Kasse 081 1918-19

Mpr nr. A081001
Dato : 19180701
Forfatter:Lind, Henry Sofus, afdelingslæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. Henry Sofus Lind bliver ansat som afdelingslæge. Han afskediges i nåde 1921.

Mpr nr. A081002
Dato : 19180516
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Plejere. Plejerforeningen ansøger om, at få dyrtidstillæg til godtgørelse for bolig m.m., men ministeriet afslår.

Mpr nr. A081003
Dato : 19180716
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Fredning af strand. I anledning af fredningslovens vedtagelse, skal der fredes strand og denne skal åbnes for almenheden. Derfor er strandens grundejere deriblandt hospitalet indkaldt til fredningsforretning. I den anledning forespørger hospitalet, om man skal rive bådeskuret på stranden ned, idet det er brøstfældigt og trænger til en gennemgribende reparation. Ministeriet anbefaler, at man ikke river skuret ned, men lader det stå indtil det evt. falder sammen, hvor man så kan undersøge mulighederne for at genrejse det.

 

    081-001-003

Mpr nr. A081004
Dato : 19180729
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man skal betale udgifter for ptt. der er fra samme amtskreds, som hospitalet ligger i, dvs. hvordan man skal forholde sig når patienter fra Århus amt, som for tiden er indlagt på Sindssygehospitalet, men på grund af somatiske lidelser bliver overført til amtssygehuset. Hospitalet svarer, at betalingen må falde efter de samme retningslinjer som gælder for udenamts patienter.

Mpr nr. A081005
Dato : 19180522
Forfatter:Hrolv, Kai, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1. juni 1918 at regne med en løn af 100 kr. månedlig og fri station i II forplejningsklasse. Kai Hrolv, stud. med. Regensen.

 

    081-004-005

Mpr nr. A081006
Dato : 19181218
Forfatter:af 15. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestehold. Kommissionen af 15. marts 1915 ønsker oplyst udgifterne til hestehold postkørsel m.v.

Mpr nr. A081007
Dato : 19291105
Forfatter:Hrolv, Kai, kandidat
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Kandidat. Kai Hrolv udbeder sig bevis for at han har tjent som kandidat på Jysk Asyl i 1915 og 18.

 

    081-006-007

Mpr nr. A081008
Dato : 19230714
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raaamosegaard. Indlægning af lys og kraft, den totale omkostning er ca. 16 000 kr.

 

    081-008

Mpr nr. A081009
Dato : 19180912
Forfatter:Wildenskov, Hans Otto, dragon, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Hans Otto Wildenskov ansættes fra 16. oktober 1918. Han gør tjeneste ved dragonregimentet i Århus om morgenen, og så vidt jeg forstår derefter tjeneste på hospitalet.

 

    081-009

Mpr nr. A081010
Dato : 19180711
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Arbejdsfortjeneste. Man indsender obligationer til prohibitivpåtegning i ministeriet.

Mpr nr. A081011
Dato : 19180601
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Der bevilliges op til 120 kr. til rottebekæmpelse.

 

    081-010-011

Mpr nr. A081012
Dato : 19180604
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1919-20. Beregnet efter patienttal på 830 fordelt således: Hospitalet................530 familiepleje..............137 Dalstrup.................. 98 Raamosegaard.............. 65 830.

 

    081-012

Mpr nr. A081013
Dato : 19190414
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skrivelse fra ministeriet, der opregner hvad der er bevilliget i 1919-20, indlagt er en tegning fra arkitekt Varming over et ligkapel ved Raamosegaard.

Mpr nr. A081014
Dato : 19190908
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Centralvarme. Der må anvendes 12.500 kr. til fuldførelse af centralvarmeanlægget i kvindesidens cellebygning. Hvilket bevilliges på tillægsbevilling.

Mpr nr. A081015
Dato : 19200119
Emnegruppe: Familiepleje Tekst: Familiepleje. Brev til ministeriet, hvoraf det bl.a. fremgår, at taksten for familiepleje i 1920 bliver sat op til 1,75 kr.

