Kasse 094 1924-1925

Mpr nr. A094001
Dato : 19250204
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brand. Raamosegaard. Der har været brand i en garderobe. Ilden er formodentlig opstået ved, at kakkelovnen har været åben og en gnist er sprunget over i tøjet. En del af Raamosegssrds pigebeklædning og noget privat tøj er brændt.

Mpr nr. A094002A
Dato : 19240908
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Pigerne på R. bliver sat i skat af penge, de ikke har tjent. Sognerådet tvinger pigerne til at betale skat for den forrige pige, der måske har været i en anden lønningsklasse. En pige er truet med udlæg i hendes cykel, hvis hun ikke betalte 11 kr, da man opkrævede restancen var det 21 kr, som hun skyndsomt betalte for ikke at blive pantet.

Mpr nr. A094002B
Dato : 19240630
Forfatter:Ransby, Edith, afdelingspige
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Afskedigelse, afdelingspige. Afdelingspige Edith Ransbys opsigelse, hvor hun indrømmer, at have brevvekslet med en mandlig patient, hvilket er afskedigelsesgrund. De pågældende breve er vedlagt sagen. Grunden til at dette ikke måtte finde sted er, som det hedder i opsigelsen, at de sindssyge er uansvarlige

Mpr nr. A094003
Dato : 19241204
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinpersonale. Der er aftalt en arbejdstid på 208 timer for maskinpersonalet, men fagforeningen klager over, at fyrbøderne visse dage arbejder 16 timer i døgnet, altså ikke overholder en arbejdsdag på 8 timer. dette sendes der en timeplan ind til direktoratet for.

   

094-001 til 003

Mpr nr. A094004
Dato : 19250103
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Emblemer. Sådanne tildeles plejere og plejersker ved hospitalet uden vederlag efter aftale med de andre direktioner siden 1917-18. Man skønner "at det har sin betydning" at plejepersonalet bærer emblemer, idet et ydre tegn ofte er en ansporelse til, at vedkommende, der bærer et sådant tegn, såvel indenfor som udenfor tjenesteten optræder på en sådan måde, der har højnelse af stillingen som plejer og plejersker ved hospitalet, vedblivende tildeles emblemer.

Mpr nr. A094005
Dato : 19250114
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Tekstil. Man meddeler fra fængselsvæsnet, at der er syet beklædningsgenstande til lage, som normalt bliver aftaget af sindssygehospitalerne og endvidere væves der i Horsens klæde til sådan beklædning

Mpr nr. A094006
Dato : 19241129
Forfatter:Diakonskole, Missions
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Diakoner. Indre Missions Diakonskole, anmoder om, at dens elever efter 2 måneder praktisk og teoretisk undervisning på indstille sig til plejereksamen. Direktoratet fastholder justitsministeriet brev af 16. juli 1921, hvori det fastsættes: at man skal 2-årig uddsnnelse heri hospitalskursus, og 1 års praktisk på et sygehus, derefter kan man efter et halvt års praktisk og teoretisk kursus på et sindssygehospital indstille sig til prøven. Man skal dog betale diakonerne sygeplerske løn i uddannelsestiden, for tiden 70 kr mdl.

Mpr nr. A094007
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Medicin. Der fremsendes vejledning fra direktoratet om indkøb af medicin samt dennes levering og priser. Endvidere medfølger vejledende kontrakt med apoteker, som leverer medicin til hospitalet

Mpr nr. A094008
Dato : 19241023
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Der skal ikke indhentes ministeriets samtykke til indlæggelse til observation, idet det overlades til politimesteren dels efter kendelse dels efter begæring fra pågældende patient. Særligt belastede skal indlægges på særlige observations afdeling i Viborg.

   

094-004 til 008

Mpr nr. A094009
Dato : 19250402
Forfatter:Christensen, Bothilde Oline, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske, supplerende. Bothilde Oline Christensen er blevet indlagt på antssygehuset og skal opereres for mavesår. Hun bliver afskediget og afgår ved døden trods behandling, hvorfor man henvender sig til direktoratet for af få anvisning på, om der skal udbetales løn for april, hvilket man svarer benægtende på

Mpr nr. A094010
Dato : 19250402
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Et særligt udvalg under indenregsministeriet undersøger hvilke ejendomme, der tilhører staten, eller som man har lejet, der administerers under staten. Man ønsker indberetning på et særligt skema.

Mpr nr. A094011
Dato : 19250317
Forfatter:Brask, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Frk. Brask har fungeret som forstanderinde, hvorfor man ifølge tjenestemandsloven søger hende tillagt funktionshonorar for 4 2/3 måned 116 kr. Heri samtykker direktoratet.

Mpr nr. A094012
Dato : 19250320
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Præsten fra Veggerslev-Villersø anmoder om lønforhøjelse for sin gerning på Dalstrup Plejehjem. I den anledning skriver man til stiftsøvrigheden, at Dalstrup er underlagt hospitalets tilsyn men ellers har sin egen bestyrelse, men man får tilskud fra staten. Da man mener at Dalstrup må sættes i klasse med Raamosegaard, beskriver man forholdene her. Præsten holder gudstjeneste 1 gang ugentlig og der er ca. 6 begravelser om året Han passer 70 patienter og modtager herfor 250 kr i løn årligt. For hver begravelse får han yderligere 4 kr og i befordringstilskud får han 4 kr.

   

094-009 til 012

Mpr nr. A094013
Dato : 19250323
Forfatter:Johansen, Jens Johs, plejer husflidsselskab, Dandk
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værkstedsassistent. Plejer Jens Johs. Johansen søger om ekstra ferie så han kan deltage i et kursus arangeret af Dansk Husflidsselskab i København. Han er uddannet i Middelfart og ansat her ved hospitalet i 1913. Siden 1921, da plejerassistent ordningen ophæves har han været assistent hos værkstedslederen, hvor har i perioder har vikarieret for denne. Direktoratet indrømmer ham 1 måneds ekstra ferie uden af der finder lønfradrag sted. Der ansættes ikke vikar, fordi de fleste patienter om sommeren er på havearbejde, så der er meget lidt for værkstedslederen at gøre.

