Kasse 119-2  1854 til 1856

Mpr nr. A119001A
Dato : 18540503
Forfatter:Thielemann, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Arkitekt Thielemann anfører i en skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at han anser, at det honorar, som han modtager fra hospitalet, dækker tilsynet med vedligeholdelsen af bygningerne. Hvis han skal fremstille tegninger samt overvåge nyt byggeri, skal der ydes særskildt honorar herfor.

Mpr nr. A119002A
Dato : 18540905
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsregnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af honoraret til bygningsinspektør Thielemann for tilsyn med hospitalets bygninger. Da betalingen for tilsynet i finansåret 1853-54 ikke er ført som udgift i regnskabet for dette år, bestemmes det herved, at udgift erholdes af bevillingen for indeværende år.

Mpr nr. A119003A
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Steetage i alle afdelinger. Opdelt i rolige og urolige afdelinger, samt i afdelinger af almuen og danned klasser. Personalets boliger og kontorer. Plan nr. 2.

Mpr nr. A119004A
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsbeskrivelse. Et hospital for 125-30 afsindige. Formentlig skrevet af arkitekt Friis. 65 mandfolk og 60 - 65 fruentimmer. Fordelt i 4 hovedafdelinger: Bedre klasse......................20 celler............................20 rolige............................46 urolige...........................44 130 hvert værelse er beskrevet med størrelse og rumindhold samt brug.

 

    119-2-001-004

Mpr nr. A119005A
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsbeskrivelse. Selmers kommentarer til arkitekt Friis` planer.

Mpr nr. A119006A
Dato : 18460630
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeomkostningskalkule. Omtrentlig kalkule over omkostningerne som kunne antages at ville medgå til opførelsen af en dåreanstalt for Jylland i henhold til vedlagte tegning. se 119-001-005.

Mpr nr. A119007A
Forfatter:Friis, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arkitekttegning. Facadetegning af hovedbgning ifølge oprindeligt udkast til det nye Jydske Asyl ved arkitekt Friis.

Mpr nr. A119008A
Dato : 18460928
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Hospitalets beliggenhed. Forskellige breve og udkast til afhandlinger om valget af beliggenhed til det kommende Daarehospital i Nørrejylland, bl.a. indlæg i Københavnerposten, der kritiserer at hospitalet bliver anlagt ved en skov i nærheden af en større by. Bladet hævder, det vil være alt for let for ptt. at flygte under sådanne omstændigheder.

 

    119-2-005-008

Mpr nr. A119009
Dato : 18471105
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningskommission. Forhandlings-Protocol for den til at forestaae opførelsen af en Helbredsanstalt for Sindsvage i Nørre Jylland allernaadigst anordnede Commission.

Mpr nr. A119010A
Dato : 18500910
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Køb af byggegrund. Århus stiftsamt meddeler, at man fra finansministeriet har fået tilladelse til at udfærdige købskontrakter på ustemplet papir. Man gør opmærksom på, at dette udtrykkeligt skal fremgå af de udfærdigede papirer.

 

    119-2-009-010

Mpr nr. A119011A
Dato : 18540729
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus ved et beregnet patienttal på 112 for finansåret 1855-56. Vedlagt er 10 bilag samt motivering af de enkelte poster i budgettet.

 

    119-2-011

Mpr nr. A119012A
Dato : 18540731
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Justitsministeriet kommenterer en række punkter i det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte budget for finansåret 1855-56.

Mpr nr. A119013A
Dato : 18470814
Forfatter:Rasmussen, Hans Mikkelsen, Rasmus Jensen, Rasmus Stenberg, Mathias
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Undertegnede Hans Rasmussen, ejer af matri. nr. 26 i Weilbye Krat. Rasmus Mikkelsen ejer af 15 ibid og Rasmus Jensen Abild ejer ef no. 11 ibid, erklærer herved, at vi hver for sig vil afhænde ved salg til det offentlige så meget af vore bemeldte kratlodder, som kommer til at ligge norden for den linje, der trækkes i retning af Mathias Stenbergs søndre skellinje ud mod øst til havet, Købesummen bliver 400 rdl. pr td. lend. Der gives sælgeren vejret på de afhænde parcellere.

Mpr nr. A119014A
Dato : 1856
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Oversigt over forbrugsdifferencer ud fra det planmæssige iflg. budgettet i finansåret 1855-56. Specifikation af merforbrug, besparelser, pris og værdi.

