj, lærer
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Brev til lærer Hjortshøj fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori ansættelsen af denne ved kapellet på de stillede betingelser bekræftes.

Mpr nr. A121016
Dato : 18570520
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet udbeder sig herved budgettet for sindssygehospitalets drift i finansåret 1858-59 indsendt snarest mulig og senest inden udgangen af juni.

Mpr nr. A121017
Dato : 18570511
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Regnskab. Skrivelse fra justitsministeriet hvori direktionen for sindssygehospitalet afkræves beløbet 107 rdl. 12 sk i anledning af en opgørelse af de forskudte lønudgifter i finansåret 1855.

Mpr nr. A121018
Dato : 18570430
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Personale. Skrivelse hvori reservelæge Blichert opsiger sin stilling på sindssygehospitalet ved Århus med 3 måneders varsel. Brevet er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121019
Dato : 18570511
Forfatter:Blichert, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra direktionen til reservelæge Blichert hvori modtagelsen af dennes opsigelse bekræftes. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-015-019

Mpr nr. A121020
Dato : 18570512
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Personale. Annonce vedrørende den ledige reservelægestilling indrykket tre gange i Berlingske Tidende. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121021
Dato : 18570715
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Læge C. G. Gædeken ansøger i skrivelse til direktionen om ansættelse som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121022
Dato : 18570719
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Ledsagebrev fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer i direktionen som introducerer budgetforslaget for det kommende finansår med tilhørende motiveringer og bilag til gennemsyn. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121023
Dato : 1857
Forfatter:Gædeken, C G, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus imødekommer læge C. G. Gædekens ansøgning til stillingen som reservelæge ved hospitalet.

Mpr nr. A121024
Dato : 18570720
Forfatter:Gædeken, læge Selmer, overlæge Lund, cand. med.
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Personale. Brev fra læge Gædeken til overlæge Selmer, hvori denne meddeler, at han som volontør i sit eget sted kan anbefale cand. med. Lund, som har erklæret sig villig hertil.

 

    121-020-024

Mpr nr. A121025
Dato : 18570805
Forfatter:Selmer, overlæge kongelige sunhedskollegium, Det
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til Det kongelige sundhedskollegium hvori vanskelighederne ved at reservelæge posten besat fremførs. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121026
Dato : 18570806
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af nybesættelse af reservelægestillingen på sindssygehospitalet ved Århus. hvori vanskeligheden med at få denne stilling besat fremføres.

Mpr nr. A121027
Dato : 18571109
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Personale. Skrivelse til overlæge Selmer fra læge Gædeken i anledning af dennes ønske om at der i forbindelse med udførelsen af lægegerningen på hospitalet anvendes et elektrisk induktionsapparat, som Gædeken bedes anskaffe. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121028
Dato : 18571112
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra overlæge Selmer til professor Levy i anledning af den forestående nybesættelse af reservelægestillingen med læge Gædeken. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121029
Dato : 18571119
Forfatter:Selmer, overlæge Levy, professor Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra professor Levy til overlæge Selmer i anledning af læge Gædekens forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-025-029

Mpr nr. A121030
Dato : 19171119
Forfatter:Selmer, overlæge Gædeken, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra læge Gædeken til overlæge Selmer i anledning af dennes forestående overtagelse af stillingen som reservelæge på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121031
Dato : 18570325
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori en fortegnelse over de på hospitalet ansatte, som har krav på lønningstillæg, bedes indsendt til ministeriet.

Mpr nr. A121032
Dato : 18570331
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Følgeskrivelse der introducerer ialt 4 administrative sagsakter til den øvrige direktion fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus. Kommentarer hertil fra hvert af de øvrige direktionsmedlemmer er vedføjet.

Mpr nr. A121033
Dato : 18570406
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Skrivelse medfølgende en oversigt indeholdende fortegnelse over de embedsmænd på sindssyghospitalet ved Århus som har krav på løntillæg i indeværende finansår jvf. justitsministeriets begæring herom dateret den 25/3 1857.

Mpr nr. A121034
Dato : 1857
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Fortegnelse over embedsmænd og betjente på sindssygehospitalet ved Århus affattet med hensyn til lov af 15. februar 1857, (lov om løntillæg).