   

094-013

Mpr nr. A094014
Dato : 19250312
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Direktionen fra Middelfart har fået meddelelse fra direktoratet om, at man helst ser ventelisten afskaffet inden det nye finansår, skriver mat til hospitalet her, og anmoder om, at nogle af de ventende patienter optages her. Man svarer herfra, at dette desværre ikke lader sig gøre, da man selv har en venteliste ppå 20 mænd og 23 kvinder - dette til trods for, at der er skaffet 20 nye mandspladser i Dalstrup.

   

094-014

Mpr nr. A094015
Dato : 19250320
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Opbevaring af værdigenstande. Direktoratet henvender sig til hospitalet i anledning af en sag fra et sindssygehospital, hvor en afdelingssygeplejerske har frataget en patient et tilsendt ur med kæde til opbevaring, men hvor der hverken er ført bog over opbevaringen eller sygeplejersken kan huske tildragelsen. I den anledning spørger man, hvorledes opbevaringen er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at værdigensteande, der bliver opbevaret på kontoret opføres i løsbladsbogen. Når sådanne genstande bevares i afdelingerne sker det ender overplejerens tilsyn og sagerne henligger i et aflåst skab eller skuffe. De udleveres ved afgang til patienten eller pårørende efter kvittering.

Mpr nr. A094016
Dato : 19250311
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Fra flere plejehjem er der indkommet andragende om, at plejepengene bliver sat op. I 1914 var pristallet 100, mens det i januar 1925 er 215. Plejepengene pr. dag var i 1914 1 kr. og nu er det 1,75 kr. Man anbefaler af plejepengene kommer til at stå i et bestemt forhold til pristallet.

Mpr nr. A094017
Dato : 19250330
Forfatter:Friismann petersen, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Olga Friismann Petersen bliver tjenestemandsansat. Vedlagt lægeerklæring og udkast til anbefaling fra 1928

Mpr nr. A094018
Dato : 19250228
Forfatter:Branting
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Begravelse. Telegram: Søndag flages halv stang til 4 derefter hel Brantings begravelse Direktoratet.

Mpr nr. A094019
Dato : 19250227
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestedragt. Fra Middelfart meddeler man, at plejerforbundet har klaget over, at plejerskerne selv skal reparere deres tjenestedragt og hertil får udleveret materialer fra depotet, forespørger man hvorledes forholdet er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at her skal plejerskerne selv reparere deres tøj og får materialet dertil fra depotet.

Mpr nr. A094020
Dato : 19250302
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Direktoratet forespørger, hvor man blanketter af forskellig art til optagele af elever i sindssygepleje, der haves i hospitalet. Man svarer, at der kun er enkelte forælede eksemplarer

   

094-015 til 020

Mpr nr. A094021
Dato : 19250222
Forfatter:hærs eftersøgningstjeneste, Frælsens Larsen, Martha Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Man indberetter at sygeplejerske til supplerende uddannelse Martha Marie Larsen er blevet syg, man afskediger hende og anmoder om tilladelse til at antage en vikar for den tilbageværende tid. I 1927 søges sygeplejersken gennem Frælsens Hærs Eftersøgningstjeneste

Mpr nr. A094022
Dato : 19250226
Forfatter:Kohl, Frk Knoph, Frk
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientfødsel. Fra direktoratet har man fået en henvendelse angående en kvindelig patient, der var blevet gjort gradvid af en mandlig patient på Sct. Hans, og derefter er hun overført hertil, hvor hun har født. Man søger det omtalte tilfælde, er dog ikke i stand til at finde den rigtige, da man ikke husker tilfældet. Frk Kohl der er pensioneret, mener at have hørt fra afdøde frk. Knoph om sådant tilfælde, men da man får journalen frem, viser det sig, at den pågældende har født 2 måneder forinden indlæggelsen her

Mpr nr. A094023
Dato : 19250123
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet fremsender en prøve af sæbe, som man ønsker opbevaret, idet det skal bruges til at kontrollere indkomne varer med

Mpr nr. A094024
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kassebeholdninger. Direktoratet har sendt en instruks om kassebeholdninger og understreger, at der ikke må overføres nogen beholdning fra et finansår til et andet uden forudgående meddelelse fra hospitalet

Mpr nr. A094025
Dato : 19250212
Forfatter:Clausen, fabrikant "Elvirasminde"
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordsalg. Fra fabrikant Clausen "Elvirasminde har direktoratet modtaget tilbud om køb af noget af jorden til hospitalet her. Man spørger fra direktoratet, om der er mulighed for at afhænde jord, hvilket bliver besvaret benægtende herfra.

   

094-021 til 025

Mpr nr. A094026
Dato : 19250309
Forfatter:Riishøj, plejer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejer. Plejer Riishøj er død på Rigshospitalet. Man sørger om tilladelse til at udbetale enken efterløn, ligeledes søger hun refusion for ligets transport fra København til Århus, hvilket dog i modsætning til førstnævnte afslås.

Mpr nr. A094027
Dato : 19250211
Forfatter:Madsen, otto, kontorchef
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Kasseeftersyn. Kontorchef Otto Madsen har været til eftersyn - alt konstateredes i orden, på nær nogle checks ikke var hævet og derfor opstod difference mellem bankens og hospitalets bøger.

Mpr nr. A094028
Dato : 19250110
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Emblemer. Direktoratet henvender sig for at få en udtalelse vedrørende udlevering af emallierede emblemer, der udleveres til plejere og plejersker efter endt uddannelse. Direktionens oprettelse, og man gerne ser ordningen opretholdt se 904004

Mpr nr. A094029
Dato : 19250528
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rotter. Direktoratet meddeler, at der af indenrigsministeriet framsendes 300 kr til rottebekæmpelse. Man ser gerne indberettet resultatet af sidste års indsats mod rotter.

