Kasse 22 - 1872

Mpr nr. A022002
Dato : 18720299
Forfatter:Møller, Søren
Emnegruppe: Fødeleverance.
Tekst: Undertegnede der i de tre forløbne år har været overdraget til udsalg fedtet fra sindssygeanstalten, anmoder hermed den meget ærede direktion at samme atter måtte blive mig overdraget fra april 1872 til april 1873, men grundet på den tiltagende omsætning af svinefedt og dettes dalen i pris, ser jeg mig ikke i stand til at betale højere pris end 20 sk pr pund for hele året. Søren Møller

Mpr nr. A022004
Dato : 18720311
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1871.

Mpr nr. A022005
Dato : 18720323
Forfatter:Bloch, O, cand med et chir kandidat Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Jeg tillader mig herved at meddele til behagelig efterretning, at cand. med et chir O. Bloch er valgt til fra den 1. april at fungere som kandidat ved anstalten.

MPR 001 og 003 MANGLER

 

 

 

001 til 005

Mpr nr. A022006
Dato : 1872 0214
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: I anledning af at der i den senere tid i Århus og Randers amter er forekommet en del tilfælde af barselfeber, som i det mindste til dels er blevet udbredt ved de vedkommende jordemødre .... at anmode Dem om at anmelde ethvert nyt i Deres praksis forekommende tilfælde af barselsfeber for distriktslægen

Mpr nr. A022007
Dato : 18720408
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Branddirektoratet meddeler, at der ikke mere kan forsikres mod dampkedlers sprængning. Forsikringen bliver* nedsat til 16777 mark? Bygningen bliver sat til 26610 mark?

Mpr nr. A022008
Dato : 18720326
Forfatter:Petersen, Hans Peter
Emnegruppe: Personlige patientforhold Tekst: Fra Skanderborg Købstad og Hjelmslev-Gern Herreder forespørges om en vis Hans Peter Petersen har været indlagt på anstalten. Man svarer benægtende.

 

 

 

006 til 008

 

 

 

Mpr nr. A022009
Dato : 18720428
Forfatter:Christensen A P, vægter og postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: A P Christensen, der er anstaltens vægter og postbud klager over, at han ikke har tilstrækkelig hviletid og ser sig derfor nødsaget til at opsige sin stilling. Men han vil gerne beholde stillingen som postbud for en betaling af 12 Rdl pr måned

Mpr nr. A022010
Dato : 18720528
Forfatter:Lausten, Jens Peter, funktionær Selmer
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: På dertil given anledning fra det andet artilleriregiment, ved hvilket der i anledning af et pengetyveri er indledet undersøgelse mod Jens Peter Lausten, der fra 1. juni 1868 til 2, april 1869 har tjent som opsynskarl ved sindssygeanstalten ved Århus, skulle jeg tjenstlig bede mig meddelt oplysning om nævnte J P Laustens forhold under denne hans tjeneste og navnlig om, hvorvidt mindre heldige forhold har foranlediget, at han forlod anstaltens tjeneste. Selmer svarer at han er blevet afskediget fordi han har slået en patient.

Mpr nr. A022011
Dato : 18720914
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: I anledning af den ved direktionens behagelige skrivelse af 28. juni d å hertil indsendte beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871/72 undlader man ikke tjenstligt at meddele, at ministeriet ikke finder noget at erindre imod at den økonomiske del af beretningen fremtidig aflægges i samme omfang som tidligere. justitsministeriet.

   

009 til 011

 

 

 

Mpr nr. A022012
Dato : 18730501
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Antegnelser til regnskabet for 1871/72

Mpr nr. A022013
Dato : 18730630
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hoslagt undlader sig ikke tjenstligst at fremsende den udfærdigede kviance for det i året 1871/72 aflagte regnskab over sindssygeanstalten ved Århus, idet jeg tillige lader følge genpart af decision til antegnelserne til samme regnskab. revisionsdepartement

   

012 og 013

 

 

 

Mpr nr. A022014
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871-72. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1871 til 31. marts 1872.

A022014-1

A022014-2

A022014-3

A022014-4

 

Mpr nr. A022015
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74 budget.

   

015

Mpr nr. A022016
Dato : 18720828
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Ved behagelig skrivelse af 5. d.m. har direktionen hertil indsendt det med bilag hoslagt tilbagefølgende overslag over indtægter og udgifter ved Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1873-74. Da ministeriet ikke har fundet noget at bemærke ved overslaget, skulle man tjenstligt anmode direktionen om behageligen snarest muligt at tilbagesende samme tilligemed de tilhørende bilag i tvende eksemplarer. Justitsministeriet. Vedlagt: Original af "Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.

   

016