 

    121-030-034

Mpr nr. A121035
Dato : 18580123
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Følgeskrivelse til viktualieregnskabet for november 1857 underskrevet af bogholderen og forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121036
Dato : 18580104
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Følgeskrivelse fra revisionen til hospitalets direktion ved tilbagesendelsen af viktualiegegnskabet for oktober og november 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121037
Dato : 18570605
Emnegruppe: lønninger
Tekst: Lønninger. Skrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus hvori de ansatte på hospitalet, som har krav på løntillæg iflg. lov af 15. februar 1857 nævnes med det beløb som tilkommer dem.

Mpr nr. A121038
Dato : 18570610
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Følgeskrivelse i forbindelse med rundsendelse af ialt tre administrative sager til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121039
Dato : 18570625
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet angående beregningen af det løntillæg som tilkommer ham iflg. lov af 15. februar 1857. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-035-039

Mpr nr. A121040
Dato : 18570709
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra justitsministeriet i anledning af det i lov af 15. februar anordnede løntillæg til en række ansatte på hospitalet her specielt en rettelse af det tidligere meddelte lønbeløb, som skal tildeles overlægen.

Mpr nr. A121041
Dato : 18570305
Forfatter:Gaskompani, Det Danske
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Skrivelse fra Det Danske Gaskompani til sindssygehospitalet ved Århus medfølgende et tilbud om gaslevering.

Mpr nr. A121042
Dato : 1857
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Betingelser under hvilke Det danske Gaskompagni er villig til at forsyne sindssygehospitalet ved Århus med gas.

Mpr nr. A121044
Dato : 18570622
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af et tilbud fra Det danske Gaskompani om levering af gas til hospitalet. Sendt til justitsråd Poulsen Flensborg.

 

    121-040-044

Mpr nr. A121045
Dato : 18570718
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Brev fra Det danske Gaskompani angående levering af gas til sindssygehospitalet ved Århus. Det er stilet til direktionen.

Mpr nr. A121046
Dato : 1857
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Skrivlese angående eventuel anvendelse af lysgas på sindssygehospitalet ved Århus leveret fra det danske gaskompani.

Mpr nr. A121047
Dato : 18570327
Forfatter:Ingerslev, godsejer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Skrivelse fra godsejer Ingerslev til overlæge Selmer i anledning af spørgsmålet om, hvorvidt sindssygehospitalet ved Århus skal have leveret gas til belysning fra Det danske gaskompani.

Mpr nr. A121048
Dato : 1857
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Beregninger over, hvad det ville koste at få leveret gas til belysning for sindssygehospitalets vedkommende. Endvidere er anført belysningsudgifterne under er eksisterende forhold som sammenligningsgrundlag.

Mpr nr. A121049
Dato : 18570814
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gaslevering. Skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til justitsråd Poulsen hvori tilbuddet fra Det danske Gaskompagni om levering af gas til belysning afslås.

 

    121-045-049

Mpr nr. A121050
Dato : 18570307
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Skrivelse fra justitsministeriet til overlæge Selmer hvori denne bedes indsende sin bestalling til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121051
Dato : 18570311
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Personale. Følgeskrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer medfølgende hans bestalling, som indsendes til fornyelse. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121052
Dato : 18570117
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Psykikatet. Indberetning til Århus Stiftspsykikat om sundedstilstande på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121053
Dato : 18570219
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1856. Ialt 6 stk. bilag medfølger.

 

    121-050-053

Mpr nr. A121054
Dato : 18570725
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1858-59. 10 stk. bilag medfølger.

 

    121-054

Mpr nr. A121055
Dato : 18581231
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Oversigt over de respektive kontis status i anstaltens regnskab for januar kvartal i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december 1858. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121056
Dato : 1857
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Budget. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient på sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter bespisningsregulativet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de regulative specielt opførte kvantiteter af de forskellege genstande, dog med undtagelse af havesager, som hospitalet selv producerer af. Her til beregnes, hvad der gennemsnitvist vil medgå til syltning og saltnning. Beregningerne gælder for finsnsåret 1858-59.

