Kasse 116  1852 til 1889

Mpr nr. A116001
Dato : 18800312
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Portner, løn. Undertegnede, der har tjent som portner siden 1. maj 1876 tillader sig herved at ansøge den høje direktion og et tillæg til min løn, som er 200 kr. årligt samt fri bolig, bespisning, lys og brænde har i de forløbne år ikke været tilstrækkelig til mit og konens underhold, hvorfor jeg er så fri at fremkomme med andragende. Rasmus Sørensen.

Mpr nr. A116002
Forfatter:Selmer, overlæge Albertsen, religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Behandling. En kladde fra Selmers hånd vedrørende en religionslærer Albertsen? der er indlagt for repræsentantsskabs regning (Fattighuset?) fra Randers. Med mindre, der bliver afgivet løfte om at betale patientens behandling, vil han blive ført til Randers for repræsentantskabets regning.

Mpr nr. A116003
Dato : 18870501
Forfatter:Helweg, K, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Løn. K. Helweg har af forvalteren fået at vide, at der er bordtfaldet et aldertillæg, hvorfor hans løn går ned fra 1464 kr til 1400 kr. Da denne løn er under den han blev ansat med skriver han til direktionen om, at denne måtte optage sagen.

Mpr nr. A116004
Dato : 18870508
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Møller Meyer fra Mariemølle skriver til direktionen, at han er villig til at overtage leveringen af mælk for de kommende 3 år uden licitation. Tilbuddet er formodentlig godt nok, men er det i overensstemmelse med licitationsreglerne ?.

 

    116-001-004

Mpr nr. A116005
Dato : 18870127
Forfatter:Betack Lunn
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. En Hr. Betack? har været hos Lunn og sagt, at man skulle holde mundtlig licitation eller hvis skriftlig licitation blev fastholdt skulle åbningen af tilbudene være offentlig.

Mpr nr. A116006
Dato : 18880307
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Alarm. Forvalteren har foreslået, at der bliver opsat en elektrisk alarm i håndværkernes huse, hvilket Holm anbefaler meget, men han tvivler på, at der er tilstrækkelig med penge til sådant projekt.

Mpr nr. A116007
Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseskstrakter. Senge. Holm spørger om didrektionesmedlemmerne har noget imod, at han for fremtiden alene underskriver kasseekstrakten, da den i modsætning til tidligere hvor der kun var kvartalsafregning, nu skal afleveres hver måned. Man skal holde møde om licitaions af senge.

Mpr nr. A116008
Dato : 18800304
Forfatter:Holm Møller
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Organist. Der er kommet en frk. Møller, der ansøger om pladsen som husholderske, der er ikke andre ansøgere og Holm anbefaler, at man ansætter hende uden yderligere at opslå pladsen ledig. Desuden er der at andragende fra organisten om forhøjelse af lønnen, hviklt Holm støtter, da han mener det vil være svært at få en organist til samme pris igen.

 

    116-005-008

Mpr nr. A116009
Dato : 18790704
Forfatter:Holm Jcobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Hagen Jacobsen ansøger om lønforhøjelse, da han er bnekendt med at andre hospitaler funktionærer aår det. Holm mener dog ikke det er tiden da alle funktionærernes lønninger snart skal tages op samlet.

Mpr nr. A116010
Dato : 18861023
Forfatter:Grønlund, D Compani, Det Kongelige Københavnske Brandassurence
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Fra D. Grønlund, der repræsenterer det Kongelige Københavnske Brandassurence Compani får man et tilbud på, at forsikre hele hospitalet for 1 1/2 0/00, når der snarest indsendes tegninger, der viser bygningernes beliggende og brandsikring.

Mpr nr. A116011
Dato : 18521118
Forfatter:Dahl Corvinius, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Frk. Corvinius har ønsket et løntillæg, men Dahl mener, at det ville være hende større skade end gavn. Resten af brevet handler om Folketinget.

Mpr nr. A116012
Dato : 18550716
Forfatter:Dahl Bøggild, Top
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Høstudbytte. En del kløverfrø? er tilovers. Top Bøggild ønsker overskudet solgt, men Dahl ønsker at vente.

 

    116-009-012

Mpr nr. A116013
Dato : 18550709
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udskrivning. På grund af at der er mange patienter på ventelisten ønsker Selmer, at direktionen skal samtykke i, at der udskrives 12 mandlige patienter, der har været her længe og Selmer har vedlagt en liste, hvor man gennemgår hver enkelt pasients forhold. En sådan udskrivning vil også i offentligheden vise, at det er nødvendigt med en udvidelse af anstalten.

Mpr nr. A116014
Dato : 18550525
Forfatter:Sørensen, Chr.
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patinter. En indstillet af fattigkommissionen i Århus afvises. En Chr. Sørensen.

Mpr nr. A116015
Dato : 18550622
Forfatter:Abraham, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En skivelse vedrørende en patient ved navn Abraham, der indlægges på 3. klasse med nedslag i betalingen på opfordring fra fattigkommissionen i Randers.

Mpr nr. A116016
Dato : 18550625
Forfatter:Krøger
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Angående en patient ved navn Krøger men direktionen mener, at denne sag må være kasserens og ikke direktionens.

 

    116-013-016

Mpr nr. A116017
Dato : 18550420
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Tromle. Forvalteren fremsender en forespørgsel til direktionen vedrørende en tromle. Desuden omtales nogle regninger.

Mpr nr. A116018
Dato : 18551218
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter, løn. Top Bøggild er ansat den 25. juni 1852 og med den løn han fik dengang kunne han regne med et tarveligt udkomme for kone og 4 børn, nu ønsker han p.g.a. prisudviklingen en lønforhøjelse. Han anfører, at han ikke kan have erhverv udenfor anstalten, da han er optaget fra tidlig morgen til sen aften.

Mpr nr. A116019
Forfatter:Friis
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. En Friis skriver et takkebrev for en decharge for bygge- og inventarregnskabet for det nyopførte jyske helbredelsesanstalt.

Mpr nr. A116020
Dato : 18551105
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Svin. Dahl skriver til Selmer angående en sag om svin, som han gerne ser ordnet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af mere.

 

    116-017-020

Mpr nr. A116021
Dato : 18551201
Emnegruppe: Revision
Tekst: Ingerslev. Selmer finder en del papirer, bl.a. anstaltens regulativ og reglementer frem til Ingerslev. Han har bedt Borch sende, hvad ikke allerede er samlet.

Mpr nr. A116022
Dato : 18551103
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sukker. Forvalteren har tilsendt Jespersen noget sukker til bedømmelse. Denne mener, at det sidste sukker nok er bedre en det første, og han har rådført sig med sin kone om sagen. Han anbefaler, at der ikke foretages videre i sagen.

Mpr nr. A116023
Dato : 18551212
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Svar på forvalterens forslag angående... som jeg har motiveret med hensynet til budgettet, da jeg tror vi gør godt i at benytte forefaldende lejlighed til at indskærpe respekten for dette-sagen er vedlagt koncept til kautionsbevis.

Mpr nr. A116024
Dato : 18560109
Forfatter:Schmidt, medicinsk kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En medicinsk kandidat Schmidt fra Ålborg ønsker et par måneders ophold på anstalten, hvilket direktionen billiger, dog ikke uden at forbeholde sig en forespørgsel til ministeriet. Man anfører, at der kan komme på tale, at der skal betales for kost på 2. forplejningsklasse.

 

    116-021-024

Mpr nr. A116025
Dato : 18560704
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Ingerslev beklager, at han desværre kommer til at aflyse sin deltagelse i et møde.

Mpr nr. A116026
Dato : 18690629
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Bogholder. Bogholder Borch fremsætter nogle punkter, som han er overbevist om, at direktionen ikke har noget imod, men som han alligevel gerne vil have skriftligt: 1) at den i regulativet nævnte halvårs opsigelsesfrist ikke alene regnes fra den 1. maj eller den 1. november, men fra den 1. i hver måned. 2) at bogholderen såfremt har erholder anden ansættelse, eller han på grund af ændert livsstilling, ønsker at fratræde tjenesten kan, overensstemmende med hvad der i andre lignende forfald gælder og overensstemmende med almindelige humanitetprincipper, på særlig andragende, meddeles afsked efter forløbet af 6 uger. 3) at der, såfremt bogholderen ønsker det, ikke lægges ham hindring i vejen for at føre egen husholdning, men passende godtgørelse for naturalier, og at intet af den for bogholderen bestemte bolig fratages ham. 4) At assistenten antages af direktionen og at hans virksomhed bestemmes ganske i overensstemmelse med regulativet.

Mpr nr. A116027
Dato : 18610424
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Bygningsregnskab. præst. Regnskaber for januar fremsendes til gennemsyn. Desuden en skrivelse til pastor Laurberg om hans løn.

