Kasse 110  1900 til 1913

Mpr nr. A110001
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Situationsplan over plejehjemmet Raamosegaard ved Trustrup, udateret med enkelte blyantstilføjelser.

Mpr nr. A110002
Dato : 191505
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Raamosegaard, tegning over bygning til plejepersonale og materialier.

Mpr nr. A110003
Dato : 19021206
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Justitsministeriet har approberet vedtægter og instrukser, samt spisereglement, der affattes i overensstemmelse med Maribo sindssygeanstalts. Endvidere er der bevilling af 303,60 kr årligt til 12 overlægeinspektioner for 1903-04 og fremefter, sat er beløb på tillægsbevillingen til inspektion i 1902, bl.a. syn ved overlægen inden patienterne flytter ind. Herfra skal der indsendes rapport til ministeriet.

Mpr nr. A110004
Dato : 19061119
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, Dalstrup. Kopi af brev fra ministeriet til amtmanden i Randers. Ministeriet ønsker, at der skal være lægeinspektion alle dage i ugen, endvidere skal spisereglement for sygeafdelingen indsendes til ministeriet. Man henstiller til overlægen, at han har inseende med lønninger til plejepersonale, endelig søges der bevilliget 600 kr til honorar for overlægens tilsyn med plejeanstalterne.

 

    110-001-004

Mpr nr. A110005
Dato : 19110715
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, Dalstrup. I brevet foreslår overlægen, at plejeanstalterne omdannes til centraler for familiepleje idet der er mange mænd i pleje omkring Dalstrup og tilsvarende kvinder om Raamosegaard.

 

    110-005

Mpr nr. A110006
Dato : 19120924
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Der skal opkræves 1,40 dagligt, samtidig bordtfalder statens tilskud til plejehjemmene. Endvidere en endberetning til finsnsloven fra overlægen om famlieplejens ordning her ved hospitalet.

 

    110-006

Mpr nr. A110007
Dato : 19131223
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Farmiliepleje. Bestyrelsen for Dalstrup plejehjem modtager 15 øre pr. dag og skal derfor vedligeholde familiplejepatientternes tøj, således, at de altid har det reglementerede sæt tøj, hvilket skal afleveres til hospitalet ved ptt. død.

 

    110-007

Mpr nr. A110008
Dato : 19051221
Forfatter:Elmquist
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. I en beretning til justitsministeriet har Elmquist anført at der overfor 3 patienter anvendes tvangsmidler i form af bælter til fastspænding af hænder, det gøres kun en del af tiden, da patienterne er iturivende og vil skubbe andre patienter ud af sengene. Overlægen påtaler, at tvangsanvendelse kun må ske efter lægeordination i hvert enkelt tilfælde. I sagen foreligger en liste over optagne og afviste ptt. for de seneste 5 år.

 

    110-008

Mpr nr. A110009
Dato : 19050608
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Sundhedskollegiet skal planlægge sindssygeforsorgen og ønsker derfor oplysninger om sindssygeanstalterne og de dertil knyttede institutioner. Vedlagt en redegørelse om forholdende på Raamosegaard. Samt overlægens kommentar til de af R's bestyrelse fremsatte forslag til reglement.

 

    110-009

Mpr nr. A110010
Dato : 19140307
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Instruks. Instrukser for alle tjenestekategorier, der alle er underordnede overlægen ved sindssygehospitalet.

 

    110-010

Mpr nr. A110011
Dato : 19060420
Forfatter:Petersen, Theodor Reginhard Ludvig, tidl opsyn Harder, Jørgen, tidl opsyn
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Justitsministeriet har begæret en undersøgelse af forholdene på Dalstrup. I denne sag ønsker by- og herredskontoret Grenaa oplyst tjenstlige forhold for to tidligere opsyn, Theodor Reginhard Ludvig Petersen og Jørgen Harder. Iflg. overlægen blev førstnævnte opsagt på grund af manglende initiativ den anden på grund af gentagen drukkenskab. Derudover en håndskreven redegørelse fra overlægen om forholdene på Dalstrup.

 

    110-011

Mpr nr. A110012
Dato : 19030303
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Papirer vedrørende oprettelse af en plejeanstalt i Dalstrup for 60 sindssyge mænd, samt instruks herfor. erklæring er om ibrugtagning.

