Kasse 089  1922-23

Mpr nr. A089001
Dato : 19231201
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Fra direktøren for statens sindssygehospitaler meddeles det, at overskridelse af medhjælpskontoen skal begrænses til det mindst mulige, bl.a. ved at øge patientarbejdet. Endvidere skal plejer Anton C. Andersens rejse til Tyskland resultere i fradrag i hans normerede ferie enten i indeværende år eller i næste. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089002
Dato : 19240403
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Regning. Direktionen for statens sindssygehospitaler bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at udbetale arkitekt K. Varming honorar for tilsyn af hospitalets bygninger i finansåret 1923- 24.

Mpr nr. A089003
Dato : 19221025
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Pigelønninger. Korrespondance mellem direktoratet for statens sindssygehospitaler og direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående fastsættelsen af de fremtidige pigelønninger.

Mpr nr. A089004
Dato : 19220401
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Bekendtgørelse om time- og dagpenge m.v. for tjenestemænd under justitsministeriet med undtagelse af fængselsvæsenet.

 

    089-001-004

Mpr nr. A089005
Dato : 19230515
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af direktoratets skrivelse angående godtgørelse for tjenesterejser meddeler hospitalet, at denne først kan besvares i næste måned, da overlægen er på udenlandsrejse.

Mpr nr. A089006
Dato : 19230602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overlægen meddeler direktoratet for statens sindssygehospitaler, at han fortsat ønsker godtgørelse i form af time- og dagpenge under tjenesterejser som hidtil efter justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april 1922.

Mpr nr. A089007
Dato : 19230911
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående at de gældende satser for time- og dagpenge forhøjes fra 1. oktober.

Mpr nr. A089008
Dato : 19230512
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet gør opmærksom på, at det ikke har fået meddelelse om, hvorvidt overlægen ønsker refusion efter regning, eller efter bekendtgørelsen i forbindelse med tjenesterejser.

Mpr nr. A089009
Dato : 19220916
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Cirkulære til samtlige tjenestemænd under justitsministeriet angående tillæg til de nu tilkommende time- og dagpenge.

 

    089-005-009

Mpr nr. A089010
Dato : 19220513
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april om time- og dagpenge har direktionen spurgt om, hvorvidt der gælder samme regler for andre tjenestemænd end overlæger og forvaltere. Direktoratet giver hermed sit svar.

Mpr nr. A089011
Dato : 19230625
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Oplysning om antal patienter L 1. januar og 31. december 1921 samt til- og afgang af patienter. Patienterne er specifiseret på selve hospitalet, i familiepleje, på Råmosegård og på Dalstrup samt i antal udskrevet på prøve og antal døde.

Mpr nr. A089012
Dato : 19221024
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Fortegnelse over de personer, som skal have tilsendt et eksemplar af årsberetningen for 1921.

Mpr nr. A089013
Dato : 192204 Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Korrespondance mellem sundhedsstyrelsen og sindssygehospitalet ved Århus angående distributationen af årsberetningen for 1921.

 

    089-010-013

Mpr nr. A089014
Forfatter:Hallager, F.K, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Nekrolog over overlæge F.K. Hallager.

    089-014

Mpr nr. A089015
Dato : 1922
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1921.

    089-015

Mpr nr. A089016
Dato : 19220422
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for de ved statens sindssygehospitaler ansatte håndværkere. Direktionen kommentarer hertil udbedes af direktoratet. D svar fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089017
Dato : 19220422
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Direktionen meddeles herved, at forårseftersynet af hospitalets bygninger finder sted den 4. maj og for Råmosegård den 5. maj.

Mpr nr. A089018
Dato : 19231023
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. I anledning af en skrivelse fra direktoratet vedrørende arbejdstid og ferie gældende fra 1. oktober spørger foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien m.fl. om, hvorvidt foreningen kan få lejlighed til at se tjenestelisterne.

Mpr nr. A089019
Dato : 19230626
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejde. Ferier. Efter at justitsministeriet har godkendt den af sparekommissionen foreslåede tjenestetid- og ferieordning for personalet ved statens sindssygehospitaler, anmoder direktoratet direktionen om, at gennemføre ordningen fra 1. oktober at regne.

 

    089-016-019

Mpr nr. A089020
Dato : 19231027
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus spørger overlægen på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland om, hvordan tjenestemandslovens $13 vedrørende tjenestemænds ferie praktiseres.

Mpr nr. A089021
Dato : 19220427
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Udkast til arbejdsplan i anledning af sparekommissionen forslag til generelle tjenestetidsregler. Der er tale om ændret arbejdstid og ferier.

Mpr nr. A089022
Dato : 19220412
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Direktoratet udbeder sig et udkast til arbejdsplan for de forskellige klasser af tjenestemænd og for hospitalets forskellige afdelinger, i forbindelse med sparekommissionens indstilling m.h.t. tjenestetid og ferie for tjenestemænd.

Mpr nr. A089023
Dato : 19220427
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dapkedlernes drift. Dampkedlernes årlige driftstetid specifiseret på måneder. Desuden opgørelse af den forbrugte arbejdstid for fyrbøderne, samt udgifter til fremmed hjælp dels i frostperioden dels under sygdom.

 

    089-020-023

Mpr nr. A089024
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsplan for den del af økonomipersonalet ved sindssygehospitalet ved Århus, for hvem den højeste tjenestetid skal fastsættes.

Mpr nr. A089025
Dato : 19220423
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Hospitalsdirektionen kommentarer til sparekommissionens forslag til timetal og ferier. Oversigt over antal timer og ansat personale på de forskellige afdelinger. Direktionen udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt det nedsatte timetal vil kræve nyansættelser. Dette menes ikke at være tilfældet. Ferieordningen tiltrædes.

Mpr nr. A089026
Dato : 19230523
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lønningsrådet udtaler sig om sparekommissionens forslag til arbejdstid og ferier for personalet ved sindssygehospitalerne.

 

    089-024-026

Mpr nr.A089027
Dato : 19230727
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktoratet udtaler sig om forskellige personalespørgsmål. Erstatning af sygdomsmeldte sygeplejersker med afdelingspiger, ansættelse af 3 supplerende sygeplejersker og 5 afdelingspiger ud over det normerede antal tillades. Feriespørgsmål. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089028
Dato : 19220926
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Overlægen meddeler direktoratet, at en ændring af dagtjenesten med en halv time vil kræve en personaleforøgelse på 1/3 person, men da der er mangel på arbejdskraft på grund af sygdom en gang imellem ønskes en opnormering på en person.

Mpr nr. A089029
Dato : 19220728
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Behovet for personale efter tjenestetidsforandringen beskrives i et brev fra direktionen for sindssygehospitalet til direktoratet. Der er en skematisk oversigt over personalebehovet specifiseret på mands- og kvindesiden.

Mpr nr. A089030
Dato : 19220819
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Direktionen udtaler sig til direktoratet vedrørende afdelingspigernes årlige ferie, turnusordning og daglige tjenestetid.

 

    089-027-030

Mpr nr. A089031
Dato : 19230321
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vinterferie. Oversigt over vinterferiens længde for en række ansatte på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089032
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Tidsplan for en dag på afdeling L specifiseret på sygegangen og vagtgangen samt køkkenet.

Mpr nr. A089033
Dato : 19220824
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktoratet spørger om, hvilken indflydelse det vil få for den indsendte plan for personaleforøgelse, hvis tv tjenesten for afdelingspiger bliver som på hospitalet ved Nykøbing Sjælland. Denne er specifiseret. Endvidere ønskes en vurdering af konsekvensen ved at nedsætte plejerskers og plejeres ferie fra to til en uge.

Mpr nr. A089034
Dato : 19220829
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Opklaring af en fejl i en indsendt personaleliste. En plejer, der forretter tjeneste som badebetjent og barber er glemt i personalefortegnelsen. En ny liste indsendes.

Mpr nr. A089035
Dato : 19220912
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale.ændringer i den daglige arbejdstid, forventes ikke at medføre personaleforøgelse blandt afdelingspigerne. Indskrænkningen af fridagene til en dag hver anden uge vil medføre en besparelse på en afdelingspige i 10 måneder om året. Indskrænkningen af ferierne til for afdelingspigerne en uge vil føre til en besparelse af en afdelingspige i to måneder om året. Indskrænkningen af plejepersonalets ferie vil på mandesiden frigøre en plejer i 350 dage om året. Der kan følgelig undværes en plejer. På kvindesiden regnes der ikke med personalebesparelser, da den pågældende kan tjene i ferier dels på mandesiden dels på kvindesiden.

 

    089-031-035

Mpr nr. A089036
Dato : 19220408
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Direktoratet udbeder sig oplysning om antallet af piger ansat på hospitalet og den enkeltes beskæftigelse og løn. Hospitalets svar den 10 april.

