Kasse 048 1898

Mpr nr. A048001
Dato : 18980228
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1897

   

048-001

Mpr nr. A048002
Dato : 1898
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer vedlagt kasseregnskabet for 1989-99.

Mpr nr. A048003
Dato : 18980224
Forfatter:Jensen, Niels, skovfoged Jensen, ane Kirstine Margrete, f Hansen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Undertegnede Niels Jensens Hustru, Ane Kirstine Margrete f. Hansen, tillader mig herved allerærbødigst at ansøge den høje direktion om, at min sindssyge mand, skovfoged Niels Jensen af Klakring, må have ophold for halv betaling på 3. afdeling i sindssygeanstalten i Århus, hvor han blev indlagt den 18. febr. d.å. Begrundelsen er at hustruen er nødsaget til at holde både pige og karl på grund af svagelighed.

Mpr nr. A048004
Dato : 18980102
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Herved tillader jeg mig tjenstligt at indberette at jeg på grund af indkaldelse til møde i den nedsatte kommission angående statens sindssygeanstalter, vil være fraværende fra anstalten fra førstkommende mandag den 23 ds. at regne. Geill kst.

   

048-002 til 004

 

Mpr nr. A048005
Dato : 18971231
Forfatter:Holm Geill Pontoppidan, Knud Børge, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afsked og ansættelse. Under 31. dec. 1897 meddeles Holm afsked fra posten som overlæge, hvorved Geill konstitueres som overlæge under vakancen. I brev af 16. feb. 1898 meddeles at Knud Børge Pontoppidan er ansat som overlæge. Desuden brev om overgangsperiode for Pontoppidans funktion som professor i København.

   

048-005

 

Mpr nr. A048006
Dato : 18980305
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der skal foretages omforandringer på overlægeboligen for 2000 kr. inden Pontoppidan kan tage den i brug.

   

048-006

 

Mpr nr. A048007
Dato : 18980413
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Tyende bespisning. Indtil overlægeboligen er færdig lader Pontoppidan sin husjomfru spise på 2. klasse og betaler regningen

Mpr nr. A048008
Dato : 18980127
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Administration
Tekst: Justitsråd Lunn. Man har opfordret tidligere medlem af direktionen justitsråd Lunn til at sende et maleri til ophængning i direktionsstuen. Findes dette stadig?

   

048-007 til 008

 

Mpr nr. A048009
Dato : 18980307
Forfatter:Petersen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. april d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, bedes adresserede til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. d.m. Ansat bliver cand. med. et chir. Petersen.

   

048-009

 

Mpr nr. A048010
Dato : 18980309
Forfatter:Ehnstrøm, O, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Fæstefritagelse. O. Ehnstrøm anmoder om fritagelse fra pladsen som opsyn, hvortil han var fæstet, fordi han har fundet sig en anden plads og skal giftes om sommeren.

Mpr nr. A048011
Dato : 1898
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Oversigt over karle og pigers løn fra maj 1898.

Mpr nr. A048012
Dato : 18980319
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Tillæg til instruks for overopsynene. Ved udskrivning af pt. af 3. forplejningsklasse, der ikke har beklædningsgenstande beroende på anstalten, må der gives kontoret en skriftlig meddelelse om afrejsen samme dag, den har fundet sted. Er en pt. bortgået meldes det straks til kontoret

Mpr nr. A048013
Dato : 18980419
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Pontoppidan ønsker at ansætte 3 s. og bespise dem på 2. klasse, hvilket han søger approbation til hos justitsministeriet og får den

Mpr nr. A048014
Dato : 18980403
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Brev til justitsministeriet, hvor Pontoppidan begrunder ansættelsen af yderligere 3 sygeplejersker

Mpr nr. A048015
Dato : 18980404
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udlæg. Der gives herved bemyndigelse til kassereren uden udgift ordre fra direktionen eller overlægen forskudsvis af anstaltens kasse at afholde udlæg for herværende patienter efter regning der er forsynede med vedkommende overopsyns attestation om deres rigtighed,- og for bogholder til at notere disse regninger. Pontoppidan.

   

048-010 til 015

 

Mpr nr. A048016
Dato : 18980516
Forfatter:Poulsen, Arne, reservelæge Holm, Th, Sterriis
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Arne Poulsen ansættes som reservelæge, men bliver syg og udebliver fra stillingen i hans fravær vikarierer Østerriis og senere Th. Holm, der også bliver ansat til reservelæge efter Poulsens død.

