Kasse 026 1876

Mpr nr. A026001
Dato : 18761202
Forfatter:Johnsen Selmer Ingerslev, afdød justitsråd Lunn
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Siden 1857 har Johnsen i Århus revideret maderekvisitionerne og endvidere de af anstaltens forvalter og kasserer og bogholder aflagte månedlige viktualieregnskaber til et årligt honorar af 100 rdl = 200 kr. Under udvidelsen for 10 år siden blev også revisionen forøget og afdøde justitsråd Ingerslev har givet J håb om, at honoraret blev forhøjet. Nu ønsker Johnsen honoraret forhøjet. I et brev, der ikke er blevet afsendt siger Lunn, at forhøjelsen bliver til 250 kr., men i Selmers brevkopi, kan jeg ikke se noget eksakt beløb men kun, at sagen bliver sat på budgetforslaget.

 

   

026 001

Mpr nr. A026002
Dato : 18761025
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Selmer
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser og forhold vedr. personale. Maskinmester H. Stabel føler sig generet af den stadige skrifter kæderkarl, idet han deler værelse med dem om natten, han sørger derfor tilladelse til at få eneværelse eller om at måtte sove hjemme, da han kun bor 300 alen fra hospitalet. Selmer svarer så vidt jeg kan se, at man gerne vil finde andet værelse men han må ikke sove hjemme.

 

   

026 002

 

Mpr nr. A026003
Dato : 18761109
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Forespørgsel fra sundhedskollegiet, Kollegiet har modtaget et "Forslag til regulativ for sindssygeanstalten i Viborg" og anmoder Selmer om en udtalelse. Han skriver en lang indstilling, som jeg kun delvis kan læse, men det fremgår bl.a. at ingen må indlægges i Viborg med mindre en overlæge fra de andre anstalter har afgivet erklæring om uhelbredelig sindssyge, ej heller må patienter indlægges, hvis der er håb om helbredelse.

 

   

026 003

 

Mpr nr. A026004
Dato : 18751012
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Brev fra redaktionen af statshåndbogen hvori man anmoder om rettelser til 1877 udgaven.

Mpr nr. A026005
Dato : 18761026
Forfatter:Møller, cand med et chir kandidat Selmer
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Det meddeles fra kgl Frederiks Hospital, at cand. med. et chir. Møller er udnævnt til kandidat. Der foreligger tre breve fra ham. I det første anmoder han om 6 måneders forlængelse af sin kandidatstilling. I det andet er han i København og anmoder om tre dages yderligere orlov. Det tredie er stilet til Selmer mens han er i København.

 

   

026 004-005

 

Mpr nr. A026006
Dato : 18761004
Forfatter:Selmer Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. Da jeg i private anliggende og til dels som rekreation agter at gøre en rejse til København og flere steder i Sjælland og Fyn giver jeg mig herved dem frihed at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på indtil 3 uger fra torsdagen den 5. dennes at regne. Selmer. I anledning af det af herr overlægen hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet dem herved tilladelse til i tre uger fra den 5. d.m. at regne at foretage en rejse til København Sjælland og Fyn. Ricard. At jeg nu er vendt tilbage fra den rejst hvortil det høje ministerium under 4. ds. meddelte sit samtykke skulle jeg ikke undlade herved tjenstligt at indberette. Selmer.

Mpr nr. A026007
Dato : 18761005
Forfatter:Jøns, M's enke, overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Forhold for personale. Fra enken efter afdøde overopsynsmand M. Jøns har man modtaget ansøgning om pension, denne indsendes med anbefaling til justitsministeriet, der svarer, at enken bliver tildelt en årlig pension af 60 kr.

 

   

026 006-007

 

Mpr nr. A026008
Dato : 18760706
Forfatter:Brems, Christine Jensine, overopsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Forhold for personale. Den 1. maj aftræder frk. Christine Jensine Brems som overopsyn ved de kvindelige patienter, hun har været ansat i 14 år og 10 måneder. Inden denne havde hun i 7 år en lignende stilling på Frederiks Hospital og før den tid arbejdede hun på kolerahospitalet indtil dette ophørte. Hun har i alt været 23 år i sundhedstjenesten Hun erved fratræden 48 år. Hun søger om understøttelse men det afslås på grund af hendes alder. Hun opretter et pensionat forrolige sindssyge ved Vejle Fjord. 1880 og 1900 søger hun atter understøttelse.

 

   

026 008

 

.Mpr nr. A026009
Dato : 18760818
Forfatter:Freund Kurden Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 6 måneders kandidatturnus er ledig med en årsløn af 600 kr. Tre unge læger: Freund, Kurden og Pontoppidan søger. Stillingen besættes med Pontoppidan, fordi ikke er gift. Han er den senere overlæge ved hospitalet.

 

   

026 009

 

Mpr nr. A026010
Dato : 18769999
Emnegruppe: Budgetter Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1877 til 31. marts 1878, beregnet efter et patienttal af 400. Ikke renskrevet udkast.

 

   

026 010

 

Mpr nr. A026011
Dato : 18769999
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1877 til 31. marts 1878 beregnet efter et patienttal på 400. Renskrevet kopi.

 

   

026-011

 

Mpr nr. A026012
Dato : 18770516
Emnegruppe: Lønninger Tekst: Lønninger. Liste med bestillingsmænds navne og forslag til dyrtidstillæg og lønforhøjelser.