Mpr nr. A116028
Dato : 18590602
Forfatter:Jørgensen, koduktør Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. En mand ved navn Jørgensen, som formentlig er koduktør for arkitekt Meldahl underskriver og anviser regninger til udbetaling, hvilket forvalteren ikke vil acceptere.

 

    116-025-028

Mpr nr. A116029
Dato : 18590825
Forfatter:Bøggild, Top Jørgensen, konduktør Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Byggearbejdere. Brevveksling mellem Selmer, konduktør Jørgensen og Top Bøggild, om at arbejderne gentagne gange har ødelagt et brønddæksel på byggepladsen for at få vand.

 

    116-029

Mpr nr. A116030
Dato : 18591228
Forfatter:Bøggild, Top Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Beklædning. Der er et stort forbrug på beklædningskontoen hvorfor Selmer ønsker oplyst, hvor meget tøj, der årligt bruges af 1 mand og 1 kvinde. Listen herover er udfærdiget af Top Bøggild. Endvidere ligger der en kasseekstrakt ved sagen.

 

    116-030

Mpr nr. A116031
Dato : 18600227
Forfatter:Bøggild Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Restancelister. Da der verserer en sag med en købmand i Agger om restance, som ikke er kommet til direktionens kundskab ønsker direktionen at kontoret månedligt skal indsende restancelister. Bøggild og Borch svarer, at det ville blive et stort arbejde, idet man i nogle måneder skulle opføre næsten hele anstaltens belægning. Endvidere mener man, at det vil give meget arbejde til kontoret at udarbejde sådanne lister, og at man ikke råder over tilstrækkelig arbejdskraft.

Mpr nr. A116032
Dato : 18610725
Forfatter:Borch, bogholder Poulsen, Niels, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Postbud. Bogholder Borch skriver til direktionen, at der i forbindelse med byggearbejderne har været mange betydlige ekstraopgaver for postbudet Niels Poulsen, og at denne til stadighed har udført disse forretniger med punktlighed. Der indstiller man ham et ekstra honorar for sin indsats under byggeriet.

Mpr nr. A116033
Dato : 18610701
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kulforbrug. Vaskeri. Man ønsker fra direktionens side en nærmere opklaring af udgifterne i forbindelse med kulforbruget samt omkostningerne ved vask efter et nyt vaskeri er taget i brug.

 

    116-031-033

Mpr nr. A116034
Dato : 18571111
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Der er blevet anlagt en ny vej til stranden, forvalteren foreslår, at man skal lægge et yderligere lag grus på vejen og ønsker ekstra bevilling hertil. Direktionen svarer, at vejen må betragtes som færdig, hvorfor den fremtidig skal ind under vedligeholdelseskontoen.

Mpr nr. A116035
Dato : 18601130
Forfatter:Madsen, Rasmus
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Skrivelse fra fattigvæsnet vedrørende en patient Rasmus Madsen, som er sindsforvirret og til fare for den offentlige sikkerhed. Kommissionen meddeler, at i sådanne tilfælde er det ikke fattigvæsnet, men øvrigheden i dette tilfælde Århus kommunekasse, der skal sørge for vedkommende.

Mpr nr. A116036
Dato : 18570222
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hestevogn. Forvalteren foreslår, at der anskaffes en rensemaskine, bjælder til hestene om vinteren samt nye vognlygter, de sidstnævnte fordi kusken har været i konflikt med politiet om vinteren fordi han kører uden bjælder.

Mpr. nr. A116037
Tekst: Ingen.

 

    116-034-037

Mpr nr. A116038
Dato : 18570412
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Der er sket nogle overskridelser, desværre er en af dem på 700 rdl. kommet for sent. Forvalteren skylder skylden på Borch der for tiden er på påskeferie i Bjerge herred. Forvalteren er meget ked af omstændighederne.

Mpr nr. A116039
Dato : 18571205
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Cellebygningen. Der er blevet udskiftet gulve i cellebygningen på mandssiden, hvilket betyder, at der er sket overskridelse af reparationskontoen.

Mpr nr. A116040
Dato : 18580104
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Der har været kritik af brændselsforbruget i Folketinget, og dette er offentliggjort i Berlingske Tidende, hvori Selmer forsøger at få optaget et interat.

Mpr nr. A116041
Dato : 18741027
Forfatter:Hermansen, Jacob Skabelund Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Hegn. Der er øvet hærværk mod et læhegn med indflettet ris 16 alen langt op mod skelet til Skabelunds grund. Mistanken falder enten på denne eller Jacob Hermansen. Selmer foreslår en dusør på 20 daler for oplysninger, der kan føre til opklaringen.

 

    116-038-041

Mpr nr. A116042
Dato : 18740812
Forfatter:Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Forvalteren har sendt en skrivelse af 12. august 1874, hvori han opsiger sin stilling på grund af alder. Selmer sender en besræftigelse på modtagelsen af denne skrivelse, samt forbereder en skrivelse til ministeriet om Bøggilds pensionering.

Mpr nr. A116043
Dato : 18710721
Forfatter:Walther, forvalter Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Dammen. Forvalter Walther har fremsendt planer om arbejder ved dammen. Der skal udarbejdes et udkast til bekendtgørelse. Forvalteren har meddelt, at han agter at søge sin afsked. Ved denne lejlighed foreslår Selmer, at man laver om på forretningsgangen på kontoret, da denne jo gentagne gange har været oppe i direktionen.

Mpr nr. A116044
Dato : 18740708
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Oldfruen. Oldfruen har bedt om rejsetilladelse hvilket man indstiller hende til overfor direktionen.

Mpr nr. A116045
Dato : 18740613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Selmer rejser til København, hvor han har sat professor Jensen stævne. Han vil sammen med ham diskutere budgetterne og bespisningsproblemerne, som ministeriet har omtalt i en skrivelse, der er blevet præsenteret for direktionen under sidste møde.

 

    116-042-045

Mpr nr. A116046
Dato : 18740611
Forfatter:Steinbenner
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Plankeværket. Tilsyneladende er der en ved navn Steinbenner, der får sit overslag antaget. Der er så vidt jeg kan se uenighed mellem bogholder og forvalteren om denne sag.

Mpr nr. A116048
Dato : 18740506
Forfatter:Vogelius
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det er atter galt med Vogelius. Man overvejer at sælge den obligation, som han har præsteret som sikkerhed, men i så fald er der ikke tilstrækkelig sikkerhed. Man foreslår så at der skal sendes et brev til Vogelius og byfogden skal anmodes om at udpante ham. Inden brevet bliver sendt indkommer der den 9. samme måned meddelelse om, at der er betalt.

Mpr nr. A116049
Dato : 18740323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Plovhavre (skat). Forvalter: Vedlagt sagen er en deklaration om betaling af plovhavreskat for 2 parceller mtr. 7 h og 7 d i Vejlby. Endvidere meddeler Selmer, at forvalteren er på benene igen, men han har ingen ro til at tage en tur til København. Ganske vist kan han vanskelig undværes,. da det er regnskabstid.

 

    116-046-049

Mpr nr. A116050
Dato : 18740107
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Direktionen har vedtaget, at der skal foretages trykprøver på dampmaskinen 2 gange årlig, og at resultatet heraf skal meddeles i de kvartalsmæssige indberetninger om de tekniske installationer. Hvilket man meddeler forvalter Bøggild.

Mpr nr. A116051
Dato : 18731210
Forfatter:Kloppenborg, løjtnant pensioneret Lunn
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. En pensioneret løjtnant Kloppenborg ønsker sin kone indlagt her, selv om han er bosiddende i Flensborg. Han er pensioneret fra den danske hær. Han er 73 år gammel og vil have konen ind på 3. klasse men der er problemer med kautionen. Lunn anerkender ham som dansk undersot og vil forsøge af anden ved at skaffe kaution, så konen evt. kan blive også efter mandens død.

Mpr nr. A116052
Dato : 18731112
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation.

Mpr nr. A116053
Dato : 18731123
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dødsanmeldelse. Der er tilsyneladende problemer med dødsanmeldelsen. Når der er tale om fattiglemmer går den opsparrede arbejdsfortjeneste i sognekassen, men det må ikke blive tilfældet med folk, der ikke har været fast på fattighjælp, efter Lunns mening.

 

    116-050-053

Mpr nr. A116054
Dato : 18731008
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. Der er blevet sat en annonce i avisen om skriftlige licitation af skomagerarbejdet, men dette vil direktionen ikke have. Forvalteren kender ikke noget til den annonces nærmere ordlyd og Grønvaldt siger, at han har udfærdiget den efter forvalterens anvisning.

Mpr nr. A116055
Dato : 1873
Forfatter:Gartner
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Gartner. Gartnerpladsen er opslået ledig og aktstykker er prioriteringsliste over ansøgningerne og kommentarer til deres egnethed.