 

    121-055-056

Mpr nr. A121057
Dato : 1858
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Linned. Fortegnelse over beholdning, til- og afgang i løbet af 1857 og slutbeholdning pr. 31. december 1857, Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121058
Dato : 1858
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Rekapitulation af klædebogen for året 1858-59. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121059
Dato : 18570710
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse fra justitsministeriet i anledningen af budgetlægningen for året 1858-59. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121060
Dato : 1858
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Oversigt over driften af hospitalets jorder for finansåret 1957-58. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-057-060

Mpr nr. A121061
Dato : 18570612
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Budget. Tilføjelse til budgetforslaget for finansåret 1858-59 vedrørende reparation af hospitalets ladebygning. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121062
Dato : 1857
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Viktualier. En skematisk oversigt over besparelser og overskridelser på viktualiekontoen med tilhørende priser og værdi. sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121063
Dato : 18580331
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Beholdning af forskellige varer samt disses værdi pr. ovennævnte dato udarbejdet af forvalter Bøggild. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-061-063

Mpr nr. A121064
Dato : 18590215
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Inventar. Fortegnelse over kassabable, iturevne og ituslagne genstande, som skal forevises ved den forestående kassatationsforretning på hospitalet i året 1859. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-064

Mpr nr. A121065
Dato : 18570612
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forslag til ændringer af udgiftsposter i forhold til det sidst vedtagne budget. Sindssygehospitalet ved Århus.

 

    121-065

Mpr nr. A121066
Dato : 18571219
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer angågende nogle administrative spørgsmål dels spørgsmålet om personalets adgang til at få formiddagskaffe dels hvorvidt det er tilladt personalet til at vidresælge det tildelte brændsel til personer udenfor hospitalet.

Mpr nr. A121067
Dato : 18571223
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Administration. Skrivelse fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus til overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg i anledning af dennes forespørgsel. Forespørgslen angår dels personalets eventuelle adgang til at vidersælge det dem tildelte brændsel til personer uden for hospitalet.

Mpr nr. A121068
Dato : 18571206
Forfatter:Selmer, overlæge på Sindssygehospitalet ved Vordingborg, Overlægen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg til overlæge Selmer Sindssygehospitalet ved Århus med nogle administrative spørgsmål til sidstnævnte. Der er ialt fire spørgsmål.

Mpr nr. A121069
Dato : 1857 12
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Overlæge Selmer besvarer fire administrative spørgsmål stillet af overlægen på sindssygehospitalet ved Vordingborg.

 

    121-066-069

Mpr nr. A121070
Dato : 18590219
Forfatter:Dolllerup, Jacob Christensen, afdød opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Skrivelse ti direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af boopgørelsen efter afdøde opsynsmand Jacob Christensen Dollerup. Brevet er vedføjet en kommentar underskrevet af dels forvalteren og direktions- medlemmer.

Mpr nr. A121071
Dato : 18571012
Forfatter:Aggebo, Christian Nielsen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Korrespondance mellem sindssygehospitalet ved Århus og Bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalidforsørgelsen vedrørende den tidligere invalidepensionist Christian Nielsen Aggebo, som er opsynsmand på hospitalet.

Mpr nr. A121072
Dato : 18570926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus med tilbud om leverance af herregårdssmør til hospitalet i henhold til den af forvalter Bøggild i Århus Stiftstidende annoncerede licitation desangådende.

Mpr nr. A121073
Dato : 18540923
Forfatter:Theilemann, arkitekt
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Skrivelse fra arkitekt Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående konstruktionen af nogle vandledningsrender i forbindelse med avlsgården samt makadamisering af ydergården.

 

    121-070-073

Mpr nr. A121074
Dato : 18540926
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Introduktion af bygningsinspektør Thielemanns forslag til anlæggelse af nogle vandrender i forbindelse med hospitalets bygninger i en kortfattet skrivelse til forvalter Bøggild sendt fra direktionen. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A121075
Dato : 18540930
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Skrivelse til justitsministeriet i anledning af en bevilling som er ydet til konstruktion af nogle vandrender på sindssygehospitalet ved Århus. Der ansøges om en tillægsbevilling hertil jvf. et medfølgende bilag indeholdende en teknisk gennemgang af de yderligere byggearbejder. Sendt fra direktionen.