Mpr nr. A119015A
Dato : 1856
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Tildeling af rugbrød, smør og ost til personer på 3. forplejningsklasse i finansåret 1853-54 og 1855-56 samt en ration, der er foreslået.

Mpr nr. A119016A
Dato : 1854
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Motiveringer til nogle poster på budgettet for finansåret 1855-56. Det drejer sig om bespisning, brændsel, belysning, lønninger og haven.

 

    119-2-012-016

Mpr nr. A119017A
Dato : 18471204
Forfatter:Johansen, P A, landinspektør Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Byggegrund. Landinspektør P. A. Johansen fremsender kort over helbredelsesanstaltens jorder tillige med regning for opmålingen. Attesteres af Simony.

 

    119-2-017

Mpr nr. A119018A
Dato : 18471211
Forfatter:Simony Dahl, landsretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Anordning af Simony til landsretsprokurator Dahl med anvisning på udbetaling af købesummen for jord til bygninger og asylvejen samt opmåling af grunden indhegning af denne og løn til opsynsmand, der skal føre tilsyn med byggepladsen. Underskrevet Simony.

Mpr nr. A119019A
Dato : 18470127
Forfatter:Johansen, kammerråd, landinspektør Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Anvisning fra byggekommissionen til kammerråd landinspektør Johansen i Århus til dækning af hans honorar for opmåling af de indkøbte jorder til bygning af den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland. Kan hæves hos landsoverretsprokurator Dahl i Århus.

Mpr nr. A119020A
Dato : 18540731
Forfatter:Dahl, landsoverretspokurateor Selmer, overlæge
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev til landsoverretspokurator Dahl fra overlæge Selmer, hvori denne introducerere budgettet for finansåret 1855-56, som bliver medsendt til gennemsyn. Endvidere nævnes færdiggørelsen af byggeregnskabet. Dahls svar er vedføjet på brevet.

 

    119-2-018-020

Mpr nr. A119021A
Dato : 18540729
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. skrivelse, hvori forvalter Bøggild introducerer til overslag over indtægter og udgifter for finansåret 1855-56 til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119022A
Dato : 1854 08
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Direktionen skriver herved til justitsministeriet angående budgettet for finansåret 1855-56 for sindssygehospitalet ved Århus, idet det tidligere indsendte materiale, hvori de forventede forskelle mellem beløbene for indeværende finansår og det kommende er anført af forvalteren med direktionens kommentarer heertil, bringes i erindring.

Mpr nr. A119023
Dato : 18480307
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skatteansættelse. Landinspektør Johansen anmoder Simony om at fremskynde hartkornsætningen af de lodder som er indkøbbt til grund for den kommende helbredelsesanstalt for sindssyge i Nørrejylland i rentekammeret. sImony får det ordnet således at der ikke skal en særskilte synsforretning til for skatteansættelsen.

Mpr nr. A119024A
Dato : 18550505
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at beløbet, som statskassen vil stille til hospitalets disposition i finansåret 1855-56, endelig er fastsat til 20900 rdl..

 

    119-2-021-024

Mpr nr. A119025A
Dato : 18480505
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. I anledning af at kommissionen har erfaret under opgørelsen af købesummerne at et areal tilhørte Århus Hospital, men var fæstet til Johan Christensen i Vejlby og der i den anledning er indsendt andragende til Det danske Cancelli om forhandlinger med stiftamtmanden og biskoppen vedrørende afståelse af det omtalte jordstykke meddeler cancelliet at man har underhandlet med de betræffende myndigheder, og at jorden kan afsås til en grundpris af 400 mark pr. td. land, idet det sættes i hartkorn efter hele gården samt at købet ikke indebærer nogen udgifter for sælgeren.

 

    119-2-025

Mpr nr. A119028A
Dato : 18570219
Forfatter:Selmer, overlæge Boesen, provst
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kapel. Overlæge Selmer skriver til provst Boesen for at underrette ham om tidspunktet for indvielsen af kapellet på sindssygehospitalet ved Århus, som han forventes at deltage i.

Mpr nr. A119029A
Dato : 18480203
Forfatter:Madsen, Jacob, ungkarl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Kopi af dokument af overenskomst mellem commissionen til opførelse af en helbredsanstalt ved Risskov og Vejlby præstekald om afståelse af en lod, der tilhører præstekaldet. Overenskomsten og købesum 300 rdl pr. td. land er godkendt at danske cancelli. Jorden er fæstet til ungkarl Jacob Madsen der har et hus i Vejlby Krat.

