Kasse 23- 1873

Mpr nr. A023001
Dato : 1973
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsarbejder. Overslag over bygningsarbejder og reparationer for 1874-75.

   

023 001

Mpr nr. A023002
Dato : 18739999
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Beklædning. Opstilling af manglende beklædningsgenstande. Enkelte papirer vedr. budgettet.

    023-002

Mpr nr. A023003
Dato : 18739999
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Seddel med menuen for forskellige helligdage. Oversigt for alle klasser.

    023-003

Mpr nr. A023004
Dato : 18740526
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Udbetalingsanvisninger fra justitsministeriet. Lønninger brev fra justitsministeriet, hvori der meddeles lønforhøjelse til følgende: ældste opsynsmand 310 rdl, yngste do 270 rdl, ældste opsynskone 250 rdl, yngste do 200 rdl, gartneren 450 rdl, snedkeren 350 rdl, mureren 350 rdl. Liste fra Selmers hånd over de forskellige lønningers stigning.

    023-004

Mpr nr. A023005
Dato : 18739999
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt efter et patienttal på 400 for finansåret1874-75. Budget.

    023-005

Mpr nr. A023006
Dato : 18739999
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal på 400 for finansåret 1874-75. Renskrevet budget

    023-006

Mpr nr. A023007
Dato : 18730804
Forfatter:Linde
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Da man endnu ikke har modtaget forslag til budget for den Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1874-75 skulle man tjenstligt bringe denne sag i direktionens erindring. Linde.

Mpr nr. A023008
Dato : 18731227
Forfatter:Hempel, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Jeg undlader ikke hermed at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger cand. med et chir Hempel valgt til fra 1'ste januar at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. lægeansættelse.

   

023-007-008

Mpr nr. A023009
Dato : 18740121
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Selmer skriver til ministeriet, at der er overbelægning på anstalten og anmoder om, at man får lov til at hæve taksten på 3. klasse for at kommunerne ikke skal have det billigere ved at sende patienterne til anstalten end ved at have den i hjemmet. Ministeriet svarer, at man ikke vil indlade sig på en forhøjelse på nuværende tidspunkt, da man overvejer, hvordan der kan skaffes mere plads til uhelbredelige sindssyge.

   

023-009

Mpr nr. A023010
Dato : 18730823
Forfatter:Poulsen, I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Efter modtagen underretning fra hospitalets overlæger er cand. med et chir I Poulsen valgt til fra 1. september næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved Århus sindssygehospital.

Mpr nr. A023011
Dato : 18730630
Forfatter:Selmer statistiske bureau, Det
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Statistisk undersøgelse. Til brug ved en undersøgelse over adskillige sindssyge ... i Jylland vedrørende forhold er det mig magtpåliggende at kende resultatet af den tælling af de sindssyge, der fandt sted ved folketællingen 1870, som i det statistiske tabel.... er meddelt i almindelighed som ikke gør den brugbar for mine formål. Jeg er derfor så fri at henvende mig til bureauet med anmodning om godhedsfuldt at ville meddele mig oplysning om de jyske sindssyge og idioters antal, såvel efter køn... hjemsted i de enkelte købstæder og på landet, amter ......Selmer til det statistiske bureau.

Mpr nr. A023012
Dato : 18730630
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende her ved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse til København for et tidsrum af 14 dage fra den 3. næste måned at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A023013
Dato : 18730530
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab 1872-73. Hermed til behagelig gennemsyn regnskabet for 1872-73 forinden det renskrives med ... Bilag som ikke er regninger. Fremdeles en koncept til direktionens beretning til ministeriet. Mine herrer vil erindre at det i fjor blev bestemt, at den sædvanlige halvt medicinske statistik herefter skulle bortfalde og beretningen kun være af økonomisk indhold... den økonomiske beretning i form af et regnskabsark med bemærkninger... Selmer

   

023-010-013

Mpr nr. Mpr nr. A023014
Dato : 18740629
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab, Beretning. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1872 til 31. marts 1873. Beretning uden de sædvanlige oplysninger og statiske meddelelser om patienterne.