Mpr nr. A116056
Dato : 18730910
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Af hvad vides ikke.

Mpr nr. A116057
Dato : 18730716
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Grønvalt der er blevet ansat i 1861 ved hospitalets udvidelse fik dengang 200 rdl i årsløn. Han mener, at direktionen allerede dengang havde anmodet ministeriet om, at sætte lønnen til 300 rdl. Han understreger, at det er umugligt for man at have bibeskæftigelse, da han hele dagen er optaget på anstaltens vegne. Endvidere er der langt til byen, derfor ansøger han om de 300 rdl i årsløn.

 

    116-054-057

Mpr nr. A116058
Dato : 18730606
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Der skal være licitation på brød. Der skal udsendes restanceskrivelser til folk der skylder for 2 kvartaler.

Mpr nr. A116059
Dato : 18730419
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Kandidater. Overlægen skal have udbetalt penge, hvorfor han beder om direktionens underskrift da han aldrig udbetaler midler til sig selv med egen underskrift. Kandidatlønnen 300 rdl. har været fordelt over 4 kandidater om året, nu skal den fordeles over 3 kandidater om året.

Mpr nr. A116060
Dato : 18730409
Forfatter:Hermansen, Marcus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Marcus Hermansen. Lisbjerg ønsker Kratvejen folagt, hvilket muligvis også er i anstaltens interesse. Marcus Hermansen klager over en sag - som er bekendt?.

 

    116-058-060

Mpr nr. A116061
Dato : 18730406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsynskarle, løn. En gruppe karle anmoder om, at lønnen bliver sat op dels fordi lønnen er større på de omliggende gårde, dels fordi de mener lønnen ikke er reguleret siden anstaltens oprettelse i 1851. På en af Borch udarbejdet liste over lønforholdende viser det sig, at påstenden om manglende lønbevægelse ikke holder stik. Men der er ikke nogen stigende tendens lønnen stiger og falder med udbudet på arbejdskraft e.l.

 

    116-061

Mpr nr. A116062
Dato : 18730317
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Borch indsender en skrivelse til direktionen hvor han skriver, at han er ulykkelig i sin nuværende civilstand. Han ville gerne føre egen hushold og antage et dertil egnet kvindeligt væsen, men bolig og så videre er ikke passende dertil. Han skriver at han er 50 år og godt kunne tænke sig selskab udenfor arbejdstiden da han er meget ensom. Selmer forelægger brevet for direktionen og her skriver han, bare Borch ville søge sin afsked, det ville være bedre for ham. I udkastet til svarskrivelse står der, at direktionen desværre ikke kan imødekomme hans andragende.

Mpr nr. A116063
Dato : 18730317
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Borch søger en stilling som amtsrevisor, og ønsker direktionens erklæring i den anledning. Anbefaling i kladde er vedlagt.

Mpr nr. A116064
Dato : 18721210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Jeg tænker at komme ind til licitationen på torsdag. Hvis mine Herrer å være tilstede kunne vi måske tage bestemmelse desangående. Selmer.

 

    116-062-064

Mpr nr. A116065
Dato : 18721203
Forfatter:Vogelius Lunn Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Restanceliste. Adkomstbrev. Miltbrand. På restancelisten optræder Vogelius, der altid optræder der. Selmer ville gerne gøre alvor af en hjemsendelse idet der er stor venteliste 18 mænd og 6 kvinder. Et "adkomstbrev" på den gamle Grenåvej. Skal det tinglæses? eller er der andet at foretage? Lunn skriver det rigtige ville være en tinglysning. Men så skal der stempelmærke på papiret og sognerådet skal skrive under på beløbet som jordstykket er købt for. Der er død 3 grise, dyrlægen siger det er miltbrand, der for skal hele bestanden isoleres. Allerede slagtede dyr skal begraves.

Mpr nr. A116066
Dato : 18721123
Forfatter:Pedersen, Niels
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udskrivelse. Indbydelse. Medfølger en skrivelse hvori Niels Pedersen af Hørret ikke har havt meget lang glæde af sin kone. Jeg ville gerne udbede mig indbydelser til understøttelse for de vandlidte? som omdeles i Århus, -til at sætte i cirkulation her på stedet, da vi af forskellige grunde foretrækker dette, frem for at gå i spand med Veilbyerne.

Mpr nr. A116067
Dato : 18721116
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Hvad der udliciteres fremgår ikke.

Mpr nr. A116068
Dato : 18721025
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der er indkommen 7 bud på brødleverancer.

 

    116-065-068

Mpr nr. A116069
Dato : 18721002
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brødlicitation. Der er foretaget beregninger over leverancer af brød fra Randers og den prismæssige forskel til Århus. Selmer rejser til København og overlader købet af brød til den øvrige direktion.

Mpr nr. A116070
Dato : 18720925
Forfatter:Heiberg, bager
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. En bager Heiberg i Randers har brødleverancen, der viser sig at være billigere, end tilbuddene fra Århus. Man sælger madfedt, men 1 skilling billigere end hidtil.

Mpr nr. A116071
Dato : 18720922
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Forvalteren (Bøggild) har været på rejse til Horsens, Ålborg og Randers for at forhøre sig om brødpriserne. Det billigste kommer fra Randers. Vedlagt sagen er en beretning fra forvalteren.

Mpr nr. A116072
Dato : 18720321
Forfatter:Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Spildevand. Linjen til spildevandsledning er stukket ud. Den ligger sine steder kun 12 alen fra bækken mod hidtil 14, vejinspektør Muller besigtiger linien og accepterer denne, hvis der bliver nedlagt glaserede rør.

 

    116-069-072

Mpr nr. A116073
Dato : 18770113
Forfatter:Selmer Andersen, Ove Lindgren, bogtrykker Lunn
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord, operation. Bogtrykker Lindgren i Goteborg ønsker penge tilbage, da hans søn er undveget og har taget sit eget liv. Selmer anfører, at da Ove Andersen flygtede forlangte fængselsvsnet for hvis regning han var indlagt det samme. I dette tilfælde kunne der være rimelighed i det, da sønnen var betroet i anstaltens varetægt, men på den anden side, kan man ikke besætte pladsen med en anden patient fordi en patient er undvegen! Selmer beklager, at han var optaget med en knæoperation på en patient, da Lunn var på besøg på anstalten. Selmer overlader ellers mest muligt til kandidaterne, men lige meget hjælper det.

Mpr nr. A116074
Dato : 18760328
Forfatter:Schouby Nielsen, Anders Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Klagesag. En erstatningssag fra Schouby er løbende, der skal holdes et møde, hvor de to bønder Schouby og Anders Nielsen vil deltage sammen med vejinspektør Muller.

Mpr nr. A116075
Dato : 18760529
Forfatter:Jensen, Niels Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Spildevand. Skrivelse til Hasle Herred om spilde vandsproblemerne. En københavnsk professor i kemi bliver indlagt uden øvrighedsattest, fordi der kau- tioneres fra universitet, Niels Jensen fra Hørret blev indlagt under bevogtning af 4 mand. De kunne ikke melde om voldsomheder, men kun om skældsord og trusler. Selmer mener, det er et spinkelt grundlag at indlægge manden på livstid på, hviket tilsyneladende er meningen.

Mpr nr. A116076
Dato : 18760606
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Vognmand Holm har andraget om nedsættelse af betaling for sin syge kone. Lunn mener sig i så god viden om hans personlige forhold, at han kan sige, at han sidder lige så godt i det som vognmand Dyhr, der også har en kone indlagt. Han har ikke fået afslag i betalingen.

 

    116-073-076

Mpr nr. A116077
Dato : 18760612
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Selmer Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Snedker. Opsynspige. Snedkeren ansøger om lønforskud, idet en datter skal konfirmeres. Med sine mange børn har han vanskeligt ved at klare dagen og vejen. Konen venter endnu en lille. En opsynspige der er fæstet halvårligt, og som Selmer ikke gerne vil af med, frygtes at ville sige op til 1. maj. Patintbetaling Vognmand Holm får betalingen nedsat til det halve, ligesom vognmand Dyhr, der efter sin kones 4 års indlæggelse fik denne indrømmelse. Lunn mener, det samme må gælde Holm.

Mpr nr. A116079
Dato : 18771208
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der skal købes brød. Garnisonen har tilsyneladende fået billigere priser end anstalten, trods det, at rugen er faldende for tiden som Lunn anfører.

Mpr nr. A116080
Dato : 18771217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Patientflytning. Ribe amt har indsendt en patient til observation, men Selmer har nægtet at modtage ham, fordi det var ingen problem at erklære ham for sindssyg. Han har påsat flere brande. Ministeriet ønsker direktionens udtalelse over sagen. Selmer vil medsende en personlig forklaring. Randers amt vil os tillivs skriver Selmer dramatisk idet amtet har forespurgt om der er plejepatienter herfra, der egner sig til overførsel til plejehjemmet i Mariager. Så vidt jeg kan se ønsker man patienter af såvel helbredelige som uhelbredelige, mens Selmer kun kan acceptere de uhelbredelige.