Mpr nr. A089037
Dato : 1923
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for oktober kvartal 1922 og januar kvartal 1923.

Mpr nr. A089038
Dato : 1922
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for april og juli kvartaler 1922.

 

    089-036-038

Mpr nr. A089039
Dato : 1922
Forfatter:Hansen gift Jensen, Mette K, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. En række skrivelser vedrørende vaskeripige Mette K. Hansen senere gift Jensen. Da hun fratrådte hospitalet, var hun ugift og oppebar understøttelse, senere er hun blevet gift og spørgsmålet er, om understøttelsen helt eller delvist skal bortfalde efter giftermålet.

Mpr nr. A089040
Dato : 1922
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Under henvisning til den i genpart hosfølgende skrivelse af 10. februar fra statens brændeadministration skal direktoratet anmode direktionen om at ville aftage hospitalets forbrug af brænde fra brændeadministrationens beholdninger i Århus Amt. Såfremt en sådan anskaffelse under hensyn til brændet kvalitet og pris, derunder omkostninger ved transport, ikke stiller sig ufordelagtigere end anskaffelse fra statsskovene. Hospitalet svarer, at der allerede for flere måneder siden er truffet aftale om levering af 300 rm. med Silkeborg Skovkasse.

Mpr nr. A089041
Dato : 19220403
Forfatter:Indenrigsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Arbejdsløshedskort. Direktoratet undlader ikke herved at henlede direktionens opmærksomhed på inrigsministeriets meddelelse af 29. marts angående arbejdsløshedskort.

Mpr nr. A089042
Dato : 19220401
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler direktionen, at justitsministeriet har tilskrevet direktoratet angående nedsættelse af konjunkturtillæg, midlertidige honorartillæg og understøttelsestillæg, hvilket bedes effektueret.

 

    089-039-042

Mpr nr. A089043
Dato : 19220325
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Te. Direktoratet ønsker en række oplysninger angående teforbruget.

Mpr nr. A089044
Dato : 1922
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brand. Direktionen meddeler Statsforsikringsfonden, at der den 18. marts er udbrudt brand i et plejerskeværelse. Skaden er opgjort til 120 kr., hvilket beløb bedes refunderet af fonden. Dette sker den 28. marts.

Mpr nr. A089045
Dato : 19220420
Forfatter:Oversygeplejerske Emnegruppe: Ansættelser Tekst: Stillingsopslag. Hermed følger tjenstlig et eksemplar af opslag angående en ledigblivende stilling som oversygeplejerske ved et af statens sindssygehospitaler. Opslaget bedes bekendtgjort for hospitalets plejepersonale.

Mpr nr. A089046
Dato : 1922
Forfatter:Petersen, Petra, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale. Vedrørende ansættelse af Petra Petersen som husjomfru på Råmosegård med et halvt års prøvetid. Der er en underskrevet løfteerklæring.

 

    089-043-046

Mpr nr. A089047
Dato : 1923
Forfatter:Oldfrueassistent Balle, Anna
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Opslag af stilling. Besættelse af en stilling som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Stillingen besættes med frk. Anna Balle. Hun får sin ancinitet fra ansættelse ved Midddelfart sindssygehospital overført.

 

    089-047

Mpr nr. A089048
Dato : 1922
Forfatter:Eggers, Ingrid Oldfrueassistent
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Stillingsansøgning. Frk. Ingrid Eggers ansøger om at opnå stillingen som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Anbefalinger medfølger.

Mpr nr. A089049
Dato : 19220320
Forfatter:Rasmussen, Hansine, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsansøgning. Brev fra sygeplejerske Hansine Rasmussen til overlæge for sindssygehospitalet ved Århus. Hun ønsker ansættelse ved hospitalet. Hun er for tiden i England, hvorfra brevet kommer.

Mpr nr. A089050
Dato : 19220320
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om, hvorvidt der findes ansatte, som oppebærer understøttelse i henhold til lov om midlertidig understøttelse til militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele. Hospitalet svarer, at ingen af de ansatte oppebærer en sådan understøttelse.

Mpr nr. A089051
Dato : 19230221
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Arbejdstøj. Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om hvorvidt der er udleveret tjenestedragter til husjomfruen og værkføeren på plejeanstalten Råmosegård. Hospitalet svarer bekræftende.

 

    089-048-051

Mpr nr. A089052
Dato : 19220125
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Fodtøj. Efter anmodning fra Sundhedsstyrelsens formand skal direktoratet herved tjenstligt henlede opmærksomheden på, at krigsinvalideskolen i Sønderborg fremstiller træsko, der, såfremt de findes egnede og prisen i forhold til de hidtil anskaffede findes passende, kan leveres til statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089053
Dato : 19250107
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. De ved statens sindssygehospitaler ansatte køkkenbestyrerinder og oldfruer har indsendt et andragende om at få emolumentreglementet ændret, således at der tillægges dem ret til tjenestekjoler og tjenesteforklæder. Direktoratet meddeler, at det ansøgte ikke for tiden kan bevilliges, men at man vil tage emolumentreglementet op til revision.

Mpr nr. A089054
Dato : 19240221
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. De timelønnede fyrbødere på sindssygehospitalet ved Vordingborg har indsendt et andragende om at få udleveret arbejdstøj i lighed med de fast ansatte fyrbødere. Direktoratet svarer, at der ikke er hjemmel til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A089055
Dato : 19230226
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktoratet meddeler, at der, selv om det ikke fremgår af emolumentreglementet, kan udleveres beklædning til værkførere og husjomfruer.

Mpr nr. A089056
Dato : 192303
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Naturalier. Plejerforeningen for sindssygehospitalet i Viborg har indsendt et andragende om at måtte opnå en nedsættelse af fradraget i lønnen for ophold med fuld forplejning med et beløb på 100 kr til dækning af udgifter til rengøring og opvartning. Dette andragende kan efter konferering med lønningsrådet ikke imødekommes.

 

    089-052-056

Mpr nr. A089057
Dato : 192303
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Direktoratet spørger om, hvilke regler hospitalet følger med hensyn til indeholdelse i lønnen af de i fradragsregelmentet fastsatte fradrag for brændsel til tjenesteboliger. Hospitalet svarer, at dette sker en gang om året ved et fradrag ved finansårets udgang. For tjenestemænd, som fratræder i løbet af året, sker fradraget forholdsvist for det antal måneder som ansættelsen har varet.

Mpr nr. A089058
Dato : 19220406
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående tildeling af forklæder til oldfruen og køkkenbestyrerinden. Dette har tidligere fremgået af reglementet, men er fjernet i det sidst udsendte emolumentreglement af 7. marts 1922.

Mpr nr. A089059
Dato : 19220310
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Det nye reglement om tildeling af emolumenter skal bekendtgøres for personalet. Der skal fremtidig føres bog over tildeling af gratis medikamenter til personalet. Der skal føres bog over udlevering af havesager til ansatte, der fører egen husholdning.

Mpr nr. A089060
Dato : 19220324
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Overlægen ønsker direktionens holdning til en anmodning fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt forklæder som tjenestebeklædning.

Mpr nr. A089061
Dato : 19220321
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Køkkenbestyrerinden og oldfruen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående tildeling af forklæder som tjenestebeklædning. Denne bestemmelse er fjernet i det sidst udsendte reglement, hvilket de mener skyldes en forglemmelse.

 

    089-057-061

Mpr nr. A089062
Dato : 19220407
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt tjenesteforklæder. Dette kan ikke efterkommes iflg. gældende reglement, hvorfor direktoratet afslår andragendet.

Mpr nr. A089063
Dato : 19220616
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktoratet svarer på et andragende fra de ved sindssygehospitalerne ansatte olfruer og køkkenbestyrerinder om at få tildelt tjenesteforklæder ved en ændring af gældende emolumentreglement. Dette andragende afvises af justitsministeriet.

Mpr nr. A089064
Dato : 19220712
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktoratet har svaret på en forespørgsel fra sindssygehospitalet vedrørende bespisningen af ansatte, hvis husstand er fraværende. Disse kan forsat mod betaling spise på hospitalet.

Mpr nr. A089065
Dato : 19220705
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumentter. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler, at justitsministeren har foreslået en videreførelse af ordningen om fri lægehjælp og medicin til de ansatte ved sindssygehospitalerne. Udgifterne bliver indeholdt i loven om tillægsbevilling for finansåret 1922/23.

 

    089-062-065

Mpr nr. A089066
Dato : 19231004
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Fra fødselsanstalten i Jylland spørges om, hvordan ordningen medfri lægehjælp og medicin praktiseres på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089067
Dato : 19180718
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089068
Dato : 19220311
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Direktoratet har i forbindelse med en forespørgsel svaret sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, at der ikke kan udleveres andre beklædningsgenstande til personalet, end hvad der fremgår af emlumentreglementet. Hospitalet ville have udleveret sweatere i stedet for kapper til natplejepersonalet.