Mpr nr. A094030
Dato : 19250207
Forfatter:ster, Signe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Signe Øster tjenestemandsansat. Vedlagt standardiseret lægeerklæring vedrørende sindssygdomme og tuberkulose

   

094-026 til 030

Mpr nr. A094031
Dato : 19250217
Forfatter:Boll, Dagny, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Sygeplejerske. Dagny Boll bliver tjenstemandsansat. Hun tager sin afsked den 1. 11. 2925. Vedlagt lægeerklæring og afskedsansøgning.

Mpr nr. A094032
Dato : 19250206 (dokumenter mangler i kassen)
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Brand. Der har været brand i et pigeværelse over sygeafdelingen. Ilden opstod klokken ca. 10 aften. En pige havde været på værelset hele aftenen, men forlod værelset et kvarter. Der blev fyret med tørv i ovnen, der formentlig har stået åben, så en gnist kunne antænde garderoben, der var indbygget ca 1 meter derfra. Der er opstået skader på tøj.

Mpr nr. A094033
Dato : 19250227
Forfatter:Møller, reseervelæge
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Funktionærsygdom. Direktoratet forespørger om, der foreligger en protokol eller lign. hvor man anfører forhold vedrørende funktionærsygdomme afmelding og raskmelding, samt hvor oplysninger opbevares til senere brug ved evt. pensionering. Man taler her ikke om alvolige sygdomme, der fører til afskedigelse, men almindelige sygdomme som ikke i almindelighed fører til tjenesteudyktighed. Hospitalet svarer, at sådanne oplysninger ikke journaliseres, men man fremkommer med et forslag til en sygemelding, hvor det dog i et vedhæftet brev redegøres for, at det sjældent er de højere rangerende læger, der underskriver sygemeldingen, fordi det er reservelæge Møller, der er sygekasselæge

Mpr nr. A094034
Dato : 19250312
Forfatter:og Herskind, A/S Kampmann Møller
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kul. Direktoratet skriver, at man har indgået kontrakt med firmaet A/S Kampmann, Møller og Herskind i Århus om levring af kul og koks til hospitalet her

   

094-031 til 034

Mpr nr. A094035
Dato : 19250131
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Herved fremsendes tjenesteligt eksemplarer in duplo af de ved sindssygehospitalets trykkeri i 1924 fremstillede tryksager.

Mpr nr. A094036
Dato : 1925
Forfatter:Bellachini, tryllekunstner Wisney, komisk jonglør
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Underholdning. Bellachini, tryllekunstner fra Kolding, ønsker at give en forestilling og Wisney, komisk jonglør, ønsker det samme men begge får høfligt afslag.

Mpr nr. A094037
Dato : 19250125
Forfatter:af sygeplejersker, Foreningen af overordnede tjenestemænd, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Man anerkender af foreningen af overordnede tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler og Foreningen af sygeplejersker ved Statens sindssygehospitaler for forhandlingsret. Retningskinierne for denne forhandlingsret er nedfældet i fortsættelsen af dette brev.

Mpr nr. A094038
Dato : 19250130
Forfatter:Willian
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Vaudeville. Fredag den 30. januar kl. 7 og lørdag den 31. januar kl. 7 opføres i hospitalets festsal af vejlby Sangforeninng På Krigsstien, Vaudeville i 1 akt af Willian. Til forestillingen om fredagen indbydes alle de funktionærer med familie, der ikke kan komme om lørdagen. Om lørdagen er der forestilling for patienter.

Mpr nr. A094039
 Dato : 19250100
Forfatter:Lægeforening, Den Almindelige Danske
Emnegruppe: Administration
Tekst: Medicinsk Vejviser 1925.ændringer hertil bedes sendt til den almindelige danske lægeforening.

Mpr nr. A094040
Dato : 19250128
Forfatter:Olaf Brønnum & Co, firma
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Bordknive. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale om levering af bordknive til en pris af 8,50 kr pr, dus. Firma Olaf Brønnum & Co København

   

094-035 til 040

Mpr nr. A094041
Dato : 19250321
Forfatter:Glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Glasvarer. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af uringlas til Mænd, uringlas til kvinder og spytteglas

Mpr nr. A094042
Dato : 19250107
Forfatter:Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Ved at indberette, at fyrbøder ved hospitalet P. Poulsen fra den 24. ds. er sygemeldt som lidende af gulsot, tillader direktionen sig at udrede direktoratets approbation på at hospitalet under hans sygdom har antaget ekstra hjælp til udførelse af arbejdet i maskinhuset.

Mpr nr. A094043
Dato : 19250126
Forfatter:Gerofabriken
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Bestik. Direktoratet fremsender skrivelse om, at der er indgået aftale med Gerofabriken i København om levering af: spiseskeer, spisegafler, dessertskeer og theskeer alle fremstillet af alpaca

Mpr nr. A094045
Dato : 19250121
Forfatter:Boysen, Anna
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Oversygeplejerske. I anledning af direktionen har modtaget direktoratets skrivelse af 20. ds hvori det meddeles, at der er bevilliget oversygeplejerske ved hospitalet Frk. Anna boysen afsked med pension fra den 1. februar d.å. tillader direktionen sig at anmode om, at pladsen som oversygeplejerske, med hvilken der er forbundet nattjeneste, må blive opslået ledig.

Mpr nr. A094046A
Dato : 19250120
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Eddike. Direktoratet meddeler, at man har indkøbt eddike hos de forenede eddikebryggerier i København.

