Kasse 027 1877

Mpr nr. A027001
Dato : 18771128
Billede 001
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Efter anmodning af direktionen for det civile medicinalvæsen i Norge tilstilles herved hr. professoren et eksemplar af en oversigt over de norske sindssyge-asylers virksomhed i 1875 og 1876. Fenger.

Mpr nr. A027002
Dato : 18771001
Billede 002
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Sindssygeanstalten ved Århus anmodes om, at indsende rettelser til statshåndbogen for 1878

Mpr nr. A027003
Dato : 18771025
Billede 003
Forfatter:Møller, C A, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen herved ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med. et chir. C.A. Møller er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i 4 måneder fra den 1. november at regne.

Mpr nr. A027004
Dato : 18771009
Billede 004-008
Forfatter:Ricard Møller, N J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. At ministeriet i anledning af derom indkommet andragende fra overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus ikke finder noget at erindre imod, at cand. med. et chir. N. J. Møller, hvis funktionstid som kandidat på den nævnte anstalt udløber den 1. december, vedbliver at fungere i den nævnte egenskab indtil den 1. juni næste år, det skulle man herved til behagelig efterretning tjenesteligt melde. Ricard

Mpr nr. A027005
Dato : 18771015
Billede 009-011
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. På grund af et dødsfald i den nærmeste familie bliver Selmer nødsaget til at tage til København i et par Dage. Efterlods får han tilladelse af ministeriet.

Mpr nr. A027006
Dato : 18770902
Billede 012-014
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Da jeg har private forretninger i København og tillige agter at gøre besøg på Fyn, tager jeg mig herved den ærbødige frihed at anholde om det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 14 dage fra lørdagen den 8. da. at regne. Selmer Ministeriets positive besvarelse vedlagt.

Mpr nr. A027007
Dato : 18770829
Billede 015-019
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. I Thisted amt findes der mange sindssyge som man gennem længere tid har søgt indlagt på anstalten, men desværre uden held. Man havde håbet, at der ville ske lettelser efter ibrugtagningen af Viborg anstalt, men der er stadig ingen pladser. Derfor anmoder man overlægen om, at sende besked, når der er ledige pladser. Selmer svarer beklagende.

   

027-001 til 007

Mpr nr. A027008
Dato : 18770720
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskaber. Hovedregnskaber over indtægter og udgifter ved Nørrejyske sindssygeanstalt for finansåret 1876-77. Papirer vedrørende revision

 

027-008-1
027-008-2
027-008-3
027-008-4

027-008

Mpr nr. A027009
Dato : 18770626
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1878-79. Udbetalingsanvisninger og tegninger til en espaliermur i haven.

 

027-009-1
027-009-2
027-009-3
027-009-4

027-009

Mpr nr. A027010
Dato : 18770625
Forfatter:Rostrup, G, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at cand. med. et chir. G. Rostrup er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. juli d.å.

Mpr nr. A027011
Dato : 18770507
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personales forhold. Selmer lider af et onde, som han gerne vil tage med kolleger på kommunehospitalet i København om, han beder derfor i første omgang om 14 dages orlov, men får den forlænget to gange

   

027-010 og 011

Mpr nr. A027012
Dato : 18770406
Forfatter:Borch, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Borch går af fordi han har fået en anden stilling. Der foregår en brevveksling vedr. præstens befordring til og fra hospitalet, der forhandles med to andre præster om tilknytning til hospitalet.

   

027-012

Mpr nr. A027013
Dato : 18771022
Forfatter:Krøyer, pastor Jensen, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Krøyer skriver, at han desværre ikke ser sig i stand til at holde gudstjeneste den følgende søndag, men han anbefaler, at man taler med pastor Jensen, der gerne vil bestride præstegerningen på hospitalet.

Mpr nr. A027014
Dato : 18770608
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Justitsministeriet har brevvekslet med kirke- og undervisningsministeriet og spørger i denne anledning om der tilkommer præsten andre goder end 800 kr. i årsløn for at forrette gudstjeneste ved anstalten. Man svarer, at der er aftalt fri befordring til og fra anstalten i embeds medfør.

   

027-013 og 014

Mpr nr. A027015
Dato : 18770425
Forfatter:Bernth, L A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Der er 22 ansøgere, og stillingen bliver besat med L. A. Bernth til en årsløn på 600 kr., desuden er der fri bolig og fri forplejning på anden klasse. Med en gensidig opsigelsesfrist på 6 uger. Desuden skal der erlægges en kaution på 1000 kr. efter direktionens nærmere bestemmelse. Instruks vil blive skrevet og tilsendt.

   

027-015

Mpr nr. A027016
Dato : 1877
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1876.

   

027-016

Mpr nr. A027017
Dato : 18770221
Billede 001-003
Forfatter:Selmer Sommerfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Efter forespørgsel fra Selmer meddeler man fra Frederiks hospital, at cand. med. et chir. Sommerfeldt er udpeget til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. marts.

   

027-017

Mpr nr. A027018
Dato : 18770227
Billede 004- 007
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pt. alm. forhold. Viborg anstalten bliver færdig i etaper og overførslen af kroniske patienter sættes i værk. Der findes navnelister over de pågældende pt.

   

027-018

Mpr nr. A027019B
Dato : 18770129
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygeliste- Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygeanstalten for året 1876, og har for øvrigt intet at tilføje om de sanitære forhold her på stedet. Vedlagt en ny type sygelister for hospitaler

   

027-019