 

    081-013-015

Mpr nr. A081016
Dato : 19191003
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Der bevilliges 1081 kr. til opsætning af en brandhane i hospitalets hovedgård.

Mpr nr. A081017
Dato : 19190613
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Centralvarme. Brev til ministeriet vedrørende indretning af centralvarme i cellebygningen på kvindesiden. se 081-015.

Mpr nr. A081018
Dato : 1918
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Arbejdsløn for ptt. Medens andre udgiftskonti simpelthen overskrides, fordi de indkøbte varer ikke kan fås til de budgetterede priser, er forbeholdt ganske anderledes med hensyn til det under nærværende konto bevilligede beløb, idet patienterne tildelte arbejdsfortjeneste er afpasset efter den bevilligede sum. Men da også de småindkøb, som arbejdsfortjenesten anvendes til, er fordyrede i høj grad, ikke mindst for tobakkens vedkommende, er det en ganske åbenbar følge, at indkøbende må indskrænkes i følelig grad, hyppig til skade for patienternes øvrige tilstand. Da arbejdsfortjeneste selv under normale forhold er yderst beskeden, skal man henstille, at der under konto c 12 hidtil er bevilligede beløb 5700 kr. forhøjes til 8000 kr. Ingen datering eller underskrift.

 

    081-016-018

Mpr nr. A081019
Dato : 19180529
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggearbejder. Man ønsker at indrette kviste på køkkenbygningen, endvidere skal der indrettes en lejlighed på to værelser til en kontorfuldmægtig og et loftsværelse til en gårdskarl. Endvidere omlægning af toiletgulv på mds F.

Mpr nr. A081020
Dato : 19200625
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1919-20. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

 

    081-019-020

Mpr nr. A081021
Dato : 19181214
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, plejer Nielsen, P Hallager
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Plejer Søren Chr. Sørensen, som renholder ligkapellet og vasker lig af patienter, har søgt om forhøjelse af de ham for ligkapellets renholdelse og for vask af lig af 3 pleje patienter tilligate honorarer, henholdsvis 15 kr. om året og 2 kr. pr lig. Idet jeg bemærker at udgifter til vask af lig af 1 og 2 plejepatienter (4 kr. pr lig) udredes af vedkommende patients familie, desens derimod udgiften til vask af 3 plejes patienter udredes af hospitalet, skal jeg foreslå direktionen bevilliger ham 30 kr. om året for renholdelse af ligkapellet og 4 kr. pr ligvask. Hallagers forslag tiltrædes af P. Nielsen. Sagen er vedlagt udtalelser om forholdene på de andre hospitaler.

Mpr nr. A081022
Dato : 19190328
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Leverandøren af ligtøj og ligkister andrager om forhøjelse af taksterne til 45 kr. for kiste, ligtøj til mænd 15 kr., ligtøj til kvinder 17,65 gravplads 2 kr., grav at kaste 2,50 kr. 7 ligbærere 14,00 kr. Ministeriet tiltræder denne forhøjelse.

Mpr nr. A081023
Dato : 19181201
Forfatter:Poulsen, L, sadelmager
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sadelmager. Timelønnet sadelmager L. Poulsen får en daglig kostportion af hospitalet for 2,50 kr. i 1920 for 20 kr. pr måned.

 

    081-021-023

Mpr nr. A081024
Dato : 19190530
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Pigers løn. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke kan få tilstrækkeligt med piger til økonomien, da lønnen er for lille, at den bliver sat til 600 kr., hvilket ministeriet tiltræder.

 

    081-024

Mpr nr. A081025
Dato : 19181205
Forfatter:Larsen, Th, cand pharm
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Ministeriet anmoder om medicinregninger forinden de indsendes til revisionsdepartementet går til medicinalrevisor cand. pharm. Th. Larsen, for derefter snarest at blive tilsendt departementet.

