Kasse 043 - 1893

Mpr nr. A043001
Dato : 18931211
Forfatter:Grøntvad, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Bogholder Grøntvad skriver til direktionen, at man mener at alle bilag skal notes ved hævning fra bankkontoen, hvilket allerede sker nu ved beløb, der hæves af kasseren, men ikke for beløb, der hæves af direktionen. Direktionen ønsker ingen forandring, idet den gældende praksis aldrig har givet lejlighed til misforståelser.

Mpr nr. A043002
Dato : 18931122
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forespørgsel vedr. reglementer. Sygekasseinspektoratet skriver. Da det under hensyn til bestemmelserne i s 12 i lov om anerkendte sygekasser af 12. april 1892 i mange tilfælde er af betydning for sygekasse inspektoratet at være bekendtmed reglementerne bl.a. for de offentlige sindssygeanstalter, tillader jeg mig herved at anmode den ærede direktion om velvilligt at tilstille mig et eksemplar af reglementet for den under Dem sorterende anstalt. Ved i anledning af sygekasseinspektoratets skrivelse af 22 ds. at fremsende vedlagte trykte under retning for dem der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten i Århus, der indeholder udtog af fællesregulativ for statens sindssygeanstalter af 3. nov. 1888 og dels bestemmelser, vedtagne af direktionen, bemærkes at anstalten ikke er i besiddelse af eksemplarer af det hele regulativ, der tillige med bekendtgørelsen er indrykket i Lovtidende af 24. dec. 1892.

Mpr nr. A043003
Dato : 18931120
Forfatter:Pedersen, Jens Christian patient Krabbe, herredsfoged Johansen, Lauritz
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter personligt. Herredsfoged Krabbe anmoder om regulativet af 1861 og senere tilkomne regulativer. Anstaltenskriver at der ikke medfulgte attester fra øvrighed eller præst om ptt. Jens Christian Pedersen og Lauritz Johansen om vedkommendes formueforhold, idet dette heller var nødvendigt, da de to ptt er begæret indlagte af det offentlige.

 

    043-001-003

Mpr nr. A043004
Dato : 18931108
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Skønlitterært bibilotek. Anstalten ønsker trykt en katalog over dens samling af bøger, henhørerende til skønlitteratur, historie m.v. ordnede under litr. A-G med forskellige underafdelinger. Overskrifterne skulle være med forskelligetyper og bogtitlerne med forfatter navne omtrent som de findes i den medfølgende fortegnelse over den lægevidenskabeligebogsamling. Tillige skulle kataloget indeholde indholdsfortegnelse og være hæftet med hvide blade mellem de trykte... i alt 920 titler.... Jeg tillader mig at forespørge, om De vil påtage Dem trykning m.v. heraf og hvor meget De mener at hhv. 50 og 100 eksemplarer ville koste.

Mpr nr. A043005
Dato : 18931116
Forfatter:Krause, O H, cand med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 10. ds. meddeles det Dem herved fra direktionen, at De er udnævnt til lægekandidat herved anstalten i 4 måneder fra den 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station, bestående af bolig , bespisning, vask, lys og brændsel samt opvartning. Til hr. cand. med. O. H. Krause, Ceresvej 24, København V.

 

    043-004-005

Mpr nr. A043006
Dato : 18930623
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Trykning af blanketter. Efter mundtlig aftale i går tillader jeg mig at forespørge prisen på trykte blanketter som vedlagte 3 skemaer ... Grønvaldt.

Mpr nr. A043007
Dato : 18930407
Forfatter:Andersen, Christine
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Pt. betaling. I behagelig skrivelse af 30. september f.å. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus forespurgt om amtsforvalteren i Hjørring amtsstuedistrikt har været berettiget til at værge sig ved at tilsende anstalten de for den på anstalten anbragte Christine Andersens ophold af Hjørring amt amtspartitionsfondens anviste beløb, forinden kvittering fra anstaltens kasserer for de pågældende beløb er tilstillet amtsstuen. Efter at man i denne anledning har brevvekslet med generaldirektoratet for skattevæsnet og amtmanden og ver Højrring amt, har amtet på foranledning herfra meddelt, at samme intet har ar erindre imod fremtidig at afgive løs kvittering på de summer, der skulle betales af amtspartitionsfonden for på bemeldte sindssygeanstalt anbragte sindssyge, således at denne anvisning kan forblive hos amtsforvalteren som legimation for udgiften, mens selve regningen af amtsforvalteren fremsendes med pengene til anstalten. Man harherefter ved skrivelse af d.d. anmodet skattevæsnet om at instruere Hjørring amtsstue i overensstemmelse hermed, hvorhosman har tilstillet amtet de pågældende regninger vedrørende førnævnte Christine Andersen. Hvilket man til behagelig efterretning tjenstligt skal meddele.

Mpr nr. A043008
Dato : 18930901
Forfatter:Geill, Christen, reservelæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Frihed for reservelæge. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om permission i 3 uger fra den 2. september. Christen Geill.

