A017

Mpr nr. Mpr nr. A017001
Dato : 1867 1108
Forfatter: Selmer, H
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Undertegnede ikke sjældent i erfaring at denne eller hin af Anstaltens patienter har været under behandling af kloge mænd eller koner... Indledningstekst til svarskrivelse på henvendelse fra Physicatet

Mpr nr. A017002
Dato : 1867
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ved Sindssygeanstalten ve Aarhus bliver fra næstkommende 1. marts en stilling som overopsynskone for de kvindelige patienter... Lønnen er er 192 Rdl. Årlig. Fri... Brændsel, Lys... Ansøgning om denne post til Anstaltens Overlæge, Professor Selmer inden den 11.febr. 1868. 3 gange indrykket med 8 dages mellemrum i Berlingske og Århus Avis

Mpr nr. A017003
Dato : 1867 1028
Forfatter:Bejer, H M, ovl
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Jeg beder mig tilsendt nogle blanketter. Ovl. H. M: Bejer.

Mpr nr. A017004
Dato : 1867 0815
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Af hensyn til pladsen på anstalten finder jeg mig foranlediget til at bekendtgøre, at sindssyge som hertil indsendes forinden samtykke til indlæggelse er ...., ikke kunne modtagne. H. Selmer. Bekendtgøres i (2 gange) Aalborg avis, Randers avis, Århus ... Veile, Kolding, Ribe...Viborg..Hjørring. Annoncering vedr. patienter

Mpr nr. A017005
Dato : 1867 0730
Forfatter:Selmer Hansen, Bodil Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bodil Kirstine Hansen beder om bevis for hvor, længe hun har tjent på anstalten. Selmer skriver hun har tjent som opsyn fra 1. marts 1865 til 1. februar 1867. Opsyn.

017-001 til 005

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A017006-2
Dato : 1867
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1868-69.

017-006
017-006-2

 

 
     

Mpr nr. A017007
Dato : 1867 0731
Forfatter:Mohr, Johan Georg Sophus, kandidat Fohlman, S
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Posten som lægekandidat ved det Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende 1 august (i sept.). Lønnen er 300 Rdl. og fri station. (Ansættelse?) på 2 år. Ansøgningen indgives til undertegnede direktion inden den 20. juli (21(august). Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus den 27. juni (31. juli) 1867. Ansøgt af Johan Georg Sophus Mohr, kandidat 1867 med 2 den karakter. Desuden S Fohlman, der har haft poster ved Ladegården m. fl. stillinger. Mohr antages

Mpr nr. A017008
Dato : 1867 0628
Forfatter:Skou, Andersen Poul Nielsen, Poul Skou Skou, Jacob
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Vedr. forespørgsel efter patient. Angående en... anholdt forvirret person, der under forhør har navngivet sig Poul Andersen... Skou. Den ... person er ikke her fra stedet. Der har i anstalten kun været 2 mandlige af navnet Skou, nemlig Poul Skou Nielsen .... af Læsø 24 år, udgik helbredet i 1859 og Jacob Skou, af Frederikshavn, 27 år, der ligeledes ... helbredet i 1862.

 

007 og 008

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A017009
Dato : 1867
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske Sindssygeanstalt i regnskabsåret 1866-67. Foruden den sædvanlige beretning med opstillinger om patienttal og social herkomst, er der vedlagt en liste med: navne og pengesummer, hvis brug ikke er bekendt. Den er opgjort kvartalsvis. Muligvis en liste over hvem der har betalt for opholdet i de pågældende kvartaler.

017-009

 

 
     

Mpr nr. A017010
Dato : 1867
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1866 til 31. marts 1867. Regnskab for viktualier. -Regnskab for brændsel. -Regnskab for belysning. -Regnskab for vask. -Regnskab for heste- og kreaturhold samt kørsel -Regnskab for haven. -Regnskab for arbejdsgodtgørelse, som i medfør af regulativet s 27 er beregnet patienter i Nørrejyske sindssygeanstalt

017-010-1
017-010-2
017-010-3

 

 

 
     

Mpr nr. A017011
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Fortegnelse over betaling for sindssyges underholdning og behandling i anstalten ved Århus, der stod til betaling ved afslutningen af regnskabet 1866-67.

