Kasse 080 1918

Mpr nr. A080001
Dato : 19180508
Forfatter:Jørgnesen, Andreas, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som kontorassistent ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. juni d.å. at regne med en årlig løn af 700 kr. stigende efter hvert 4. års tjeneste med 220 kr. til 1800 kr. samt fri station i hospitalets II forplejningsklasse, og med gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder. Ved pladsens tiltrædelse vil der blive overrakt en instruks angående pligter. Assistent Andreas Jørgensen, Maribo amts Arbejds- og plejeanstalt, Saxkøbing.

 

    080-001

Mpr nr. A080002
Dato : 19210119
Forfatter:Gulstad, dr
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Reservelæge, enkeforsørgelse. Justitsministeriet anmoder om, at der i 1. reservelæge O. Gulstads løn indeholdes 19,88 kr. til dækning af enkeforsørgelsesforsikring i Statsanstalten.

Mpr nr. A080003
Dato : 19180423
Forfatter:straffeanstalt, Nyborg
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorhold. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale Nyborg Straffeanstalt 206,23 kr. til dækning af udgifter til kassebogsskemaer.

Mpr nr. A080004
Dato : 19180422
Forfatter:Christensen, fru fuldmægtig organist Jørgensen-Geert, pastor organist Steen, Holger N S
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Undertegnede, der er lærer ved Vejlby Kommuneskole og organist ved Vejlby Kirke, tillader sig herved ærbødigst at ansøge om at blive ansat som organist ved sindssygehospitalets kirke. Jeg er 50 år gammel og har samtidig med skolelærereksamen taget eksamen i orgelspil. Fra jeg var 25 år gammel har jeg stadig udøvet organistvirksomhed og haft mange elever i orgelspil, ligesom jeg i de 4 år, jeg har været i Vejlby, ret tit har vikarieret for fru fuldmægtig Christensen i hospitalets kirke. Med hensyn til anbefalinger tillader jeg mig at henvise til pastor Geert-Jørgensen, Vejlby. N.S. Holger Steen. Ansættes. Lønnen er 200 kr. årligt.

 

    080-002-004

Mpr nr. A080005
Dato : 19180418
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægemangel. I et hertil indgivet andragende har overlægerne på statens sindssygehospitaler henledt justitsministeriets opmærksomhed på den stadig aftagende tilgang til de underordnede lægestillinger ved sindssygehospitalerne, idet de har henstillet, at der træffes foranstaltninger til at afhjælpe det omhandlede forhold. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at der ikke for tiden vil kunne foretages mere i sagen.

Mpr nr. A080006
Dato : 19180424
Forfatter:Varming, arkitekt Koch, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at foranledige at arkitekt Varming og ingeniør Koch får udbetalt honorar for konsultationer.

Mpr nr. A080007
Dato : 19180419
Forfatter:Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration
Tekst: Grundlovsdag. På dertil given foranledning af konsejlspræsidenten skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 21. d.m. flages fra sindssygeanstalten ved Århus i anledning af grundlovens ikrafttræden.

Mpr nr. A080008
Dato : 19180406
Emnegruppe: Administration
Tekst: Krigsfanger. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling for finansåret 1917-18 til paragraf 17 -A-VI-10 er det tilladt, at krigsfanger, der fra lazaretlejrene ved Horserød og ved Hald indlægges på statens sindssygehospitaler, forplejes på 3. forplejningsklasse, uagtet de ikke er hjemmehørende i riget.

 

    080-005-008

Mpr nr. A080009
Dato : 19180405
Forfatter:Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kongefødselsdag. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der mandagen den 8. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af 100 årsdagen for kong Christian den Niendes fødselsdag.

Mpr nr. A080010
Dato : 19180410
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1917.

 

    080-009-010

Mpr nr. A080011
Dato : 19180409
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Duge. En seddel med påskriften Påtegning og hospitalet er villigt til at aftage dugene i metermål. Hvad sagen ellers omhandler er der ingen oplysning om.