 

    043-006-008

Mpr nr. A043009
Dato : 18931211
Forfatter:Stabell, H, maskinmester
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1894-95. Indeholder H. Stabells opsigelse på grund af alder og svagelighed (maskinmester). Desuden tegninger til fornyelse af anstaltens vandbassiner.

 

    043-009

Mpr nr. A043010
Dato : 18930801
Forfatter:Ricard Holm, R A
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillade mig herved ærbødigst at søge rejsetilladelse til en rejse i Jylland fra den 3. august til den 19. august førstkommende. Holm. I anledning af derom indgivet andragende har justitsministeriet under d.d. meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. R. A. Holm tilladelse til i tiden fra den 3. til den 19. d.m. at foretage en rejse heri landet. Hvilket hermed tjenstligt skal meddeles den ærede direktion til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A043011
Dato : 18930726
Forfatter:Holm, overlæge Jensen, Axel, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Den 1. september førstkommende bliver der på sindssygeanstalten en plads ledig som lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder, gagen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen indleveres inden d. 16. august til undertegnede overlæge. Holm. Kandidatplads 4 måneder fra 1. september 1893 senere besat fra 1. 8. 93. med Axel Jensen.

Mpr nr. A043012
Dato : 18930706
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Kedeleftersyn. I en hertil indkommen skrivelse fra fabriksinspektionen meddeles det at det er kommet til dens kundskab, at adskillige af de staten tilhørende dampkedler på landjorden som er unddragne fabriksinspektionens tilsyn hidtil ikke er blevet underkastet de i lov af 24. marts 1875 påbudte regelmæssige syn og eftersyn. I denne anledning skal mantjenstligt bringe den ærede direktion i erindring, at det ifølge den nævnte lov s 23 påhviler de myndigheder under hvilken kedlerne henhører, selv at påse overholdelsen af de gældende bestemmelser, i hvilken henseende direktionen ved ... afde under fabrikstilsynet ansatte assistenter vil kunne sikre sig sagkyndig bistand

 

    043-010-012

Mpr nr. A043013
Dato : 18930628
Forfatter:Geill, Christen, reservelæge Holm Lunn Quistgård
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Tjenestetidsforlængelse. Undertegnede, hvis funktionstid som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus udløberden 1. august d. å. tillader sig hermed at ansøge om fornyet ansættelse fra denne dato. Christen Geill. I anledning af deres andragende af 28. f. m. meddeler direktionen Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus fra d. å. at regne. Holm. Lunn. Quistgård.

Mpr nr. A043014
Dato : 18930612
Forfatter:Hornemann, haveingeniør
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Syns- og trykprøveforretninger over dampkedlerne den 12. og 14. juni 1893. (foretaget af haveingeniør Hornemann.

Mpr nr. A043015
Dato : 18930328
Forfatter:Jacobsen, Hagen S, forvalter kasserer Quistgård Lunn Holm
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udbetalinger. Direktionen meddeler herved samtykke til, at anstaltens Kasserer, forvalter , S. Hagen Jacobsen, måudstede og underskrive konto kurent anvisninger, betalbare til anstaltens leverandører, på de beløb, anstalten har indestående i bankkontoret i Århus, dog således, at disse anvisninger for at være bindende for anstalten tillige skulle være noterede af anstaltens bogholder. Holm Lunn Quistgård.

 

    043-013-015

Mpr nr. A043016
Dato : 18930329
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Herved har jeg den ære at oversende det høje kollegium min beretning angående sindssygeanstalten ved Århus for året 1892. Til det kgl sundheds-kollegium.

 

    043-016

Mpr nr. A043017
Dato : 18930501
Forfatter:Christensen, Hans Severin, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. 4 måneders kandidatplads fra 1.5.1893 besat med cand. med. et chir. Hans Severin Christensen.

Mpr nr. A043018
Dato : 18930206
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Læger
Tekst: Forskning. I en af udenrigsministeriet hertil oversendt note har den herværende Storbrittaniske Gharge d'afaires anmodet om til brug for en af The Asylum Committee af The London County Council nedsat sub-kommitte, der har til opgave at anstille undersøgelser om galskabens patologi, særlig om den bedste metode for at udvikle den videnskabelige undersøgelse deraf, at erholde meddelt underretning om den ved herværende offentlige sindssygeanstalter fulgte fremgangsmåde medhensyn til studiet af galskabens patologi, idet han dernæst har tilføjet, at førnævnte sub-kommet'es opværsomhed særlig har været henvendt på den under prof Charcots ledelse ved la Sapetrirre anstillede betydningsfulde undersøgelser og at det bl.a. er angående midlerne og metoderne for arbejder af den sådan karakter the sub-committee ønsker at erholde underretning. Foranlediget heraf skal man, idet man vedlægger en med noten fulgt liste over spørgsmål, hvilke the sub-committeønsker besvarede. Tjenstlig anmode den ærede direktion om behagelig af ville tilvejsebringe og hertil indsende de ønskede oplysninger, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus Ricard.

Mpr nr. A043019
Dato : 18930821
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Indtil 1877 blev der givet kaffe til nattevagterne, men derefter, rugbrød, smør, ost og øl. Dette tillæg til lønnen anmoder bogholderen om at måtte føre på regnskabet.

    043-017-019