Mpr nr. A094046B
Dato : 19250126
Forfatter:Boysen, Anna, overplejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Overplejerske. I anledning af at overplejerske ved hospitalet frk. Anna Boysen ifølge direktoratets skrivelse af 20. ds er afskediget med pension fra 1. februar d.å. samt da stillingen, med hvilken der er forbundet nattjeneste, er opslået ledig til den 1. marts d.å. tillader direktionen at andrage om, at der i februar i år må ansættes en vikar, og at denne tillægges løn som sygeplejerske og bestillingstillæg for natarbejde, 20 kr månedlig

Mpr nr. A094047
Dato : 19250119
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Undvigelser. Direktoratet meddeler, at man ikke finder anledning til at udbetale plejere overarbejdspenge for at deltage i eftersøgninger af undvegne patienter udenfor den egentlige arbejdstid. Desuden gælder dette for baller, skovture med mere samt i tilfælde af brand, hvor der forekommer overarbejde

Mpr nr. A094048
Dato : 19250121
Forfatter:Jensen, Bertel Alfred, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejer. Bertel Alfred Jensen har forettet nattjenste på mads. D, og anmoder om nattillæg. Han er blevet ansat som plejer den 1. juni 1920

   

094-041 til 048

Mpr nr. A094049
Dato : 19250112
Forfatter:Socialministeriet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Socialt tidsskrift. Man meddeler fra direktoratet, at socialministeriet har meddelt, at man udsender et "Socialt Tidsskrift" der vil omhandle sociale emner fra ind- og udland samt meddele nye vedtagelser af love m.v.

Mpr nr. A094050
Dato : 19250112
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Emaljevarer, Fortinede og galvaniserede varer: Direktoratet ønsker en fortegnelse over forbruget af de omtalte varer, samt en oversigt over størrelser og leverandører af disse varer

Mpr nr. A094051
Dato : 19250102
Forfatter:Urup, Søren dr. Gulstad
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Sagen handler om en gårdejer Søren Urup af Sundholm om, hvem der har været ført optagelsesforhanlinger uden at optagelse er sket. Han ankommer alligevel til hospitalet og får lejlighed til at overnatte her indtil han overføres til dr. Gulstads klinik. Man skal opkræve 5,50 for opholdet

Mpr nr. A094052
Dato : 19250109
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2. reservelæge. Fra finansministeriet har man fået meddelelse om, at 2. reservelæger kan overgå til at blive honorarlønnede. Dog ønsker 2. reservelæge her ved hospitalet ikke at overgå hertil fra en tjenestemandsstilling.

Mpr nr. A094053
Dato : 19250111
Forfatter:Jørgensen, Jutta, sygeplejerske vikar
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jutta Jørgensen bliver ansat som vikar. Vedlagt liggere hendes eksamensbevis, der beviser, hvad sygeplejeskolerne fortalte mig om, at det nemlig var de dårligste sygeplejersker, der fik job på sindssygehospitalet. Hun har tg i gennemsnit

   

094-049 til 053

Mpr nr. A094054
Dato : 19241230
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplaner. Fra et hospital er indkommet anmodning til direktoratet om bemyndigelse til at udbetale honorar til en arkitekt for planer om nybygninger, der ikke er bragt til udførelse, ønsker direktoreatet for fremtiden, at der skal indhentes tilladelse til at udarbejde planer og overslag.

Mpr nr. A094055
Dato : 19241220
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Frugtfarve. Der er indhentet tilbud om køb af frugtfarve fra direktoratets side, men man skønner at det ikke kan betale sig at fællesindkøbe, hvorfor man overlader til de enkelte hospitaler at indkøbe denne vare.

Mpr nr. A094056
Dato : 19241222
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indpakningspapir. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med en københavnsk firma om levering af indpakningspapir i forskellige kvaliteter

Mpr nr. A094057
Dato : 19241217
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Optagelsesområde. Politimesteren i Hobro forespørger på hvilket hospital tvangsindlagte patienter fra ls-Hørby-Døstrup kommuner skal indleveres, da disse i verdslig og kirkelig henseene hører under forskellige herreder. Man svarer fra direktoratet, at de skal indlægges i Århus.

Mpr nr. A094058
Dato : 19241219
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Tandbørster. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af tandbørster dels af ben dels af træ

   

094-054 til 058

Mpr nr. A094059
Dato : 19241217
Forfatter:Svendsen, S M, plejer Riishøj, plejer Møller, sygeplejerske Justesen, Poula, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygemeldinger. På mandesiden er plejer S. M. Svendsen sygemeldt med spondylitis. Plejer Riishøj lider af tumor cerebri og ventes ikke at kunne helbredes. Sygeplejerske frk. Møller har vikar. På kvindesiden er plejerske Poula Justesen lidende af neurastenisk depression

   

094-059

Mpr nr. A094060
Dato : 19241213
Forfatter:Pedersen Leth, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Lønningsforskud. Hospitalet andrager direktoratet på vegne af plejer Rasmus Pedersen Leth om lønningsforskud på 800 kr, som han såvidt ses skylder på et banklån. Dette tilstås ham

Mpr nr. A094061
Dato : 19241218
Forfatter:Jarding, sagfører, Århus Jarling, kæmner
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Observation. Direktoratet har under dd tilskrevet sagfører Jarding, Århus, således: I anledning af Deres andragende s md angående den af dommeren i Esbjerg Købstad den 8 dm afsagte kendelse om indlæggelse til observation på et af statens sindssygehospitaler af kæmner Jarling, skal man efter stedfunden brevveksling med direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddele, at direktoratet efter omstændighederne ikke har noget at erindre imod, at indlæggelse finder sted på det nævnte hospital.

Mpr nr. A094062
Dato : 19241212
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Salatolie. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma angående levering af salatolie.

Mpr nr. A094063
Dato : 19241211
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Blæk. Direktoratet har indgået en aftale med et københavnsk firma om levering af blæk.

Mpr nr. A094064
Dato : 19241209
Forfatter:glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Glas. Direktoratet har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af drikkeglas og medicinglas  

Mpr nr. A094065
Dato : 19241209
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kamme. Direktoratet har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af kamme

Mpr nr. A094066
Dato : 19250202
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Macaroni. Direktoratet meddeler, at man sætter prisen for denne vares vedkommende

Mpr nr. A094067
Dato : 19241209
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Marcaroni. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af macaroni.

Mpr nr. A094068
Dato : 19241209
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sennep. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af sennep.

Mpr nr. A094069
Dato : 19250103
Forfatter:Hahnemann, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles haerved, at De er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. februar d.å. at regne, og at lønnen for kandidater er 300 kr månedlig og frit ophold. Hr. stud. med. Hahnemann, Hagemanns kollegium, Christiansgade 10, København.