 

    110-012

Mpr nr. A110013
Dato : 19090509
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Tuberkulose. Læge Elmquist har foreslået, at der i tilknytning til Dalstrup indrettes en tuberkulosestation med 20 senge. Planerne skal indsendes til ministeriet, men gar først til udtalelse hos ovl. Hallager.

Mpr nr. A110014
Dato : 19091029
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Sundhedsstyrelsen skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående opførelsen af isolationsbygning for tuberkuløse sindssyge på Dalstrup plejeanstalt samt om, hvad der for i tiden gøres for at undgår smittespredning på stedet og pleje disse patienter.

Mpr nr. A110015
Dato : 19091102
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Der srives fra lægen ved Dalstrup plejeanstalt til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antallet af tuberkuløse patienter på anstalten, samt hvorledes disse er isolerede fra de øvrige patienter.

Mpr nr. A110016
Dato : 19090308
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra statskontoret for sundhedsvæsenet angående Dalstrup plejeanstalt. Der ønskes truffet foranstaltninger til nedbringelse af den ret høje dødlighed blandt tuberkuløse patienter. Endvidere foreslås det at den projekterede anstalt bør have en afdeling for tuberkuloseramte patienter.

Mpr nr. A110017
Dato : 19090310
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dødsfald. Liste over dødsfald på Råmosegård i årene 1904-1909.

Mpr nr. A110018
Dato : 19090312
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter og dødsfald blandt disse. Antal patienter ankomne til Dalstrup årligt i årene 10 1904-1908. De 37 dødsfald i de sidste fem år med angivelse af antal sygedage, dødsdag og dødsårsag.

Mpr nr. A110019
Dato : 19090315
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Af hensyn til de tuberkuløse patienter er der foretaget en del forandringer i belægningen, samt opstillet et særligt kloset til sygeafdelingen. Sygeplejerskerne har for fremtiden kun med de tuber- kuloseramte at gøre, der er for tiden to sengeliggende men afebrile patienter. Fra Dalstrup til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110020
Dato : 19090315
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Notater vedrørende forholdene på Dalstrup plejeanstalt, herunder især angående de Tuberkuløse patienter, og det store antal dødsfald blandt disse. Tuberkulosen synes i tiltagen.

 

    110-013-020

Mpr nr. A110121
Dato : 19090430
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående evt. overflytning af fire kvindlige patienter fra Maribo Amt sindssygeanstalt til Råmosegård. Overlægen svarer, at der ikke for tiden er plads.

Mpr nr. A110022
Dato : 19080401
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sunhedstilstanden på Dalstrup. Sunhedstilstanden er nu påklagelig og de få, der haved lidt upålidelige maver er nu raske. Opsynskarlene ønsker erstattet med kvinder, der kan tage sig af de sløjeste og mest grisede patienter. Til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110023
Dato : 19060907
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Notat vedrørende plejeforholdende på Dalstrup plejeanstalt. Forholdet mellem urolige patienter og personalet. Vedrørende maden til de sygelige patienter.

Mpr nr. A110024
Dato : 19080111
Forfatter:Olsen, Chr, diakon overopsynsmand
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Stillingsopslag. Stillingen som overopsynsmand og økonom ved Dalstrup plejeanstalt er opsslået ledig til 1. april 1908. Forhenværende overopsynsmand diakon Chr Olsen anbefales til stillingen.

Mpr nr. A110025
Dato : 19071212
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale. vedrørende ansættelse af sygeplejerske i stedet for en af opsynsmændene på Dalstrup plejeanstalt, samt ansættelsen af stillingen som overopsynsmand. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus er utilfreds med, at han ikke er blevet underrettet om ansættelsene.

Mpr nr. A110026
Dato : 19071213
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Løn. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus anmoder om, at få udleveret en liste over de lønninger, som er betalt plejpersonalet på Råmosegård.

Mpr nr. A110027
Dato : 19071210
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til læge Elmquist. Hallager påpeger, at han skal ansætte personalet på Dalstrup plejeanstalt. Imidlertid er han blevet underrettet om, at der uden hans medvirken er blevet ansat en sygeplejerske og en ny overopsynsmand.

Mpr nr. A110028
Dato : 19071129
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Brevet drejer sig om Elmquists nylig foretagne rejse til Skotland, og de indhøstede erfaringers betydning for Dalstrup plejeanstalt.

