A018  1868

Mpr nr. A018001
Dato : 1868 1218
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Meddelelse fra phsyikatet om, at det ikke længere er nødvendig at indsende særlige lister med syfifilstilfælde til sundhedskollegiet. Endvidere meddeles det, at tyfus tilfælde ikke må sendes til hjemmet

Mpr nr. A018002
Dato : 1868 1225
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Eksemplar af Dagens Nyheder. 1. årgang nr. 89, hvorfor avisen befinder sig blandt papirerne vides ikke

Mpr nr. A018003
Dato : 1868 1207
Forfatter:Jansen, Johan Kristian
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Klage om mishandling på Østifternes og Nørrejyllands Sindssygeanstalter. Der klages over, at der bruges almindelige bønderkarle- og piger til opsyn, da disse hverken har dannelse eller erfaring til at omgås sindssyge. Johan Kristian Jansen der klager, har selv været på begge anstalter.

018-001 til 003

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A018004
Dato : 1868 0909
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Selmer anmoder om en 8 dages rejse til København for at ... Rejsen bevilges.

Mpr nr. A018005
Dato : 1868 0907
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Vi tillader og hermed at underrette Deres Velbårenhed om, at prisen på kalium brumasum purum ned nedsat til 4 rdl pr pund. Medicin.

Mpr nr. A018006
Dato : 1868 0722
Forfatter:Hornemann, prof Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Foranledet af prof. Hornemanns artikel i ugeskrift for læger om hospitalssygdomme i Københavns hospitaler har justitsministeriet bedt sundhedskollegiet lave en undersøgelse over disse sygdomme: ambulerende rosen, hospitalsbrand pyæmid septikæmi? og hospitalsdifterritis. Så vidt jeg kan se skriver Selmer, at ingen af de nævnte sygdomme er forekommet

018-004 til 006    

 

 

 

 

 

 

Mpr nr. A018007
Dato : 1868 0730
Forfatter:Ramussen, Karen Sohie, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sognerådet fra Voldum-Rud anmoder Karen Sohie Rasnussens skudmålsbog. Hun er opsynspige. Hun har et barn, der skal i pleje i sognet, og som sognerådet skal betale til, derfor skal det undersøges, om hun er i stand til at refundere det udlagte beløb

Mpr nr. A018008
Dato : 1868 0818
Forfatter:Phillipsen, H, cand med & chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende september. Lønnen er 300 Rdl. årlig og fri station. Pladsen besættes med cand. med & Chir H Phillipsen, der er student fra 1857, medicinsk kandidat fra 1864 med laudabilis. Mellem 1865-67 har han været kandidat på kommunehospitalet, derefter på videnskabelige udlandsrejser.

018-007 og 008

 

 

 

 
     
     

Mpr nr. A018009
Dato : 1869 0717
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: En plads som overopsynsdame ved den nørrejyske sindssygeanstalts kvindelige patienter bliver ledig næstkommende 1. oktober. Lønnen er 192 Rdl. og fri station. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 15. august. Berlinske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. jeg kan ikke af bilagene se, hvem der bliver antaget

 

018-009-1
018-009-2

     

Mpr nr. A018010
Dato : 1868 0715
Forfatter:Schønberg, V
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: En plads som overopsynsmand ved den nørrejyske sindssygeanstalt mandlige patienter bliver ledig for en ugift mand næstkommende 1. september. Lønnen er 240 Rdl. og fri station. Berlingske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. Antaget bliver V Schønberg, Dynkarken 14, Århus

 

 

018-010-1
018-010-2

Mpr nr. A018011
Dato : 1868 0609
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1867-68 Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1867 til 31. marts 1868 Revisionsantegnelser

018-011-1
018-011-2
018-011-3
018-011-4

 

 

Mpr nr. A018012
Dato : 1868 1113
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser , Lægekandidater
Tekst: ’Ændringer af kandidatturnussen der hidtil har været på 2 år. 1) Kandidatsiden indskrænkes til 4 måneder. 2) Der træffes overenskomst med Kongelig Frederiks Hospital om, at hospitalets kandidater skal forrette tjeneste ved sindssygehospitalet 4 måneder ad gangen, således at denne forpligtigelse kommer til at påhvile hospitalets yngste examininerede kandidater. 3) Der antages hvert kvartal en kandidat, således at der hvert kvartal er to kandidater. 4) Den budgetterede løn til lægekandidaten anvendes til at lønne kandidaterne med. 5)lægekandidaterne har fri station. 6) Lægekandidaternes hidtidige særtillæg falder væk. 7) Denne ordning træder i kraft fra 1. januar l869.