Mpr nr. A094070
Dato : 19241205
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kødvarer. Man har fra direktoratet indhentet tilbud på levering af pølser til pålæg og blodpølse, men ikke fået tilfredsstillende tilbud. PÅ andre kødvarer sender man en prisliste fra et københavnsk firma, der kan levere med rabat.

   

094-060 til 070

Mpr nr. A094071
Dato : 19241206
Forfatter:Hansen Nielsen, Niels, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Sagen vedrører plejer Niels Hansen Nielsen, der har gjort tjeneste ved hospitalet fra 14. oktober 1914 til 1. jannuar 1917 først som reserveplejer, dernæst som elev og siden som tjenestemandsansat plejer. Der verserer en retssag mod ham, hvorfor der rettes henvendelse vedrørende hans forhold i tjenesten. Der foreligger en udtalelse fra overplejer Kjær, hvori det hedder at Nielsen blev tiltagen drikfældig, mødte for sent om morgenen samt blev i gentagne tilflælde fundet sovende på afdelingen i tjenestetiden. Han ses siden at have arbejdet på Sikringsanstalten ved Nykøbing Sj, men der er ikke afgivet nogen anbefaling herfra eller forlangt en sådan fra Nykøbing. Ved sin afgang herfra er han betegnet som ubrugelig

Mpr nr. A094072
Dato : 19241202
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kontormateriel. Til brug ved fælleskøb af gennemslagspapir og carbonpapir indhenter direktoratet oplysninger om købet af dette her ved hospitalet

Mpr nr. A094073
Dato : 19250325
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Nålemagervarer. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af vestespænder, messingknappenåle, tinknapper, sikkerhedsnåle og hårnåle

Mpr nr. A094074
Dato : 19241205
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Spisebestik. På grund af påtænkt fællesindkøb af skeer, gafler og knive spørger direktoratet hospitalet her, hvorledes dette køb er ordnet her

Mpr nr. A094075
Dato : 19241129
Forfatter:Eskildsen, Valdemar Pingel, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejer. Valdemar Pingel Eskildsen søger og får bevilliget bestillingstillæg som fast natplejer ved andragende til direktoratet

   

094-071 til 075

Mpr nr. A094076
Dato : 19241117
Forfatter:Petersen, Valborg Regnie, afdelingspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspige. Valborg Regine Petersen har under arbejdet fået saltsyre i øjnene. Hun er i færd med at pudse en zinkplade i køkkenet på kv. f., da der ligger noget aske i en underkop, hvori hun hlder æsken op, da de prøver at få urenheden væk får hun væske i øjnene. Af sagen fremgår, at hun senere erklæres fuldt arbejdsdygtig.

Mpr nr. A094077
Dato : 19241026
Forfatter:Wiggers-Hansen Nørgård, D, sygeplejerske
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Sygeplejerske. Under stuegang har en patient, der var irriteret på en anden patient slået denne. Wiggrs-Hansen og en sygeplejerske D. Nørgård Sørensen bebrejdede den på gældende patient hans gerning, hvorefter han forsøgte at slå efter Wiggers-Hansen der dog unveg. I stedet angreb han sygeplejersken, der fik et kæbestød så hun faldt om, og derefter blev hun slået mens hun var bevidstløs, indtil hjælp blev tilkaldt og nåede frem. Sygeplejereske fik en fraktur på underkæben og tre fortænder slået løse.

   

094-076 og 077

Mpr nr. A094078
Dato : 19241124
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestekarle. Sag vedrørende alderstillæg.

   

094-078

Mpr nr. A094079
Dato : 19241106
Forfatter:Petersen, Ida Nicoline, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Ida Nicoline Petersen ansættes som tjenestemand. Hun har tidligere lært håndteringen her og været ansat i to omgange som plejerske

Mpr nr. A094080
Dato : 19241115
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Skomageri. Ved fællesindkøb gennem direktoratet får man tilbud om skomageriartikler og materialer.

Mpr nr. A094081
Dato : 19241204
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Sognerådet anmoder om et jordstykke på 9,85 m2 til afrunding af hjørnet mellem vestre Skovvej og Asylvej, hvorved færdselen på dette sted vil blive genopsat samt at hele arbejdet er uden udgifter for hospitalet.

Mpr nr. A094082
Dato : 1924
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. To ubeskrevne folketællingslister.

   

094-079 til 082

Mpr nr. A094083
Dato : 19250316
Forfatter:Pan, forsikringsselskab
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Kreaturforsikring. Hospitalet her har opsagt sin hesteforsikring på grund af en opfordring fra direktoratet. Man spørger fra forsikringsselskabet Pan, Fortunstræde 4, København, om denne disposition har rigtighed, hvilket direktoratet bekræfter.

Mpr nr. A094084
Dato : 19250112
Forfatter:Andersen, Hans Christian, plejer Hauerbach, sagfører Royal, Hotel Andersen, Reinhard, søn
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Bedrageri. Plejer Hans Christian Andersen har ved siden af sit job som plejer et lille landbrug og en grøntsags- og fjerkræhandel: I forbindelse med denne virksomhed er det konstateret at han sammen med ansatte i køkkenet på Hotel Royal har bedraget hotellet for ca. 30 000 kr ved at påføre varer efter afstempling af leveringsnotaer. Sagen med hotellet ordnes uden politiets mellemkomst, idet Andersen erklærer sig villig til at betale penge tilbage til hotellet. Ifølge sagfører Hauerbach er det pågældendes søn, Reinhard, der forsøgte at begå bedrageriet, der førte til opdagelse af de krimminelle forhold. På grund af de graverdnde forhold, samt på grund af et tidligere lignenende forhold, der også er ordnet uden politiets mellemkomst, bliver H. C. Andersen afskediget fra sin tjenestemandsstilling iflg. tjenestemandslovens s 60 i unåde og uden pension

   

094-083 og 084

Mpr nr. A094085
Dato : 19250122
Forfatter:Larsen, Fru Ane Johanne
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Observation. Fru Ane Johanne Larsen, født Eskildsen, bliver af sin mand stævnet til ægteskabets omstødelse, på grund af sindssygedom. Man ønsker den pågldende indlagt til observation, men da der ikke er tale om kriminelle forhold, ønsker hospitalet ikke at modtage pågældende, hvilket sendes til afgørelse i direktoratet. Her afgøres det, at hun ikke skal indlægges, idet der intet anføres i retsplejeloven om, at en således sagsøgt skal indlægges til observation

Mpr nr. A094086
Dato : 19241227
Forfatter:Willumsen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Willumsen er sygemeldt på grund at et lettere anfald af influenza, men påregnes at være i tjeneste igen efter 1 uges sygeleje, hvorfor forvalteren ser sig nødsaget til at antage en afløser, hviket direktoratet billiger.

