Stikordsregister

Publikationer af Harald Selmer 1840-1879

Om Harald Selmer - Harald Selmers forfatterskab - Selmers bibliotek -

Om listen

Denne publikationsliste er hovedsagelig genereret på baggrund af to tidligere oversigter – henholdsvis over publikationer af Harald Selmer, 1840-1852, samt publikationer udgået fra Jydske Asyl 1852-1902. Begge lister er oprindelig udarbejdet af bibliotekar for Hospitalets Lægebibliotek, Ellen Jensen. De blev produceret som en del af Lægebibliotekets markering af Hospitalets 125 års jubilæum i 1977. Ellen Jensen var fuldtidsansat som bibliotekar ved Lægebiblioteket på det psykiatriske hospital i Risskov i en længere årrække fra 1957.

Derudover er anvendt en oversigt over Selmers samling af videnskabelige titler, kaldet “Selmers Bibliotek”. Selmers bibliotek består i dag af ca. 400 bogtitler samt en række småskrifter. Det er alle bøger, som er indkøbt af, eller foræret til, Harald Selmer,

Harald Selmer indsamlede målrettet europæisk litteratur om psykiatri, lægevidenskab og beslægtede emner.
Litteraturen i bogsamlingen, testamenteret til Hospitalet ved hans død i 1879, udgjorde fundamentet for Selmers psykiatriske teori og praksis. Dermed har de bidraget væsentligt til den fysiske udformning af anstalten i Risskov og de principper, der lå bag ved åbningen i 1852.

En skatkiste af værker

Selmers Bibliotek er en skatkiste af værker, som i deres indre sammenhæng giver en mængde indfaldsvinkler til datidens store debat om at skabe en ny og mere human indretning af sindssygevæsenet og dets institutioner. Den sætter naturligvis også nutidens psykiatridebat i perspektiv.

Harald Selmers publikationer:

1840

Et Tilfælde af organisk Feil i Hjernen.
(Meddelt af Cand. H. Selmer paa St. Hans Hospital.).
Ugeskrift for Læger 3, 113-132(1840).

1841

Om Psychiatriens Tilstand i Danmark med særligt Hensyn til St. Hans Hospital paa Bidstrupgaard.
Kjøbenhavn: Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag 1841; 86 s.

Bemærkninger om Anmeldelsen af: H. Selmer om Psychiatriens Tilstand etc.
Ugeskrift for Læger 5, 171-173 (1841)

Antikritik mod Hr. Drachmanns Anmeldelse af Brochuren om Psychiatriens Tilstand i Danmark.
Ugeskrift for Læger 5, 209-225 (1841).

Replik til Hr. Drachmann.
Ugeskrift for Læger 5., 382(1841).

Svar paa Hr. Blichers Bemærkninger i Kjøbenhavnsposten Nr. 243, over Brochuren om Psychiatriens Tilstand i Danmark.
Kjøbenhavnsposten 15, 1026-1028(1841)

1842

Om Sindssygdommene og andre sygelige Sjelstilstande ved J. C. Prichard.
Oversat og med enkelte Anmærkninger og Tillæg, tildeels efter andre Forfattere, forsynet af H. Selmer.
Kjøbenhavn: Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag I842; 526 s.

1843

Om Rhachitis.
(Efter J. Hwasser: Smärre skrifter af medicinskt innehål. 1ste delan. Upsala 1839. Ved Cand. H. Selmer)
Ugeskrift for Læger l.R bd 9, 113-144 (1843).

Om Daarevæsenets Indretning i Danmark, af Dr. J.R. Hübertz.
Kbhvn. 1843. U. F. Høst.
Ugeskrift for Læger 1.R.Bd.9, 371-384(1843).

Om Daarevæsenet med Hensyn til Dr. Hübertz's Forslag.
Dansk Folkeblad 9, 232-238 (1843/1844).

1844

Daarevæsenet i de jydske Stænder.
Ugeskrift for Læger 2. R.Bd. 1, 257-268 (1844).

Om nogle gængse Vildfarelser og Fordomme betræffende de Afsindige.
Dansk Folkeblad 10, nr . 40, l65-l68, nr. 41, 165-168 (1844/1845) (Tidsskriftet har fejlpaginering)

1845

Øjendiætetik.
Til Efterlevelse for sunde, svage og syge Øjne. Med særeget Hensyn til Valget og den rigtige Brug af Briller.
Efter Dr. Bührlen's tydske Original. Aalborg: den Rée'ske Boghandling l845;116 s.

En monströs Overextremitet.
Ugeskrift for Læger 2. R. Bd. 2, 281-288(1845).

Til “Ugeskriftets” Læsere.
Ugeskrift for Læger 2.R. Bd. 3, 478-479 (1845).

Den danske lægevidenskabelige Journalistik.
Almindelig dansk og norsk Literatur- og Boghandels-Tidende 1845: nr. 1, 4, nr. 2, 3-4, nr. 3, 3, nr. 4, 3-4 & nr. 5, 3.

1846

Almindelige Grundsætninger for Daarevæsnets Indretning. Som fast Resultat af Videnskab og Erfaring fremstillet for det større Publicum.
Et af Philiatrien kronet Priisskrift, udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug.
Kjøbenhavn: F. H. Eibe l846; 135 s.

Den retslige Psychologi. Systematisk fremstilt for Læger og Jurister af J. B. Friedreich.
Efter Originalens andet Oplag ved H. Selmer.
Aalborg: Den Rée’ske Boghandels Forlag 1846; 377 s.

Den bidstrupgaardske Daareanstalt.
Ugeskrift for Læger 2. R. Bd. 4, 375-378 (1846).