Mpr nr. A089069
Dato : 19220228
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, Overlægen
Emnegruppe: Administration Tekst: Overlægemøde. Overlægen for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et udkast til en skrivelse til direktoratet. Endvidere indkaldes til overlægemøde den 15.-16. marts eller et nærliggende tidspunkt.

 

    089-066-069

Mpr nr. A089070
Dato : 19220307
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler. 4 eksemplarer. Følgebrev der foreskriver førelse af regnskab over tildeling af medicin og havesager samt udøvelse af gæsteretten, som indsendes til direktoratet inden udgangen af hvert års april måned.

Mpr nr. A089071
Dato : 1923
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Udgift pr. forplejningsdag i finansåret 1922-23 opgjort på kvartaler og for året som helhed. Beregningerne omfatter de fem sindssygehospitaler og plejeanstalten Råmosegård. Endvidere overstigt over madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus opgjort på kvartaler og året som helhed samt beregnet som gennemsnit per patient..

Mpr nr. A089072
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Oversigt over forplejningsdagenes antal for januar kvartal fordelt på måneder. Endvidere beregning af udgiften på konto nr. 9 samt beregnet udgift pr. forplejet for kvartalet som helhed og pr. dag. Opgørelse over madaffaldets omfang i kvartalet, herunder pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089073
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage på Råmosegård specifiseret på funktionærer og patienter og for patienternes vedkommende specifiseret på måneder i januar kvartal 1923. Udgifter er under konto 9. Udgifter pr. forplejet for januar kvartal og beregnet pr. dag i kartalet.

Mpr nr. A089074
Dato : 192304
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Udgifter til bespisning i januar kvartal 1923. forplejningsdagenes antal og udgift pr. forplejningsdag. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Vordingborg, Middelfart og nykøbing Sjælland.

 

    089-070-074

Mpr nr. A089075
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagenes antal i oktober kvartal 1922 fordelt på måneder. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet og pr. dag. Madaffaldets omfang totalt og beregnet pr. person.

Mpr nr. A089076
Dato : 192301
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagenes antal, bespisningsudgiften og udgiften pr. forplejningsdag for oktober kvartal 1922. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Middelfart, Nykøbing Sjælland og Vordingborg.

Mpr nr. A089077
Dato : 1923
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 31. december 1922.

Mpr nr. A089078
Dato : 1923
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i oktober kvartal 1922 specifiseret på personale og patienter. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. dag.

Mpr nr. A089079
Dato : 192210
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal 1922, bespisningsudgiften og udgiften pr. dag. Oplysninger foreligge for hospitalerne Middelfart, Viborg, Vordingborg og Nykøbing Sjælland.

 

    089-075-079

Mpr nr. A089080
Dato : 1922
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagenes antal i juli kvartal 1922. Udgift under konto 9 udfift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet udgift pr. person pr. dag. Madaffaldets omfang i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089081
Dato : 1922
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal på Råmosegård. Udgifter under nontonr. 9 samme sted. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089082
Dato : 1922
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. september 1922.

Mpr nr. A089083
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i april kvartal 1922 på Råmosegård. Udgift under kontonr. 9. Beregnet udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet daglig udgift pr. person.

Mpr nr. A089084
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Udgift pr. forplejningsdag på de fem sindssygehospitaler og Råmosegård beregnet for året 1921-22 kvartalsvis og for finansåret som helhed. Mængden af madaffald for året 1e921-22 fra sindssygehospitalet ved Århus. Mængden af madaffald per person er beregnet.

 

    089-080-084

Mpr nr. A089085
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Desuden forplejningsudgifternes totalbeløb i kvartalet samt en Beregnet udgift pr. person pr. dag. Oplysningerne gælder for sindssygehospitalerne ved Middelfart, Nykøbing Slælland, Viborg og Vordingborg.

Mpr nr. A089086
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Udgift under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt udgiften pr. dag pr. rersom. Mængden af madaffald i kvartalet totalt og pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089087
Dato : 1922
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. juni 1922.

Mpr nr. A089088
Dato : 1922
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Antal forplejningsdage i januar kvartal 1922 fordelt på patienter og funktionærer samt fordelt på de tre forplejningsklasser. Udgifter under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt daglig. Madaffaldets størrelse i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

 

    089-085-088

Mpr nr. A089089
Dato : 19220318
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Forplejning. Direktoratets bestemmer herved, at den indberretning angående bespisningen, som hospitalet indsender hvert kvartal, indtil videre kun skal indeholde oplysning om de anvendte middagsretter og den gennemsnitlige daglige udgift pr forplejet. Endvidere ønsker direktoratet særskilt inberetning pr. kvartal indeholdende oplysning om forplejningsdagenes antal, den gennemsnitlige daglige udgift pr. forplejet, mængden af madaffald og madaffaldets omfang pr. forplejet pr. dag.

Mpr nr. A089090
Dato : 19220620
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Madaffald. Direktoratet indskærper i et brev til sindssygehospitalet ved Århus, at der skal vises omtanke ved rekvisition af mad fra køkkenet, således at der ikke er mere, end patienterne kan spise, idet, jvf. vedlagte bilag, er der en større mngde madaffald i Århus end i Viborg.

Mpr nr. A089091
Dato : 19220317
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Direktoratet anmoder direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at indsende til Christianshavns Straffeanstalt et eksemplar af de benyttede beklædninggsgenstande til patienter og funktionærer.

Mpr nr. A089092
Dato : 192203
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Direktoratet anmoder om en række oplysninger vedrørende anvendelsen af købet af margarine, da det overvejes at gøre samlet indkøb af det til sindssygehospitalerne. Følgelig må der ikke uden godkendelse indgåes nye kontrakter om levering.

 

    089-089-092

Mpr nr. A089093
Dato : 19220314
Forfatter:Krarup, overlæge
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Som resultat af en forhandling mellem direktoratet, sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Dansk sygeplejeråd samt overlæge Krarup er der vedtaget et forslag vedrørende fordeling af sygeplejeelever til de forskellige sindssygehospitaler. Forslaget beskrives i brevet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra direktoratet.

Mpr nr. A089094
Dato : 19221117
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Direktoratet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at tilgangen af elever til supplerende uddannelse i sindssygepleje er tilfredstillende, hvorfor der ikke for overlægernes vedkommende fantes anledning til at træffe yderligere foranstaltninger.

Mpr nr. A089095
Dato : 19220320
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeuddannelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelser angående en nyordning af rekutteringen af sygeplejeelever til sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A089096
Dato : 19220314
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Dirktoratet udbeder sig oversigter over det normerede plejepersonale ved begyndelsen af finansåret 1922-23. Oversigterne skal specifiseres på kvinde- og mandaside og på afdelingsarter. Oversigterne medfølger.

 

    089-093-096

Mpr nr. A089097
Dato : 1922
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sengetæpper. Skrivelser mellem sindssygehospitalet ved Århus og direktoratet samt kontrakt om levering af sengetæpper.

Mpr nr. A089098
Dato : 19220226
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: patientbehandling
Tekst: patientbetaling. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til den tidligere patient Jens Nielsen angående hans klage over betalingen for patientarbejdet på hospitalet. Han opfordres til at anke sagen til direktoratet for statens sindssygehospitaler, da overlægen ligeledes finder, at forholdende burde rettes.

Mpr nr. A089099
Dato : 19220302
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler anmoder om at få direktionens ytringer til forhenværende patient Jens Nielsens kritik af hospitalets arbejdsvæsen.

 

    089-097-099

Mpr nr. A089100
Dato : 19220308
Forfatter:Nielsen, Jens, Patient, fhv husmand
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patintbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet for statens sindssygehospitaler angående en sag om en tidligere patients arbejde på hospitalet. Det drejer sig om fhv. husmand Jens Niensen som har klaget til hospitalet over den beskedne aflønning, som han har modtaget for det arbejde, han udførte, da han var patient på hospitalet. Hospitalet har opfordret ham til at anke sagen til direktoratet, og skrivelsen fremkommer som kommentar til denne ankesag.

Mpr nr. A089101
Dato : 19220518
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Direktionen for statens sindssygehospitaler meddeler, at der ikke kan ydes den tidliger patient Jens Nielsen ekstra betaling for det arbejde han i sin tid udførte på hospitalet.

Mpr nr. A089102
Dato : 19220327
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Driftsplan for køkkenhaven ved Sindssygehospitalet ved Århus i 1922-23.

 

    089-100-102

Mpr nr. A089103
Dato : 19220327
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23.

