Kasse 024 1873

Mpr nr. A024002
Dato : 18750419
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelser. Ministeriel approbation af priser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård for patienter af 3. klasse, for mandfolk 38,50 kr. for kvindfolk 40,50 kr. Konditioner for leverance af ligkister, skrivelser fra snedkeren om ligkistelevering

   

024 002

Mpr nr. A024 004 -1
Dato : 1874 1021
Forfatter:Broge, Hans Liisbjerg Scmidtken, V, borgmester
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Der eksproprieres af strandmarken til anlæg af jernbanen Århus Ryomgård, der tilkendes sindssygeanstalten 1785 kr. og 48 ø i erstatning. Desuden skal der efter overenskomsten opsættes et hegn på jernbanens regning, som V. Schmidtken (borgmester), Hans Broge og Liisbjerg. Tilladelsen fra justitsministeriet til, at man anvender ekspropriationsgodtgørelsen til et drivhus til at fremstille blomster til hospitalet.

   

024-004

Mpr nr. A024005
Dato : 18749999
Forfatter:Bøggild, T, forvalter almindelige Brandassurance Compani, Det
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Hr. forvalter T. Bøggild Ifølge Deres indstilling til det almindelige Brandassurance Compani tillader jeg mig herved at meddele Dem at direktionen har resolveret, at være villig til at tegne enten 75000 Rdl på de 3 de hovedbygninger tilsammen, eller , for så vidt bestyrelsen for anstalten skulde være villig til at opgive specielle beløb på de enkelte bygninger, da 55000 Rdl på den store hovedbygning og 15000 Rdl på hver af de tvende mindre. forsikring.

Mpr nr. A024006
Dato : 18741007
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Tjenesterejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende herved meddeles Dem tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 8. denne måned at regne, det meddelelse Demherved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A024007
Dato : 18740827
Forfatter:Djørup, G H I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Efter modtagen meddelelse fra hospitalets overlæger er kandidat cand. med et chir G. H. I. Djørup valgttil at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. september at regne

Mpr nr. A024008
Dato : 18740717
Forfatter:Professoren
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikringsvurdering af bygninger. Efter at bygningsmaterialer og bygningsarbejder i de senere år er stegne betydeligt i pris, vil en bygning i reglen koste 20 a' 25% mere at opføre end for 12 år siden, af de til sindssygeanstalten* hørende bygninger som dengang ere vurderede til 400 000 Rdl vil herefter nu koste ca. 80 000 Rdl mere at opføre end på den tid. Jeg skal derfor tillade mig at henstille til hr. professorens behagelige overvejelse, om der ikke måtte være anledning til, at lade disse bygninger omassurere.

    024-005-008

Mpr nr. A024010
Dato : 18740715
Forfatter:Gædeken Selmer Ingerslev, godsejer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Oprettelse af anstalt for uhelbredeligt sindssyge i Viborg. På grund af overbelægningen dels på Vordingborgsasyletmen i særdeleshed på det jyske asyl, har sandsynligvis Richard fra justitsministeriet foreslået at omdanne straffeanstalten i Viborg til depotanstalt for uhelbredeligt sindssyge. Den nærmere planlægning varetages af professor Gædeken, der harværet reservelæge på jyske asyl. Planerne fremsendes til kommentar hos Selmer fra sundhedskollegiet. Selmers svar er et brev på flere sider, som jeg desværre ikke kan læse. Breve fra godsejer Ingerslev vedrørende forhandlinger i folketinget.

    024-010

Mpr nr. A024012
Dato : 18740423
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Jeg er herved så fri at udbede mig. at det sidstudkomne tillæg til medicinaltaksten (formentilg af 1. juli 1873) må blive sindssygeanstalten tilsendt. Selmer.

Mpr nr. A024013
Dato : 18740425
Forfatter:Stibolt, E V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. At cand. med et chir E. V. Stibolt er valgt til fra 1. maj førstkommende at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, undlader jeg ikke herved at meddele herr professoren til behagelig efterretning.

Mpr nr. A024014
Dato : 18740430
Forfatter:Nielsen, Lise, datter Nielsen, Peder Jensen, gårdmand Christensen, Niels, gårdmand
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: omflakkende pige. En ung pige 22 år er fundet forkommen ved bækken nord for anstalten, og er indbragt hertil men hun er efter undersøgelse ikke sindssyg. Hun hedder Lise Nielsen og er datter af gårdmand Niels Christensen i Elsted. Hun er blevet dårligt behandlet i sin plads hos gårdmand Peder Jensen Nielsen i Spørring, hvorefter hun har sagt op og er gået hjem til sin fader. Han var imidlertid ikke hjemme og stedmoderen ville ikke optage hende. Derefter har hun flakketom en dag og en nat indtil hun blev fundet. Brevet er en følgeskrivelse til hospitalet i Århus.

    024-012-014

Mpr nr. A024018
Dato : 18740331
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1873-74. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret 1. april 1873 til 31. marts 1874.

    024-018

Mpr nr. A024019
Dato : 18740317
Forfatter:Esmann
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I anledning af Deres brev af dd har jeg herved at meddele underretning om at den, ifølge police af 18april 1872, for anstalten tegnede forsikring mod sprængning er gældende indtil videre. Esmann.

Mpr nr. A024020
Dato : 18740127
Forfatter:Selmer Weis, dr
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Sygeliste. Hoslagt tilstilles physicatet den befalede sygeliste fra sindssygeanstalten for året 1873, idet jeg tilføjer, at der for øvrigt intet er at bemærke om sanitære forhold her på stedet.

    024-019-020