 

    110-021-028

Mpr nr. A110029
Dato : 19071129
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. To patienter er blevet sendt hjem på prøve. I det ene tilfælde faldt det heldigt ud. Kighosten har Grasseret slemt. Sygeplejerskens virksomhed har i høj grad vist sig nyttig. Dalstrup.

Mpr nr. A110030
Dato : 19070402
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Indberetning fra Dalstrup. Beskrivelse af dødsfald og de syge patienter. Spisesedlen er ændret af hensyn til mavebesvær hos nogle af patienterne, hvilket læge Elmquist mener sig berettiget til. Overlæge Hallager svarer, at forringelse af kosten for at spare på madbudgettet ikke er tilladt, men ændringer, som gavner patienterne har han intet imod.

Mpr nr. A110031
Dato : 19061203
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Vedtægter. Tillæg til vedtægter for Dalstrup plejeanstalt. Overlæge Hallagers svar på de foreslåede ændringer.

Mpr nr. A110032
Dato : 19061101
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Indberetning. I følge ministeriets skrivelse afgives følgende beretning om forholdende på Dalstrup til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110033
Dato : 19061016
Forfatter:Justitsministeriet Hallager, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Journal. Justitsministeriet sender en journal (mangler) to til overlæge Hallager Sindssygehospitalet ved Århus til kommentering. Notater i tilknytning dertil af over læge Hallager.

Mpr nr. A110034
Dato : 19060905
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Margarine. Overlæge Hallager har været på besøg på Råmosegård, og har konstateret at der anvendes margarine i stedet for smør. Han smagte på margarinen, og fandt den tilfredsstillende. Imidlertid påpeger han, at justitsministeriet skal godkende en sådan afvigelse fra reglementet.

Mpr nr. A110035
Dato : 19060320
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Overlæge Hallager har besøgt plejeanstalten Dalstrup, og kritiserer sengenes tilstand, i et brev til lægen på Dalstrup.

 

    110-029-035

Mpr nr. A110036
Dato : 19060321
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående hans kritik, af Forholdende på Dalstrup Plejeanstalt herunder specielt sengenes tilstand. Han lover, at forholdende bliver forbedrede i fremtiden.

Mpr nr. A110037
Dato : 19030731
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet har udbedt sig overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus udtalelse angående et andragende, hvori bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård anholder om tilladelse til at optage yderligere 10 uhelbredelige sindssyge kvindelige patienter fra sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen har intet at indvende derimod, specielt da der er stort behov for pladser for sindssyge kvinder.

Mpr nr. A110038
Dato : 19040916
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Bestyrelsen for plejeanstalten Dalstrup ansøger justitsministeriet om at måtte udvide patientantallet med 20 personer. Efter at have konfereret sagen med overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus har ministeriet intet imod en udvidelse af patientantallet fra 60 til 80.

Mpr nr. A110039
Dato : 1903
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Bemærkninger til plejeanstalten Dalstrups reviderede spisereglement. Kalorieindholdet er forøget og fedtindholdet er sænket.

Mpr nr. A110040
Dato : 1903
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Spisereglement for plejeanstalten Dalstrup forsåvidt angår beregning af madens næringsværdi.

Mpr nr. A110041
Dato : 19040216
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Formular til overførsel af patienter fra sindssygehospitalet ved Århus til Dalstrup plejeanstalt. En række patientnumre er nævnt.

Mpr nr. A110042
Dato : 19060912
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående de tuberkuloseramte patienter på Dalstrup Plejeanstalt. Nogle sygehistorier nævnes, og Hallager så spørges til råds.

 

    110-036-042

Mpr nr. A110043
Dato : 19060914
Forfatter:Elmquist, læge Hallaer, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Svar fra overlæge Hallager på et brev fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt. Han anbefaler isolation af de tuberkuloseramte patienter, og at der gives disse ekstraforplejning samt merian. Anvendelse af trækul anser han for af fremme ufordøjlighed. En patient til Dalstrup anmeldes.

Mpr nr. A110044
Dato : 19060905
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sygdom og sygekost. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt angående et dødsfald samt om sygekostens tilberedning. En ny spiseseddel sendes til gennemsyn. Endvidere meddeles det, at man er begyndt at bruge margarine i stedet for smør. Overlæge Hallagers svar.