Mpr nr. A121076
Dato : 18541013
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budget
Tekst: opr. Jn 104/1854 Til Direktionen Approberer ændringsforslag fra Bygningsinspecteur Thielemann, vedr. Vandafledning, brolægning og makadamisering for i alt 1928 rbd.

Mpr nr. A121077
Dato : 18570710
Forfatter:Boesin (?) Hertz R….?
Tekst: opr. JN 104/1854 Til Direktionen … I Forbindelse med Brev fra Justitsministeriet ..? Måske vedr. kapel?

 

    121-074-077

Mpr nr. A121078
Dato : 18570720
Forfatter:Peter Selens og N Dolberg
Tekst: oprindeligt JN 92/1857 Henvendelse fra Horsens Hospital, via Aarhus Stiftsøvrighed til Direktionen om samarbejde med den nye anstalt for uhelbredeligt syge i ?.

Mpr nr. A121079
Dato : 18570603
Forfatter:H J Sorgenfrei, Tinnig(?) og ? Inspectionen paa Randers Hospital
Emnegruppe: Administrationen
Tekst: opr. JN 63/1857 Til Direktionen vedr. samarbejde med den nye anstalt for uhelbredeligt syge i Nørrejylland kan optage 8 kvinder og 12 mandspersoner fra Rander Hospital.

Mpr nr. A121080
Dato : 18570627
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: opr. JN 75/1857 til Justitsministeriet. Bemærkninger til Budgettet for 1858/59.

 

    121-078-080

Mpr nr. A121081
Dato : 18570612
Forfatter:J Bøgild
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: opr. JN 75/1857 Forslag angaaende adskilligeUdgifter … ved Anstaltens Drift i Finansåret 1858/59 ad. Conto II: Bespisningen ad Conto VIII : Contoirhold ad. Conto IX Vedligehold af Inventarie. ad. Conto X Bygn. Vedligholdlse ad. Conto XI Renovation ad. Conto XII Veie og Hegn ad. Conto XIII Heste og Kreaturhold mv. ad. Conto XV Skatter og Afgifter.

Mpr nr. A121082
Dato : 18570710
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: opr. JN 75/1857 Svar på Bøgilds Forslag

 

    121-081-082

Mpr nr. A121083
Dato : 18570725
Forfatter:Johs. Bøgild
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: opr. JN 75/1857 Overslag over Indtægter og Udgifter … basseret på et Pastientantal af 130, for Finantsaaret 1858/59.

 

    121-083

Mpr nr. A121084
Dato : 1857
Forfatter:Bøgild mfl.
Emnegruppe: Budgetter1
Tekst: Bilag til Budgettet 1858/59 Bl.a Viktualieindkøb, Belysning , Vedligehold.

 

    121-084

Mpr nr. A121085
Dato : 1857
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Motivering for Budgettet for 1858/59.

Mpr nr. A121086
Dato : 18580127
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad JN 75/1857.

Mpr nr. A121087
Dato : 18580210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Indlagt i A121086 ad 75/1857 Svar til Justistministerie.

Mpr nr. A121088
Dato : 18580221
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Indlagt i A121086. Brev til Ingerslev om Artikel i Dagbladet d. 21 Januar svar fra Ingerslev på bagsiden.

 

    121-085-088

Mpr nr. A121089
Dato : 18580426
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad 75/1857 Anvisning af aconto beløb til driften.

Mpr nr. A121090
Dato : 18580619
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad 75/1857 Anvisning af Acontobeløb til Direktionen.

Mpr nr. A121091
Dato : 18580814
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad 75/1857 til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121092
Dato : 18581029
Forfatter:Justitsministeriet / Lenning
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad 75/1857 til Direktionen : Anvisning af 5000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121093
Dato : 18590211
Forfatter:Justitsministeriet / Simony
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: ad 75/1857 til Direktionen : Anvisning af 6000 rbd. Af bevilling på 25000 rbd.

Mpr nr. A121094
Dato : 18570821
Forfatter:Direktionen / Ingerslev
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: JN 111/1857 Om at anstalen udgør en Særegen Menighed.

 

    121-089-094

Mpr nr. A121095
Dato : 18580731
Forfatter:Direktionen og Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationen 31 Juli 1858. Over 3000000 muursteen , 2700 tdr kalk og 30 kubikfavne Kampsteen ( til Soklen). Fortegnelse over Bud ved Licitationen 2 Kladder til Conditionerne.