Mpr nr. A094087
Dato : 19250323
Forfatter:forenede vatfabrikker, De
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vat. Direktoratet meddeler, at vat fremdeles skal købes hos de forenede vatfabrikker til priser som vedlagt skrivelse

Mpr nr. A094088
Dato : 19241212
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kjolestof. Fra et københavnsk firma meddeles at priserne på kjolestof fra fabrikken er hævet med 5%, hvorfor detailpriserne stiger med samme %

Mpr nr. A094089
Dato : 19241028
Forfatter:Heegaard Nielsen, Johanne M sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Frk. Johanne M. Heegaard Nielsen skal have uddannelse på fødselsanstalten i Århus hvorfor man anmoder direktoratet om, at hun må træde udenfor nummer i 2 måneder, hvilket direktoratet samtykker i

Mpr nr. A094090
Dato : 19241028
Forfatter:Enevoldsen, Marie Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske på prøve. Frk. Marie Margrethe Enevoldsen bliver ansat fra den 1. november 1924 med de for tjenestemænd gældende bestemmelser

   

094-085 til 090

Mpr nr. A094091
Dato : 19241021
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenelev. Man andrager direktoratet om tilladelse til at ansætte en køkkenelev, dog sådan at hun ikke modtager løn, men har frit ophold samt arbejdstøj gratis. En sådan elev er antaget på Raamosegård, men direktoratet understreger, at hospitalet her ikke må antage en elev uden direktoratets godkendelse, der dog ikke foreligger i materialet.

Mpr nr. A094092
Dato : 19241016
Forfatter:Administrationsdirektoratet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktorat. Det meddeles, at direktoratet er flyttet til Lavendelstræde nr. 1.

Mpr nr. A094093
Dato : 19241015
Forfatter:kontorchef, Bjarne H
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. Kontorchef H. Bjarne ønsker at gennemgå renskaberne, hvilket han bemyndiges til af direktoratet, der ønsker, at han skal have indsigt i alt nødvendigt materiale.

Mpr nr. A094094
Dato : 19270207
Forfatter:Jensen, A M P
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygeplejerske, udtalelse. Sygeplejerske frk. A.M.P. Jensen søger til Vedsted, hvorfor man anmoder om en udtalelse. Det hedder heri: Sygeplejerske Agnes Jensen har i det væsentlige udført sit arbejde godt, men på grund af en noget sygelig sindstilstand, mener vi ikke at kunne beholde hende som sygeplejerske

Mpr nr. A094095
Dato : 19241013
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Med henblik på de hjem, i hvilke patinter fra sindssygehospitalet er anbragt i familiepleje til stiller jeg Dem herved en afskrift af en af sunhedsstyrelsen udarbejdet normalsunhedsvedtægt for landkommuner (uden bymæssig bebyggelse) - for så vidt angår vandforsyningen og stalde, svinestier og møddinger, og beder dem meddele mig om forholdende i hjemmene er af en sådan art, at de opfylder de i vedtægten fremsatte påbud.

Mpr nr. A094096
Dato : 19241015
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Toiletpapir. Direktoratet medeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af toiletpapir

   

094-091 til 096

Mpr nr. A094097
Dato : 19241009
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Gartneriassistent. Kontorfuldmægtigen er udgået af hospitalets kost og bebor en tjenestebolig ved Asylvej, hvor også en maskinassistent bor. På grund af pladsmangel på det øvrige hospital, har det været nødvendigt at indlogere gartnerassistenten i et værelse hos kontorfuldmægtigen for 150 kr årligt. Nu mener kontorfuldmægtigen, at disse penge burde tilfalde ham og ikke hospitalet. Direktoratet mener ikke, at man skal indlogere gartnerassistenten her, men hospitalet anbefaler, fordi der er pladsmangel på det øvrige hospital. Direktoratets afgørelse forligger ikke.

Mpr nr. A094098
Dato : 19241008
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Straffefange: Direktoratet skriver: Foranlediget ved et for nylig indtruffet tilfælde, hvor det viste sig, at en på livstid dømt tugthusfange, der i 1916 indlagdes til kur på et sindssygehospital, skønt helbredet var forblevet på det pågældende hospital i flere år, anbragt på en åben afdeling, uden at der fra hospitalets side var givet nogen meddelelse om den indtrufne forandring i fangens psykiske tilstand, skulle justitsministeriet herved anmode det ærede socialministerium om at ville foranledige, at der i alle tilfælde, hvor fangerne fra straffeanstalterne under straffetiden indlægges på et af statens sindssygehospitaler, i det mindste hvert halve år tilgår direktoratet for fængselsvæsnet en indberetning fra pågældende hospitals overlæge om den indlagte fanges sundhedstilstand

Mpr nr. A094099
Dato : 19240925
Forfatter:Petersen, Alma, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejerske. Alma Petersen, der er uddanmnet på Sct Hans og for tiden er natplejerske på De kellerske anstalter i Brejninge, ansøger om en plads som dagplejerske her på hospitalet, da hun ikke godt kan tåle natarbejdet. Man råder hende til at indsende ansøgning

Mpr nr. A094100
Dato : 19250212
Forfatter:Svendsen, Søren Martinus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygedage, plejer. Søren Martinus Svendsen, der er plejer ved hospitalet ansøger om at de 189 sygedage han har haft under en enkelt svær sygdom må blive fraregnet det samlede antal sygedage han må have, hvilket ministeriet indvilliger i  

   

094-097 til 100

Mpr nr. A094101
Dato : 19240926
Forfatter:Kjeldsen, georg, tryllekunstner
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Tryllekunstner. Et Københavnsk engageringsbureau tilbyder og får antaget tryllekunstneren Georg Kjeldsen. Vedlage breve og liste over, hvilke kunstnere bureauet råder over.