Mpr nr. A119030A
Dato : 18471208
Forfatter:Madsen, Jacob Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Overdragelse af jord. Til den nye dåreanstalt i Vejlby Krat bliver der købt jord, bl.a., et stykke, der hører ind under Vejlby præsten. Denne jord er fæstet til Jacob Madsen, der i kontrakten overdrages ejendomretten til et hus i Vejlby i stedet for, idet han afstår sit hævdfæste til pastor Wagtmann i Vejlby og den sælger grunden til dåreanstalten. Kopi af det originale dokument med præstens ægthedsvidnesbyrd på.

Mpr nr. A119031A
Dato : 18570202
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Brev fra overlæge Selmer til fremlæggelse for direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. To tekster øjensynligt fra direktions-medlemmer er vedføjet på dokumentet. Indholdet drejer sig dels om en lisititation dels om indvielsen af kapellet.

Mpr nr. A119032A
Dato : 18481025
Forfatter:Madsen, Jacob
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Bekræftelse fra amtet på, at der er lavet skøde om overdragelsen af et hus med grund til Jakob Madsen samt, at en del af jorden er overdraget til commissionen til opførelse af en dåreanstalt ved Vejlby af Vejlby pastorat. Skødet er i overensstemmelse med kancellibeslutningen af 3. februar s. å.

 

    119-2-028-032

Mpr nr. A119033A
Dato : 18480229
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Liste over pantegældsoplysninger, der skal påføres skøder ved køb af grund til helbredelsesanstalten for sindssyge i Nørrejylland.

Mpr nr. A119034A
Dato : 18490328
Forfatter:Wagtmann, pastor
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Efter at købesummen for det af præsteembedet i Vejlby sogn ejede jordstykke som er solgt til dåreanstalten for 1252 rdl er berigtiget, sender man skødet med pastor Wagtmanns underskrift og stiftsøvrighedens berigtigelse af papiret, samt brev fra det danske kancelli om afsendelsen.

Mpr nr. A119035A
Dato : 18490329
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Andragende til justitsministeriet om, at man må tinglæse skøderne uden påtegnelse om berigtigelse, idet adkomsten går helt tilbage til udskiftningen, hvor byens krat er fordelt på forskellige ejere.

Mpr nr. A119036A
Dato : 18490330
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Brev fra kommissionen til opførelse af en dåreanstalt til fuldmægtig Goldschmidt om at tage skridt til købet af en lod, der tilhører Århus hospital, samt orientering om, at såfremt sagføreren ikke har tilstrækkeligt med midler i kassen, vil kommissionen snarest overføre de nødvendige midler.

Mpr nr. A119037A
Dato : 18490413
Forfatter:Lauersen, Mads Jensen, Christen Christensen, Niels
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Efter denærede Commissions nske har jeg herved den ære at fremsende de forskellige Forhandlinger i Anledning af Indkøbet af forskellige Jordstykker i Vejlbye, nemlig 1) forhandlingerne i Vejlbye den 8. August 1847 med derpå tegnede Quitteringer for forskjellige til Sælgerne udbetalte summer, 2) Gjenpart af de nævnte forhandlinger med påtegnet Erklæring og Quitteringfor adskillige udbetalte summer fra gårdmændene Mads Lauersen, Christen Jensen og Niels Christensen i Vejlbye, 3) Erklæring fra 3die mænd i Vejlbye angående afhændelse til dåreanstalten af nogle dem tilhørende kratlodder.

 

    119-2-033-037

Mpr nr. A119038A
Dato : 18540609
Forfatter:Knudsen, Claus Stiftsamt, Århus
Emnegruppe: Administration
Tekst: Bevilling. Fra Århus Stiftsamt henvender man sig til direktionen i anledning af en ansøgning fra Claus Knudsen Vejlby Krat om at opnå bevilling til et værtshus i umiddelbar nærhed af hospitalet. Fra hospitalets side fraråder man, at bevilling gives i et svar dateret 15. juni.

Mpr nr. A119039
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Viktualier. Skrivelse hvori der påpeges nogle for store forbrugsmængder af navnlig kaffe og puddersukker, hvilket forvalteren bedes have sin opmærksomhed rettet imod.