Mpr nr. A080012
Dato : 19180323
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Man får tilladelse af ministeriet til at sætte plejepengene for familieplejepatienter op fra 1,25 kr. til 1,50 kr. Endvidere en forespørgsel fra Nykøbing Sj. om hvor meget der gives i plejepenge for tiden. Man ønsker dersteds at foretage forsøg med familiepleje.

Mpr nr. A080013
Dato : 19180316
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som sygeplejeelev ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. maj d.å. til den 1. maj n.å. for en løn af 500 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Indenfor dette tidsrum er en gensidig opsigelesefrist af 3 måneder dog gældende.

Mpr nr. A080014A
Dato : 19180306
Forfatter:Vestergård, Thea Murmann
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Thea Murmann Vestergård, Øster Alling pr. Auning forespørger om der er en egnet kvindelig patient, der kan gøre lidt husgerning som kan få plads hos hende. Man meddeler at der ingen egnede patienter er, andre end dem, der allerede er anbragt.

 

    080-011-014

Mpr nr. A080015
Dato : 19180327
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Følgende får bevilliget ekstra dyrtidstillæg på 40 kr.: Kontorassistent Andreas Bernth, vægter M.A. Emsted, Johanne Kirstine Andersen, Opsynspige, overopsynsmands enke Cathrine Ingwersen, overvaskeripige Kirstine Nielsen, Formers enke Kirsten Marie Villadsen, portners enke Maren Johansen, vægters enke Karen Rasmussen, Vaskeripige Mette Kirstine Hansen, Murers enke Ane Ovesen, sygeplejerske Maren Rasmussen, overplejerske Kamma Gjessing, født Stadtfeld.

Mpr nr. A080016
Dato : 19180307
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. Ministeriet henvender sig til direktionen efter at være blevet tilskrevet af indenrigsministeriets arbejdsløshedsudvalg, der ønsker, at man skal tage mursten hjem til byggearbejder. Direktionen svarer, at der ikke skal foretages nogen byggearbejder, men at der skal udbedres en vej, hvortil man skal bruge 1600 kubikfavne kampestensskærver. Disse bemyndiges til at hjemtage og financiere over tillægsbevillingsloven.

Mpr nr. A080017
Dato : 19180624
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Funktionærer. Fra foreningen kræves der ferie i 3 uger for alle faste mandlige og kvindelige funktionærer. Indtil 14 eller mindst 8 dages ferie for alle time- eller daglønnede funktionærer med bibeholdelse af løn. Mindst 1 uges ferie for alle i køkken og vaskeri ansatte piger samt ugifte karle. 30. nov: Det meddeles herved foreningen, at direktionen har vedtaget at tilstå ugifte karle og piger under køkken og vaskeri en årsferie på mindst 1 uge og alle øvrige ansatte tjenestemænd mindst 14 dages ferie, dog først efter vedkommende har forrettet 1 års tjeneste. Endvidere har direktionen vedtaget at tilstå timelønnede arbejdere, som har deres hovederhverv ved hospitalet 1 uges årsferie med bibeholdelse af lønning - ligeledes efter at vedkommende har forrettet et års tjeneste.

 

    080-015-017

Mpr nr. A080018
Dato : 19180202
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Justitsministeriet skal herved anmode direktionen om at foranledige opgjort, hvor store mængder kul og koks hospitalet behøver 1918-19 og derefter snarest henvende sig til vedkommende lokale brændselsfordelingsmyndighed desangående.

Mpr nr. A080019
Dato : 19180202
Forfatter:Ehnhuus, forpagter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Forpagter Ehnhuus spørger, hvor meget man betaler for mælkeprodukter.

Mpr nr. A080020
Dato : 19180201
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler at man har fået bomuldsgarn til hvergarn, hvilket sindssygehospitalerne er eneste aftager af. Man spørger, hvor meget der skal bestilles og oplyser, at der er reserveret lagre i England, som muligvis snart vil blive frigivet.