   

094-101

Mpr nr. A094102
Dato : 19240930
Forfatter:Larsen, Ella Marie, husassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Ella Marie Larsen født den 20 juli 1901 er uddannet ved Middelfart hospital og for nuværende ansat som husassistent ønsker ansættelse her ved hospitalet, hvorfor man anmoder Middelfart om at fremsende anbefalinger og oplysninger om tjenestelige forhold

Mpr nr. A094103
Dato : 19241010
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, tørring af vask. De to kakkelovne, der har stået på R`s loft er brændt sammen, så man ikke kan tørre tøj på loftet. Genindstallering vil koste 600 kr og de er meget dyre i drift, men arbejder meget dårligt, hvorfor man har spurgt ingeniør Koch om forslag. Han foreslår et tørreskab med udtrækkelige tørreheste, hvilket man bevilliger mod forventet tillægsbevilling fra direktoratet.

Mpr nr. A094104
Dato : 19240907
Forfatter:Christensen, Anna Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske, Anna Marie Christensen sender ansøgning med anbefalinger, men man meddeler, at der for tiden ikke er ledig plads ved hospitalet

Mpr nr. A094105
Dato : 19240910
Forfatter:Jacobsen, Thune Krarup, Frode Geill
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Armbind, sygeplejersker. Man diskuterer at indføre et armbind med broderi til kendemærke for fast ansatte sygeplejersker. Forslaget tiltrædes af Geill, Frode Krarup og Thune Jacobsen, men er det nogensinde blevet gennemført?

Mpr nr. A094106
Dato : 19241002
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Diakonuddannelse. Man indstiller til ministeriet, at diakoner skal have 6 måneders uddannelse på sindssyge- hospitaler ligesom sygeplejerske til supplerende uddannelse, Desuden anbefaler man, at de to grupper får samme løn, 100 kr, idet de har nogen foruddannelse i alm. sygepleje

   

094-102 til 106

Mpr nr. A094107
Dato : 19240919
Forfatter:Nielsen, N P, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål, plejer. Plejer N.P Nielsen anmoder om, at måtte udgå af hospitalets forplejning på grund af giftermål, hvilket han tillades, men under den udtrykkelige forudsætning, at han skal være villig til at gøre nattetjeneste efter tur samt at være til rådighed for hospitalet efter almindelig arbejdstid

Mpr nr. A094108
Dato : 19240901
Forfatter:Hansen, Ellen Lenith, sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ellen Lenith Hansen, sygeplejerske, bliver ansat som tjenestemand. Ved skrivelse af 12. marts 1925 træder hun udenfor nummer uden løn for at passe sin søster, der skal barsle. Direktoratet understreger, at der her anførte begrundelse ikke vil kunne påregnes at være tilstrækkelig til at træde nummer for eftertiden

   

094-107 og 108

Mpr nr. A094109
Dato : 19250310
Forfatter:Jensen, Karl, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermålstilladelse. Plejer Karl Jensen ansøger om tilladelse til at træde udenfor hospitalets kost og får dette svar: " i anledning af at de i den 19. f. m. modtagne skrivelse har søgt om tilladelse til fra den 1. juni d. å. at udgå af hospitalets forplejning skal direktionen meddele Dem, at man under hensyn til Deres tjenesteforhold ikke ser sig i stand til at fremme Deres ansøgning"

Mpr nr. A094110
Dato : 19240901
Forfatter:Oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oversygeplejerske. Der skal ansættes en oversygeplejerske ved Nykøbing Sj. hvilket direktoratet anmoder om det bliver bekendtgjort for eventuelle interesserede ved hospitalet her.

Mpr nr. A094111
Dato : 19240901
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Direktør. Det meddeles herved, at direktøren er bortrejst fra onsdag den 3. til den 30 d.m begge dage incl.

   

094-109 til 111

Mpr nr. A094112
Dato : 19250317
Forfatter:forsøgsvirksomhed i plantekulturer, Statens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartneri. Hoslagt skal man til brug for hospitalsforvalteren og gartneren fremsende 3 eksemplarer af meddelelser nr. 116 og 117 fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekulturer.

   

094-112

Mpr nr. A094113
Dato : 1924
Forfatter:Jensen, Anna Thomine Plejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Plejerske. Anna Thomine Jensen, Vaarst, ansøger om plads som plejerske. Hun er uddannet i Middelfart.

   

094-113

Mpr nr. A094114
Dato : 19240908
Forfatter:apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Medicin. Brevveksling mellem hospitalet her og direktoratet vedrørende ikrafttræden og ordlyd af kontrakt mellem Sct. Pauls Apotek i Århus og hospitalet her

   

094-114

Mpr nr. A094115
Dato : 19240820
Forfatter:Christensen, Sofie Sørine, stuepige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Stuepige, Sygdom. Sofie Sørine Christensen, der er ansat som stuepige er blevet indlagt på Amtssygehuset med en mavelidelse. Man ansøger direktoratet om tilladelse til at ansætte en vikar, om dette meddeles fremgår ikke af brevet, men man henviser til at pigen opsiges efter tyendeloven s 16 efter en måneds sygdom.

Mpr nr. A094116
Dato : 19240815
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bl. frugtsaft. Direktoratet meddeler prisen på blandet frugtsaft, som man aftager fra et københavnsk firma.