 

    116-077-080

Mpr nr. A116081
Dato : 18771107
Forfatter:Behmer, dr
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægerregning. Hermed følger dr. Behmers forklaring på hans regning, og en anden regning i samme forbindelse. Forvalteren vil have tilladelse til at bytte anstaltens heste bort.

Mpr nr. A116082
Dato : 18790814
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker forandringer med hensyn til antagelsen og formulering af licitationer, endvidere ønsker han rughalm til senge optaget på licitationslisten.

Mpr nr. A116083
Dato : 18770815
Forfatter:Carlen, Jens, tømrer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Tømrer, løn. Anstaltens tømrer, Jens Carlsen, anfører, at han gerne vil sidestilles med murer og snedker i løn. Disse får incl. dyrtidstillæg 880 kr årligt og tømreren forlanger 808 kr, hvilket bliver anbefalet af forvalteren, der anfører, at han er anstaltens dygtigste håndværker, som man har megen gavn af.

 

    116-081-083

Mpr nr. A116084
Dato : 18770528
Forfatter:Winge, prokurator Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Prokurator Winge har ordnet et jordkøb med Valeur til 8600 kr, den afsatte sum hertil 12000. Selmer mener, der skal købes anden jord for resten af pengene.

Mpr nr. A116085
Dato : 18670408
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. Vridsløses skomager kan formentlig levere skoene billigere end skomager Andersen. Overslag vedlagt sagen.

Mpr nr. A116086
Dato : 18670423
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag over nødvendige reparaioner i 1867-68. Udarbejdet af Top Bøggild.

 

 

    116-084-086

Mpr nr. A116087
Dato : 18670523
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Klæde. Forvalteren har indhentet tilbud på hvergarn og lærred hos to firmaer.

Mpr nr. A116088
Dato : 18670426
Forfatter:Andersen, skomager
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. Man har vedtaget ikke at holde forbindelse med skomager Andersen. I stedet vil man anvende de i Århus værende skomagere til det såle og flikkearbejde som patienterne ikke selv overkommer.

Mpr nr. A116089
Dato : 18670504
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. Forvalteren kom i forgårs hjem og fortalte at han har truffet aftale med direktionens herrer om køb af 100 par nye sko samt flikkearbejde. Dette er Selmer fortørnet over, da han ikke har kunnet give sit besyv med. Selmer har derfor bedt forvalteren vente med at sætte mere i værk.

Mpr nr. A116090
Dato : 18670613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Der er inkommet 3 ansøgninger til reservelægeposten, som Selmer gerne vil holde et direktionsmøde om.

 

    116-087-090

Mpr nr. A116091
Dato : 18521031
Forfatter:Bindesbøll
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. En herre, hvis underskrift jeg ikke kan tyde, anmoder om at få de sidste bilag tilsendt så Bindesbølls opgave i byggesagen kan få ende. Indlagt i brevet er et andet, der handler om vandledningen og gårdens indretning, som Bindesbøll ikke har taget sig af.

Mpr nr. A116092
Dato : 18650412
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Administration
Tekst: Annoncer. Man får tilsyneladende ikke den behandling af Århus Stiftstidende, som man som offentlig institution mener at have krav på. Formentlig er det en gammel sag, der er passeret i Dahls direktionstid, der gør redaktøren knotten.

Mpr nr. A116093
Dato : 18650407
Forfatter:Dahl, kontorassistent Holst
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Undrslæb. Forvalteren har gjort direktionen opmærksom på, at kontorassistent Dahl har begået underslæb overfor anstalten til et beløb af 139 mark og 8 skilling. Han får sin afsked, og hans broder, der hedder Holst og bor i Ringsted bnliver underrettet og betaler det undragne beløb.

 

    116-091-093

Mpr nr. A116094
Dato : 18650819
Forfatter:Selmer Willemose
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Der skal være licitation og Selmer anmoder Willemoses om at komme, da han som han indrømmer ikke er meget bekendt med sådanne forretninger.

Mpr nr. A116095
Dato : 18650215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Selmer anmoder direktionsmedlemmerne om at afsætte en dato til licitation.

Mpr nr. A116096
Dato : 18560403
Forfatter:Regensburg, amtmand
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Sagen handler om Egå fed og er underskrevet af amtmand Regensburg.

 

    116-094-096

Mpr nr. A116097
Dato : 18551013
Forfatter:Steenberg Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Dahl har ladet falde en yttring om at det ville være godt at købe Steenbergs jord, det hedder sig, at denne nu er til salg for 2800 rdl. Brevpapiret er det eneste jeg har set med påtrykt Asylet ved Århus.

Mpr nr. A116098
Dato : 1852
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningskommissionen. Der spørges formenlig om bygningskommissionen skal opløses efter endt opgave.

Mpr nr. A116099
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelægen. Udkast til instruks for reservelægen. Det er skrevet på samme papir som 116-098, der heller ikke kan dateres præcist.

Mpr nr. A116100
Dato : 18560219
Forfatter:Sørensen, Frederik
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Man har købt Frederik Sørensens grund for 1000 mark pr. kvardratmeteren, såfremt grunden ved nærmere opmåling holder 27.000 kvardratalen.

 

    116-097-100

Mpr nr. A116101
Dato : 18770312
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Grønvalt er blevet ansat som bogholder i Viborg, hvorfor man inddrager hans instruks der er fra 1865, og som er vedlagt sagen.

Mpr nr. A116102
Dato : 18770208
Forfatter:Bechshøft
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overopsyn, løn. Bechshøft ansøger om tillæg i lønnen der er på 620 kr, fri bolig, brænde og belysning samt 1 kostportion eller pengegodtgørelse herfor.

Mpr nr. A116103
Dato : 18670708
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Kassation. Kontoret anmodes herved om for fremtiden at ville iagttage at fortegnelsen de ved den årlige kassationsforretning. fremstillede inventariesager for uden de sædvanlige rubrikker tillige forsynes med rubrikker som udvise hvor mange af de pågældende genstande, der ialt har været fremstillede til kassation i hvert af de tre foregående år, samt med en rubrik for anmærkninger.

Mpr nr. A116104
Dato : 18670223
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Smør. Der skal holdes licitaion over smør.

 

    116-101-104

Mpr nr. A116105
Dato : 18670125
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Fodtøj. Direktionen har vedtaget, at det fodtøj, der vedligeholdes af anstalten skal indsamles af overopsynet og indleveres til forvalteren, der indsender det til reparation og fører udgiften i kontrasbogen Denne forandring indføres fra næstkommende 1. februar. Alt anstalten tilhørende fodtøj skal stemples eller på anden måde mærkes som anstaltens ejendom.

Mpr nr. A116106
Dato : 18661217
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Katalog til licitationen over brød til den jyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A116107
Dato : 18670202
Forfatter:Selmer Andersen
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Der er sendt en skrivelse til ministeriert angående overfyldningen. Selmer skriver, at han gerne vil vide hvad der er talt om med Andersen den aften han og de to direktionsmedlemmer tog fra anstalten. Jeg kan ikke rigtig læse, hvad det drejer sig om.

Mpr nr. A116108
Dato : 18660817
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Meyer er gået ind på direktionens forslag og der er handlet i anstaltens interesse. Nærmere ses ikke ud af brevet.

 

    116-105-108

Mpr nr. A116109
Dato : 18660626
Forfatter:Broge, Hans
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Hans Broge har leveret smør, som forvalteren har afvist. Næste gang ønsker Hans Broge, at blive underrettet om dette ved varens modtagelse.

Mpr nr. A116110
Dato : 18660621
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Der skal udarbejdes konditioner til mælkelicitation.

Mpr nr. A116111
Dato : 18660602
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Slesvig. Til behagelig underskrift, hvis intet haves at erindre, seks skrivelser vedrørende 7 slesvigske patienter, som skulle udskrives (den ottende udskrev Vorherre i morges). Da fristen, der er givet, kan være kort nok til at få forhandlingerne med Slesviganstalten tilendebragt, ville jeg gerne snart have brevene tilbage.

Mpr nr. A116112
Dato : 18660530
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Ingen

 

    116-109-112

Mpr nr. A116113
Dato : 18660522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Udvidelse. Man fremsender koncepten til den årlige beretning til ministeriet. Selmer spørger om man i budgettet for næste finansår skal tage højde for nybygninger. I den forbindelse nævner han, at der skulle være planer om en ny anstalt.