Mpr nr. A081026
Dato : 19181028
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygekasse. Funktionærforeningen anmoder justitsministeriet om en udtalelse vedrørende oprettelse af en sygekasse for funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Opfordringen bliver sendt til høring hos direktionen, der henviser sagen til drøftelse i kommissionen af 15. marts.

Mpr nr. A081027
Dato : 19181021
Forfatter:Eriksen, Morten
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Postbud, dannebrogsmand. Morten Eriksen, der har været ansat på hospitalet i 50 år tildeles dannebrogsmændenes hæderstegn samt en hædersgave på 200 kr. ved sin afsked. Han har først tjent som opsynsmand, derefter som postbud og vægter og endelig i 31 1/2 år som postbud. Hans curriculum indeholdes i indstillingen til ordenskapitlet.

Mpr nr. A081028
Dato : 19181028
Emnegruppe: Administration
Tekst: Legater. Da første revisionsdepartement ved kasseundersøgelserne på sindssygehospitalerne har fået kendskab til legater, der bestyres af hospitalerne, men ikke får regnskaber af sådanne til revision, henvender man sig til justitsministeriet for at få opklaret, hvilke legater der findes. Man anmoder også hospitalet i Århus om oplysninger, men dette svarer, at der ikke findes legater her ved hospitalet.

 

    081-025-028

Mpr nr. A081029
Dato : 19180206
Forfatter:Albeck, Elna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Elna, Albeck, Dronning Margrethesvej 15, Århus bliver ansat som sygeplejerske med en løn af 600 kr. stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt fri station i 2. forplejningsklasse.

 

    081-029

Mpr nr. A081030
Dato : 19181113
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Overplejerske. En svensk dame søger stilling som overplejerske, men får til svar, at der ikke er ledige pladser på hospitalet.

Mpr nr. A081031
Dato : 19190328
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Accumulator. Man har kontrakt med en tysk accumulatorfabrik om levering af reservedele til hospitalets accumulatorbatterier. Dette firma har imidlertid udførselsforbud, hvorfor det ikke kan overholde sine forpligtelser, dog ser det ud som reservedelene alligevel kommer.

 

    081-030-031

Mpr nr. A081032
Dato : 19181026
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Arbejdsløshed. I forbindelse med den høje arbejdsløshed ønsker et indenrigministereiet udvalg så mange ekstraordinære arbejder igangsat som muligt. Man svarer fra hospitalet at der ingen ekstraordinære arbejder kan sættes i værk.

Mpr nr. A081033
Dato : 19181016
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeløn. Man spørger fra sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. om hospitalet udbetaler sygeløn til dens faste daglejere, man svarer at det gør man ikke.

Mpr nr. A081034
Dato : 19181030
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Ministeriet sende lov om dyrtidstillæg og anmoder om, at man indsender navne og beløb på rette vedkommende. Man meddeler, at der ikke er nogen berettigede på hospitalet ved Århus.

 

    081-032-034

Mpr nr. A081035
Dato : 19190913
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Til brug ved dyrtidsberegning anmoder ministeriet om at få navne og økonomiske oplysninger på personer, der oppebærer en understøttelse af staten. Der ligger 2 lister.

 

    081-035

Mpr nr. A081036
Dato : 19190910
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Man indsender en liste over personer ved hospitalet som kan oppebære dyrtidstillæg.

 

    081-036

Mpr nr. A081037
Dato : 19190920
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. Akter vedrørende 25% løntillæg, bl.a. med liste over modtagere af denne ydelse.

 

    081-037

Mpr nr. A081038
Dato : 19190312
Forfatter:Weilbye, P P, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Der skal indstilles ny læge ansat bliver reservelæge ved amtssygehuset i Ålborg P. P. Weilbye, der ansættes på de samme vilkår som den afgående læge.

Mpr nr. A081039
Dato : 19190715
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Rejsegodtgørelse. Justitsministeriet meddeler at der ydes godtgørelse på 50%, dog ikke over 5 kr. pr. dag.