Mpr nr. A119040A
Dato : 18540616
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Århus, Direktionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus henvender sig herved til Århus Stiftsamt for at rekvirere sådanne love og cirkulærer, som amtet sidder inde med til almindelig uddeling.

 

    119-2-038-040

Mpr nr. A119041A
Dato : 18491026
Forfatter:Johansen, Landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Kommissionen meddeler Landinspektør Johansen at man efter at de tyske occpationstropper har forladt Århus egnen skal begynde skyldsætningsforretningen ved det nye hospital.

Mpr nr. A119042A
Dato : 18540726
Forfatter:Selmer, overlæge Dahl, landsoverretsprokurator
Emnegruppe: Administration
Tekst: Korrespondance. Brev af delvis privat karakter fra landsoverretsprokurator Dahl til overlæge Selmer.

Mpr nr. A119043A
Dato : 18540724
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Rykkerskrivelse fra justitsministeriet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori regnskabet for hospitalet i finansåret 1853-54 bedes indsendt snarest mulig.

Mpr nr. A119044A
Dato : 18491015
Forfatter:Dahl, overretsprokurator Johansen, landinspektør
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskyld. Landinspektør Johansen indsender papirer over hartkornsætning af helbredsanstaltens jorden til godkendelse i amt og ministerium. Samtidig anmoder har om at få regningen betalt, hvilket ifølge vedlagte skrivelse er sket overretsprokurator Dahl.

 

    119-2-041-044

Mpr nr. A119045A
Dato : 18540630
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Fortegnelse over det på sindssygehospitalet ved Århus værende inventar pr 31. mars 1854.

 

    119-2-045

Mpr nr. A119046A
Dato : 1854
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Regnskab over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus for året fra 1. april 1853 til 31. marts 1854. En følgeskrivelse fra forvalter Bøggild til direktionen er vedlagt.

 

    119-2-046

Mpr nr. A119047A
Dato : 18550324
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriets revisionsantegnelser til det af sindssygehospitalet ved Århus indsendte regnskab for finansåret 1853-54. Hospitalets besvarelser herpå, samt et brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer, hvori antegnelserne omtales.

Mpr nr. A119048A
Dato : 18550605
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de af denne indsendte besvareler af revisionsantegnelserne vedrørende regnskabet for 1853-54.

Mpr nr. A119049A
Dato : 18550623
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet giver herved sin kvittering for aflagt regnskab for sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1853-54.

Mpr nr. A119050A
Dato : 18540817
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri Bidstrupgård. Indenrigsministeriet skriver til overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus for at udbede sig hans mening vedrørende indretningen af boliger for overopsynspersonalet på den påtænkte anstalt for sindssyge på Bidstrupgård. Overlæge Selmers svar er vedlagt.

 

    119-2-047-050

Mpr nr. A119051A
Dato : 18491227
Forfatter:Christensen, Johannes Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fæsteren af Århus Hospitals grund i Vejlby, Johannes Christensen, ansøger om, at der må tilstås ham renter af købesummen på jorden, tilbage til 1847, men dette afviser Dahl, idet det ville give ham fordel frem for de andre sælgere, dog synes Dahl stemt for, at give et års rente, for den gode stemnings skyld.

Mpr nr. A119052A
Dato : 18500125
Forfatter:Christensen, Johannes Steenberg, opsynsmand Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Bygning. I brevet fra kommissionen til helbredelsesanstaltens opførelse til Dahl anføres først nogle kontrakter på sand, mursten og sokkelsten, derefter omtales kravet fra Johannes Christensen om renter for købesummen tilbage til 1847. Kommissionen kan ikke tage stilling hertil, da det hører under justitsministeriets myndighed. Man mener dog, at hvis han selv havde krævet det kunne der allerede være skrevet skøde dengang - hvis han derfor har lidt tab, er det hans egen skyld. Opsynsmand Steenberg, der fører tilsyn med byggepladsen ønsker lønforhøjelse, hvilket man mener er billigt, da der nu igen er arbejde igang på stedet. Hvorvidt en markopsynsmand skal have salær for indkøbet af et mindre parti kampesten, lader man stå hen. Dog mener man, at det er bedst at ahn, hvis der skal udbetales ham penge for denne ydelse, at prisen bestemmes dagvis.

Mpr nr. A119053A
Dato : 18500305
Forfatter:Goldschmidt, fuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Fuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor meddeler, at der er udbetalt følgende summer til sælgere af grunde til den planlagte dåreanstalt i Vejlby Krat, hvilket ialt bliver 12893 og 8 sk.

