106- 001 - 1847 til 1850

 

Mpr nr. A106001b
Dato : 18471117
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.4, side 4 Der blev taget Beslutning at lade Aarhus Stifts Tidende indføre en Bekjendtgjørelseom at der til Daareanstalten vilde være Brug for 40 Cubik Favne Kampsten af forskjellig Størrelse. Det var vel af Commisionen paatænkt at skaffe det fornødne Quantum af dette Materiale ved Licitation, men efterat man havde talt med Bygningskyndige Folk om denne Gjenstand, troede Man at burde opgjive denne Idee og at foretrække at indledige til Saadan Leverance verd en Bekjendtgjørelse i Avisen, - Et Avertissement overensstemmende med det under Nr. 4 fremlagte Concept blev udfærdiget og udgiveren af Aarhus Avis anmodet om at optage samme i Avisen.

Mpr nr. A106001a
Dato : 1847
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol : Nr.3, side 4 Det blev derfor vedtaget at lade en Stenkiste opføre over Bækken, der løber ved den Nordvestlige Grænse af Anstaltens Grund, der hvor den overskjærer den Vei der fører fra det (ved(?)) Lodden Nr. 72 værende Hus til Veilby By. Det blev dernæst besluttet at antage en Opsynsmand som i Vinterens løb kunde føre det fornødne tilsyn med Anstaltens Ejendom og navnlig det paa samme værende Krat. Som Saadan engagerede Commisionen Martin Steenberg, der bor i et Huus, som er opførtr paa den til Anstalten grænsende lod Nr. 24 og blev enig om for dette hverv at indbringe ham en Maandelig Betaling af 5 Rbd. Det fornødne derom blev udfærdiget til Steenberg, overensstemmende med den til Protokollen under Nr. 3 fremlagte Concept Nr 3.

Mpr nr. A106001
Dato : 1847
Forfatter:Simoni m.fl.
Emnegruppe: Byggeri og inventar
Tekst: C I.a. Bekjendtgørelser angaaende leverancer af bygningsmaterialer mm i slutningen af 1847. 10 akter bl.a. ang muresand og kalkmørtel. Akter fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forhandlingsprotokol: Nr.3, 4, 12, 37, 13, 14.

 

Kasse 106

106001 nr 37.jpg 106001 nr 37-2.jpg 20150220120844_00001.jpg 20150220120844_00002.jpg 20150220121429_00001.jpg
20150220121429_00003.jpg 20150220121429_00004.jpg 20150220121429_00006.jpg 20150220121429_00007.jpg 20150220121819_00001.jpg
20150220121945_00001.jpg 20150220122457_00001.jpg 20150220122457_00002.jpg 20150220122457_00003.jpg