Mpr nr. A089104
Dato : 19220323
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus i sinansåret 1922-23.

Mpr nr. A089105
Dato : 19241124
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktoratet anmoder om, at planer og overslag vedrørende hospitalets svine- og fjerkræhold for fremtidige driftsår må blive sendt inden udgangen af hvert års januar måned.

Mpr nr. A089106
Dato : 19220323
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Driftsplan over sindssygehospitalets markjorder i finansåret 1922-23.

 

    089-103-106

Mpr nr. A089107
Dato : 19220327
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23.

Mpr nr. A089108
Dato : 19220302
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Kontrakter. Direktoratet udbeder sig afskrifter af gældende kontrakter, som af direktionen måtte være indgåede med hensyn til arbejdsydelser og leverancer til sindssygehospitalet. Direktionen svarer, at leverandørers forpligtigelser ikke er ordnet ved kontrakt, og at der heller ikke er afholdt licitationer siden krigstidens begyndelse.

Mpr nr. A089109
Dato : 19220302
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Skov. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt sindssygehospitalets skovareal er undergivet forstmæssig tilsyn, og i bekræftende fald af hvem. Hospitalet svarer, at skovarealet ikke hidtil har været underkastet tilsyn.

Mpr nr. A089110
Dato : 19220520
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Justitsministeriet har skrevet til landbrugsministeriet, at dette skal foranledige et forstmæssigt tilsyn med sindssygehospitalets skovareal af landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Århus amt.

 

    089-107-110

Mpr nr. A089111
Dato : 19220603
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Fra landbrugsministeriet har direktoratet via justitsministeriet fået meddelese om, at tilsynet med sindssygehospitalets skovareal er overdraget til landbrugsministeriet tilsynsførende med de private skove i Århus amt direktør Weismann, Ry station.

Mpr nr. A089112
Dato : 19221211
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Skov. Ved hoslagt at dende direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en afskrift af den indberetning, som direktør Weismann har indsendt til landbrugsministeriet vedrørende sindssygehospitalets skovareal, meddelser direktoratet, at driften af skovarealet bør anlægges i overensstemmelse hermed. Næste tilsyn vil finde sted om 5 år.

Mpr nr. A089113
Dato : 19220405
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet til at anvende 300 kr til bekæmpelse af rotter på hospitalet.

Mpr nr. A089114
Dato : 19220301
Forfatter:Laboratorium, Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium tilbyder sindssygehospitalet at udrydde rotter for det af ministeriet bevilgede beløb på 300 kr.

Mpr nr. A089115
Dato : 19230416
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet har anmodet finansministeriet om forventet tillægsbevilling at anvise beløbet 300 kr til rottebekæmpelse på sindssygehospitalet ved Århus.

 

    089-111-115

Mpr nr. A089116
Dato : 19220622
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet vedrørende aflønningen for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje.

Mpr nr. A089117
Dato : 19220626
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at det efter forhandling med Dansk Sygeplejeråd sætter den nye lønordning for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje i kraft pr. 1 juli.

Mpr nr. A089118
Dato : 19220712
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at de under uddannelse i sindssygepleje værende sygeplejersker opretholder den ved antagelsen anførte lønning indtil uddannelsesperiodens udløb.

Mpr nr. A089119
Dato : 19220809
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktoratet for statens sindssygehospitaler giver sindssygehospitalet ved Århus tilladese til at ombytte plejere og plejersker med afdelingspiger ved tjenesteledighed blandt plejere ogplejersker.

Mpr nr. A089120
Dato : 19220408
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har foreslået direktoratet, at de i under uddannelse værende sygeplejersker tildeles en lavere løn end de fast ansatte sygeplejersker, da de ikke kan yde den samme arbejdsindsats. Sagen har været forelagt Sundhedsstyrelsen, og denne har godkendt, at der foretages en sådan løndifferentiering. Direktoratet spørger om hvilken løn, hospitalet ville finde passende.

 

    089-116-120

Mpr nr. A089121
Dato : 19220419
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af forslaget om at give de under uddannelse værende sygeplejersker en lavere løn end de øvrige sygeplejersker udtaler direktionen for sindssygehospitalet sig om lønspørgsmålet i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089122
Dato : 1922
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Oversigt over personalet på de forskellige afdelinger og arbejdstider.

Mpr nr. A089123
Dato : 19220425
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktionen sender hermed en ansøgning til direktoratet for statens sindssygehospitaler om at måtte ansætte 11 ekstra plejeelever. Ansøgningen begrundes i øget patientantal. Forskellige ordninger af personalets lønninger beskrives, og den deraf følgende totale lønudgift for hospitalet.

 

    089-121-123

Mpr nr. A089124
Dato : 19220313
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Direktionen skriver til justitsministeriet angående nogle ønskede omordninger af plejepersonalet. Hospitalet ønsker flere sygeplejersker, portører og gangpigger på bekostning af færre plejere og plejersker. Denne personaleændring skal gennemføres i forbindelse med naturlig afgang af plejere og plejersker. Der kan i denne forbindelse ske en personaleforøgelsen uden at overskride lønbudgettet, idet portører og gangpiger har lavere lønninger end plejere og plejersker. En sådan personaleudvidelse er ønskelig, da patientantallet er blevet forøget.

Mpr nr. A089125
Dato : 19220411
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejepersonale. Hospitalet har ansøgt direktoratet om, at måtte ansætte afdelingspiger og evt. portører ved tjenstelighed blandt plejepersonalet. Direktoratet svarer, at nedsættelse af antallet af plejere og plejersker ikke må føres så vidt, at indførelsse af en ny funktionærklasse portører bliver nødvendig. Endvidere kan besparelser på kontoen for tjenestemandslønninger ikke anvendes til aflønning af afdelingspiger.

Mpr nr. A089126
Dato : 19220225
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratetfor statens sindssygehospitaler skriver angående tildelingen af dyrtidstillæg til samlevende ægtefæller der begge er berettigede til et sådant tillæg.

Mpr nr. A089127
Dato : 19220301
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vikarer. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om spørgsmålet, hvornår der skal betales vikar for funktionærer, der er midlertidigt borte fra tjenesten.

 

    089-124-127

Mpr nr. A089128
Dato : 192203 Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Korrespondance mellem direktoratet og sindssygehospitalet angående evt. tjenestedragt til de under uddannelse værende sygeplejersker. Direktoratet bestemmer, at sygeplejerskerne skal have udleveret tre kjoler og forklæder efter behov.

Mpr nr. A089129
Dato : 192202
Forfatter:Jensen, C, inspektør for de kongelige lysthaver
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug Tekst: Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har skrevet til justitsministeriet om at få en sagkyndig til hospitalet for sammen med gartneren at planlægge omlægninger af beplantningen i gårde og park ved hospitalet. Direktioratet meddeler i denne forbindelse, at det har anmodet inspektør for de kongelige lysthaver C. Jensen om at udføre dette hverv.

Mpr nr. A089130
Dato : 19220328
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Haveinspektør C. Jensen har udfærdiget denne raport om beplantning omkring sindssygehospitalet ved Århus. Der gives forslag til forbedringer samt et overslag over udgifterne til planter.

 

    089-128-130

Mpr nr. A089131
Dato : 19220406
Forfatter:Hastrup, O Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. O Hastrup kommenterer haveinspektør C. Jensens rapport om beplantningen ved sindssygehospitalet i et brev til direktionen.

Mpr nr. A089132
Dato : 19220407
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående den rapport, som haveinspektør C. Jensen har afgivet vedrørende beplantningen af have, park og gårde ved hospitalet, og efter at have læst gartnerens kommentarer hertil. I brevet anmodes der om at få en bevilling på ialt 1200 kr til indkøb af planter.

Mpr nr. A089133
Dato : 19220504
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Beplantning. Efter ansøgning af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus bevilger justitsministeriet herved beløbet 1200 kr fordelt ligeligt over tre år til regulering af beplantning omkring hospitalet.

Mpr nr. A089134
Dato : 19220516
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale.Almindelige regler for antagelse af elever og for ansættelse i tjenestemandsstillinger undenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Følgebrev vedlagt.

Mpr nr. A089135
Dato : 19221116
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Elever. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver som svar på en forespøgsel angående punterne 1,2 og 11,3 i Almindelige regler for antagelse af elever og ansættelse i tjenestemandsstillinger udenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

 

 

    089-131-135

Mpr nr. A089136
Dato : 19220217
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratets forslag til ensartede bestemmelser for antagelse af elever og funktionærer på prøve samt ansættelse af tjenestemænd m.fl. ved statens sindssygehospitaler, bilag 1. ændrede blanketter til brug ved ansætelsen, bilag 2-9.