Mpr nr. A119054A
Dato : 18500401
Forfatter:Wagtmann, pastor Goldscmidt, sagførerfuldmægtig Dahl, prokurator
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Der er til kommissionen til opførelse af en dåreanstalt på Vejlby Mark indsendt en regning fra pastor Wagtmann i Vejlby med opgørelse over de summer han skal fordele. Man beder derfor sagførerfuldmægtig Goldschmidt fra prokurator Dahls kontor om at sende det skyldige beløb på 165 rdl 4 mark og 11 sk. som man anmoder pastor wagtmann om at fordele samt at sørge for, at der bliver aflagt kvittering fra hver enkelt modtager.

 

    119-2-051-054

Mpr nr. A119055A
Dato : 18550324
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Licitation. Skrivelse fra bogholder Borch til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori licitationsssummen for et vejarbejde er meddelt.

Mpr nr. A119056A
Dato : 18550325
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Revisionsbemærkninger til afslutningen af regnskabet vedrørende kapellets indretning.

Mpr nr. A119057A
Dato : 18500717
Forfatter:Goldschmidt Schrøder, arkitekt Urban, glarmester Lukor
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Byggematerialer. I et brev til Goldschmidt bifaldes det at han har arrangeret transport af tømmer til byggepladsen, at der skal udbetales arkitekt Schrøder salær, at der er indhentet bud til glarmester Urban i Åhrus og Lukor i Horsens, der arrageres køb af mursten.

Mpr nr. A119058A
Dato : 18500705
Forfatter:Goldschmidt
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Bygning. Retsskriveren har ikke taget skridt til udfærdigelse af skøder på almindeligt papir, idet han har ventet på kommissionen til opførelse af et dårehospital ved Århus har taget skridt dertil. Endvidere meddeles, at begge bygningerne er assurerede, hvor meget ved Goldschmidt dog ikke.

Mpr nr. A119059A
Dato : 18500720
Forfatter:Vhrisrnsen, Johannes, jordfæster Dahl
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Jordfæsteren Johannes Christensen, der har en fæstegård ejet af århus Hospital, har krævet, at der udbetales ham renter i den tid han ikke har kunnet diaponerer over den til dåreanstalten solgte jordlod fra sagens underskrivelse til udstedelse af skøde. I brevet skriver Dahl, at han ikke mener at Johannes Christensen har krav på denne rente, idet han så får en forrettighed fremfor andre sælgere. Dahl anbefaler dog, at der udbetalet fæsteren et beløb af 25 rdl..

 

    119-2-055-059

Mpr nr. A119060A
Dato : 1855 07
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skrivelse fra overlæge Selmer til de øvrige medlemmer af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, hvori en række administrative sager behandles. En forspørgsel fra forvalteren omtales. 8 forlangender om udskrivning af patienter nævnes.

Mpr nr. A119061A
Dato : 18500815
Emnegruppe: Administration
Tekst: Skødeskrivning. Commisionen til opførelse af en dåreanstalt ved Århus ansøger justitsministeriet om tilladelse til at skrive skøderne på ustemplet papir, idet man har overtaget at ordne salget uden omkostninger for sælgerne.

Mpr nr. A119062A
Dato : 18550816
Emnegruppe: Administration
Tekst: Justitsministeriet tilstiller iflg. dette brev til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus denne bygningskommissionens forhandlingsprotokol med tilhørende bilag, således at den kan indgå i hospitalets arkiv i overensstemmelse med den tilstillede begæring dateret 30 juli 1855.

Mpr nr. A119063A
Dato : 18540821
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. Byggeregnskabet for perioden fra 1. januar 1853 til 19. august 1854 udarbejdet af bogholder Borch med tilhørende bemærkninger samt en følgeskrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119064A
Dato : 18550623
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. Justitsministeriet kvitterer herved for modtagelsen af et korrekt udarbejdet regnskab over de anvendte summer på byggekontoen for sindssygehospitalet ved Århus. Endvidere meddeles, at restsummen på kontoen bedes indbetalt til Århus Amtsstue, hvilket denne instans er underrettet om.

 

    119-2-060-064

Mpr nr. A119065A
Dato : 18540826
Emnegruppe: Administration
Tekst: Brev til justitsministeriet vedrørende nogle sager af forskellig art, herunder nogle regnskabsspørgsmål og en patient, som forventes udskrevet i oktober.