Mpr nr. A110045
Dato : 19060907
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sygekost. Læge Elmquists kommentar til overlæge Hallagers svar på den tilsendte spiseseddel med sygekost. Endvidere forklarer Elmquist, at økonomaen har spurgt om hvorvidt spisesedlen skal følges slavisk, hvilket efter Elmquists mening ikke er tilfældet. Dalstrup.

Mpr nr. A110046
Dato : 19060420
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående et dødsfald. Endvidere spørger han om, hvorvidt en af opsynsmændene kan skiftes ud med en diakonisse. Plejeanstalten skal snart have ny opsynsmand. Hallager svarer, at der ikke er noget , der hindrer ansættelsen af en diakonisse. Samtidig meddeler han, at der bliver anstillet en undersøgelse af forholdene på Dalstrup.

Mpr nr. A110047
Dato : 19060319
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Avisartikel. Læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt spørger overlæge Hallager om, hvorvidt der skal foretages noget skridt i anledning af en avisartikel om forholdene på Dalstrup skrevet af en tidligere nattevagt på anstalten. Artiklen stiller anstalten i et dårligt lys.

Mpr nr. A110048
Dato : 19060423
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver angående et dødsfald, samt en syg patient med høj feber og endnu en syg patient. Endvidere skal der ansættes en stedfortræder for en af de ansatte, som søger væk.

Mpr nr. A110049
Dato : 19060502
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående en død patient. Endvidere påpeger han, at dødelighedsprocenten er på 10% i de senere år, hvilket må forklares med patienternes almene dårlige tilstand. En af de ansatte har taget sin afsked.

Mpr nr. A110050
Dato : 19041115
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til ovelægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende og tilskud til optagelse af yderligere 20 patienter på Dalstrup plejeanstalt fra bestyrelsen for denne. Ministeriet har intet imod denne udvidelse af patientantallet, og vil søge om tilskud til dette.

 

    110-043-050

Mpr nr. A110051
Dato : 19041005
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet spørger overlæge Hallager om, hvorvidt det vil være ønskeligt at udvide antallet af patienter på Dalstrup plejeanstalt med 20 personer, inden henvendelse til bevillingsmyndighederne finder sted. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Åhrus bifalder udvidelsen af antallet af patienter på Dalstrup ved overførsel af 20 patienter fra Århus.

Mpr nr. A110052
Dato : 19040323
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Efter ombygning af Råmosegård kan der optages yderligere 10 patienter, hvilket justitsministeriet herved meddeler overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110053
Dato : 19040218
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Der kan ikke sendes besked til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående patienternes beklædning på Dalstrup, da ministeriet ikke endnu har tilbagesendt de godkendte vedtægter desangående, indtil videre sker beklædningen efter bedste skøn, og eventuelle afvigelser fra vedtægterne håber man at kunne ordne dette mellemværende på en tilfredsstillende måde.

Mpr nr. A110054
Dato : 1902
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Blanket. Overførsel af en patient fra sindssygehospitalet ved Århus til Råmosegård.

Mpr nr. A110055
Dato : 19021222
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet godkender, at Råmosegård tages i anvendelse som plejeanstalt for sindssyge kvindelige patienter fortrinsvis fra sindssygehospitalet ved Århus. En patient udskrives, hvis overførsel af patienten ikke godkendes af forsørgeren. Tøj skal leveres af forsørgeren.

Mpr nr. A110056
Dato : 19040215
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved, at det har ansøgt om bevilling til udvidelsen af patientantallet på Råmosegård med 10 patienter. Ministeriet forventer at blive underrettet af overlægen På sindssygehospitalet ved Århus, når denne godkender plejeanstalten til optagelse af det forøgede patientantal.

Mpr nr. A110057
Dato : 19040305
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, RÅmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge Jens Nissen meddeler overlæge Hallager, at pigeværelserne er flyttet, således at der bliver 13 soveværelser. Han har lavet beregninger over hvor meget luft, der er pr. patient i soveværelserne. Overlæge Hallager skal give sit samtykke til ombygningen.

Mpr nr. A110058
Dato : 19040704
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Luftindhold. Kommentarer til nogle beregninger over luftindholdet pr. patient i soveværelserne. Formentlig på Råmosegård. Fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110059
Dato : 19040229
Forfatter:Nissen, Jens, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Brev angående luftrummet i lokalerne pr. patient, Læge Jens Nissen mener, at forholdene skal sammenlignes med en kaserne.