 

   

026 012

 

Mpr nr. A026013
Dato : 18770619
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Pengeanvisninger fra ministeriet gennem amtstuen.

Mpr nr. A026014
Dato : 18770609
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Brev fra ministeriet, der meddeler, hvor meget de enkelte embeds- og bestillingsmænd har modtaget i dyrtidstillæg.

 

   

026 013-014

 

Mpr nr. A026015
Dato : 18760804
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brevveksling med ministeriet om budgettet, bl. a. om der er uniform. Borch skriver, at der har været uniform siden 1867 og Selmer tilføjer, at det er for at skabe den rette esprit de corps. Uniformen består af frakke, vest, benklæder og hue.

 

   

026 015

 

Mpr nr. A026016
Dato : 18760718
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Fra Hagen Jacobsen: Flg poster på budgettet for 1877-78 1) Bygningsarbejder 2) kontormedhjælp til kassereren 3) forplejning til samme 4) løntillæg til postbudet 5) ditto til vægter 6) lønforhøjelse til gårdens 9 karle.

Mpr nr. A026017
Dato : 18760628
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskaber. Hoslagt undlader jeg ikke tjenstlig at fremsende den udfærdigede kvittering for det for året 1875-76 aflagte regnskab.

Mpr nr. A026018
Dato : 18770428
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ved at fremsende de af revisor affattede antegnelser til regnskabet for sindssygeanstalten ved Århus for året 1875-76 skal departementet tjenstlig anmode om, disse antegnelser, forsynes med svar samt øvrig fornøden oplysning og bevislighed inden en tid af 4 uger fra dato atter indsendes hertil.

Mpr nr. A026019
Dato : 1876
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1875-76.

 

   

026 016 019

 

Mpr nr. A026020
Dato : 18760612 Billede
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger
Tekst: Videnskabelig undersøgelse. Til brug for en samlet oversigt over vore hospitalsforhold i anledning af Brusseler kongressen beder jeg Dem give mig oplysninger om følgende punkter for sindssygeanstalten ved Århus. 1) hvorledes er fordelingen imellem helbredelige og uhelbredelige pt. hvor stor afdeling for hver* hvor mange celler findes der. 2) på hvilken måde sker opvarmning ventilation og belysning. 3) hvorledes er badeindretning, latrin, sygestue og desinfektionsanstalt. 4) Hvor stort kubikfod rum findes der gennemsnitlig pr. pt. 5) Hvor findes der en trykt oversigt over anstaltens regnskab, eller hvor store var driftsomkostningerne i 1874. Selmers svar findes på samme aktstykke.

Mpr nr. A026021
Dato : 18760428
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Fra udenrigsministeriet har justitsministeriet modtaget et eksemplar af "bericht uber die Niederostereichischen Landirrenanstalt Ypps" med tilhørende afbildninger tilsendes anstalten.

Mpr nr. A026022
Dato : 18760505
Forfatter:Christiansen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital beklager, at der ikke er udpeget en kandidat til den 1. maj, men undskylder sig med,at alle kandidater har arbejdet ved et sindssygehospital, og der er ingen egentlig yngste kandidat. I et af brevene meddeles det, at cand. med. et chir. Christiansen er udpeget til kandidat for en fire måneders periode fra den 1. juli.

Mpr nr. A026023
Dato : 18760415
Forfatter:Selmer Diakonisse
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser. Selmer skriver til diakonissestiftelsen og anmoder om, at få en diakonisse til opsyn for de kvindelige patienter men det meddeles fra stiftelsen, at der er så mange andre forpligtelser, at man ikke ser sig i stand til atefterkomme Selmer`s ønske.

Mpr nr. A026024
Dato : 18760321
Forfatter:Møller, Søren, Høker
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Høker S. Møller forespørger om, hvorfor hans tilbud på at aftage madfedt fra anstalten ikke er blevet antaget ved licitationen. Direktionen svarer, at det er fordi han ikke har opgivet en fast pris, men blot, at han ville betale 43 øre pr pund eller 1 øre over højeste bud.

 

   

026 020 024

 

Mpr nr. A026025
Dato : 1875
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1875.

Mpr nr. A026026
Dato : 18760311
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Skomageren er utilfreds med sin løn og sender en meddelelse om, at priserne gerne skulle forhøjes. I brevet opgiver han både den hidtidige pris og den ønskede. Direktionen svarer, at man godkender en forhøjelse.

Mpr nr. A026027
Dato : 18760210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygehospitalet for året 1875, og har for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet. Den egentlige sygeliste mangler. Fra Selmer.

Mpr nr. A026028
Dato : 18760207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Da jeg finder anledning til at foranstalte en almindelig revaccnation blandt befolkningen her på stedet,udbeder jeg mig fornøden vaccinationsmaterie snarest mulig tilsendt.

Mpr nr. A026029
Dato : 18760106
Forfatter:Sørensen, Peter Bak, opsynskarl Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Personaleudtalelse. Den omspurgte Peter Bak Sørensen har tjent her på anstalten som opsynskarl fra 1. august 1874til 1. november 1875. Han synes i begyndelsen af denne sin tjenestetid at være et fremadstræbende menneske, men han var næppe fri for tilbøjelighed til svir, og gav mig efterhånden den anledning i det hele til at sige ham tjenesten op, da han selv kom mig i forkøbet, Selmer.

   

026 025-029