 

    081-038-039

Mpr nr. A081040
Dato : 1918 11
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Til brug for lægeforeningens årbog 1919 bedes vedlagte afsnit i årbogen 1918 godhedsfuldt gennemses og - uforandret eller forsynet med eventuelle rettelser - snarest mulig tilbagesendt til Lægeforeningens sekretariat, Vendersgade 33, K.

Mpr nr. A081041
Dato : 1918 09
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Man bedes indsende rettelser til statshåndbogen.

Mpr nr. A081042
Dato : 19181011
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Aftenskole. Personalet anmoder direktionen om at søge ministeriet om tilskud til en aftenskole i almindelige skolefag. Læreren har betinget sig en løn af 300 kr., hvortil ministeriet yder halvt tilskud, 150 kr.

 

    081-040-042

Mpr nr. A081043
Dato : 19180419
Forfatter:Nielsen, N P, værkfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Værkfører N. P. Nielsen anmoder om at få kost på gården, da han nødvendigvis må være ved motoren om middagen, hvilket bevilliges, Tidligere har han søgt om , at få kostpenge og dyrtidstillæg udbetalt i rede penge, fordi han havde vanskeligheder med at forsørge sin familie. Grunden til at han får kost i 1923 er, at hans kone er svagelig og døjer med at få maden færdig til tiden.

Mpr nr. A081044
Dato : 19200229
Forfatter:Andersen, Marie, plejerske Hallager
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Marie Andersen har først været stuepige på hospitalet senere bliver hun elev og fra 1913 ansat som plejerske. Hun får gigtfeber og bliver derfor afskediget, hvorfor hun henvender sig til Hallager om en lille pension, som han anmoder ministeriet om, men får afslag.

Mpr nr. A081045
Dato : 19180903
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Middelfart. Hospitalet i Middelfart ønsker oplyst om der ud over lampe er stikkontakt i plejerboligerne, idet man ønsker midlertidig installation af lys på plejerværelserne. Man svarer, at der kun er en nedhængende lampe fra loftet med en styrke af 25 eller 32 lys.

Mpr nr. A081046
Dato : 19180715
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bemyndiget forvalteren til at tegne en forsikring på den hest, der trækker hestegangen på Raamosegaard.

 

    081-043-046

Mpr nr. A081047
Dato : 19181001
Forfatter:Brodersen, Henriette, sygeplejerske Jensen, Mathilde, sygeplejerske Gosch, Johanne Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker, der ansættes 3 sygeplejersker, fru Henriette Brodersen, frk. Mathilde Jensen, frk. Johanne Marie Gosch med en årlig løn af 600 kr. stigende med 100 kr. hver tredie år til 1000 kr., fri station i 2. forplejningsklasse, opsigelsesfrist på 3 måneder. Fru Brodersen er sygemeldt i 1921, hvor hun er indlagt på Øresundshospitalet.

 

    081-047

Mpr nr. A081048
Dato : 19180902
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Man indsender en opgørelse til det statistiske departement over hospitalets løsøre og varer m.m. der i alt beløber sig til 500413,35 kr.

Mpr nr. A081049
Dato : 19181029
Forfatter:Jensen, Anna Marie, vaskeripige Nielsen, Jens, læge Klindt, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Vaskeripige Anna Marie Jensen har en svulst på armen. Læge Jens Nielsen mener ikke, den er alvorlig, men lader den behandle med massage, da dette ikke hjælper, bliver hun henvist af overlæge Klindt til Grenå sygehus, hvor man opererer. Sygdommen menes opstået før hun kom i tjeneste på Raamosegård. Sognerådet i hendes hjemkommune søger udgifterne til sygehusopholdet erstattet af plejehjemmet, men man er ifølge fattiglovens s 14 kun pligtig til at betale hende kostpenge og løn for perioden.

Mpr nr. A081050
Dato : 19180912
Forfatter:Petersen, Petra, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Petra Petersen, bliver ansat fra 1. oktober med løn af 600 kr. årligt stimende med 100 kr. hver 3 år til 1000 kr.

