A020   1870

Mpr nr. A020001
Dato : 1870 1216
Forfatter:Levy, A, cand. med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Meddelelse fra Frederiks Hospital om, at cand. med et chir A. Levy er indstillet til kandidatposten, fra næstkommende 1. januar.

Mpr nr. A020002
Dato : 1870 1111
Forfatter:Schibye, bagermester
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bagermester Schibye forslår, at anstalten skal skrive langtidskontrakt med ham, fordi han har en æltemaskine til brød. Direktionen ønsker ikke sådan en ordning.

Mpr nr. A020003
Dato : 1870 1127
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Statistik over brødpriser fra 1868-70 fra Asylet, Århus Fattigvæsen og Århus Arrest.

020-001 til 003

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020004
Dato : 1870 0909
Forfatter:Krohn, læge Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Stiftsamtet har udbedt sig en udtalelse om læge Krohn fra physicatet, da vedkommende vil nedsætte sig som privatpraktiserende læge. Da phsicatet intet kender til ham, udbeder man sig en udtalelse fra Asylet, hvor han har været ansat som kandidat i 1869. Selmer anbefaler ham men kan intet sige om hans evner som øjenlæge

Mpr nr. A020005
Dato : 1870 0913
Forfatter:Brsdersen, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Fra Frederiks hospital meddeles det, at cand. med et chir. J. Brodersen er udpeget til kandidat ved asylet.

Mpr nr. A020006
Dato : 1870 0905
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forespørgsel fra fattigvæsnet i Horsens om navne og alder på patienter, der er indlagt på fattighusets regning. Svar med navne og alder på 6 patienter.

020-004 til 006

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020007
Dato : 1870 0513
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Anstalten har solgt et par ældre, lamme heste for 180 rdl og købt et par nye for 562, ministeriet bliver derfor anmodet om at differencen kan blive dækket af avisindtægterne, hvilket ministeriet godkender.

Mpr nr. A020008
Dato : 1870 0915
Forfatter:Ingerslev Willemoes Bang Lunn, herredsfoed
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: 2 sager vedr. direktionsmedlemmers død. Fra 1864 da Ingerslev dør og bliver erstattet af Willemoes, og fra 1870 da Bang dør. Denne bliver erstattet af herredsfoged Lunn.

020-007 og 008

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020009
Dato : 1870 0799
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Meddelelse til lægerne fra sundhedskollegiet gennem physicaterne, om at koppeepidemien i Randers har fået så stor udstrækning, fordi der ikke er blevet ordentligt desinficeret. Desuden anmoder sundhedskollegiet om, at lægerne vil hjælpe til med at udrydde fordomme mod vaccination

Mpr nr. A020010
Dato : 1870 0708
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Selmer beder om tilladelse til i en periode af 14 dage at deltage i det nordiske lægemøde i Göteborg, hvilket ministeriet tillader ham

Mpr nr. A020011
Dato : 1870 0704
Forfatter:Benzon, Alfred
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Bestilling af medicin, 500 g chloralhydrat, hos Alfred Benzon, København.

020-009 til 011

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020012
Dato : 1870 0627
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Beretning for den Nørrejyske sindssygeanstalt 1869/70. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1869 til 31. marts 1870. Revisionsbilag

020-012-1
020-012-2
020-012-3
020-012-4

 
     

Mpr nr. A020013
Dato : 1870 0614
Forfatter:Randbøll, J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Meddelelse fra Frederiks hospital, at man har indstillet J Randbøll til kandidat.

Mpr nr. A020014
Dato : 1870
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, beregnet efter et patienttal på 400

020-013 og 014
020-014-2

 
     

Mpr nr. A020015
Dato : 1870 0601
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Selmer har ansøgt om en rejse til København på 8 til 14 dage, hvilket bevilliges.

Mpr nr. A020016
Dato : 1870 0316
Forfatter:Tryde, dr med Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Materialeindsamling til en videnskabelig undersøgelse af straffearbejdets indflydelse på fangernes mentale tilstand foretaget af dr. med. Tryde. Fra justitsministeriet. Selmer svarer at der er ni straffefanger i hospitalets arkiver 799 1007 1147 1164 1209 1234 1352 1504

Mpr nr. A020017
Dato : 1870 0330
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikringen mod sprængning er løbet ud, og der ansøges om ny forsikring:
For bygningen.. ...26610 Rdl For inventaret... ...17977 Rdl

020-015 til 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020018
Dato : 1870 0322
Forfatter:Storch, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Fra Frederiks hospital meddeles det at cand. med. et chir. Storch er udpeget til kandidat på anstalten. S. beder sig undskyldt for et par dage, da han skal følge sin sindssyge broder på hospitalet.

Mpr nr. A020019
Dato : 1870 0313
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Cirkulære fra det kongelige sundhedskollegium. Spørgsmål fra et udvalg under justitsministeriet, der beskæftiger sig med udbredelsen af syfilis, Man vil vide, om syge børn har smittet plejemødre eller andre i deres hjem

Mpr nr. A020020
Dato : 1870 0310
Forfatter:Lund Halby, Chr, Skomagermester
Emnegruppe: Ansættelser

020-018 til 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A020021
Dato : 1870 0310
Forfatter:Thrane, L, København
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Bestyrelsen bedes om conditionerne for levering af 200 favne bøgebrænde, og desuden ønsker man at vide hvor licitationen foregår. L. Thrane, Gl. Strand 5, København.

Mpr nr. A020022
Dato : 1870 0218
Forfatter:Schønberg, Vilhelm, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhenværende skriver i generalpostdirektoratet Vilhelm Schønberg nu overopsynsmand ved anstalten skylder finansministeriet 8 Rdl 32 sk af et gageforskud som bedes indeholdt i vedkommendes løn

Mpr nr. A020023
Dato : 1870 0226
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt i 1869.

020-021 til 023

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A020024
Dato : 1869 1016
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Cirkulære fra indenrigsministeriet vedrørende folke tælling i 1870, vedlagt 2 folketællingslister fra hospitalet. Navne på alle ansatte og patienter.

020-024

 
     

Mpr nr. A020025
Dato : 1869 1231
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Spørgsmål vedr. en patients overførsel fra en anstalt til en anden fra Frederiksberg Fattigvæsen.

Mpr nr. A020026
Dato : 1870 0107
Forfatter:Meyer, Møller
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Skrivelse fra medicinalfirmaet Møller & Meyer, der meddeler at prisen på chloralhydrat er 12 rdl pr pund. Dertil en anden skrivelse, der meddeler at prisen er nedsat til 7rdl 3sk pr pund. Medicin

020-025 og 026