Mpr nr. A119066A
Dato : 18500916
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. Brev til justitsministeriet med anmodning om, at man på kommissionens vegne vil indsende en ansøgning til finsansministeriet om, at skøderne til indkøbt jord til byggegrund for den nye dåreanstalt for Nørrejylland på blive tinglæst på ustemplet papir, idet retsskriveren, der skal udfærdige papirne, mener at denne procedure er nødvendig.

Mpr nr. A119067A
Dato : 18540826
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Regnskab, byggeri. Oversigt over indtægter og udgifter på byggekontoen efter dennes overdragelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra Bygningskommissionen.

Mpr nr. A119068A
Dato : 18541014
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. En betænkning fra overlæge Selmer angående planlægningen af et sindssygehospital ved Vordingborg sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A119069A
Dato : 18540824
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeri. Justitsministeriet udbeder sig herved en betænkning fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus angående udformningen af en påtænkt sindssygeanstalt ved Vordingborg.

 

    119-2-065-069

Mpr nr. A119070A
Dato : 18540308
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tekniske anlæg. Forvalter Bøggild skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående anskaffelsen af en dampkedel og et nyt komfur, der er større, til centralkøkkenet.

Mpr nr. A119071A
Dato : 18541109
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: En række skrivelser vedrørende forskellige sager, der rundsendes til underskrift hos direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer. Ialt seks sager er nævnt.

Mpr nr. A119072A
Dato : 18541117
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende indkøbet af en dampkedel til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119073A
Dato : 18541122
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer vedrørende en patients eventuelle optagelse samt vedrørende indkøbet af en dampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119074A
Dato : 18741214
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Skøder. Tinglyste skøder for salget af byggegrund til den nye helbredsanstalt for Nørrejylland.

 

    119-2-070-074

Mpr nr. A119075A
Dato : 18541228
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Justitsministeriet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at bevillingen til indkøb af en reservekedel efter omstændighederne forhøjes med 40 rdl..

Mpr nr. A119076A
Dato : 18550428
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg. Direktionen skriver til forvalter Bøggild vedrørende indkøbet af en reservedampkedel. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119077A
Dato : 18550518
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tekniske anlæg.Forvalter Bøggild skriver til direktionen vedrørende købet af en reservedampkelel til hospitalet og foreslår, at der i fremtiden kalkuleres med et forventet stigende prisniveau ved læggelse af budgettet for de kommende år.

Mpr nr. A119078A
Dato : 18480328
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsvejledning. Program for Daareanstalten ved Aarhus til bygmesterens efterretning. I. til grundtegningernes affattelse. 1. og 2. afdeling for rolige patienter, 2. og 3. afdeling for urolige patinter. 10 pladser til de dannede klasser, 29 pladser til de ringere klasser, 17 pladser til patienter i forening 9 pladser til isolerede. Alle detaljer vedrørende afdelingernes indretning er specificerede i rapporten.

Mpr nr. A119079
Dato : 18541129
Forfatter:Rasmussen, P, husmand Jensen, J, fisker
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. skrivelser dels fra husmand P. Rasmussen og fisker J. Jensen til vejlby sogneråd, dels fra dette sogneråd til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående vedligeholdelsen af en bro over Leerbækken. Broen, som sikrer de to nævntes beboelser samfærdsel med omgivelserne over hospitalets grund, er blevet så forfalden, at den ikke kan benyttes. Da det er hospitalet, som har opført broen som erstatning for en sløjfet vejforbindelse til de to nævnte beboere, anser sognerådet det for at påhvile dette at udbedre broen.

 

    119-2-075-079

Mpr nr. A119080A
Dato : 18541221
Forfatter:Bøggild, forvalter Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen skriver til forvalter Bøggild angående røggener i en patientcelle såvel på kvindesiden som på mandssiden. Hvis forvalteren ikke ser sig i stand til at afhjælpe generne, bedes han kontakte bygningsinspektør Thielemann. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119081A
Dato : 18541222
Forfatter:Selmer, overlæge Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. I fortsættelse af skrivelsen af gårs dato meddeler overlæge Selmer forvalteren, at der er observeret røg i yderligere nogle patientceller på mandssiden, og han opfordrer til at bygningsinspektør Thielemann kontaktes.