 

    081-048-050

Mpr nr. A081051
Dato : 19180805
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Til kommissionen af 1. marts 1918 skal oplyses, hvor meget brændsel der er indkøbt og hvilke priser, der er givet for det. Der foreligger en fortegnelse over indkøb i 1917-18.

Mpr nr. A081052
Dato : 19180725
Forfatter:Nielsen, A. M. Sørensen, Johs.
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Fabrikant A. M. Nielsen og fabrikant Johs. Sørensen ønsker at købe en grund af hospitalet til opførelse af villaer, man ansøger ministeriet, der forespørger på hospitalet. Man ønsker her ingen bebyggelse tæt på hospitalet, hvorfor ministeren afslår at ville sælge grunden.

Mpr nr. A081053
Dato : 19180730
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerforening. Man andrager om at der må blive indrettet en fælles spisestue for plejepersonalet, idet man efter nuværende ordning spiser på afdelingerne efter at patienterne har spist. Direktionen er positiv indstillet, men mener ikke det kan lade sig gøre med det nuværende køkkenpersonale, hvorfor man ansøger ministeriet om at ansætte en køkkenpige mere. Dette afslås.

 

    081-051-053

Mpr nr. A081054
Dato : 19180730
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Personale under økonomien. Man ansøger om lønforhøjelse for piger under økonomien, så de får samme gennemsnitsløn som pigerne på Raamosegaard, 300 kr., direktionen tiltræder ansøgningen og ministeriet samtykker. Maksimallønnen er 360 kr.

Mpr nr. A081055
Dato : 19180723
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere, vægter. Fra Nykøbing Sj. forespørger man om vægtere og natplejere får mad om natten. Hospitalet svarer, at vægteren får the og brød og plejerne får varm mad, foruden det kolde måltid.

Mpr nr. A081056
Dato : 19181010
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. 2 ansøgninger og tilladelser til F. K. Hallager om at foretage indenlandske rejser. I Mellemtiden er afdelingslægen ansvarlig for hospitalet.

 

    081-054-056

Mpr nr. A081057
Dato : 19180715
Forfatter:Fehr, afdelingslæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Afdelingslæge. Efter at afdelingslæge dr med Fehr er blevet afskediget, ansøger hospitalet om at måtte udbetale hans begyndelsesløn 293,33 kr. til de fire læger, der har bestredet det ledige embede, nemlig de to reservelæger og kandidaterne, men dette bliver afslået af ministeriet. NB i mange andre tilfælde har man approberet en sådan henvendelse.

Mpr nr. A081058
Dato : 19180710
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Raamosegaard. Fra forstanderinden, værkføreren, husjomfruen er der andragender om højere løn, endvidere anmoder forstanderinden om større løn til pigerne. Der foreligger meddelelse til husjomfruen og værkføreren om højere løn, men ikke til de andre ansøgere.

Mpr nr. A081059
Dato : 19190116
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Ansatte i økonomien. Sygeplejerskerne får et ferieopholdstillæg på 120 kr. samt kostpenge for de dage de ikke har været på hospitalet i ferien. Den samme ferieløn ønsker de ansatte under økonomien.

 

    081-057-059

Mpr nr. A081060
Dato : 19180810
Forfatter:Rasmussen, Alma Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Alma Margrethe Rasmussen bliver ansat som sygeplejerske ved Raamosegaard med en løn på 600 kr. årligt stigende hver tredie år med 100 til 900 kr., fri station på 2. klasse og 3. måneders opsigelsesfrist.

 

    081-060

Mpr nr. A081061
Dato : 19180729
Forfatter:Elmquist, A G J, læge Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Læge. Raamosegaard. Idet direktionen hoslagt fremsender de indkomne 7 ansøgninger med bilag om den til 1.januar 1919 ledige blivende plads som læge ved plejeanstalten Raamosegaard tillader man sig at udbede justitsministeriets bemyndigelse til at besætte pladsen med læge ved plejeanstalten Dalstrup, A. G. J. Elmquist, hvem direktionen anser for at være i besiddelse af de bedste kvalifikationer til at bestride den ommeldte plads. Hallager til ministeriet.

