Kasse 041 1891

Mpr nr. A041001
Dato : 1891
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer 1891-92 findes i pakken kasseregnskabet for 1891-92.

Mpr nr. A041002
Dato : 18911210
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Direktionen tillader sig herved at andrage på at der på sindssygeanstalten må blive givet lejlighed til at benytte gassen, som bliver ledet herud, som kogegas til nedsat pris, og at der altså vil blive opstillet de i den henseende nødvendige målere, på hvilke forbruget kan aflæses. Holm I skrivelse af 11. marts 1892 meddeles, at gasudvalget tillader det ovennævnte.

Mpr nr. A041003
Dato : 18911110
Forfatter:Laurberg, Amalie Margrethe Holm Laurberg, Otto Marsvin, død præst
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Herved fremsendes tjenstligt en fra enkefru Amalie Margrethe Laurberg i København modtagen med direktionens anbefaling forsynede begæring af 5. f.m. om pension fra sindssygeanstalten efter sin som præst ved den ansatte i 1864 afdøde mand Otto Marsvin Laurberg. Holm.

Mpr nr. A041004
Dato : 18911106
Forfatter:Kaarsberg, F C, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Undertegnede, der er medicinsk kandidat fra januar 1855, ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om den fra 1.1.1892 ledig blivende stilling som fast kandidat. F. C. Kaarsberg. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 6. ds. er ansat som lægekandidat her ved anstalten i et år fa 1. januar 1892 at regne, med en løn af 1000 kr. og fri station under 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A041005
Dato : 18911030
Forfatter:Ussing, Henry Braem
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. At justitsministeriet fra ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet har modtaget meddelelse om, at hans majestæt kongen under 16. okt. allernådigst har beskikket den fungerende præst ved sindssygeanstalten for Nørrejylland sognepræst for Vejlby menighed, Henry Braem Ussing, til sognepræst for Hvidovre menighed i Sjælland stift fra den dag at regne da den i Valby opførte kirke indvies for at tages i brug som filialkirke i Hvidovre sogn, det skal man til behagelig efterretning tjenestilig meddele.

   

041-001 til 005

 

Mpr nr. A041006
Dato : 18911022
Forfatter:Nellemann
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Brevveksling mellem ministeriet og anstalten vedrørende nye optagelsesbetingelser. Det foreslås, at der skal højst være 4 uger mellem en lægeerklærings udfærdigelse til den gyldigheds udløb. Følger indlæggelsen ikke efter højst 4 uger skal der udfærdiges nye lægeerklæringer fra en læge, der ikke er medarbejder ved en af anstalterne. Dette nedfældes i en bekendtgørelse, der er vedlagt sagen og underskrevet af Nellemann.

   

041-006

 

Mpr nr. A041007
Dato : 18911022
Forfatter:Petersen, H M, bogbinder Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Vareindkøb i øvrigt. I anledning af den hoslagt tilbagefølgende meddelelse fra Dem af 20. ds meddeles herved, at sindssygeanstalten ikke har købt papir hos bogbinder H. M. Petersen, således at den under 22. januar d.å. til asylet leverede bog papir af 40 øre ikke vedkommer anstalten her Hagen Jacobsen  

Mpr nr. A041008
Dato : 18911023
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. I anledning af hr. inspektørens forespørgsel af 18 d.m. meddeles det herved. Anstaltens bygninger således som de er blevet opførte fra nyt af har kostet 903646 kr. i hvilken sum ikke er indbefattet udgiften til de forandringer og forbedringer som er blevet foretaget i årenes løb. Monteringen af de nyopførte bygninger har kostet 167523 kr. heri ikke indbefattet de anskaffelser, hvormed inventaret er blevet noget forøget i årenes løb. Anstaltens grund og hele jordtilliggende udgør 62 tdr. land. Anstalten er i det hele beregnet til 540 pt og belægningen er for indeværende finansår budgetteret til 19 på første 46 på anden og 475 patienter på tredie klasse. Vedlagt opgørelse over opførelsen af forskellige udvidelser.

   

041-007 til 008

 

Mpr nr. A041009
Dato : 18911001
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Til R. A. Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i 10 dage fra den 3. d.m. at regne at foretage en rejse her i landet. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. Ricard

Mpr nr. A041010
Dato : 18910912
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Vareindkøb i øvrigt. Underskrevne tillader sig høfligst at ansøge den ærede direktion om prisen på soda må blive forandret fra kr. 3,60 til kr. 4,60 pr 100 pund, det jeg tillader mig af oplyse følgende. Jeg tillod uopholdelig efter at have opdaget fejlen at meddele den ærede direktion samme, men det var ganske vist dage efter licitationen havde fundet sted, men dog forinden jeg havde meddelelse om mit bud var antaget. At der ingen lavere bud var end 4,60 kr. taler jo for at det virkelig var en fejl, der var sket ligesom mit tilbud til 4,60 kr. som følge deraf mulig var blevet antagen, Da soda selv til 4,60 kr. leveret frit på anstalten er en dårlig forretning og til 3,60 giver store tab, håber jeg, at den ærede direktion ikke vil tage denne fejlskrift til følge

Mpr nr. A041011
Dato : 18910825
Forfatter:Geill, reservelæge Holm
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Herved tillader jeg mig at anmode om permission i 3 uger fra den 1. september. Den begærede permission i 3 uger gør direktionen sig hermed den fornøjelse at give Dem fra den 1. september førstkommende Til hr. reservelæge Geill. Holm.