Mpr nr. A110060
Dato : 19040302
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Rumplads. Brev fra læge Jens Nissen til overlæge Hallager angående pladsen pr patient på Råmosegård. Hvis pigernes værelser inddrages til patienterne er der plads nok. En vedlagt tegning bedes sendt tilbage, når den er beset.

 

    110-051-060

Mpr nr. A110061
Dato : 19030728
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Hoslagt følger et andragende fra bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård om at måtte udvide antallet af patienter med 10. Fre justitsministeriet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110062
Dato : 19030201
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Journalerne stemmer ikke med adresserne på nogle kaurtionsbeviser. Derfor sendes nogle journaler tilbage til sindssygehospitalet ved Århus. (8 patienter modtoges i går i god behold, så der er fuld belægning).

Mpr nr. A110063
Dato : 19030125
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge Jens Nissen spørger overlæge Hallager om patientbetalingen for det udførte arbejde. Et par syge patienter omtales.

Mpr nr. A110064
Dato : 19030111
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge Jens Nissen skriver til overlæge Hallager, at de nødig vil have 16 patienter på en gang, men vente med de sidste 8 til næste lørdag.

Mpr nr. A110065
Dato : 19030107
Forfatter:Hallager, overlæge Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlæge Hallager skriver til læge J. Nissen angående dennes forlangende om, at patienterne skal medbringe et sæt gangklæder og to sæt undertøj. Dette har Hallager ladet gå videre til de enkelte patienters forsørgelseskommune, idet sindssygehospitalet ikke har bevillinger til at give patienterne tøj med.

Mpr nr. A110066
Dato : 19030106
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge Nissen skriver til overlæge Hallager vedrørende de ventende patienter. Togtider nævnes. Endvidere ventes flere patienter i den følgende uge.

Mpr nr. A110067
Dato : 19030105
Forfatter:Nissen, læge Hallage, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Den 30. december er forsørgerne til de påtænkte patienter til Råmosegård blevet spurgt skriftligt om, hvorvidt de har noget at invende mod overflytningen fra Århus. Svarene er ved at indløbe, hvorfor flytningen snart kan finde sted. Der spørges om, hvilke klæder, det forventes, at patienterne skal medbring. Der svares herpå. Korrespondance mellem overlæge Hallager og læge Nissen.

Mpr nr. A110068
Dato : 19021218
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. Læge Nissen Råmosegård skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående en patient, som han ønsker skal konsultere Hallager. Nissen spørger derfor, hvornår Hallager har konsultation i Århus, så han kan give beskeden videre. Sygehistorien beskrives.

 

    110-061-068

Mpr nr. A110069
Dato : 1902
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patientarbejde. Fortegnelse over husflidsarbejde og aflønning heraf, samt af markarbejde med tilhørende aflønning. Desuden en del ulæselig skrift. Notater vedrørende ibrugtagningen af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110070
Dato : 19020827
Forfatter:Hallager, overlæge Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de bygningsforandringer, man har tænkt sig at foretage på Råmosegård. Han har forespurgt i justitsministeriet om hvorvidt der måtte lægges cementgulv i spisestuerne, men har ikke fået noget svar, hvorfor spørgsmålet stilles til Hallager.

Mpr nr. A110071
Dato : 19021013
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående opstarten af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110072
Dato : 19021022
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående færdiggørelsen af Råmsoegård til indflytning af patienterne. Denne vil være afsluttet i løbet af en uges tid, hvorpå inspektion kan finde sted. Nissen har ikke hørt noget fra ministeriet, siden han indsendte sit forslag til vedtægter og instrukser for plejeanstalten. Endevidere skal spørgsmålet om patienternes beklædning løses.

Mpr nr. A110073
Dato : 19021030
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen meddeler overlæge Hallager, at byggeforetagenderne på Råmosegård er afsluttede, således at anstalten er klar til at blive inspiceret. Han ønsker oplyst, hvornår Hallager ønsker at inspicere. Han har stadig ikke hørt noget fra ministeriet angående de indsendte forslag til reglement og instrukser for plejeanstalten. Beklædningsspørgsmålet er heller ikke løst. Nissen håber at undgå vanskelige patienter.