Mpr nr. A116114
Dato : 18660411
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Lund Jøns
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Overopsyn. Jeg benytter lejligheden til at meddele at jeg til overopsynsmand har antaget en hr. Lund -oprindrlig dansk jurist med anden karakter og under første krig intendant. Han går ind i Christensens plads og Christensen i Jøns', når denne rejser 1. maj.

Mpr nr. A116115
Dato : 18660403
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød.Patienter. Bang skriver, at man har købt brød for dyrt, og man drøfter et forslag om egnet bageri De har problemer påærø problemer med deres patienter i Slesvig. Der ankommer også 4 patinter fra Tyrstrup herred. der er noget hameligt i, at medens de smider Danake patienter på porten, skal vi stå med hatten i hånden, og undersotter på halv betaling.

Mpr nr. A116116
Dato : 18660228
Forfatter:Rasmussen, søn Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. En begæring om nedsættelse for fru Rasmussns søn fra Hem. Hans forhold etatsråden kender noget til. Nedsættelse blev afslået i fjor ved nytårstid. Men da han næppe kan ventes helbredt og opholdet altså bliver langvarigt, med mindre han skulle dø, som vel ikke var urimeligt, men dog ikke kan stoles på, henstilles det om ikke begæringen nu kan indrømmes, og i bekræftende fald fra nytår af, da mine herrer vil se at sagen er blevet forsinket ved en glemsomhed fra min side. Patienterne fodrer noboernes hunde, der så holder til i haven. Det er en plage, og Selmer ville helst have nogle skudt som advarsel til ejerne, men det erder vist ikke lovhjemmel for.

 

    116-113-116

Mpr nr. A116117
Dato : 18660219
Forfatter:Petersen, Løjtnant Trolle, Fru Friis, Hr
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En ældre sag fra 1857. Løjnant Petersen bliver opatget på begæring far sin kone og dennes moder fru Trolle. Fru Trolle betaler opholdet af egen lomme. Det lykkes en hr Friis, at trøste konen og efter anstrengelser får hun lov til at gifte sig med ham. Efter giftermålet anmoder fru Trolle om, at regningerne bliver sendt til hans eftermand i ægteskabet! Juridisk må det være den forhenværende kone, der skal afgøre opholdet i anstalten for Petersen.

Mpr nr. A116118
Dato : 18560506
Forfatter:Mortensen, Niels
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det forekommer ikke at være nødvendigt at nedsætte betalingen for Niels Mortensens steddatter på grund af mandens gæld der er stor i forhold til gårdens størrelse.

Mpr nr. A116119
Dato : 18650427
Forfatter:Grønvaldt Selmer Kontorassisstent Borch
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Kontorassistent: Hermed Grønvalts udnævnense. Borch var ikke helt tilfreds med Selmers valg. Han mener heller ikke der er grund til at lave om på kontorassistentens instruks, hvilket Selmer også har gjort.

Mpr nr. A116120
Dato : 18680927
Forfatter:Selmer Hjelm
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Forvalteren har fået et tilbud på bondesmør fra en hr. Hjelm Selmer mener man bør antage det.

 

    116-117-120

Mpr nr. A116121
Dato : 18680919
Forfatter:Willemose Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Selmer skriver fra Horsens til Willemoes og underretter ham om, at han er hjemme i morgen.

Mpr nr. A116122
Dato : 18680810
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Ris. Viktualieregnskabet stemmer ikke med hensyn til ris, hvorfor man anmoder forvalteren om en forklaring. Denne anfører at det er husholderen der skal stå til regnskab for dette og ikke ham. Husholderen kommer til, at der mangler 1 pund ris og ikke ca 25 pund som forvalteren har anført i regnskaber.

Mpr nr. A116123
Dato : 18680827
Forfatter:avis, Randers
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Offentliggørelsen skal også ske i Randers avis.

Mpr nr. A116124
Dato : 18680822
Forfatter:Ris, kandidat Phillipsen
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Besvangringssag. Kandidat. Ris. Skrivelse fra amtet med overretsdommen i besvangringssagen. Det forekommer mig at udfaldet blotter en mangel i den nye straffelov, der jo åbenbart ikke formår at ramme en handling som det dog uomtvistelig må være det offentlige magtpåliggende at kunne værge sig imod. Ansøgning til kandidatstilling. Svarbrev til Phillipsen. Klagebrev fra jomfru Jensen i underbalancesagen med Ris. Forvalteren skyder skylden fra sig, men Selmer mener nu, at det er forvalterens pligt, at følge med i regnskaberne.

 

    116-121-124

Mpr nr. A116125
Dato : 18680703
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Hør. Der modtages et bud på heglet hør, som Bang og etatsråden er enige om at antage.

Mpr nr. A116126
Dato : 18680508
Forfatter:Frichs Borch Bang, justitsråd
Emnegruppe: tekniske anlæg
Tekst: Dampkede. Hjemkommen igår længes jeg efter at få bekræftelse på min formodning om, at dampkedlen er købt hos Frichs i henhold til mit telegram til justitsråd Bang. Da ministeriet heller ingen betænkelighed ved afslutningen af grundkøbene, da telegraferede jeg med det samme til Borch desangående og finder nu at han allerede har købt alt hvad vi skal have med undtagelse af et halvt hus og en parcel, der nu ligger som en enklave i det erhvervede, således som det vel sås af de medfølgende papirer angående denne sag. Huset vil næppe frembyde vanskeligheder at få - enklaven måske flere, men det turde være rigtigt foreløbigt intet at foretage sig i den anledning og i det hele forekommer mig, at vi må være glade over den bistand Borch har ydet os i denne sag. Der bliver vel en del at aftale nærmere i samme anledning så vi må vel først have et møde.

Mpr nr. A116127
Dato : 18680426
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. En sag vedrørende en slesvigsk patient.

Mpr nr. A116128
Dato : 18680418
Forfatter:Borch Michaelsen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Ukendt. Borch mener at direktionen skulle sende Michaelsen en communikation om tilbudets antagelse. Efter hvad der påstås synes mig ikke det behøves.

 

    116-125-128

Mpr nr. A116131
Dato : 18680218
Forfatter:Jensen, Jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Der er underskud på viktualieregnskabet efter forvalterens forklaring er det jomfru Jensens skyld. hun afviser dog dette.

Mpr nr. A116132
Dato : 18680129
Forfatter:Esmann Selmer
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Selmer er kommet i tanke om, at man er underforsikret med de nye bygninger og installationer, hvorfor han omsender en skrivelse til Esmann til underskrift.

Mpr nr. A116133
Dato : 18680116
Forfatter:Andersen Jøns
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Skomager. Revisionsantegnelserne med svar til gennemsyn. post 6 kan give anledning til påtale, så anstalten skal bortlicitere skomagerarbejdet. Sker dette teger Andersen det vistnok, selv med tab, men da anstalten dog ikke kan være tjent med at have med en mand at gøre om hvem direktionen ved, at han har indladt sig på misligheder som dem Jøns og den forrige post, og hvis genantagelse, vil blive betragtet og give yderligere anledning til splid og ondt blod og slet tone her på stedet.

Mpr nr. A116134
Forfatter:Sinding, fru
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsigelse. Mine herrer bør dog ikke være uvidende om, at fru Sinding har bestemt sig for at rejse herfra den 1. marts, til hvilken tid hun har været her i 6 år. Ishuset som vi talte om i sidste møde blev rejst i sidste uge.

 

    116-131-134

Mpr nr. A116135
Dato : 18671019
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Forvalteren har været i København hvor han har sluttet aftale med læderleverandøren. Regningen er dog sådan, at det for Selmer ser ud til at han har financieret et familiebesøg med anstaltens penge.

Mpr nr. A116136
Dato : 18671004
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. En patient anmodes optaget til fri behandling, men det ser ud som om tiden herfor er ovrskredet, bl.a. fordi præsten har smølet, og fordi tiden for sygdommens udbrud er galt opgjort.

Mpr nr. A116137
Dato : 18530305
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. 2 breve fra den herre, der har ført regnskab for byggekommissionen, da anstalten blev bygget. Han he overtaget regnskabet i 1850. Navnet kan jeg ikke læse Goldschmidt?.

Mpr. nr. A116138
Tekst: Ingen.

 

    116-135-138

Mpr nr. A116139
Dato : 18530822
Forfatter:Selmer Oldfrue Corvinus
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oldfrue. Selmers liste med kommentarer til ansøgereinder til pladsen som oldfrue. Om Corvinus skriver Selmer, at hun er blandt de egnede, men ikke udmærker sig ved orden og akkuratesse.

Mpr nr. A116140
Dato : 18540516
Forfatter:Dahl Borch Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Borch har udarbejdet et regnskab der sendes til gennemsyn hos Dahl. Selmer mener ikke der er underbalanmce på andre konti en bespisningen.

Mpr nr. A116141
Dato : 18550412
Forfatter:Bøggild, Top Borch
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontor. Top Bøggild og Borch sender andragende til direktionen om at der må blive ansat en assistent i kontoret.