   

041-009 til 011

Mpr nr. A041012 
Dato : 1891
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1892-93.

 

041-012-1
041-012-2
041-012-3
041-012-4

041-012

Mpr nr. A041013
Dato : 18910805
Forfatter:Petri, Alfred, kandidat Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. På sindssygeanstalten ved Århus bliver den 1. september førstkommende plads ledig for en kandidat. Gagen er 50 kr. månedlig og fri station. Ansættelsen er på fire måneder. Pladsen kan også søges af ældre medicinske studerende. Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 14 dage til undertegnede overlæge. Holm. Pladsen går til Alfred Petri.

   

041-013

 

Mpr nr. A041014
Dato : 18910706
Forfatter:Ricard Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Til Holm. I anledning af hr overlægens hertil indgivne andragende meddelelser justitsministeriet Dem herved tilladelse til i et tidsrum af 3 uger fra den 7. at foretage en rejse heri landet. Ricard.  

Mpr nr. A041015
Dato : 18910521
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse I anledning af et af hr overlægen under 19. ds. derom hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til fra dags dato til mandagen den 25. ds. at foretage en rejse til Haderslev. Hvilket hermed tjenstligt meddeles Dem til behagelig efterretning. P. m. v. Ricard.  

Mpr nr. A041016
Dato : 18910513
Forfatter:Andersen, Maren, opsynspige Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedrørende personale. På foranledning meddeles det herved, at pigen Maren Andersen, der har tjent som opsynspige her på anstalten fra 1 maj 180 til 1891, lå syg her, da hendes fader kom hertil den sidstnævnte dag for at se til hende, efter hendes kærestes opfordring. Han ønskede at få hende hjem, hvilket jeg gik ind på, hvorpå han den samme dag afhentede hende med en vogn fra Århus. Hun fik løn til den dag, hun rejste fra anstalten og man skylder hende således ikke noget. Hun har formentlig været hjemme en måneds tid inden hun kom på sygehuset. Holm til Vejlby sogneråd.

Mpr nr. A041017
Dato : 18901126
Forfatter:Hallager Quistgård
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Da der så vidt mig bekendt eksisterer mundtlige bestemmelser fra direktionen for : 1. at anstaltens overlæge og forvalter har lov til hver især at holde svin og fjerkreaturer her i anstalten samt frit af få føde fra anstalten til disse kreaturer i lighed med den føde, der gives anstaltens egne kreaturer af lignende art og 2. at der er tilladt anstaltens overlæge, reservelæge, forvalter, bogholder, den gifte overopsynsmand og gartneren frit af få havesager (deriblandt kartofler) fra anstaltens have så ofte og så længe, som anstaltens have kan præstere så store forråd af disse produkter, at der ikke alene er tilstrækkeligt til anstaltens eget forbrug.... Meddelelse til kontoret fra 18 juli 1902 at det ikke længere er tilladt at holde svin og fjerkræ underskrevet af Hallager og Quistgård.

   

041-014 til 017

 

Mpr nr. A041018
Dato : 18910323
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig ærbødigst at tilsende det høje ministerium min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus i 1890. Holm til det kgl. sundhedskollegium

   

041-018

 

Mpr nr. A041019
Dato : 18910317
Forfatter:Walther Petersen, L, assistent
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Walther meddeler, at han går af som bygningsinspektør, men forbliver i sin stilling endnu et år. Ved fratrædelsen anbefaler han L. Petersen som sin efterfølger, idet denne har assisteret ham gennem flere år.

   

041-019

 

Mpr nr. A041020
Dato : 18910128
Forfatter:Johnsen, Inspektør
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand. En plads som overopsynsmand bliver ledig ved sindssygeanstalten ved Århus til den første marts. Pladsen som er for en ugift lønnes med 600 kr. og fri station. Den besættes af undertegnede overlæge til hvem ansøgninger indsendes indtil den 15 februar og til hvem personlig henvendelse sker. Jeg underretter Dem herved om, at De fra den 1. marts førstkommende er udnævnt til over opsynsmand ved sindssygeanstalten ved Århus. Til inspektør Johnsen, Sindssygeanst v Vordingborg. Vedlagt tillæg til instruksen fra 1898 og 1900. Desuden en petition og lønregulering af 9. april 1899

   

041-020

 

Mpr nr. A041021
Dato : 18910305
Forfatter:Grønvalt, Christian Vilhelm, bogholder Borch, kancelliråd 7 kl
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Ansættelse af bogholder. I henhold til Deres dersom indgivne ansøgning (nummer 65) er De fra 1. maj 1891 ansat som bogholder ved sindssygeanstalten ved Århus. Til Hr. Bogholder Christian Vilhelm Grønvalt, Sindssygeanstalten Viborg. Borch udnævnes til kancelliråd af 7. kl. ved sin fratræden.

 

041-021-1
041-021-2
041-021-3
041-021-4
041-021-5
041-021-6
041-021-7
041-021-8
041-021-9
041-021-10
041-021-11

041-021