   

048-016

 

Mpr nr. A048017
Dato : 18980801
Forfatter:Andresen, Caroline, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning. En Caroline Andresen søger en opslået stilling som opsynspige

Mpr nr. A048018
Dato : 18980806
Forfatter:Christensen, Pauline
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ansættelse. Idet jeg siger Dem hjertelig tak for, at De har antaget mig som sygeplejerske til 1. november d. å. ville jeg gerne bede prof. give mig svar på et par spørgsmål nemlig: Må sygeplejersker bruge egen arbejdsdragt, får hun eget værelse. Jeg er rigtig glad for at skulle til sindssygeanstalten. Pauline Christensen.

Mpr nr. A048019
Dato : 18980418
Forfatter:Geill, Peter Christian Frederik, dr med, reservelæge Ricard
Emnegruppe: Læger
Tekst: Fængselslæge. At under d.d. af justitsministeriet er udfærdiget beskikkelse for reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Peter Christian Frederik Geill til at være fængselslæge for samtlige københavnske fængsler, det skal man herved meddele til behagelig efterretning Ricard.

Mpr nr. A048020
Dato : 18990401
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks. Instruks for 2. reservelæge. Deltager i den daglige stuegang sammen med overlægen, passer patientbiblioteket, sørger for medicin og har ansvaret for betalingen herfor. Indlægger pt på de dage, hvor han har vagt

Mpr nr. A048021
Dato : 18980330
Forfatter:Jakobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Natvægter. Forvalter Hagen-Jakobsen anser det for nødvendigt at der ansættes en ekstra nattevagt til hovedgården så længe byggeriet efter ildebranden pågår. Han søger derfor direktionen herom. Direktionen meddeler ønsket til ministeriet, som godkender forslaget

Mpr nr. A048022
Dato : 18980413
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Med hensyn til udlevering til afdelingerne fra køkkenet af madvarer m. v. som ikke er opførte på den for pågældende dag udfærdigede madseddel, fastsættes herved, at det, der ordinernes på stuegangen bliver at rekvirere af overopsynet på de dertil bestemte blå rekvisisitionsedler, og at rekvisition på det , der før eller efter stuegangen måtte behøves, bliver at underskrive af en af lægerne og derefter at aflevere i køkkenet. Pontoppidan.

   

048-017 til 022

 

Mpr nr. A048023
Dato : 18980526
Forfatter:Christiansen, Viggo, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 3. måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge. Pontoppidan. Antaget bliver Viggo Christiansen, Gammeltoftsgade 16,2, København.

   

048-023

 

Mpr nr. A048024
Dato : 1898
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Liste over personer, der skal have tilsendt årsberetningen

Mpr nr. A048025A
Dato : 18980702
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 16. d.m. Pontoppidan

Mpr nr. A048025B
Dato : 18980704
Forfatter:Køpke, J P, generalmajor
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygeplejerske. Af hensyn til den 27. f.m. her indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpkes pleje har direktionen indrømmet en sygeplejerske af det røde kors, hvis løn betales af familien, frit ophold fra d.d. at regne indtil videre i anstaltens 2. forplejningsklasse. Det meddeles herved kontoret, at efter den indlagte sindssyge generalmajor J. P. Køpke i går er udskreven af anstalten udgår iflg. direkte skrivelse af 4. ds. den til hans pleje antagne sygeplejerske samtidig af anstaltens kost.

Mpr nr. A048026
Dato : 18980718
Forfatter:Drejbye, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Marie Drejbye ansøger om stilling som sygeplejerske, der er opslået i B. T. hun bliver antaget fra den 22. juli 1898

Mpr nr. A048027
Dato : 18980730
Forfatter:Bjelke-Møller, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles frk. E. Bjelke-Møller, at hun er ansat som sygeplejerske på hospitalets mandlige afdeling fra 1. okt. med en løn af 300 kr., fri station i to værelser, der er delvist møbleret og kost på 2. forplejningsklasse. Lønnen udbetales månedsvis forud, der er tre måneders gensidig opsigelse

Mpr nr. A048028
Dato : 18980730
Forfatter:Christensen, Pauline, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Pauline Christensen, om hvis helbredstilstand der foreligger en lægeerklæring, bliver ansat som sygeplejerske i mandsafdelingen med en løn af 300 kr. årligt, fri station, 3 måneders gensidig opsigelse og kost på 2. forplejningsklasse

   

048-024 til 028

Mpr nr. A048029B
Dato : 18980701
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1899.