Mpr nr. A116142
Dato : 18541217
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Kasseekstrakt. Kommentarer til kassekstrakten fra Dahl.

 

    116-139-142

Mpr nr. A116143
Dato : 18550312
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartner. Der rundsendes alle de breve, der berører de 50 rdl til gartneren. Veje, desuden tales om regnskabet for vejanlæg i 1849.

Mpr nr. A116144
Dato : 18530714
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Skat. Skal alle lavere officianrter betale bygningsskat?.

Mpr nr. A116145
Dato : 18541016
Forfatter:Wiborg, pastor
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Et andragende om en patients optagelse fra pastor Wiborg i Qvong. Pt ankom forleden uden at være anmeldt, men havde sine papirer i orden, så jeg optog hende mod nedsat betaling. Men der spørges nu om hun også kan få fribehandling på grund af sygdommens korte varighed. Som skemaet B udviser har hun nemlig i flere år i rad fået anfald* og i sådant tegnende tilfælde blev vi i fjor enige om ikke at indrømme dette.

Mpr nr. A116146
Dato : 18541018
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra Dahl om behandlingen af anvisninger hos forvalter og bogholder.

 

    116-143-146

Mpr nr. A116147
Dato : 18541004
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Selmer om prisen på smør.

Mpr nr. A116148
Dato : 18541103
Forfatter:Krøjer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Herved til underskrift et svar til Krøjer - i hvilken anledning jeg ligeså lidt som Dahl kan give Jespersen ret i, at tidligere behandling i asylet i reglen bør udelukke 3 måneders fri behandling, herom mere mundtligt.

Mpr nr. A116149
Dato : 18540722
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev med kommentarer til regnskabet.

Mpr nr. A116150
Dato : 18850731
Forfatter:Holm Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Overopsynsdame, anbefaling. Barfod ønsker at træde af i en alder af 53 år. Hun har fået beskadiget højre tommelfinger af en urolig pt. og hun er nervøs. Begge svageligheder, vil gøre det vanskeligt for hende at opnå andet arbejde, hvorfor direktionen med Holm i spidsen indstiller hende til pension. Hun har klaret sig selv fra 15års alderen.

 

    116-147-150

Mpr nr. A116151
Dato : 18880528
Forfatter:Meyer, Møller Otto Walther Nielsen, murermester
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk og brød. Der er indkommet bud fra Meyer, der ønsker leverancer uden licitation, men det ønsker direktionen ikke at acceptere. Der er kommet bud fra Walther om, at murmester Nielsen har tilbudt at bygge ligkapellet, dette ønsker man at accepterer uden licitation, da man ved sidste byggearbejder var ganske tilfreds med Nielsen.

Mpr nr. A116152
Dato : 18881104
Forfatter:Meyer, Otto
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Træer. Anstaltens træer ved Grenåchauseen har rødder i Otto Meyers mark, hvilket han mener skader væksten, så han anmoder direktionen om, at rødderne bliver hugget over. Han ønsker skadeserstatning på 80 kr.

Mpr nr. A116153
Dato : 1888
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestedragt. Vi undertegnede tager os den frihed at anmode hr. ovrlægen om tilladelse til i vor fritid af gå i hele leveriet udenfor asylet. Undertegnet en række plejere.

Mpr nr. A116154
Dato : 18810613
Forfatter:Møller, Christine, husbestyrinde
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Husbestyrerinde, løn. Christine Møller, der er husbestyrerinde anmoder om, at få lønforhøjelse, så hun får lige så meget som oldfruen. Hun mener, at arbejdsbyrden og ansvaret er lige stort.

 

    116-151-154

Mpr nr. A116155
Dato : 18800827
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Svinekød. En slagter, hvis bud ikke er antaget stiller spørgsmål om grunden til direktionen.

Mpr nr. A116156
Dato : 18810820
Forfatter:Ziegler, slagter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kød. Oplysninger om kødpriser fra garnisonerne og fra Horsen. Desuden et bud fra slagter Ziegler, om levering af kødvarer til hospitalet.

Mpr nr. A116157
Dato : 18811217
Forfatter:Reddersen, bager, Risskov
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bager Reddersen i Risskov har haft leverancen af sigtebrød og franskbrød i 6 år, og ønsker stadig denne derfor fremsender han et bud herpå til direktionen.

 

    116-155-157

Mpr nr. A116158
Dato : 18820616
Forfatter:Reddersen, bager
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bager Reddersen har fået sit bud underkendt, selv om han var lavestbydende. Han opfordrer derfor direktionen til at afholde en ny licitation, men dette afslår man.

Mpr nr. A116159
Dato : 18820621
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Postbud, løn. Morten Eriksen, der er postbud, anmoder om lønforhøjelse, da han med en arbejdstid på 14 timer ikke har mulighed for at have bierhverv, ejheller har særlig store indtægter ved siden af de 500 kr han får om året. Han er ansat i 1875 og har kone og 4 umyndige børn, samt betaler 160 kr for husleje og brændsel årligt.

Mpr nr. A116160
Dato : 18810820
Forfatter:Furste, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Furste, der er overlæge på Vordingborg-hospitalet sender en afskrift af deres budget.

Mpr nr. A116161
Dato : 18831017
Forfatter:Birch, Anna Caroline, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienters skattepligt. Vejlby sogneråd fremsætter en sag mellem Vordingborg landsogn og Rønne Købstads skifteret vedr en Anna Caroline Birch, som de holder bevis på, at ptt har skattepligt i opholdskommunen. Direktionen svarer, at skattepligten er usikker, men man kan heller ikke hjælpe, da hospitalet igen oplysninger har om ptt formueforhold.

 

    116-158-161

Mpr nr. A116162
Dato : 18840309
Forfatter:Christensen, bager, Vejlby Reddersen
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Bager Christensen fra Vejlby skriver, at han har kendskab til Reddersen har fået leverance af brød uden at være lavestbydende, Han spørger derfor, om det er muligt at fremsætte endnu et bud? Direktionen svarer, at det er der ikke, men han er velkommen til at byde i fremtiden.

Mpr nr. A116163
Dato : 18840314
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Direktionen har anmodet Kgl. Frederiks Hospital om at forsyne såvel Oringe som Århus med kandidater, om end det vil være utilstrækkelig for begge hospitaler. Frederiks Hospital ønsker dog, at forsyne Oringe med det nødvendige antal kandidater, så man kan ikke gå ind for direktionens forslag.

Mpr nr. A116164
Dato : 18840307
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pleje - og arbejdsanstalt. I Mariager pleje og arbejdsanstalt kan man kun modtage sindssyge midlertidigt indtil der er plads i Århus, hvilket man meddeler fra Randers amt er optaget i Marriager pleje- og arbejdsanstalts vedtægter fra 1861. Vedlagt et eksemplar af vedtægterne.

Mpr nr. A116165
Dato : 18840612
Forfatter:Nielsen, T C, gartner
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Gartner, løn. T. C. Nielsen, der er gartner ved hospitalet anmoder om, at få tilladelse til at sælge planter og frø af eget tiltræk. Dette kan direktionen ikke tillade, men man lover, at det vil blive forsøgt af forbedre hans stilling ved en øgning af lønnen, da han nu har fået en større familie.

 

    116-162-165

Mpr nr. A116166
Dato : 1884
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Opsyn. De mandlige opsyn dender en petition til Holm om at måtte få større løn, da de mener, at de har ansvarsfuldt arbejde. Især mener de, at ældre opsyn, der lader sig ansætte i et længere tidsrum bør have mere i løn, da se bliver uegnede til strenge arbejde. Endvidre må det være i hospitalets interesse, at der er skolede opsyn.

Mpr nr. A116167
Dato : 18791029
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter, bogholder. Forvalter Hagen Jacobsen og bogholder Borch er kommet i urede over, om forvalteren er bogholderens overordnede. Bogholderen mener, at stillingen er sidestillede den anden at forvalteren er overordnet.

Mpr nr. A116168
Dato : 18 1024
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Selmer sender regnskabet til revision hos Dahl.

Mpr nr. A116169
Dato : 18521027
Forfatter:Dahl Selmer
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Brev fra Dahl til Selmer vedr. regnskabet.

 

    116-166-169

Mpr nr. A116170
Dato : 18521109
Forfatter:Jøns Simoni Dahl Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Jøns. Bervet fra fra Dahl til Selmer. Det handler dels om regnskabet dels om Simoni og sidst om Jøns: Det er kedsommeligt at Jøns ikke er den mand, som man havde ventet, med det kan jo måske blive bedre.