 

    081-061

Mpr nr. A081062
Dato : 19180703
Emnegruppe: Revision
Tekst: Nykøbing Sj. Regulativ for sikringsanstalten.

Mpr nr. A081063
Dato : 19180701
Forfatter:Wood, E Bekket, sygeplejerske Myrvoll, Hilvine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. En norsk og en engelsk sygeplejerske, Hilvine Myrvoll og E. Bekket Wood, søger plads, førstnævnte får tilsvar at der bliver en plads ledig på Raamosegård. Wood bliver ansat senere.

Mpr nr. A081064
Dato : 1918 06
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Fra 1/10 1918 ophører maksimalpriserne på telefon, hvorfor Jysk Telefon meddeler, at der kan ske takstforhøjelser, hvis man fortsat ønsker telefon, skal man intet foretage sig.

Mpr nr. A081065
Dato : 19180614
Forfatter:Nissen, Jens, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Læge Råmosegård. Jeg tillader mig herved at ansøge justitsministeriet om at bevillige mig min afsked som læge ved Raamosegaard fra nytår 1919, til hvilken tid - januar den 9. 1919 - jeg fylder 70 år. Jeg har i den senere tid ikke været helt rask, og tvivler derfor om, at jeg vil være i stand til at udføre min praxis i endnu en vinter igennem. Jeg ender min afskedsansøgning nu, da jeg ifølge min instruks skal opsige stillingen med 1/2 års varsel. Når jeg nu på grund af min alder og mit ikke længer helt gode helbred mener det rigtigt at ophøre med min praksis, ved jeg, at jeg vil komme til at leve i meget små økonomiske omstændigheder, jeg vil derfor tillade mig at ansøge om, at der om muligt må blive bevilliget mig en pension eller årlig understøttelse i forhold til den tjeneste jeg har gjort på Raamosegaard og for familieplejens oprettelse på Djursland. Jens Nissen.

 

    081-062-065

Mpr nr. A081066
Dato : 19181029
Forfatter:Zahle af overplejere, Foreningen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Forening af overplejere. I direktionens skrivelse af 8 juli d.å. omhandlende andragende har Foreningen af overplejere ved statens sindssygehospitaler anholdt om, at stillingerne som overplejere må blive besat af ministeriet, at overplejerne må blive benævnt inspektør eller evt. plejeinspektører, at der må blive tillagt dem indstilllingsret ved antagelse af plejepersonalet, samt at der evt. ved nedsættelse af kommissioner vedrørende omordninger af plejeforholdene på hospitalerne m.m. må blive givet den af overplejerne dannede forening ret til at blive repræsenteret ved et af denne valgt medlem. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse for den ved hospitalet ansatte overplejer meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Zahle.

Mpr nr. A081067
Dato : 19180514
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Plejerforening, klokkevagt. Der er indrettet en beredskabsvagt på urolige afdelinger, hvor man ved en klokke kan tilkalde hjælp til nattevagten, hvis det skulle være påkrævet. Denne vagt varetages af elever, men disse klager over, at de ikke får søvn og derfor ikke kan være friske til dagvagt næste dag. Direktionen svarer, at hvis det er et almindeligt ønske, vil man gerne fordele klokkevagten på alle ugifte plejere, men ordningen vil ikke blive nedlagt.

Mpr nr. A081068
Dato : 19180623
Forfatter:Schafer, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Anna Schafer, Dæmningen 6 Vejle søger plads men der er ingen ledig.

Mpr nr. A081069
Dato : 19180624
Emnegruppe: Administration
Tekst: Nykøbing Sj. Regulativ for sikringsanstalten ved sindssygehospitalet i Nykøbing på Sjælland. Mappe 843.

    081-066-069