Mpr nr. A110074
Dato : 19020812
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilsender overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus de modtagne forslag til vedtægter for plejeanstalten Råmosegård til dennes vurdering og udtalelse Endvidere ønskes overlægens udtalelse i spørgsmålet om hvilket tøj patienterne skal medbringe. Endvidere om valget af læge og dennes adgang til at udskrive patienter, samt spisereglementet. Endvidere ønskes overlægens kommentarer til nogle forslag om bygningsmæssige ændringer.

 

    110-069-074

Mpr nr. A110075
Dato : 19020720
Forfatter:Hallager, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus skriver til Kampmann angående indretningen af plejeantalten Råmosegård. Han har inspiceret anstalten efter færdiggørelsen af byggearbejderne, og fik ved denne lejlighed nogle forslag til yderligere ændringer. Som Kampmann bedes tage stilling til.

Mpr nr. A110076
Dato : 19020718
Forfatter:Nissen, J, læge Hallagr, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de yderligere forandringer ved bygningerne, som han og Kampmann er blevet enige om.

Mpr nr. A110077
Dato : 19020709
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet anmoder overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om at inspicere bygningerne og komme med forslag til forandringer af disse.

Mpr nr. A110078
Dato : 19020531
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til amtmanden i Randers angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård Vilkårene for overtagelse af den tidligere fattiggård nævnes. Meddelelse til ministeriet sendes, når ombygningerne har fundet sted tilligemed et udkast til reglement for anstalten.

Mpr nr. A110079
Dato : 19010831
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående det forslag, der er fremkommet fra de lokale sogneråd om oprettelse af en plejeanstalt for uhelbredligt sindssyge kvinder på den tidligere fattiggård Råmosegård.

Mpr nr. A110080
Dato : 19010308
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til ministeriet angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård. Præsterede arbejdsdage af patienter i februar 1901.

Mpr nr. A110081
Dato : 19010228
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fatttiggården Råmosegård til plejeanstalt for ca. 40 uheldbredligt sindssyge kvinder til aflastning af hospitalet ved Århus. Indretningen af bygningerne gennemgåes i store træk.

Mpr nr. A110082
Dato : 19010305
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antalllet af patienter på den fremtidige Råmosegård plejeanstalt. Kampmann mener, at der kan blive plads til 40 patienter.

Mpr nr. A110083
Dato : 19001207
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen skriver angående besitigelsen af Råmosegård.

Mpr nr. A110084
Dato : 19001203
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fattiggården Råmosegård til plejeanstalt.

Mpr nr. A110085
Dato : 19000915
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående oprettelsen af plejeanttalten. Mht. betalingen mener han, at man kan opkræve det beløb af den enkelte patient, som vedkommende har betalt.

 

    110-075-085

Mpr nr. A110086
Dato : 19000908
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsminiateriet skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående det tilbud fra de lokale sogneråd, der ejer fattiggården Råmosegård, om offentlig overtagelse til brug som plejeanstalt for uhelbredeligt sindssyge kvinder. Overlægens kommentarer til tilbudet ønskes.

Mpr nr. A110087
Dato : 19000818
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Fra Randers amt skrives til justitsministeriet angående et tilbud om at overtage fattiggården Råmosegård til anvendelse i under sindssygeplejen. Tilbudet dateret 14/8 1900 følger hoslagt.

Mpr nr. A110088
Dato : 19000409
Forfatter:Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet har fået brev fra læge J. Nissen angående spørgsmålet om, hvorvidt fattiggården Råmosegård kan anvendes til plejeanstalt for uhelbredeliggt sindssyge. Dette brev sendes hermed til ovrlægen for sindssygehospitalet ved Århus til udtalelse. Overlægens udtalelse medfølger.

Mpr nr. A110089
Dato : 1900
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Notater vedrørende ventelister og antal afviste patienter i årene 1897-99 for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110090
Dato : 19000315
Forfatter:Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til ovrlægen for sindssygehospitalet angående en evt. anvendelse af fattiggården Råmosegård til plejeanstalt for sindssyge.

 

    110-086-090

Mpr nr. A110091
Dato : 19130326
Forfatter:Privatbanken
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående købesummen for Råmosegård, idet skødet hertil ligger i Privatbanken til udlevering, når købesummen er betalt. Direktionen ønsker beløbet anvist.

Mpr nr. A110092
Dato : 19121015
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til finansministeriet angående statens overtagelse af plejeanstalten Råmosegård. Den fremtidig økonomi beskrives.