Mpr nr. A089137
Dato : 19220227
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Sindssygehospitalets direktion svarer på det tilsendte forslag til instruks ved ansættelse af personale, fra direktoratet.

Mpr nr. A089138
Dato : 19220509
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse. Justitsministeriet spørger om, hvilke opsigelsesvilkår sygeplejeeleverne er ansat under. Hospitalet svarer.

 

    089-136-138

Mpr. nr. A089139
: ingen tekst

Mpr nr. A089140
Dato : 19220215
Forfatter:Gjerrild, Weilbye, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. læge Weilbye Gjerrild skriver til overlægen angående forholdenne på Dalstrup Plejecentral. Der rapporteres om et enkelt influenzatilfælde. Endvidere nævnes et ønske fra en tidligere plejer om at få nogle patienter i familiepleje. Overlægen svarer den 21 februar 1922. Han har principielt intet mod den nævnte familiplejeordning, hvis forholdende er i orden.

Mpr nr. A089141
Dato : 19220216
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilket dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere.

Mpr nr. A089142
Dato : 19220830
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilke dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere ved hospitalet.

Mpr nr. A089143
Dato : 19220901
Forfatter:Nielsen, Marie Mathea, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Erklæring. Sygeplejersken Marie Mathea Nielsen har underskrevet en trykt erklæring om at hun på ære og samvittighed og med trofasthed og nidkærhed vil opfylde de tjensteligter, der påhviler hende som statstjenestemand.

 

    089-139-143

Mpr nr. A089144
Dato : 19230117
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madindkøbspriser. Direktoratet bemærker, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række madvarer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne for en række varer.

Mpr nr. A089145
Dato : 19220214
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet meddeler, at sindssygehospitalet ved Århus har haft den højeste gennemsnitsudgift pr. forplejningsdag af alle hospitalerne. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne på en række vare. Specielt nævnes, at Århus hospitalet har givet en overpris på 7 øre pr. kg. hugget sukker. Hospitalet svarer, at grunden til den høje pris på hugget sukker, at der er leveret fineste kvalitet. Nu købes en billigere sort.

Mpr nr. A089146
Dato : 19230317
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet knytter bemærkninger til den prisindberetning, som det har modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om ildtændere, maltkaffe, kartoffelmel og ost, hvor direktoratet mener, at der kan spares penge ved billigere indkøb. Direktoratet udbeder sig hospitalets kommentar hertil.

Mpr nr. A089147
Dato : 19230324
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Besparelser. Forvalter A. Lund kommenterer direktoratets skrivelse af 17. marts. Vedrørende ildtændere oplyser han, at man har forsøgt at fremstille dem selv, men har opgivet det på grund af brandfaren. Mht. kaffen har man på hospitalet i en periode forhøjet indholdet af kaffe med 10% på grund af stadige klager over kvaliteten. Nu vil man vende tilbage til den på hospitalerne gængse blanding. Mht. kartoffelmelet vil man forsøge at købe billigere kvalitet. Mht. prisen på ost er det den af mejeriet til forhandlere ansatte pris.

Mpr nr. A089148
Dato : 19220408
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Priser. Direktoratet meddeler, at det efter gennemgangen af prisindberetningerne har konstateret, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række varer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der er en prisliste, som den ser ud for de øvrige hospitalers vedkommende. Hvis hospitalet ikke kan opnå disse priser ved de hidtidige leverandører, skal man søge at finde andre leverandører.

 

    089-144-148

Mpr nr. A089149
Dato : 19220518
Forfatter:Pedersen, Anders Winther Emnegruppe: Patientmishandling Tekst: Patientmishandling. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en klagesag, som Anders Pedersen Winther har indsendt vedrørende påstået vold fra en plejer mod hans søn, der indlagt på hospitalet. Direktoratet har foretaget en undersøgelse af sagen og er kommet til den konklusion, at klagen er grundløs. Der er 7 bilag til sagen.

Mpr nr. A089150
Dato : 19220211
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver angående taksterne for indlæggelse på 3. forplejningsklasse i familiepleje og på Dalstrup plejeanstalt for udormuende patienter. Taksterne er efter direktionens mening for høje i forhold til de reelle udgifter, således at en nedsættelse af taksterne i disse tilfælde er forsvarlig Direktoratet svarer, at man ikke føler sig foranlediget til at fastsætte specielle takster i disse tilfælde.

 

    089-149-150

Mpr nr. A089151
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Røntgenundersøgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger Århus Amtssygehus om at måtte få røntgenundersøgt et antal patienter til samme betaling som andre patienter fra amtet. Bestyrelsen for amtssygehuset svarer, at de vil imødekomme ansøgningen. Overlægen skriver så til amtssygehuset for af forberede dette på modtagelsen af de sindssyge patienter.

Mpr nr. A089152
Dato : 19220208
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den projekterede jernbane over hospitalets grund Direktionen knytter sine kommentarer til projektet, samt forklarer, hvilke betingelser for gennemførelen hospitalet vil stille.

Mpr nr. A089153
Dato : 19220224
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Jernbane. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. hvilke skridt dette har taget for at fremme hospitalets sag i forbindelse med projektet for en jernbane over hospitalets grund.

Mpr nr. A089154
Dato : 19220203
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patintbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en sag, hvor en tidligere uformuende patient er kommet til penge gennem arv. I så falde skal betalingen for opholdet hæves indtil kapitalen er opbrugt.

Mpr nr. A089155
Dato : 19220207
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående et andrangende fra overplejersker og sygeplejersker om at får ferien forlænget til 6 uger årligt. Direktionen anbefaler dette.

 

    089-151-155

Mpr nr. A089156
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den gældende betaling for daglønnede arbejdere på havearbejde. Direktoratet spørger om, hvilken løn hospitalet giver for dette arbejde. Hospitalet svarer.

Mpr nr. A089157
Dato : 19220213
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at timelønnen for fast havearbejde er nedsat med 5 øre på hospitalet ved Vordingborg, således at lønnen svarer til dansk arbejdsmandsforbunds takster. Sindssygehospitalet ved Århus anmodes at gøre det samme, hvis det er muligt.

Mpr nr. A089158
Dato : 19220215
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Arbejdsmændenes Fagforening angående taksterne for fast og løst havearbejde.

Mpr nr. A089159
Dato : 19220225
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Arbejdsmændenes Fagforening svarer på den forespørgsel, som er modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus angående lønsatserne for løst og fast havearbejde.

Mpr nr. A089160
Dato : 19220302
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, og meddeler, at lønnen for fast havearbejde fra 1. marts er nedsat med 5 øre pr time i overensstemmelse med fagforeningens takster.

 

    089-156-160

Mpr nr. A089161
Dato : 19220126
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Bøger. Overlægen meddeler, at der ikke på hospitalet er blevet trykt noget af den art, hvoraf indsendelse til bibliotekerne er påbudt.

Mpr nr. A089162
Dato : 19220125
Forfatter:Johansen, J J, værkstedslederassistent
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Værksted. Direktoratet meddeler sindssygehospitalet ved Århus, at der gives værkstedslederassistent J. J. Johansen tilladelse til at studere arbejdsvirksomheden på en række straffeanstalter efter dennes tidligere ytrede ønske.

Mpr nr. A089163
Dato : 19220215
Forfatter:Stilling, Elfrida Astrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anættelse Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få sygeplejerske Astrid Elfrida Stilling ansat i en uddanelsesstilling på sindssygehospitalet ved Risskov. Overlægen meddeler kontoret, at hun er ansat for et halvt år fra den 15. februar 1922.

Mpr nr. A089164
Dato : 19221020
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få fire sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger på sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen meddeler kontoret, at de alle fire er ansat på prøve fra 1. februar og et halvt år frem.

 

    089-161-164

Mpr nr. A089165
Dato : 19220114
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktoratet skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående ansættelsen af Råhauge Askgård i en stilling som konstitueret gartnerassistent.

Mpr nr. A089166
Dato : 19220127
Forfatter:anlægsgartner, Askgård Råhauge
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til anlægsgartner Råhauge Askgård, at han er antaget for tiden frem til 1. oktober. Han vil senere få lønnen oplyst.

Mpr nr. A089167
Dato : 19220128
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus spørger direktoratet om, efter hvilke regler den konstituerede gartnerassistent Råhauge Askgård skal aflønnes.

Mpr nr. A089168
Dato : 19220129
Forfatter:Aksgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Gartner Råhauge Askgård takker for ansættelsen som konstitueret gartner assistent på sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler, at han kan tiltræde i løbet af den første uge i februar.

Mpr nr. A089169
Dato : 19220130
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at gartner Råhauge Askgård kun kan ansættes i stillingen ved konstitution og ikke som foreslået på prøve, da det drejer sig om en midlertidig vakance.