Mpr nr. A094117
Dato : 19240818
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Marmelade. Brev fra direktoratet vedrørende indkøb af marmelade m.m. fra et københavnsk firma.

   

094-115 til 117

Mpr nr. A094118
Dato : 19240818
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Hindbærsaft. Aftale mellem direktoratet og et københavnsk firma vedrørende aftagelse af hindbærsaft til medicinsk brug.

Mpr nr. A094119
Dato : 19240808
Forfatter:Petesen, S M k, vaskeripige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vaskeripige. S. M. K. Petersen har været syg i 43 dage, hvorfor direktoratet spørger, om hun er opsagt efter tyendeloven. Forvalteren svarer: I anledning af direktoratets skrivelse af 8. ds.. skal jeg meddele, at vaskeripige S. M. K. Petersen ikke er opsagt, hun har efter at have overstået en operation påny tiltrådt ejenesten den 1. august d.å. Da hun er en tidligere patient, der har været på hospitalet siden 1890 og nødig vil herfra, og da lønnen kun er 25 kr om måneden, for hvilken hun gør god nytte, har jeg ikke opsagt hende. Der foreligger ikke yderligere brevveksling vedrørende denne sag.

Mpr nr. A094120
Dato : 19240818
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fællesindkøb. Direktoratet ønsker oplysninger om forskellige varer, som man påtænker at fællesindkøbe. De nuværende leverandører er Århus-firmaer. Der foreligger intet om sagens videre forløb.

Mpr nr. A094121
Dato : 19240807
Forfatter:Departement, Statistiske
Emnegruppe: Administration
Tekst: Statistiske Efterretninger. Man forespørger fra Det statististiske Departement om hospitalet her fortsat ønsker denne publikation tilsendt.

Mpr nr. A094122
Dato : 19250113
Forfatter:Riishøj, Marie, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale, bosætning. Plejerske Marie Riishøj har anmodet om at måtte udgå af hospitalets forplejning og bo hos sin moder. Dette har hospitalet afvist og sagen er derefter anket til Socialministeriet, der approberer hospitalets i fremtiden kun kan gives til mandligt personale, der indgår giftermål.

Mpr nr. A094123
Dato : 19240807
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Metervarer. Fra kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler man gennem direktoratet, at man nu kan levere bolster og stof til lægekitler igen

Mpr nr. A094124
Dato : 19240818
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Lynafledere. Man indberetter til direktoratet at lynaflederne ikke er tilfredsstillende, men herfra kontakter man en rådgivende ingeniør, der anviser, at systemet skal repareres over en 3 årig periode.

   

094-118 til 124

Mpr nr. A094125
Dato : 19240821
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Varer. Meddelelse fra direktoratet om, hvor meget kontoret for fængslernes arbejdsdrift har leveret i kr til de forskellige hospitaler. 1923-24

Mpr nr. A094126
Dato : 19240802
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Spegesild. Priserne falder, hvorfor man anmoder fra direktoratet om, at der ikke købes sild uden foregående meddelelse fra direktoratet.

   

094-125 og 126

Mpr nr. A094127
Dato : 19250529
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Direktionen tillader sig hoslagt at fremsende fortegnelse over de i januar kvartal givne middagsretter. Dertil en oversigt over forplejningsdagene.

   

094-127

Mpr nr. A094128
Dato : 19240731
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenelev. Direktoratet ønsker opyst hvor mange køkkenelever, der er antaget og på hvilke vilkår. Man meddeler, at der ingen er. Den sidste er afgået hun havde frit ophold og tjenestedragt.

Mpr nr. A094129
Dato : 19240705
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Barber. Fra Nykøbing Sj. spørger man, om vikar for barber afholdes af hospitalet eller den pågældende selv? Man svarer herfra, at det gør hospitalet

Mpr nr. A094130
Dato : 19240728
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Celler i lokalsygehuse. Overlægen i Vedsted har sendt en erklæring til direktoratet om, at det er umuligt at få patienter optagne i Tønder og at Ribe sygehus nedlægger sine 4 celler til sindssyge. Direktoratet skriver til syndhedsstyrelsen, at statens sindssygehospitaler ikke er i stand til at modtage alle patienter, der henvises fra praktiserende læger, idet overlægen her afviser personer, der ikke hører hjemme her. Dels er nogle patineter ved pludseligt opstående sindssygdom henvist til lokalsygehusene og personer, der kun er lettere tilfælde må også modtages til midlertidig behandling.

Mpr nr. A094131
Dato : 19240719
Forfatter:Frederiksen, I P A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I. P. A. Frederiksen er ansat som kandidat og ansøger om tilladelse til at have sin hustru boende hos sig. Man anbefaler dette over direktoratet, der svarer, at konen kan spise mod fradrag i lønnen, men at hendes vask er hospitalet uvedkommende.

   

094-128 til 131

Mpr nr. A094132
Dato : 19240715
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Skosværte, ovnsværte meddeler fællesindkøb af nævnte varer fra et københavnsk firma

Mpr nr. A094133
Dato : 19240712
Forfatter:Lund, A , hospitalforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Hospitalsforvalter A. Lund anmoder direktionen om at måtte holde ferie i perioden 18. juli til den 26. juli, hvilket tilstedes ham med direktoratets samtykke.

Mpr nr. A094134
Dato : 19240710
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Regler vedrørende betalingen for familieplejepatineter ved afgang til anden plejehjem, hospital eller ved død.

Mpr nr. A094135
Dato : 19240730
Forfatter:Folsted, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Laura Folsted ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A094136
Dato : 19240709
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Pudsecreme. Meddelelse fra direktoratet om, at man køber pudsecreme af et københavnsk firma

Mpr nr. A094137
Dato: 19240625
Forfatter Th. Stauning  Statsministeriet
Tekst: Cirkulære til samtlige Statsmyndigheder (håndskrevet) (ny note)

   

094-132 til 137

Mpr nr. A094138
Dato : 19240429
Emnegruppe: Medicin.
Tekst: Medicin. Revisionsberetninger fra sundhedsstyrelsens medicinalrevision.

   

094-138