 

023-014-1
023-014-2 Hovedregnskab
023-014-3 Delregnskab viktualier
023-014-4  Delregnskaber

 

Mpr nr. A023015
Dato : 18740113
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ministeriet fremsender en kopi af statsrevisorens bemærkninger til regnskabet for 1872-73, og anmoder om direktionens kommentarer til disse. Desuden beder ministeriet sig tilsendt en kopi af det gældende spisereglement. Vedlagt skrivelser vedrørende antallet af kostdage og udgifter til kost

   

023-015

Mpr nr. A023017
Dato : 18730911
Forfatter:Hermansen, Marius, murer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skelstrid. Murer Marius Hermansen, Vejlby Krat har klaget over Anstaltens havedige (c f 173/1871) Hermansen påstår, at vejen ligger på hans grund, men en landvæsenskommission kommer til den slutning, at vejen ikke ligger på hans grund, hvorfor han heller ikke er den rette vedkommende til at klage over anstaltens havedige.

    023-017

Mpr nr. A023018
Dato : 18730614
Forfatter:Nielsen, Peder Christian, gartner Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartner. Ansøgninger til gartnerstilling, der besættes med Peder Christian Nielsen, Horsens, fra 1. nov 1873. Vedlagt en skrivelse fra 1 nov 1928 med lykønskninger på 5o års jubilæumsdagen underskrevet Pontoppidan, Quistgård og Vestergård. Erholder sin afsked 1 nov 1921 og bliver indstillet til dannebrogsmændenes hæderstegn.

    023-018

Mpr nr. A023019
Dato : 18730426
Forfatter:Holm, R, reservelæge Selmer
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Genansættelse. Idet min 6 årige ansættelse som reservelæge ved den Nørrejyske sindssygeanstalt udløber den 30.juni førstkommende og det er mit ønske, hvis forholdene ville tillade det, fremsendes af vedblive af beskæftige sig med den særlige gren af lægevidenskaber, jeg i disse år har været knyttet til. Tillader jeg mig ærbødigst at ansøge den høje direktion om forlængelse af min ansættelse. R. Holm Selmer svarer på direktionens vegne, at Holm bliver genansat for en periode på 6 år.

Mpr nr. A023020
Dato : 18730524
Forfatter:Selmer, overlæge Ramsing, fæstemand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fæste af opsyn. Ifølge Deres brev til professor Selmer af 19. ds fremsendes hermed...Deres tilgodehavende for anstalten for at fæste 3 opsynsbetjente og de 2 kvindelige betjente. Til fæstemand Ramsing, Randers.

Mpr nr. A023021
Dato : 18730519
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fæste af opsyn. Breve fra forskellige, der forsøger at finde egnede opsyn til anstalten, men det er vanskeligt.

    023-019-021

Mpr nr. A023022
Dato : 18730226
Forfatter:Liisberg, H Pedersen, Blåkjær Jens
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Mageskifte med H Liisberg. Vedkommende har købt en parcel tidligere tilhørende gårdmand Jens Pedersen i Vejlby. Denne grund grænser op til anstaltens grund ved to sider, men anstalten har en grund, der ligger ned mod havet. Denne grund vil L mageskifte med en parcel af nordenden af sin grund.

Mpr nr. A023023
Dato : 18730110
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Skematisk sygeliste for 1872

Mpr nr. A023024
Dato : 18730104
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Det meddeles fra Frederiks Hospital at man ikke mere er i stand til at forsyne anstalten med 2 kandidater, derimod vil man gerne udpege de yngste kandidater for fire måneders perioder til tjeneste her.

    023-022-024

Mpr nr. A023023
Dato : 18730110
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Skematisk sygeliste for 1872

    023-023