 

    089-165-169

Mpr nr. A089171
Dato : 19220210
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Gartner Råhauge Askgård skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler i brevet, at han ikke kan gå ind på de tilbudte lønvilkår i konstitutionstiden.

Mpr nr. A089172
Dato : 19220215
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående aflønningen af gartner Råhauge Askgård, som er ansat i en midlertidig stilling som gartneriassistent. Det anbefales at give ham den normale grundløn plus de forskellige tillæg. Hvilket er mere, end han er berettiget som midlertidig ansat.

Mpr nr. A089173
Dato : 19220221
Forfatter:Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Direktioratet spørger om, hvorvidt den konstitiuerede gartnerassistent Råhauge Askgård er gift, og hvilken løn samt emolumenter, der er ydet ham. Hopitalet svarer.

Mpr nr. A089174
Dato : 19220227
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilken løn den konstituerede gartneriassistent Råhauge Askgård er berettiget til at modtage.

 

    089-170-174

Mpr nr. A089175
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående stedtillæget, som skal ydes den konstituerede gartneriasistent Råhauge Askgård, jvf. direktoratets skrivelse vedrørende lønnens størrelse. Dette menes beregnet forkert af direktoratet, hvilket dette bekræfter ved at sende et brev med den rigtige beløbsstørrelse.

Mpr nr. A089176
Dato : 19220929
Forfatter:Råhauge, Olaf, statstjenestemand
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelse. Olaf Råhauge Askgård har underskrevet en erklæring i forbindelse med sin ansættelse som statstjenestemand ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089177
Dato : 19241125
Forfatter:Askgård, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling. Overlægen udtrykker sin anbefaling af gartnerassistent Askgård for hans arbejde på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089178
Dato : 19220314
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående befordringsforholdende til og fra plejeanstalten Råmosegård. Kørselsbeholvet ønskes dækket af et automobil, og udgifterne i forbindelse med anskaffelse og drift heraf opregnes. Endvidere ønskes befordringsgodtgørelseen til forstanderinde Råhauge sat op.

 

    089-175-178

Mpr nr. A089179
Dato : 19220206
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om ordningen af kørselsforholdene på Råmosegård. Angående evt. Anskaffelse af et automobil til plejeanstalten udtaler direktoratet, at det ikke kan tage stilling hertil, før der foreligger præsise oplysninger om udgifterne til anskaffelse af og drift af dette. I øvrigt skal der ske besparelser på Råmosegård jvf. tidligere skrivelser.

Mpr nr. A089180
Dato : 19220307
Forfatter:Elmquist, læge Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Læge Elmquist meddeler, at forstanderinde Råhauges inspektionsrejser fra Råmosegård gennemgående har en længde på ca. 20 kilometer.

Mpr nr. A089181
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Notat vedrørende udgifterne ved transport med eget automobil sammenlignet med de besparelser i de hidtidige udgifter, som kan forventers. (Råmosegård).

Mpr nr. A089182
Dato : 19220218
Forfatter:og co Århus, F Bulow Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring: Brev fra F. Bulow og co. Århus til læge Elmquist angående driftsudgifterne ved bilkørsel beregnet pr. km., samt pristilbud på en bil.

Mpr nr. A089183
Dato : 19220203
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående evt. anskaffelse af en bil til plejeanstalten Råmosegård. Det opregnes, hvor atore transportudgifterne har været i året 1920-21. Det menes nu at kunne betale sig at anskaffe en bil. Evt. vil forstanderinden anskaffe en bil og tage kørslen i enterprise.

 

    089-179-183

Mpr nr. A089184
Dato : 19220209
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Ovelægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler læge Elmquist Råmosegård, hvilken besvarelse han har fået af direktoratet angående ordningen af transportforholdene ved Råmosegård. Udgifterne ved bilkørsel ønskes nærmere undersøgt.

Mpr nr. A089185
Dato : 19210714
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Læge Elmkqust Råmosegård skriver til Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den måde, familieplejen fungerer på. Der er stadigvæk villige modtagere af patinter i familiepleje, sev om betalingen er derfor meget lille i forhold til udgifterne. Spørgsmålet om kontrol med patinternes tøj tages op. I denne forbindelse bringes transportforholdene på bane.

Mpr nr. A089186
Dato : 19220124
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Forstanderinde Råhauge Råmosegård henvender sig til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige ordning af kørselsforholdene ved plejeanstalten. Specielt nævnes muligheden for, at der anskaffes en bil. Evt. vil hun selv anskaffe sig en i nærmeste fremtid, og spørger om, hvorvidt hun kan få plejeanstaltens kørsel i enterprise i så tilfælde.

Mpr nr. A089187
Dato : 1922
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Kørsel- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård fra 1/4 1921 til 30/1 1922.

 

    089-184-187

Mpr nr. A089188
Dato : 1922
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Befordring. Kørsels- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård i året 1920-21.

Mpr nr. A089189
Dato : 19220118
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Brev fra direktoratet, hvor det forklares, hvordan hospitalets venteliste på patienter skal føres under henvisning til vedlagte blanketter. Der er kartotekskort over mandlige og kvindlige personer på venteliste, blanketter til meddelelse af optagelse på venteliste samt forespørgseler om, hvorvidt man fotsat ønsker at være opført på ventelisten. Endvidere er der et indberetningsskema for hospitalet som helhed vedrørende pladsforholdene, begæringer om optagelse, samt ventetiden for di i månedens løb optagne.

Mpr nr. A089190
Dato : 19230702
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indberetning. Direktoratet anmoder hospitalet om at indsende oplysninger om, hvilke af de på venteliste opførte personer, der måtte være udgåede af listen eller indkaldt til optagelse på hospitalet. Disse oplysninger tilbagesendes den 3. juli 1923.

Mpr nr. A089191
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Skema over en række patienter optaget fra venteliste med specifikation over opholdssted inden indlæggelsen. fødselsdato og tidspunkter for indkaldelse og indlæggelse.

 

    089-188-191

Mpr nr. A089192
Dato : 19230306
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet udbeder sig en fortegnelse over de personer, der var opført på venteliste ved udgangen af marts. Disse opdeles i mænd og kvinder samt forsynes med navn og fødselsdato.

Mpr nr. A089193
Dato : 19230110
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet anmoder om at få tilsendt indberetning om pladsforholdene inden de andre månedsberetninger.

Mpr nr. A089194
Dato : 19230109
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Overlægen bestemmer, at belægning plus ledige pladser ikke må overstige 308 på mandssiden og 306 på kvindesiden. Hvis belægningen er større, betegnes disse pladser som ekstra senge.

Mpr nr. A089195
Dato : 19221207
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Direktoratet har fundet en uoverensstemmelse i indberetningen om antal ledige pladser på kvindesiden og ønsker fejlen rettet.

Mpr nr. A089196
Dato : 19220707
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående den indsendte indberetning om pladsforholdene for juni. Det fremgår, at to personer er henvist til et andet sindssygehospital, og direktoratet ønsker at vide, om det skyldtes, at de hører under et andet hospitals landområde. Dette bekræftes af hospitalet, som tillige sender en revideret venteliste.

 

    089-192-196

Mpr nr. A089197 - - Dato : 19220729 Forfatter: Emnegruppe: Patientforhold Tekst: Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange af de på venteliste opførte personer, som har stået på denne i længere tid end 2 måneder. Hvis sådanne findes, henstilles det, at imødekomme disse, fremfor at tage nogle ind, som har ventet i kortere tid. Hospitalet svarer, at der ikke i øjeblikket er personer på venteliste, som har ventet i mere end 2 måneder. Mpr nr. A089198 - - Dato : 19239999 Forfatter: Emnegruppe: Patientforhold Tekst: Patienter. Indberetninger månedsvis over belægningsforholdene på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård for året 1/4 1922 - 31/3 1923.

 

    089-197-198

Mpr nr. A089199
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Skemaer udfyldt med oplysninger om antallet af patienter på de forskellige afdelinger specificeret måned for måned med oplysning om til - og afgange i månedens løb samt prøveudskrevne og ledige pladser. Oplysningerne omfatter månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

 

    089-199

Mpr nr. A089200
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Fortegnelse over prøveudskrevne patienter måned for måned i tidsrummet juni 1922 - marts 1923.

Mpr nr. A089201
Dato : 19220517
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor de på venteliste værende personer befandt sig ved udgangen af april måned. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089202
Dato : 19220511
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet meddeler, at personer, som er bevilget optagelse, men endnu ikke er indlagt, skal forblive på ventelisten, indtil de er indlagt.

 

    089-200-202

Mpr nr. A089203
Dato : 19220126
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Direktoratet meddeleer, at hvis der i forbindelse med optagelsen af en person på venteliste er sket en fejltagelse mht. det landområde, som hører ind under det pågældende sindssygehospital, skal denne fejl meddeles personen, inden denne optages på venteliste.