Mpr nr. A110093
Dato : 19130111
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet spørger overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om hvilke omkostninger, handlen i forbindelse med købet af Råmosegård kommer til at koste mht. handlens berigtigelse, hvoraf staten skal erlægge halvdelen.

Mpr nr. A110094A
Dato : 19130116
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler justitsministeriet omkostningerne ved handlens berigtigelse.

Mpr nr. A110094B
Dato : 19121029
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Kopi af skøde på plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110095
Dato : 19120827
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender hermed slutseddelen på købet af plejanstalten Råmosegård til dierktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og bemyndiger direktionen til at afslutte købet, dog således at købesummen først frigives, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110096
Dato : 19120622
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at man har anmodet amtmanden for Randers Amt, fra kommunerne, der ejer Råmosegård, at indhente erklæring om, at de er villige til at sælge ejendommen for det bevilgede beløb på 30000 kr.

Mpr nr. A110097
Dato : 19120710
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet meddeler hemed bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård, hvad der forlanges for de bevilgede 30000 kr, og hvornår overdragelsen skal finde sted.

Mpr nr. A110098
Dato : 19110802
Forfatter:Muus, N, formand dr. Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Dr. N. Muus formand for sunhedsstyrelsen spørger overlæge Hallager om, hvorvidt den påtænkte bygning for opveropsynet ved plejeanstalten Dalstrup er blevet godkendt. Endvidere spørger han, hvorvidt en forøgelse af patientantallet er anbefalelsesværdigt.

Mpr nr. A110099
Dato : 19110805
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Overlæge Hallager skriver til sundhedsstyrelsen angående nybygningen på Dalstrup Plejeanstalt samt om en eventuel udvidelse af patientantallet ved anstalten.

 

    110-091-099

Mpr nr. A110100
Dato : 19120302
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen skriver vedrørende forholdet mellem den nye plejesnatalt Råmosegård og anvendelsen af familiepleje. Råmosegård skal fungere som central for familieplejen. Til justitsministeriet.

Mpr nr. A110101
Dato : 19120319
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Direktionen skriver til justitsministeriet angående det eventuelle køb af Råmosegård. Der er ønske om at få en central for familieplejen. Det anbefales at købe Råmosegård.

Mpr nr. A110102
Dato : 19120321
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at det gennem amtmanden over Randers amt har udbedt sig en udtalelse fra de kommuner, der ejer Råmosegård, om hvorvidt de er interesserede i at sælge ejendommen.

Mpr nr. A110103
Dato : 19120403
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet sender herved den udtalelse vedrørende Råmosegårds fremtid, som amtmanden over Randers Amt har indhentet hos de kommuner der ejer plejeanstaleten til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110104
Dato : 19120406
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver vedrørende pris og vilkår for overdragelsen af Råmosegård.

Mpr nr. A110105
Dato : 19120808
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Vilkår og pris for overtagelsen af Råmosegård, som der opnåes enighed om på et møde mellem direktionen for sindssygehospitalet ved Århus og de kommuner, der ejer Råmosegård.

 

    110-100-105

Mpr nr. A110106
Dato : 19120809
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den overenskomst, som er blevet truffet med ejerne af Råmosegård om priser og vilkår for overtagelsen af ejendommen. Slutseddelen er vedlagt, og det anbefales, at det er sindssygehospitalet ved Århus, der kommer til at stå som ejer af Råmosegård.

Mpr nr. A110107
Dato : 19120913
Forfatter:Holmark, sagfører Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark sender slutseddel samt justitsministeriets samtykke hertil til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110108
Dato : 19121029
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark sender udkast til skøde på Råmosegård til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Han spørger om, hvorvidt der skal foretages en optegnelse af inventar og beholdninger, inden skødet undrskrives. Udkastet bedes tilbagesendt.

Mpr nr. A110109
Dato : 19120827
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender den indsendte slutseddel vedrørende købet af Råmosegård, og bemyndiger hermed direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at ordne købet med bistand af en lokal sagfører. Overdragelsen skal ske til statens sindssygehospital ved Århus. Købsummen kan udbetales, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110110
Dato : 19121206
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark beder om at få udkast til skøde på Råmosegård tilbagesendt tillige med evt. bemærkninger, fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110111
Dato : 19130120
Forfatter:Holmark, sagfører Friis, Julius, forpagter
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en tilføjelse til skødet på Råmosegård. Det drejer sig om en bestemmelse, i flg. hvilken plejeanstalten skal erstatte markskader i forbindelse med reparation af kloarkledningen. Resten af ejendommen sælges til forpagter Julius Friis, som ønsker at kunne sætte en stikledning i plejeanstaltens kloarkledning. Dette ønske bliver ikke opfyldt.

