Kasse 035 1885

Mpr nr. A035001

Forskellige akter vedr. pensioner

   

035-001

Mpr nr. A035002
Dato : 18850513
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Det statistiske bureau beder om oplysning vedr. bygningers og løsøres forsikring, hvilke oplysninger af de vedlagte skemaer.

   

035-002

Mpr nr. A035003
Dato : 18850620
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Til 1. august førstkommende bliver en plads ledig som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på et år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion indsendes til undertegnede indtil den 15. juli. Holm. Berl. Tid., Hosp. Tid., Ugerskr. f. læger., Opslag på Frederiks Hosp., og Kommune Hosp..

Mpr nr. A035004
Dato : 18850703
Forfatter:Eibe, Thorvald
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Undertegnede, der i sommeren 1885 har taget den medicinske embedseksamen, og som fra den 1. november 1844 til 1. februar 1855 har været ansat som kandidat ved Århus sindssygeanstalt og endvidere i 1882 og 1883 har i 21 måneder gjort tjeneste som lægekandidat på Kommunehospitalet og Blegdamshospitalet i København tillader sig herved at ansøge den ærede direktion for Århus sindssygeanstalt om* den 1. august ledigblivende plads som fast kandidat dersteds. Thorvald Eibe.

   

035-003 til 004

Mpr nr. A035005
Dato : 18851208
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revisionspapirer

   

035-005

Mpr nr. A035006
Dato : 18850810
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1886-87. Med overslag over reparationsarbejder og forslag til dyrtidstillæg for funktionærer.

 

035-006-1
035-006-2
035-006-3

035-006

Mpr nr. A035007
Dato : 18850721
Billede 001-002
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Til 1. september førstkommende bliver ved den Nørrejyske sindssygeanstalt en plads ledig for en lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder og lønnen er 50 kr. mdl. og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af ældre medicinske studerende, indsendes inden 15. august til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. tid. Ugeskr. f. læger. Fred. Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035008
Dato : 18850808
Billede 003
Forfatter:Howitz, D, prof
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Elektrisk lys. Idet jeg tillader mig at bruge min broder prof. Howitz's navn som introduktion vover jeg at anmoder Dem om velvilligt at besvare mig følgende spørgsmål.- Hvorledes stiller De dem med hensyn til indlæggelsen af elektrisk lys på den Dem underliggende anstalt? Tror De at det vil være hensigtsmæssigt og tror De at det vil være muligt at komme til at anlægge det når betingelserne...højst moderate? Såfremt De skulle ønske det vil jeg komme over til Århus for at se på anstalten og danne mig en ide om omkostningerne såfremt De skulle være af den formening at et tilbud ville blive antaget. I håb om at De tilgiver mig den ulejlighed jeg herved forvolder Dem og imødeseende Deres velvillige svar forbliver jeg med Særdeles højagtelse Deres ærbødige D. Horwitz

Mpr nr. A035009
Dato : 18851102
Billede 004-005
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til være fraværende fra sindssygeanstalten i en uge fra den 3. nov. at regne for at gøre en rejse til København. Holm. Ministeriet giver tilladelse.

Mpr nr. A035010
Dato : 18851026
Billede 006-008
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Sammen med ministeriet fastsætter anstalten, at der ikke kan deltage udlændinge eller udenlandske firmaer i licitationen

Mpr nr. A035011
Dato : 18851218
Billede 009-013
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. Hospitalet faste kandidat har besørget anden kandidatens arbejde sideløbende med sit eget, nu anmoder man ministeriet om, at udbetale andenkandidatens løn* ministeriet mener at han har været konstitueret som afløser og vil kun udbetale 100 kr.

Mpr nr. A035012
Dato : 18851211
Billede 014-016
Forfatter:Nielsen, R, klosterlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Såfremt den i ugeskrift for læger for nylig averterede kandidatplads på Århus Sindssygeanstalt endnu står ledig, tillader jeg mig herved at melde mig som ansøger til samme. Jeg blev medicinsk kandidat i januar 1879, var derefter...kandidat på kommunehospitalets 6. afdeling i 3 måneder, kandidat på Københavns amtssygehus i 8 måneder og har senere dels været vikar, dels amanuensis, sidst hos klosterlæge R. Nielsen i Vemmetofte. For tiden er jeg ikke i lægevirksomhed, men kan på grund af forholdene ikke tiltræde nogen plads før den 20. ds. I håb om snart at modtage hr. professorens ærede svar på mit andragende forbliver jeg...

   

035-007 til 012

Mpr nr. A035013
Dato : 18870425
Emnegruppe: Revision
Tekst: Brandinstruks. Vedlagt arkivalier vedr. brandsprøjte og de ansattes pladser ved brandberedskabet

   

035-013

Mpr nr. A035014
Dato : 18850520
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Anbringelse af dobbelte jerndøre i brandmurene. Forhøjelse af facademuren. .. hvor en lavere bygnings tag slutter sig til facaden. Tilvejebringelse af brandmure i hver af de to store vestlige bygninger. Merudgift i forhold til budgettet: smedearbejde 4710 kr., murerarbejde 3222 kr., tømrerarbejde 1700 kr. malerarbejde 279 kr. i alt 9911 kr.

Mpr nr. A035015
Dato : 18850401
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Den 1. maj førstkommende bliver en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Den besættes for et tidsrum af fire måneder, og lønnen er 50 kr. månedlig og fri station.- Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. Tid. Ugeskrift for læger. Frederiks Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035016
Dato : 18850103
Forfatter:Kjærgaard, N C, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. N. C. Kjærgaard søger pladsen som anden kandidat med løn på 50 kr. mdl og fri station. Han er stud med og har tidligere gjort 21/2 måneds kandidattjeneste.

   

035-014 til 016