Mpr nr. A089204
Dato : 19230123
Emnegruppe: Administration
Tekst: Blanketter. Direktionen bestiller en række forskellige blanketter til levering fra Nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A089205
Dato : 19220121
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vedligeholdelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at der ikke uden direktoratets samtykke kan afholdes udgifter i forbindelse med bygningerne ud over almindelig vedligeholdelsesarbejder, nødarbejder dog undtaget, med hensyn til hvilke der snarest efter deres påbeybndelse vil være at sende indberetning til direktoretet ledsaget af et overslag over omkostningerne ved deres iværksættelse.

Mpr nr. A089206
Dato : 19220120
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Grundarealer. Direktoratet beder om oplysninger mht. det til sindssygehospitalet hørende jordareals størrelse og dets fordeling på anvendelse. Hospitalet svarer den 3. februar.

Mpr nr. A089207
Dato : 19220120
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Direktoratet ønsker oplyst, hvilke regler hospitalet benytter sig af ved tildeling af ferie til de ansatte herunder tyendet. Hospitalet svarer herpå.

 

    089-203-207

Mpr nr. A089208
Dato : 1924
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089209
Dato : 1924
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved plejeanstalten Råmosegård. Beregning over lønninger til løs medhjælp.

Mpr. nr. A089210
Ingen tekst

Mpr nr. A089211
Dato : 19220118
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Direktoratet udbeder sig tjenstligt en fortegnelse over, hvilke forskellige arter af arbejdsvirksomhed, der drives af hospitalets patienter, hospitalet svarer herpå med en liste over mandearbejde og kvindearbejde.

 

    089-208-211

Mpr nr. A089212
Dato : 19220314
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tøj. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange beklædnings- og sengerekvisitter der findes pr. patient, samt om hvorvidt dette antal kan indskrænkes. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089213
Dato : 19220114
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Porto. Direktoratet ønsker at få oplyst, hvilken praksis hospitalet følger ved betaling af porto for patienternes korrespondance. Endvidere ønskes oplyst, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Mpr nr. A089214
Dato : 1922
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Porto. Direktionen for sindssygehospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet vedrørende udlæg til porto fro 3. klasses patienter på hospitalet. Hospitalet anslår, hvor stort et beløb, det ville dreje sig om, hvis alle portoudgifter skulle bestales herfra.

Mpr nr. A089215
Dato : 19220310
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Porto. Direktoratet meddeler, at udlæg til porto for breve fra patienterne skal betales af de personer eller institutioner, for hvis regning den enkelte patient er indlagt. Det samme gælder tjenstlige skrivelser, medmindre patienten er indlagt for det offentliges regning.

 

    089-212-215

Mpr nr. A089216
Dato : 19220415
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Råmosegård angående porto for patienternes korrespondance. For fremtiden skal der føres særskilt regnskab for den enkelte patient, således at rette vedkommende kan betale sin andel af portoen.

Mpr nr. A089217
Dato : 19261118
Forfatter:Laursen, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Porto. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker 4 gange om året meddelse fra Råmosegård angående portoudgifter for hver enkelt patient og det samlede beløb, og desuden portoudlæg til tjenstlige forsendelser medrørende for offentlig regning indlagte patienter. Når desse meddelelser indsendes i kvitteret stand, vil udgifterne blive refunderet af hospitalet. Læge Laursen svarer på brevet, idet han refererer den metode til egnskab med portoudgifterne, som han hidtil har benyttet. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089218
Dato : 19211214
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jysk Telefon meddeler sindssygehospitalet, at dettes telefoner er benyttet med mere end forudsat ved fastlæggelsen af abonnmentstaksterne. Følgelig sættes taksterne op fra og med 1. januar 1922.

Mpr nr. A089219
Dato : 19220113
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange fritelefoner, der er tilstået tjenestemænd ved hospitalet, og bekostningerne ved disse fritelefoner.

Mpr nr. A089220
Dato : 19220123
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jysk Telefon meddeler hospitalet en specificeret oversigt over betalingerne for telefonanlægget ved hospitalet. Endvidere gives tilbud på udvidelse af abonnementet.

 

    089-216-220

Mpr nr. A089221
Dato : 19220126
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Hospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet angående antallet af fritelefoner, samt omkostningerne ved disse. Hidtil har kun overlægen haft fritelefon, hvoraf han dog på eget initiativ har refunderet hospitalet halvdelen af omkostningerne. Det anbefales, at reservelægerne får refunderet halvdelen af deres telefonudgifter, hvilke de hidtil har betalt alene.

Mpr nr. A089222
Dato : 19220208
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Direktoratet og justitsministeriet er enige om, at der ikke skal ydes reservelægerne nogen form for refusion for disses telefonudgifter. Dette meddeles hospitalet.

Mpr nr. A089223
Dato : 19220109
Forfatter:Nielsen, Karoline, sygeplejerske
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Sygeplejerske Karoline Nielsen tilbyder i et brev til overlægen at modtage 1 eller to patienter i familiepleje. Overlægen svarer, at der kun overføres patienter til familiepleje fra plejeanstalterne Råmosegård og Dalstrup og kun til egnen omkring disse plejeanstalter, hvorfor han renoncerer på tilbudet.

Mpr nr. A089224
Dato : 19220109
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Direktoratet spørger hospitalet om, hvilke arter brændsel, der anvendes, hvilke principper, der anvendes ved indkøb af de kvanta, der indkøbes under normale forhold.

Mpr nr. A089225
Dato : 19220126
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Hospitalet meddeler direktoratet, hvilke typer brændsel, der anvendt i de senere år herunder de unormale krigsår.

 

    089-221-225

Mpr nr. A089226
Dato : 19220303
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Direktoratet meddeler, at der ikke må foretages indkøb af brændsel uden godkendelse fra direktoratets side.

Mpr nr. A089227
Dato : 19220330
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Hospitalet søger direktoratet om godkendelse af indkøb af kul til fyring. Direktoratet godkender købet til de angivne priser, og henstiller, at det pågældende firmas tilbud vedlægges ansøgningen om godkendelse af indkøb.

Mpr nr. A089228
Dato : 19220407
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker direktoratets godkendelse af et indkøb af kul og koks, idet priser for varen og transporten vedlægges tillige med tilbudet fra firmaet. Direktioratet godkender indkøbet.

Mpr nr. A089229
Dato : 19220509
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger direktoratet om godkendelse af indkøb af 250 ton kul hos to forskellige fohandlere, idet tilbudene er vedlagt. Direktoratet godkender indkøbet.

 

    089-226-229

Mpr nr. A089230
Dato : 19220814
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger om godkendelse hos direktoratet for købet af 100 tons kul, idet tilbudet er vedlagt. Direktoratet godkender købet.

Mpr nr. A089231
Dato : 19220316
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089232
Dato : 19220323
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange eksemplarer af instruks for plejepersonalet ved statenssindssygehospitaler Hospitalet menes at have anvendelse for.

 

    089-230-232

Mpr nr. A089233
Dato : 19220328
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Brev fra direktoratet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt en forsendelse af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler til ovrlægens orientering.

Mpr nr. A089234
Dato : 19220401
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Som svar på direktoratets skrivelse af 23. marts meddeler hospitalet at der vil findes anvendelse af ca 110 eksemplarer af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089235
Dato : 19220626
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Afsendelsesblanket fra Nyborg straffeanstalt angående 150 stk instruks til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089236
Dato : 19220901
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision Tekst: Instruks. Kommentarer til instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Dansk plejepersonale forbunds bemærkninger hertil kommenteres af overlægen i et brev til direktoratet.

 

    089-233-236

Mpr nr. A089237
Dato : 19220815
Forfatter:plejepersonales forbund8, Dansk
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Dansk plejepersonales forbund kommenterer Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089238
Dato : 19221125
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratet underretter hospitalet om, at det ikke for øjeblikket vil efterkomme de af Dansk plejepersonales forbund foreslåede ændringer til Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089239
Dato : 19230124
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Overlægen for sindssygehospitalet underretter det ledende personale om, at plejepersonalet, der forlader hospitalet, inden afrejse på kontoret skal aflevere det dem udleverede eksemplar af almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089240
Dato : 19230915
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Hospitalet bestiller 50 eksemplarer af Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler hos nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A089241
Dato : 19230917
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Overlægen skriver til overplejersker og overplejere om, at nyansatte skal mod kvittering have udleveret et eksemplar af Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Eksemplaret skal leveres tilbage, når de forlader hospitalet. Instruksen fås på kontoret, som i god tid skal vide behovet herfor.