Mpr nr. A116171
Dato : 18521109
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, ptt
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afvisning af ptt. Jespersen skriver til Selmer, at man ikke skal underskrive afvisninger kollektivt, da det ene er overlægens skøn, der står bag. Endvidere ønsker Jespersen en bedre aflønning af personalet, bl.a. bedre emolumenter og arbejdsdragt, idet man jo er forpligtet til at yde ptt. af 3. klasse dette - det ønsker han overført til tyendet.

Mpr nr. A116172
Dato : 18520827
Forfatter:Selmer Dahl Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Patientankomst. Præst. Selmer spørger Dahl om der skal være frit mælk og øl. Er der nogen anmeldelse til sognet at iagttage. når ptt. ankommer? Hvornår begynder pastor Wagtmann at hæve gage. Reservelægen og overopsynsjomfruen er ankommet til anstalten.

Mpr nr. A116173
Dato : 18530701
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Ministeriet har ladet det stå hen om overlægestillingen ved Jydsk Asyl er forbundet med pension. Selmer ønsker afklaring herpå.

 

    116-170-173

Mpr nr. A116174
Dato : 18530514
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Opsyn. 4 mandlige opsyn ønsker at forlade deres tjeneste idet lønnen er for lille. To af dem ønsker Selmer at beholde, fordi de efter hans udsagn er kærnen i opsynsholdet. Derfor anmoder han direktionens øvrige medlemmer om, at bevillige en større løn til disse uundværlige opsyn.

Mpr nr. A116175
Dato : 18530310
Forfatter:Selmer Dahl
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Selmer skriver til Dahl, at man sandsynligvis vil blive opfordret til at skrive en årlig beretning til ministeriet ligesom Frederiks Holspital.

Mpr nr. A116176
Forfatter:Walther, professor Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag over vedligeholdelsesarbejder fra prof. Walther, skrevet med Holms skrift.

Mpr nr. A116177
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Oversigt over forskellige arbejder, der skal forestages på mands- og kvindesiden. Skrevet med Holms hånd.

 

    116-174-177

Mpr nr. A116178
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Inventar. Ved 15% forøgelse af belægningen skal der anskaffes nyt inventar, og der skal indrettes 2 nye afdelinger. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116179
Dato : 18530609
Forfatter:Reuninghaus, oldfrue
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Oldfrue. Der er vrøvl i vaskeriet, og man tænker på at afskedige oldfrue Reuninghaus, men hun kommer direktionen i forkøbet og siger sin stilling op af helbredsgrunde.

Mpr nr. A116180
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Derskal indrettes 2 nye afdelinger se 166 177 og 178. Sagen er vedlagt tegninger over de to nye afdelinger samt en oversige over hvilke stuer, der hører til forskellige afdelinger og antal senge samt rumstørrelsen. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116181
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for husholdersken. Skrevet med Selmers hånd, formentlig den første instruks, der er udarbejdet.

 

    116-178-181

Mpr nr. A116182
Dato : 18550406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontor. Borch sender en skrivelse til direktionen, hvor han dels afgrænser sit ansvarsområde overfor forvalteren dels redegør for, at det er nødvendigt med hjælp på kontoret.

Mpr nr. A116183
Dato : 18610701
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Almindelige bestemmelser for indlæggelse og ophold på anstalten skrevet af Selmer og dateret af Borch. Regler for optagelse, kaution, fripladser og nedsat betaling. Medbringelse af tøj, der repareres af anstalten og der udleveres et nyt sæt ved udskrivning. Ingen må modtage penge eller forseglede breve.

Mpr nr. A116184
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tøj. Liste over klædningsstykker, der skal udleveres pr. mand og kvinde, samt mærker vedrørende udlevering af grej til kvittering.

 

    116-182-184

Mpr nr. A116185
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tegninger og forklaringer til et nyt afsnit med oholdsstuer og celler samt en surveillance-afdeling. Skrevet med Holms hånd.

Mpr nr. A116186
Dato : 18880408
Emnegruppe: Revision
Tekst: Regulativ. Ved oprettelen af sindssygeanstalten i Middelfart indkaldes der til delegeretmøde i København for at udarbejde ændringer til regulativet. Blandt andet vedrørende optagelsesområder. Statshospitalerne forpligtiges til at optage alle patt. udenfor København, således, at man får kortest mulig ekspektantliste.

 

    116-185-186

Mpr nr. A116187
Dato : 18850617
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tegninger og beskrivelser af udvidele af cellebygningen og et nyt afsnit ved siden af udbygningen fra 1862, tegnet af Holm og forhandlet med sundehskollegiet. Se 116-176,177,178,180,185, der handler om samme plan.

 

    116-187

Mpr nr. A116188
Dato : 18520514
Forfatter:Kongen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Løn. Reglement for lønninger af de ved helbredsanstalten for Sindssyge i Nørrejylland ansatte embedsmænd og betjente. Overlægen 1600 Rbd. Reservelægen 400 Rdb. Præsten 200 Rbd. Forvalteren 800 Rbd. Bogholderen 350 Rbd. Overopsynsmanden og overopsynskonen respektive 240 Rbd. og 192 Rbd. Oldfruen gartneren og kogejomfruen 200, 100 og 80 Rbd. Opsynsmændne, badebetjenten og portneren 66 Rbd. Opsynskonerne 44 Rbd. tjenestekarle og tjenestepiger 40 a 50 og 30 a 40 Rbd. Foruden disse pengelønninger er der emolumenter som kost og brændsel. Approberet af Kongen den 14. maj 1852.

Mpr nr. A116189
Dato : 18601110
Forfatter:Timmermann Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kogeapparater. Der er installeret nye apparater i køkkenet, og Timmermann, der har installeret dem har udarbejdet en brugsanvisning, som Selmer omarbejder til en instruks, der dog ikke foreligger.

Mpr nr. A116190
Dato : 18610110
Forfatter:Timmermann Meldahl
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampmaskiner. I køkkenet er der kommet nye dampkogeapparater og Meldahl har overfor fabrikanten påtalt maskinmesterens arbejde, således, at Timmermann ikke er helt fortrolig med manden. Der udarbejdes en instruks for brugen af apparaterne, som er på tysk og vedlagt sagen.

Mpr nr. A116191
Dato : 18610826
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instrukser. Selmer har udarbejdet nye instrukser for patienternes påklædning og sengeleje, hvilket han sender til gennemsyn hos direktionen og til orientering for forvalteren.(dokument mangler i kassen).

 

    116-188-191

Mpr nr. A116192
Dato : 18610823
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontortid. Der udarbejdes en ny instruks til kontoret. Borch siger Selmer utvetydigt, at han ikke ønsker, at direktionen fastætter bestemte klokkeslet for kontoret. Han mener, det er nok, at arbejdet bliver lavet.

 

    116-192

Mpr nr. A116193
Dato : 18720223
Forfatter:Selmer Steenberg Jensen
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetninger. Sundhedskollegiet skriver til Selmer og anmoder ham om at optage kontakt med Jensen i Vordingborg og Steenberg i Roskilde om at ombearbejde årsberetningerne så de bliver ensartede og kan anvendes i medicimalstatistikken.

 

    116-193

Mpr nr. A116194
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Celler. der skal udskiftes ovne i celleafdelingen på mandssiden. Overslag over de forskellige arbejder og skerevet i Top Bøggilds håndskrift.

Mpr nr. A116195
Dato : 1855
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejning. Liste over forplejning for patienter og personale på den Nørrejydske Sindssygeanstalt fra 1852 til 1855.

Mpr nr. A116196
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Ovn. Selmer har vanskelighedermed indstillingen af en ovn, og det har været nødvendigt, at indkalde en sagkyndig udefra til at indstille den.

 

    116-194-196

Mpr nr. A116197
Dato : 18631220
Forfatter:Selmer Brems Jøns Sinding Ruberg
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Udgangstilladelse. Overopsynene ansøger Selmer om tilladelse til at være borte fra anstalten 1 dag hver måned i lighed med det underordnede personale. Man argumenterer med at opgaven er anstrengende og at det er et ensomt job. Undertegnet: Jøns, Brems, Sinding og Ruberg.

Mpr nr. A116198
Dato : 18550323
Forfatter:Ellermann Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Klipfisk Ellermann, der lige har fået leverancen overdraget trækker i land igen. Nu spørger Selmer de øvrige direktionsmedlemmer om man skal give leverancen til en anden, man det viser sig at være vanskeligt, da der for tiden er mangel på klipfisk i Århus efter forvalterens udsagn.

Mpr nr. A116199
Dato : 18540429
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Sundhedskollegietr. Der er kommet en forespørgsel fra sundhedskollegiet, som Selmer udkaster et svar til og rundsender til direktionemedlemmerne. Hvad skrivelsen handler om vides ikke.

Mpr nr. A116200
Dato : 18540405
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Mælk. På gentagen opfordring er der ikke indkommet bud på mælkeleverancen, den nuværende leverandør vil ikke levere mælken på de hidtige betingelser.