018-012

 

 

 

 
     

Mpr nr. A018013
Dato : 1870 0329
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1869-70. Anvisninger. Beregninger af tillæg til embeds- og bestilllingsmænd. Regnskab

018-013

 

 
     

Mpr nr. A018015
Dato : 1868 0507
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Til vejledning ved bedømmelse af forplejningen på den her ved Mariager værende pleje- og arbejdsanstalt turde det være mig tilladt at bede mig tilsendt et eksemplar af det spise-reglement som gælder for den laveste betalingsklasse af sindssygeanstaltens afdeling for uhelbredelige. Heredsfodkontoret i Mariager

Mpr nr. A018016
Dato : 1868 0502
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Ministeriet tilladelse til en Københavnerrejse for Selmer.

Mpr nr. A018017
Dato : 1868 0427
Forfatter:Jensen, professor
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Brev fra Sundheds-kollegiet vedrørende kolonisationstanken. Professor Jensen Østifternes Sindssygeanstalt foreslår, at der indrettes 17 husmandssteder på hospitalernes grund. De familier, der forpagter gårdene skal forpligte sig til at huse sindssyge, der findes egnede til et sådant familieliv. Se bibliotek for læger 8nde bind 2 hefter, pag 425.

018-015 til 017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A018018
Dato : 1868 0422
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Assurering af køkken og vaskeindretninger.

Mpr nr. A018019
Dato : 1868 0328
Forfatter:J, Frich
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Bilag vedrørende reparation eller fornyelse af dampkedel. Afprøvningsrapport og undersøgelsesrapport fra J Frich, der siger at kedlen er utæt. Tilladelsen fra justitsministeriet til anskaffelse af ny kedel

Mpr nr. A018020
Dato : 1868 0318
Forfatter:Simonsen, H Georg
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bud på levering af klipfisk og sild til anstalten fra Georg H Simonsen, Pustervig 4 København.

018-018 til 020

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A018021
Dato : 1868 0312
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejyske Sindssygeanstalt i 1867. Til det kongl. sundhedskollegium. Konceptblade til ovenstående.

Mpr nr. A018022
Dato : 1868 0312
Forfatter:Holm, R E, cand med Selmer
Emnegruppe: Læger
Tekst: Under 1. juli efter i alt at have beklædt reservelægeposten i henved 10 år. Til hans eftermand har direktionen valgt cand. med R. E. Holm, der i 1863 har været lægekandidat ved anstalten. Selmer Del af notits uden journalnummer.

Mpr nr. A018023
Dato : 1868 0130
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Amtet udbeder sig behageligen tilstillet nogle blanketter til udfyldning ved sindssyges optagelse på anstalten ved Århus Ribe Stiftsamt.

018-021 til 023

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Mpr nr. A018025
Dato : 1868 0130
Forfatter:Esman, brandinspektør
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Ved den siden Taxationen af anstaltens bygninger i 1860 er foretaget forskellige anlæg og indretninger her på stedet med en bekostning af 20 000 Rdl, ønskes assurancesummen forhøjet med et tilsvarende beløb. Direktionen anmoder Deres Velbyrdighed om at afholde en omtaxation tillige ønskes tegnet forsikring mod skade ved dampkedlens sprængning. Til brandinspektør Esman, Århus.

Mpr nr. A018026
Dato : 1868 0115
Forfatter:Selmer Galster, F
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Forespørgsel fra F. Galster, Randers, om calorisk varmeapparat der skulle være opstillet i anstalten. Selmer svarer, at der ikke findes et sådant apparat hersteds.

Mpr nr. A018027
Dato : 1868 0118
Forfatter:Mohr, Sophus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Undertegnede ansøger herved direktionen for den jyske sindssygeanstalt om halvt års forlængelse af min konstitution som kandidat ved denne anstalt. Sophus Mohr. Bevilliget til 1. sept. 1868. Lægekandidat.

Mpr nr. A018028
Dato : 1868 0117
Forfatter:og Meyer, Møller
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Skrivelse fra Møller og Meyer i København med priser på de almindeligste medikamenter.

 

018-025 til 028
024 mangler