 

    089-237-241

Mpr nr. A089242
Dato : 19230918
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. De på Nyborg Straffeanstalt bestilte eksemplarer af Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler er i stedet leveret fra direktoratet, da dette af straffeanstalten havde modtaget resten af oplag. Dette meddeles dels fra Nyborg straffeanstalt dels fra direktoratet til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089243
Dato : 19240604
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet for at få oplyst, hvor mange eksemplarer af almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler hospitalet vil finde anvendelse for, da et nyt oplag heraf er ved at gå i trykken på Nyborg straffeanstalt. Hospitalet svarer, at det har behov for 100 eksemplarer til dækning af forbruget i et par år.

Mpr nr. A089244
Dato : 19240607
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Direktoratetmeddeler hospitalet, hvor mange eksemplarer af instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler der er bestilt til de enkelte hospitaler på Nyborg straffeanstalt mod direkte afregning med det enkelte hospital.

Mpr nr. A089245
Dato : 19230219
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en oversigt over hospitalsvaskeriernes drift i henholdsvis januar og februar måned.

 

    089-242-245

Mpr nr. A089246
Dato : 1922
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Direktoratets oversigt over hospitalernes vaskeriers drift i månederne juni august september oktober og december 1922.

Mpr nr. A089247
Dato : 1922
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Rapporter angående vaskeriet ved sindssygehospitalet ved Århus i månederne april 1922 til og med marts 1923.

 

    089-246-247

Mpr nr. A089248
Dato : 1922
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Rapporter angående vaskeri ved plejeanstalten Råmosegård for månederne fra april 1922 til og med marts 1923.
Mpr nr. A089249
Dato : 19220106
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Direktoratet meddeler hospitalet, at der fra 1. april for første gang i begyndelsen af maj skal indsendes månedlige rapport om hospitalsvaskeriets drift jvf. vedlagte skema.

Mpr nr. A089250
Dato : 19230106
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskeri. Afskrift af to breve fra forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus til direktoratet angående vaskeriets drift. Det ene brev handler om den af direktoratet anviste vaskemetode. Denne er dyrere, end den vaskemetode hospitalet hidtil har anvendt, hvorfor der i december måned har vist sig en besparelse på 60 kr. Det andet angår anvendelsen af vaskemidler, hvor det har været nødvendigt at anvende noget andet vaskepulver end det normale på grund af en forsinket leverance.

 

    089-248-250

Mpr nr. A089251
Dato : 192206
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Vaskemidler. Oversigt over brugen af vaksemidler i april kvartal 1922. Oversigten omfatter de fem statslige sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård. Specifikation månedligt af antal stykker tøj vasket, forbrug af vaskemidler udgift pr. 100 stykker tøj.

Mpr nr. A089252
Dato : 19220501
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Vaskeri. Brev fra Råmosegård til bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående den første rapport over vaskeri på Råmosegård. Det bemærkes, at den ene af de tre vaskeripiger også arbejder som stuepige i en del af sin tjenestetid.

Mpr nr. A089253
Dato : 1923
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Sygeligheden i Århus sindssygehospitals personale i finansåret 1922-23. Oversigten fodeler sygeligheden på personalekategorier og på måneder.

Mpr nr. A089254
Dato : 1923
Emnegruppe: Sygelister Tekst: Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1922-23 fordelt på årets måneder. Desuden en oversigt som fodeler sygeligheden på personalekategorier.

 

    089-251-254

Mpr nr. A089255
Dato : 19230612
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange ansatte specifiseret på mænd og kvinder, der har haft mere end 90 sygedage. Dette er noteret på nr 089-253.

Mpr nr. A089256
Dato : 1923
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Oversigtsskema for sindssygehospitalet ved Århus og Råmosegård vedrørende sygedage blandt personalet. Personalet er nævnt ved navn og stilling, og sygedagene er fordelt på måneder i finansåret 1922-23 og samlet for året som helhed.

 

    089-255-256

Mpr nr. A089257
Dato : 1922
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sygdom. Sygelister for månederne april 1922 til og med marts 1923.

 

    089-257

Mpr nr. A089258
Dato : 19220105
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Skatterådet for Vester Lisbjerg m.fl. herreder ønsker oplyst navn og bopæl samt den i 1921 udbetalte løn for hver enkelt ansat ved sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089259
Dato : 19220104
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Direktoratet udbeder sig meddelelse om, hvor meget stof, der beregnes at medgå pr. styk til hver art af de ved hospitalet benyttede beklædnings- og sengerekvisitter for patienter og funktionærer. Endvidrere ønskes oplyst, hvor mange stykker af hver art, der ifølge budgettet vil være at anskaffe i det kommende finansår, samt hvorledes disse bringes til vejs (patientarbejde, hospitalets systue, udefra), herunder fra fængselsvæsnet. To svarbreve fra hospitalet uden konkret indhold, (følgebreve).

Mpr nr. A089260
Dato : 19220104
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Linned. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et på flere hospitaler konstateret misbrug af lagner og håndklæder. Det indskærpes, at dette misbrug standses. Direktionen knyttet sine kommentarer hertil, og lader dette cirkulere blandt personalet.

 

    089-258-260

Mpr nr. A089261
Dato : 19220128
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Linned. Overlægen meddeler, at vaskeriet fra hospitalet har modtager 4 lagner, der er delvist ødelagte af forkert brug. Et viskestykke er anvendt til at tørre fernis op med. Det indskærpes personalet, at dette misbrug ikke må finde sted.

Mpr nr. A089262
Dato : 19220104
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus om indkøbet af råvarer til patientarbejdet. Det forslås, at hospitalet knytter kontakt til kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift for om muligt i samarbejde hermed at opnå besparelser på stor samlede indkøb.

Mpr nr. A089263
Dato : 19220104
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havesager. Direktoratet spørger hospitalet om, hvorledes priserne på de havesager, som leveres til hospitalets forbrug fra dettes egen have, fastsættes. Hopitalet svarer at gartneren ansætter priserne efter de offentilggjorte priser publiceret i Gartnertidende gældende på Københavns grønttorv. Direktoratet konfirmerer denne fremgangsmåde, idet der tages hensyn til varens kvalitet og de store mængder, som kan give anledning til prisnedslag.

Mpr nr. A089264
Dato : 19220111
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Influenza. Overlægen giver regler for personalets optræden i tilfælde af, at de pådrager sig influenza.

 

    089-261-264

Mpr nr. A089265
Dato : 19220102
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Regler for besøgende. Overlægen giver nogle regler for hvad besøgende ikke må, når de er i besøg hos patienter. De har karakter af ordensregler.

Mpr nr. A089266
Dato : 19220102
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Udlån. Overlægen meddeler, at hvis der er fra en afdeling ulånes noget til en anden, skal den lånenede lægge en seddel som kvittering til udlåneren. Seddelen leveres tilbage, når det udlånte retuneres til udlåneren.

Mpr nr. A089267
Dato : 19220107
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Nattero. Af hensyn til de sovende nattevagter, mindes husets øvrige beboere om at færdes stille på trapper og korridorer, ikke træde hårdt i gulvet, ikke hamre på vægge eller foretage sig anden støjende virksomhed indtil kl. 5 fra overlægen.

Mpr nr. A089268
Dato : 19220107
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Besøg. Overlægen indskærper, at patienternes besøg hos personer fra personalet privat ikke må finde sted uden hans tilladelse.

Mpr nr. A089269
Dato : 19240205
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udgangstilladelse. Overlægen indskærper, at patienter, der har tilladelse til at gå udenfor hospitalet uden ledsagelse, skal være forsynede med et af overlægen underskrevet kort, der på forlangende må vises ved udgangen igennem porten.

 

    089-265-269

Mpr nr. A089270
Dato : 19240208
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Overlægen bringer i erindring, at medicinstuen ikke må udlevere medicin til funktionærer undtagen efter rekvisition i hvert enkelt tilfælde af vedkommendes funktionærlæge.

Mpr nr. A089271
Dato : 19240208
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Overflytning. Overlægen meddeler, at der ved overflytning af patienter til kommunehospitalet og amtssygehuset skal medtages skriftlig oplysning om patientens fulde navn og hjemsted, og om hvem der kautionerer for betalingen. Endvidere skal ledsageren på sygehusets kontor give melding om patientens ankomst.

Mpr nr. A089272
Dato : 19240405
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Overlægen bringer bestemmelsen om, at service og mad ikke må fjernes fra spisestuen i erindring. På fridage kan sygeplejersker få frokost på spisestuen indtil kl 11.

Mpr nr. A089273
Dato : 19250120
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Penge. Overlægen bringer i erindring, at patienterne ikke må modtage penge for tjenester, de yder funktionærerne, af disse. Hvis funktionærene ønsker at give patienterne noget, skal det passere via overordnede plejepersonale.

 

    089-270-273