Mpr nr. A110112
Dato : 19121212
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Overlæge Hallager meddeler læge Nissen Råmosegård, at den givne lønforhøjelse pr. 1. oktober er på forventet efterbevilling på finansloven. Læge Nissen svarer, at det næppe kan lade sig gøre at beskære lønningerne, hvis det skulle vise sig, at de er for høje. I stedet må personalet afskediges og ansættes igen til en lavere løn.

Mpr nr. A110113
Dato : 19121227
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Læge Nissen meddeler overlæge Hallager, at en række ansatte er villige til evt. tilbagebetale en del af deres løn, hvis der mod forventning ikke bevilges penge på finansloven til den givne lønforhøjelse.

 

    110-106-113

Mpr nr. A110114
Dato : 19121128
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående planer om ombygninger på Råmosegård, som han anbefaler på det varmeste.

Mpr nr. A110115
Dato : 19121126
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Enkeforsørgelse. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den indstilling, som direktionen har indsendt vedrørende pligtig alderdoms- og enkeforsørgelse for personalet på Råmosegård. Ministeriet ønsker tilsendt forslag til bestemmelser herom.

Mpr nr. A110116
Dato : 19121128
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Enke- og alderdomsforsørgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet med forslag om, at lov nr 82 af 19 april 1907 om pension for bestillingsmænd m.fl. ved straffeanstalterne og statens sindssygehospitaler udstrækkes til at gælde for personalet ved Råmosegård plejeanstalt.

Mpr nr. A110117
Dato : 19121011
Forfatter:Bylow, landinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Landinspektør Bylow skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående den bonireringstakst, som lægges til grund ved udstykningen af parcellen ved Råmosegård.

Mpr nr. A110118
Dato : 19121019
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Køber og sælger af Råmosegård bliver hermed ved underskrift enige om, hvilken boniteringstakst, som skal lægges til grund ved handlen.

Mpr nr. A110119
Dato : 19120326
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patintbetaling. Udkast til skrivelse angående betalinger for patienters ophold på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård.

Mpr nr. A110120
Dato : 19090519
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Plejeanstalter. Bestyrelsen for Dalstrup Plejeanstalt har i et brev til justitsministeriet i forbindelse med et ønske om udvidelse af Dalstrup henledet ministeriets opmærksomhed på fordelene ved at have patienter på sådanne plejeanstalter som Dalstrup og Råmosegård. Der udbedes en kommentar fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus. Den gives vedlagt.

 

    110-114-120

Mpr nr. A110121
Dato : 19090430
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående evt. overflytning af fire kvindlige patienter fra Maribo Amt sindssygeanstalt til Råmosegård. Overlægen svarer, at der ikke for tiden er plads.

Mpr nr. A110122
Dato : 19060403
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. I anledning af overlægens indberetning om en patient på Dalstrup, som ikke var indlagt noget sted fra, skal justitsministeriet meddele, at man efter at have indhentet en forklaring fra bestyrelsen for plejeanstalten ikke foretager sig videre i sagen.

Mpr nr. A110123
Dato : 19060131
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. Læge Elmquist Dalstrup skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en patient, som var i pleje på Dalstrup, inden denne blev ombygget til plejeanstalt. Han levede længe afsondret fra de andre patienter da han fejlagtigt blev regnet til anstaltens tyende.

Mpr nr. A110124
Dato : 19060210
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. Formanden for Gjerrild-Hemmed sogneråd skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående en mand, som ønskes indlagt på hospitalet. Patienten afvises på grund af pladsmangel, og sognerådet henvises til af forsøge ved Viborg sindssygehospital i stedet for. Dalstrup.

Mpr nr. A110125
Dato : 190608
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Notater vedrørende madplaner i Råmosegårds spisereglement. En fortegnelse over sygekost er vedlagt. Endvidere nogle notater vedrørende korporlig revselse.

    110-121-125