Mpr nr. A017012
 Dato : 18671227
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Revisionsantegnelser til regnskabet for 1866-67

017-011 og 012

 

 

 

 

Mpr nr. A017013
Dato : 1868 0530
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revisionsantegninger og decision

Mpr nr. A017014
Dato : 1867 0703
Forfatter:Købke, J K, ingeniørkaptejn patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Ledsageskrivelse til Justits ministeriet for en plan over hospitalet, der er udarbejdet af en patient ingeniørkaptajn J. K. Købke til hvem der er en takkeskrivelse fra direktionen. Brev til direktionen fra Købke: tak for det venlige brev "min delagtighed i det omhandlede værk har været mig til velsignelse, og blandt så meget andet er jeg asylets højt agtede mig dyrebare læge, professor Selmer, taknemmelig".

Mpr nr. A017015
Dato : 1867 0615
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Jeg giver mig herved den frihed at tilstille det høje kollegium et par eksemplarer af ... Til sundhedskollegiet

017-013 til 015

 

 

 

 

Mpr nr. A017016
Dato : 1857 0521
Forfatter:Bøggild, forvalter christensen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Ifølge. Stilling af herr forvalter Bøggild af leverance til sindssygeanstalten af et parti hvergarn og blåstribet lærred efter modtagne prøver, vil jeg herved forpligtige mig til at varetage denne leverance til følgende priser, hveregarn 4 sk pr al. blåstribet lærred 28 sk pr al. At levere hurtigst muligt eller en rimelig af direktionen bestemt leveringstid. - Secher Iflg. forespørgsel af herr forvalter Bøgild tillader jeg mig herved at tilbyde den ærede direktion priser på 36 tommer bredt hvergarn ...27 ... lærred 90 kvint Sixcord. At levere inden 3 måneder i henh. til de af anstalten ... - Christensen

Mpr nr. A017017
Dato : 1866 1129
Forfatter:Lunn, Peter Ivar Julius, Justitsråd, herredsfoged, herredsskriver
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationsdokument. Over en del "almenvarer" (metervarer). Dokumentet er bevidnet af Peter Ivar Julius Lunn, justitsråd, herredsfoged, herredsskriver i Hasle, Vesterliisberg, Famlev og Sabro herreder. Indeholder en fortegnelse over det udliciterede samt en fortegnelse over tilbud.

Mpr nr. A017018 Emnegruppe: Ulæselig håndskrift Tekst: Udlånt lægebiblioteket 596/67 4/8-82

Mpr nr. A017019
Dato : 1867 0312
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt. Til det kongelige sundhedskollegium.

017 016 til 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A017020
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Koncept til beretning til sundhedskollegiet. Vedlagt en avisside fra 1864 efter kampen på Dybbøl. Proklamation fra kongen, faldne og fangne officerer. Dagstelegram fra krigsministeriet. Forskellige annoncer. Mærket bilag 1866, men siden indeholder ikke noget specielt om hospitalet.

Mpr nr. A017021
Dato : 1867 0502
Forfatter:Købke Selmer Sophie, Selmers datter
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Brev fra Købke, der foretog opmålingen af hospitalet. Omtaler sikkert trykningen af* Planer, idet brevet omtaler to regninger hvoraf den ene på 203 Rdl ikke er betalt. Brevet slutter med en hilsen til lille Sophie (Slemers datter).

Mpr nr. A017022
Dato : 1867 0201
Forfatter:Sparrevohn, J A, kandidat Heerfordt, cand med og chir
Emnegruppe: Permission
Tekst: J A Sparrevhon, der er ansat som kandidat søger 5 måneders primission til studier på fødselsstiftelsen fra 1. marts til 1. august, hvilket bevilges ham. Han stiller cand. med & chir Heerfordt som afløser.

017-020 til 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A017023
Dato : 1867 0207
Emnegruppe:Sygelister
Tekst: Skematisk sygeliste for 1866 til physikatet for Århus og Randers amter
Mangler i kasse

Mpr nr. A017024
Dato : 1867 0202
Forfatter:Selmer Nyebølle, fabrikat
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Anmodning om en anbefaling fra fabrikant Nyebølle der har leveret sengetæpper til hospitalet. Denne meddeles ham i en skrivelse med Selmers Hånd

017 - 023 til 024