Den bidstrupgaardske Daareanstalt.
Ugeskrift for Læger 2. R. Bd. 5, 268-270 (1846).

1847

Om den lægevidenskabelige Journalistik. Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 1, 1-32 (1847).

Om Anmeldelsen af “Alm. Grundsætn. for Daarevæsenets Indretning”
Bibliotek for Læger 3.R. Bd.1, 186-190 (1847)

Daaresagen i Viborg.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 1, 214-234 (1847)

Om Provindslægernernes kollegiale Forhold samt Ideer til en Medicinal reform.
Brevvexling mellem to praktiserende Læger i Jylland.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 1, 391-420 (1847)

Daaretællingen.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd.1, 430-433 (1847)

Ætherindaandingen. Bibliotek for Læger 3.R. Bd.1, 442-472 (1847)

Om Valget af den jydske Daareanstalts Beliggenhed.
Bibliotek for Læger 3.R. Bd. 2, 204-216 (1847)

Jessen: Om de mod de Afsindige herskende Fordomme.
Foredrag i de tydske Naturforskeres Møde i Kiel i 1846
Bibliotek for Læger 3.R.Bd.2, 395-412(1847).

Om den jydske Daareanstalts Beliggenhed.
Bibliotek for Læger 3.R. Bd.2, 395-412 (1847).

1848

Isaak Nathansen. En psycho-pathologisk Skizze.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 3, 270-393 (1848).

Bidrag til det danske Medicinalvæsens Reform,
af Dr. Frederik Bremer, Kjøbenhavn 1848.
Forlagt af C. A. Reitzel. Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 3, 418-433 (1848)

Daareanstalternes Bygningsforhold i Tydskland og England.
Bibliotek for Læger 3.R. Bd. 4, 35-115 (1848).

Den Bidstrupgaardske Reform. I.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 4 439-472 (1848).

1849

Om den forventede Cholera-Epidemi.
Kjøbenhavn: Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag 1849; 15s.

Den Bidstrupgaardske Reform. II.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 5, 194-207(1849).

Tilregnelighedsspørgsmaalet i det kongelige Sundhedskollegium.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd.6 26-69(1849).

Om. Antagonismen mellem Phthisis og Koldfeber.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 6, 108-129 (1849).

Sundhedskollegiet og Cholera.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 6, 216-231 (1849).

Svar til Overlæge Aug. Thornam “Til Redactionen af “Bibliotek for Læger”.
Ugeskrift for Læger 2. R. Bd. 11, 133-136 (1849).

1850

Lovgivningens og Sundhedspolitiets Forhold til Prostitutionen i Kjøbenhavn .
(Oplæst i det kongelige medicinske Selskab den 13de Decbr. 1849).
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 7, 161-201 (1850).

Om Lægeposten ved den fynske Daareanstalt.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 7, 202-210, 449-468(1850).

I Anledning af Hr. Aarestrups aftvungne Ord.
Bibliotek for Læger 2. R. Bd. 13, 46-48 (1850).

Den kunstige Anæsthesi.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 8, 276-384 (1850)

1851

Om politiske Bevægelsers Indflydelse paa Sindssygdomme.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 9, 1-33 (1851).

Den Bidstrupgaardske Reform. III.
Bibliotek for Læger 3. R. BD. 9, 348-454 (1851).

Om Idiotisme og Idiotasyler.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 10, 26-58 (1851).

Den interimistiske Daareanstalt paa Møen.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 10, 422-429 (1851).

Geschichtliches über das Irrenwesen in Dänemark.
Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin 8, 220-235 (1851).

1852

Kasuistik Hydrocephalus congenitus. Det kgl. medicinske Selskabs Forhandlinger i Vinteren 1851-52. III.
Det 11te ordentlige Møde, 1ste April 1852.
Bibliotek for Læger 3. R. Bd. 11 359-361 (1852).

Den Jydske Daareanstalt.
Bibliothek for Læger. 3. R. Bd. 11, 381-463 (1852)

Den jydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge.
Kjøbenhavn: Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag 1852; 30 s.

1855

Beretning om Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus
(Artiklen består hovedsageligt af H. Selmers årsberetning, 1854-55. Den er oprindelig bragt i Departementstidende).
Ugeskrift for Læger, 2. R. Bd. 23, 1855.

1860

Hvorfra skulle Lægerne til vore Sindssygeanstalter komme?
Ugeskrift for Læger 2. R. Bd. 33, 49-58 (1860)

1862

Bidrag til Diskussionen om Underviisning i Læren om Sindssygdommene.
Ugeskrift for Læger, “. R. Bd. 37, 401-413 (1862)

1863

I Anledning af Dr. Mouriers Bemærkninger om vore Sindssygeanstalter.
Ugeskrift for Læger, “. R. Bd. 38, 185-195 (1863)

1866

Om Ægteskabsskilsmisse i Tilfælde af Sindssygdom.
Kjøbenhavn: Otto Schwartz's Forlag 1866; 64 s.

1872

Om Overlæge Salomons og Prof. Steenbergs Forslag til en ny Inddeling af Sindssygdommene.
Ugeskrift for Læger 3 R. Bd. 14, 205-222 (1872).

1873

Om Sindssygdommenes Inddeling (I Anledning af Prof. Steenbergs Antikritik).
Ugeskrift for Læger 3. R. Bd. 15, 331-339 (1873).

1879

Statistiske Meddelelser og Undersøgelser fra Sindssyge-anstalten ved Aarhus i dens første 25 Aar (1852-1877).
Kjøbenhavn: C. A. Reitzel; 217 s.