 

    121-095

Mpr nr. A121096
Dato : 18580929
Forfatter:Administrationen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Læg indeholdende akterne A 121097 - A121102 vedr. Licitationener.

Mpr nr. A121097
Dato : 18580929
Forfatter:Hasle Herred - H Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation over transport af tømmermaterialer. Udskrift af Auctionsprotokol i 2 eksemplarer.

 

    121-096-097

Mpr nr. A121098
Dato : 18581005
Forfatter:Hasle Herred
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation over Udgravning og Borttransport af Jord fra Byggepladsen. Udskrift af Auktionsprotokol. Conditioner.

 

    121-098

Mpr nr. A121099
Dato : 18581028
Forfatter:Direktionen og Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation over Tømmer Muur- og tagsteen og sand. Aarhus stifts-Tidende den 9 october, med annonce af Licitationen paa Aarhus Raadstue: B: 800,000 Stkr gode kalk og flintfrie haardtbrændte gule Muursteen C: 150,000 stkr røde Muursteen. D: 80.000 Stkr. Gode røde Tagsteen.E: 1000 Tønder Muurgruus at levere inden April.

 

    121-099

Mpr nr. A121100
Dato : 18581109
Forfatter:Leuning
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Gjenpart af Telegram til Justitsraad jespersen i Aarhus: Ifølge Direktionens Indstilling af 6 Januar forkastes hermed de ved Licitationen gjorte Bud paa Muursteen og Teglsteen. Bekræftet af H. Selmer Jespersen og Ingerslev.

Mpr nr. A121101
Dato : 18581129
Forfatter:Direktionen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation 29 November over Sokkelsteen. Udkast til Conditioner brev til Selmer , dateret 13 November fra C. Brendstrup.

 

    121-100-101

Mpr nr. A121102
Dato : 18581216
Forfatter:Direktionen, Aarhus Stiftstidende
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Den Skriftlige Licitationove Tømmer og Muurmaterialer. af Muursteen 8 Prøver… Wang, Dithmer, Mullerup, Warberg, Balle og Petersen, Hansen af Kragelund, Adelborg og Filtenborg. Eks. Af Aarhus Stiftstidende 27 november, med annonce om Licitationen: Liste over Buddene.

 

    121-102

Mpr nr. A121103
Dato : 18590317
Forfatter:Direktionen, Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: 3 Skrivelser vedr. Leverancen af Muursteen mv.

Mpr nr. A121104
Dato : 18560218
Forfatter:Bogholder Borch og h. Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og Grundplaner
Tekst: Div. Bilag vedr. grundkøb.

 

    121-103-104

Mpr nr. A121105
Dato : 18601204
Forfatter:Aalborg Stifts Tidende
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Annoncer vedr. Leverancer af Sengeinventarium, manufacturvarer.

Mpr nr. A121106
Dato : 18611202
Forfatter:C Steinbrunner
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Erklæring om at færdiggøre det manglende arbeide han har modtaget betaling for , med paategnet Kautionsgarenti af P. Hansen.

Mpr nr. A121107
Dato : 18610405
Forfatter:Arkitekt Meldahl
Emnegruppe: Bygniger og Inventar
Tekst: Oversigt over de Arbeider og Materialer der resterede den 24 Marts 1861.

 

    121-105-107

Mpr nr. A121108
Dato : 1856
Forfatter:direktionen , herredsfogeden mflr.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Læg mærket: Dokumenter uden videre værdie vedkommende de tilkjøbte ejendomme. Indeholder div skøder og panteoblogationer tilbage fra 1842. Hvorforde er arkiveret som uden værdi er uvist. Bør nærmere gennemgås. Indlagt bl.a. 121109.

 

    121-108

Mpr nr. A121108
Dato : 1856
Forfatter:direktionen , herredsfogeden mflr.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Læg mærket: Dokumenter uden videre værdie vedkommende de tilkjøbte ejendomme. Indeholder div skøder og panteoblogationer tilbage fra 1842. Hvorforde er arkiveret som uden værdi er uvist. Bør nærmere gennemgås. Indlagt bl.a. A121109.

    121-109