 

    116-197-200

Mpr nr. A116201
Dato : 18690804
Forfatter:og Meulengracht, Meks
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Kogekedler. der er foretaget trykprøve og Meks og Meulengracht, som har fastsat, at der ikke må anvendes tryk på over 30 pund pr kvadrattomme.

Mpr nr. A116202
Dato : 18690719
Forfatter:Selmer Walther
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Walther har fremsendt forslag til reparationer men har ikke motiveret sit forslag. Selmer finder det lidt beskæmmende, at direktionen skal motivere hans forslag.

Mpr nr. A116203
Dato : 18690714
Forfatter:Bang, justitsråd
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord. Til justitsråd Bang bemærkes, at der længe ikke har været anmeldt nogen patient til optagelse fra ... pastotat så at der må finde en misforståelse sted med hensyn til omtalte selvmord.

Mpr nr. A116204
Dato : 18690618
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Dampkogekar. Der skal lægges nyt gulv i en kælder. Der er sprængt et dampkogekar igen.

 

    116-201-204

Mpr nr. A116205
Dato : 18690420
Forfatter:Selmer Bøggild, top
Emnegruppe: Revision
Tekst: Dampmaskine, instruks, se 116190. Selmer mener, at maskinmesteren ikke arbejder efter den instruks om dampmaskinen der blev udarbejdet i 1861. Han er klar over ar Top Bøggild ikke er nogen ynder af instrukser, og derfor tager sig det let. selmer mener, at man må indskærpe instruksen.

Mpr nr. A116206
Dato : 18690330
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madfedt. Man har solgt madfedt, der for tiden sælges til 28 skilling, men budene er for lave, hvilket sikkert skyldes, at man skifter kontrhend. Måske skal man undlade at modtage budene og ladende den nuværende kontrakthaver fortsætte efter forhandling med forvalteren.

Mpr nr. A116207
Dato : 18690319
Forfatter:Prior
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Kandidat. Der optages 4 ptt. blandt andre fru Prior, der har vret her indtil 1868. Man antager det samme gældsbevis som dengang, da det er formuende folk. Der er vrøvl med leveringen af kandidater fra Kgl. Frederiks Hospital, hvorfor man sender en skivelse hertil.

Mpr nr. A116208
Dato : 18690216
Forfatter:Schønheit, kobbersmed Selmer Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Maskinmester. Den nuværende maskinmester vil gå af til 1. maj, hvorfor forvalteren undersøger mulighederne for at få en ny her i Århus. Man anbefaler meget en hr. Schønheit, der er kobbersmed, men Selmer foreslår, at man sætter en annonce i Berlingske, for at få flere at vælge imellem.

 

    116-205-208

Mpr nr. A116209 - - Dato : 18690401 Forfatter:Jøns Sinding, fru Christensen Brems Selmer Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken Tekst: Skår. Selmer foretager en undersøgelse af, hvorfor der slås flere fajancestykker itu. Der er praktisk taget ikke stigning under Jøns' afdeling, drimod er der stor stigning hos Brems. Selmer mener ikke, det skyldes, ar hun er et dårligt overopsyn, hun er bedre end fru Sinding og Hr. Christensen. Flasker bruges der mange flere af, men der er ingen udvikling i brokkagen her (Selmers udtryk) Mpr nr. A116210 - - Dato : 18691130 Forfatter:Andersen, Ove, patient Lunn Walther Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken Tekst: Vaskeri. Renovation. Patientflugt. Karret på vaskeriloftet er itu, og Walther ønsker det erstattet med et andet der er afsluttet kontrakt om renovation for 23 rdl. En patient Ove andersen har været på flugt, og man modtager en skrivelse fra Lunn om denne sag. I anledning heraf ønsker man at ændre en ministeriel resolution Mpr nr. A116211 - - Dato : 18690310 Forfatter:Selmer Emnegruppe: Brændselleverance Tekst: Tørv. Der er kommet en skrivelse om tørvs fortrin fremfor stenkul, hvilket Selmer dog ikke vil kommentere, da han ikke kommer med til licitationen. Mpr nr. A116208 - - Dato : 18690216 Forfatter:Schønheit, kobbersmed Selmer Maskinmester Emnegruppe: Ansættelser Tekst: Maskinmester. Den nuværende maskinmester vil gå af til 1. maj, hvorfor forvalteren undersøger mulighederne for at få en ny her i Århus. Man anbefaler meget en hr. Schønheit, der er kobbersmed, men Selmer foreslår, at man sætter en annonce i Berlingske, for at få flere at vælge imellem.

 

    116-209-212

Mpr nr. A116213
Dato : 18681223
Forfatter:Nielsen, Mathias
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Madfedt. Man sælger madfedt til Mathias Nielsen, den samme som for tiden har madfedtet.

Mpr nr. A116214
Dato : 18681130
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Revision. Udkast til svar til revisionsantegnelserne.

Mpr nr. A116215
Dato : 18681124
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandbeholder. Det har vist sig at den store vandbeholder over tre-etages-? er tæret og nær er skyld i en oversvømmelse. Der skal indkaldes til møde om reparation.

Mpr nr. A116216
Dato : 18681119
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Natrenovation. Der er indkommet tilbud, men der er tvivlsomt tilfredstillende. Forvalteren foreslår, at lave ny licitation ved trommeslag i Vejlby.

 

    116-213-216

Mpr nr. A116217
Dato : 18701031
Forfatter:Fischer, patient Lunn, Justitsråd
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. Papirer på styrmand Fischer. Mine herrer vil se, at vi mangler den regulativmæssige sikkerhed for denne patient, som forøvrigt har betalt indtil nytaar. Jeg ville gerne udbede mig Deres yttringer, om der bør foretages yderligere i denne anledning. Justitsråd Lunn vil rimeligvis kunne oplyse det fornødne. Fischer kommer sig næppe nogensinde rigtigt.

Mpr nr. A116218
Dato : 18700920
Forfatter:frk Stabell, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En frk Stabell skal modtages fra Randers. Der foreligger en skrivelse, hvorfra det ikke fremgår klart, om hun skal behandles som fattiglem eller som almindelig betalende patient. Man vælger ikke at behandle sagen som fattiglem.

Mpr nr. A116219
Dato : 18790802
Forfatter:Fischer, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Angående patienten Fischer, se 116-217. De er vel enige med mig om, at den at ministeriet indrømmede begunstigelse gældende fra indlæggelsdagen? Jeg mener, at vi for øjeblikket ikke kan give den gamle Fischer en officiel meddelelse, som kunne henlede de preussike autoriteter på, at han har forbindelser heroppe. Der er ingen sikkerhed stillet for ham. Sag vedr. en patient, der var indlagt i 1867 for fuld betaling, men som nu på fattigkassens regning selv om vedkommende har en formue på 700 rdl.

Mpr nr. A116220
Dato : 18700724
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Heste. Direktionen. Forvalteren har indkøbt et spand nye heste, man overvejer om det skal indberettes til ministeriet. Man har allerede fået en påmindelse med købet af en vogn. Selmer mener, der er urimeligt, at ministeriet eller rigsdag skal tage stilling til sådanne sager. Bang er død, og der skal indstilles en eftermand, men denne udpeges af ministeriet ikke af direktionen.

 

    116-217-220

Mpr nr. A116221
Dato : 18700628
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Skal være indsendt senest 1. juli, hvorfor det rundsendes til direktionens godkendelse.

Mpr nr. A116222
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Budgettet er blevet godkendt af ministeriet ganske som det er forelagt af direktionen.

Mpr nr. A116223
Dato : 18700602
Forfatter:Napoleon, Pierre Borch Selmer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Napoleon: Borch har været indblandet i en jordhandel og han beder nu om at gartneren må få et mindre honorar for sin tjeneste i denne forbindelse. Direktionen diskuterer om Borch også skal have en erkendtlighed for sin indsats. En kammerjunker, der skyder på folk er blevet ekspederet herind på en aldeles formløs måde, men lige så hurtigt atter sendt ud herfra af Selmer. Han hedder Pierre Napoleon.

Mpr nr. A116224
Dato : 18550615
Forfatter:Abraham, jødisk religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En jødisk religionslærer, Abraham, er blevet indlagt på foranledning af det mosaiske trossamfunds repræsentantskab i Randers. Men nu ønsker dette ikke mere at holde ham på 2. klasse, hvorfor man ønsker ham overtaget af fattigkommissionen, men hospitalet er i vildrede med om denne vil betale for hans ophold på 2. klasse. Man truer i et vedlagt brev, med at sende ham tilbage til Randers.

 

    116-221-224

Mpr nr. A116225
Dato : 18691204
Emnegruppe: Administration
Tekst: Forskellige skrivelser fra Selmer til direktionen.

    116-225