Mpr nr. A080021
Dato : 19180125
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Det meddeles bibliotekerne, at der i 1917 ikke er fremstillet tryksager på hospitalets trykkeri som er afleveringspligtige.

 

    080-018-021

Mpr nr. A080022
Dato : 19180120
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat Skatterådet udbeder sig oplysninger om det ansatte personales indkomst og formueforhold. Man sender et skema med følgende påtegning. Overensstemmende med skatterådets skrivelse er der under udbetalt beløb for overlægens og forskellige funktionærers vedkommende medregnet rejsegodtgørelse, altså godtgørelse for hafte udgifter til jernbanebiletter, vogn leje o.l.

Mpr nr. A080023
Dato : 19180206
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge Fehr, afdelingslæge dr. med.
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Indkaldelse. Til krigsministeriet. I anledning af krigsministeriets skrivelse af 26. f m, hvorefter reservelæge O Gulstad indtil videre er fritaget for indkaldelse til sikringsstyrken, undlader direktionen ikke at meddele, at afdelingslæge dr. med. Fehr har indsendt ansøgning om afsked fra den 1. maj d å at regne. Da justitsministeriet træffer afgørelse såvel om afdelingslægens afsked som om ansættelse af hans eftermand, er det direktionen ubekendt, når pladsen evt. vil blive besat. Idet direktionen anerkender den hospitalet viste imødekommenhed, gør man sig endvidere håb om, at reservelæge Gulstads indkaldelse må blive udsat så længe, at han ikke kommer til at gøre tjeneste ved sikringsstyrken i den nærmeste tid efter at der er kommet en ny afdelingslæge.

Mpr nr. A080024
Dato : 19180213
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kvinders stilling. Til brug for en lønningskommission forhører man sig om kvinders løn- og ansættelsesforhold. Som stillinger der er naturlige for kvinder nævnes: sygeplejersker, overplejersker på kvindeafdelinger, plejersker og elever på kvindeafdelinger, køkken- og stuepiger. Ligesom stillinger, som oldfrue og køkkenbestyrinde og som assistenter for disse altid har været og vedblivende vil være besatte med kvinder. Man skriver endvidere, at der nu er kvindelige læger, plejersker på mandesiden og kontorpersonale. Det fremhæves at ansættelse af kvinder på mandsafdelinger i plejegruppen har været af stor betydning for patienterne.

 

    080-022-024

Mpr nr. A080025
Dato : 19180109
Forfatter:Andersen, Dorthea, elev
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforening. Bestyrelsen for plejerforeningen har talt med elev Dorthea Andersen, der er blevet afskediget på en forseelse i tjenesten. Man hævder at hun er blevet rost af sygeplejerske og overplejerske for sit arbejde. Bestyrelsen henstiller, at overlægen reviderer sagen. Overlægen svarer, at jeg kan derfor ikke anerkende den ærede bestyrelses ret til at optræde som overinstans eller til at tildele mig irettesættelser.

Mpr nr. A080026
Dato : 19180101
Forfatter:Christensen, Ingeborg Jensine Kirstine, Plejerelev
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelev. Ingeborg Jensine Kirstine Christensen bliver ansat som elev, men går den 7. januar 1918 af pladsen og bliver af hospitalet sagsøgt for kontraktbrud, men det viser sig at sagføreren ikke kan finde hende eller forældrene på den opgivne adresse, der åbenbart må være falsk. Hun har god anbefaling fra Sct. Hans hospital.

 

    080-025-026

Mpr nr. A080027
Dato : 19180101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Optagelsespapirer til plejeruddannelsen og kontrakter.

 

    080-027-1

Mpr nr. A080027
Dato : 19180101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Optagelsespapirer til plejeruddannelsen og kontrakter.

 

    080-027-2

Mpr nr. A080027
Dato : 19180101
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerelever. Optagelsespapirer til plejeruddannelsen og kontrakter.

 

    080-027-3