Mpr nr. A119082A
Dato : 18550109
Forfatter:Bach, skolelærer Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Overlæge Selmer skriver til de andre direktionsmedlemmer i anledning af et par sager. En svarskrivelse på et andragende fra skolelærer Bach, som medsendes til underskrift. Problemerne vedrrørende nogle af celleovnene, som udsender generende røg.

Mpr nr. A119083A
Dato : 18550609
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en ekstrabevilling, som hospitalet ønsker til udbedring af varmeovne i patientcellerne, idet disse for nogles vedkommende har udsendt generende røg. Bemyndigelse til at afholde den ønskede merudgift gives herved.

Mpr nr. A119084A
Dato : 18550611
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionsmedlemmerne fra overlæge Selmer til orientering og underskrift angående ialt 7 forskellige administrative sager, herunder nogle patientspørgsmål, licitationer samt ministeriets godkendelse af celleovnenes ombygning.

 

    119-2-080-084

Mpr nr. A119085A
Dato : 18550520
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Skrivelse fra overlæge Selmer til justitsministeriet vedrørende problemerne med at fjerne røggenerne fra de varmeovne, som betjener patientværelserne.

Mpr nr. A119086A
Dato : 18550114
Forfatter:Thielemann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Brændeovne. Skrivelse fra bygningsinspektør Thielemann til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående problemerne med røggener fra varmeovnene, som betjener patintværelserne Han anfører et pengebeløb, som vil kræves for at afhjælpe generne samt anbefaler, at der ikke alene fyres med kul for at begrænse røgudviklingen. indtil forbedringer er gennemført.

Mpr nr. A119087A
Dato : 18500510
Forfatter:Selmer Bindesbøll Friis
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplan. I vinteren 1849-50 udtræder Friis af byggekommissionen. I hans sted indstiller man Bindesbøll til bygmester. Denne udarbejder en facadetegning samt foretager nogle ændringer af de oprindelige tegninger - som er beskrevet i brevet til justitsministeriet. Bl.a. er der ændringer med hensyn til kapellet og festsalen eller som Selmer kalder den i brevet salen til festivitas. NB hvis man havde fulgt Friis' oprindelige plan ville det have været vanskeligt at udvide anstalten på den naturlige måde, som man gjorde det i 1861.

Mpr nr. A119088A
Dato : 18541206
Forfatter:Selmer, overlæge Jespersen, justitsråd justitsråd, Dahl
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Brev fra overlæge Selmer til de øvrige direktionsmedlemmer for sindssygehospitalet ved Århus angående et forslag til nyt bespisningsreglement, som medsendes til godkendelse. Justitsråd Jespersens og justitsråd Dahls kommentarer er vedføjet brevet.

Mpr nr. A119089A
Dato : 18541230
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse til justitsministeriet fra overlæge Selmer sindssygehospitalet ved Århus vedrørende revisionen af bespisningsreglementet.

 

    119-2-085-089

Mpr nr. A119090A
Dato : 1854
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Reglement for bespisning på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119091A
Dato : 18540928
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Skrivelse til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra forvalter Bøggild sammesteds angående nogle modifikationer til bespisningsreglementet, som han ønsker indført.

Mpr nr. A119092A
Dato : 1854
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Reglement for bespisningen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A119093A
Dato : 18550315
Forfatter:Sunhedskollegiet
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Justitsministeriet godkender herved efter forhandling med Sunhedskollegiet det af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus indsendte forslag til bespisningsreglement.

Mpr nr. A119094A
Dato : 18480415
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Arbejdstandsning. Århus amtsråd har indsendt en begæring til justitsministeriet om, at de arbejder der er begyndt ved dåreanstalten for Nørrejylland skal indstilles, idet der forventes mangel på arbejdskraft. Simony svarer, at der kun er indledt vejbygning til asylet, og at man vil fuldføre indhegningen af området. Ud over dette vil der ikke fordres nogen lokal arbejdskraft af betydning. Ved det fremtidige byggeri, bliver der fortrinsvis beskæftiget byggearbejdere fra købstæderne og København og der bliver tale om håndlangere fra de nærmeste landsbyer, hvilket vil betyde nogen mangel på arbejdskraft i disse, som kunne have været til brug for de lokale bønder. Ud over dette kan der ikke være tale om arbejdskraftbehov, som kan være til skade for arbejder i det øvrige amt.

    119-2-090-094