Til index af plancheserien fra Museet Psykiatrisk Hospital

Individuel samtaleterapi, baseret på freudiansk psykoanalyse

Den klassiske og mest anvendte psykoterapi er baseret på Freuds psykoanalytiske teorier. Patienten ligger ofte på en briks, mens den behandlende psykiater taler med den syge om dennes tilstand og baggrund. Ud fra disse samtaler foretages selve analysen. Undervejs arbejdes der med det ubevidste personlige tankemønster, som ligger bag ved patientens handlinger og forestillingsverden. Målet er at skabe forståelse for, hvorfor den aktuelle tilstand er, som den er - og efterfølgende udrede trådene til fortiden og komme videre på et nyt erkendelsesmæssigt grundlag.

Individuel samtaleterapi, baseret på jungiansk psykoanalyse

Freuds elev. C. G. Jung byggede videre på Freuds teoretiske grundlag og skabte sin egen form for psykoanalyse. Den er tæt knyttet til begrebet arketyper, dvs. nogle fællesmenneskelige grundtyper, som hænger sammen med det kollektivt ubevidste. Disse arketyper, som f.eks. kan være visdomspersoner, eventyrfigurer og trolddomsvæsener, kan typisk optræde i patientens drømme. Tera-pien bygger derfor i væsentlig grad på at finde ind til drømmenes betydning og bruge arketyperne i det videre behandlingsforløb.

Gruppeterapi

Idégrundlaget svarer til, hvad der bruges i individuel terapi. Men ved at etablere en gruppe på f.eks. 6-8 personer forstærkes den såkalde psykodynamiske effekt, der dels fremkommer ved de enkelte deltageres individuelle historie, dels gennem de fællestræk, som findes i gruppen. For at opnå de bedst mulige resultater af gruppeterapi er der ofte to behandlere til stede, som står til rådighed for gruppen. Og i modsætning til de mere hyppige møder mellem patient og behandler i den individuelle psykoterapi praktiseres gruppeterapien som regel en enkelt gang om ugen.

Adfærdsterapi

Denne form for psykoterapi beskæftiger sig, som navnet siger, med den konkrete adfærd hos patienten. Når denne adfærd er destruktiv og giver psykiske problemer, kan det skyldes en fejltolkning af faktiske begivenheder. For eksempel kan en angst skyldes helt urealistiske forestillinger om situationer, som i virkeligheden er helt ufarlige. Terapien går ud på at få bearbejdet de negative følelser, som giver sig udslag i den selvødelæggende adfærd. Det kan ske gennem praktiske øvelser, som lærer patienten nye positive handlingsmønstre.

  

Kognitiv terapi

Ordet kognitiv kommer fra latin og betyder er-kendelsesmæssig. Den kognitive terapi, der i de senere år har vundet stigende indpas, bygger på at få stimuleret patientens erkendelsesmæssige indsigt i sin nuværende situation. Gennem forskellige terapeutiske metoder lærer patienten at ændre sit tanke- og adfærdsmønster i en positiv retning, men stadig ud fra en realistisk vurdering af, hvad der er praktisk muligt. Det hører med til terapien at skabe en større følelse af selvværd ud fra individuelle muligheder, som tidligere var skjult.