 

048-029-1
048-029-2
048-029-3

048-029

Mpr nr. A048030
Dato : 18980825
Forfatter:From, Elna
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 20 d.m. er ansat som lægekandidat ved den herværende anstalt i 4 måneder fra 1. september d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station. Frk. Elna From, Kommunehospitalet, Kjøbenhavn K

   

048-030

 

Mpr nr. A048031
Dato : 18980905
Forfatter:Jacobseb, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Efter reglementet tilkommer der ikke funktionærerne dessert til middag undtagen om lørdagen, hvorfor den udlevering af dessert, som efter... til direktionens kundskab i nogen tid har funden sted, må bortfalde. Hvilket herved meddeles hr. forvalter Hagen Jacobsen

Mpr nr. A048032
Dato : 18980917
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Forhold vedr. landbruget. Der er konstateret rødsyge hos anstaltens svinebesætning, hvorfor besætningen sættes under offentlig tilsyn.

Mpr nr. A048033
Dato : 18980903
Forfatter:Larsen. Søren Peter, opsynskarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Politiundersøgelse. Opsynskarl Søren Peter Larsen, får sine forhold undersøgt og man tilskriver anstalten om han har modtaget skriftlige og mundtlige instrukser fra overopsynsmanden

Mpr nr. A048034
Dato : 189809
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Man opfordres til at indsende meddelelser hertil inden 21 oktober 1898

   

048-031 til 034

 

Mpr nr. A048035
Dato : 19130716
Forfatter:Jørgensen, Søren, badebetjent
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Bilag vedrørende 25 års jubilæum og pensionsbevilling for badebetjent Søren Jørgensen. Han udbetales 833 kr. og 40 øre årlig i pension.

   

048-035

 

Mpr nr. A048036
Dato : 18981017
Forfatter: Meyer, Møller, Mariesminde
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Møller Meyer, Mariesminde tilbyder anstalten en jordlod, der liggende umiddelbart nord for kirkegården, med tilhørende bygninger, der foreslås anvendte til indkvartering af ældre gifte plejere eller håndværkere, som anstalten gerne vil have boende i nærheden. Der søges bevilling til finansåret 1899-1900.

Mpr nr. A048037
Dato : 18981004
Forfatter: Christrensen, Mette, vaskeripige, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. En vaskeripige, der tjener på anstalten er blevet sindssyg og indlagt. Hun er 78 år og har tjent her siden 1862. Man anmoder justitsministeriet om, at hun kan få frit ophold, da hun ellers skal indlægges på kommunens regning og dette mener man er skadeligt for hendes tilstand. Hun døde i 1899. Hendes navn er Mette Christensen, indlæggelse nr. 5985

   

048-036 til 037

 

Mpr nr. A048038
Dato : 19011030
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Man anmoder statsbanerne om tilladelse til at føre kloakering under banelegemet og ud i bugten. Banerne betinger sig, at dermed forbundne udgifter ved baneanlægget betales af anstalten, desuden forbeholder man sig at kunne afbenytte anlægget om nødvendigt.

   

048-038

 

Mpr nr. A048039
Dato : 19011118
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Klage over klarebassinet og afløbet fra ejeren af villaen Rolighed. Man foreslår i første omgang afløbet flyttet, idet det er her lugtgenerne opstår.

   

048-039

 

Mpr nr. A048040
Dato : 19000426
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter. Overslag over indlæggelse af vandklosetter, stemplet i finansudvalget og finansministeriet  

Mpr nr. A048041
Dato : 19000421
Forfatter:Jørgensen, kommuneingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter. Bilag vedr. omkostninger bedes fremsendt til kommuneingeniør Jørgensen

   

048-040 til 041

Mpr nr. A048042
Dato : 18981199
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter. Beskrivelse til forslag vedrørende sanitære forbedringer m.m. på sindssygeanstalten ved Århus

   

048-042

Mpr nr. A048043
Dato : 18981003
Forfatter:Holm, pens overl
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Livsforsikring. Det meddeles, at der skal indeholdes 66,28 kr. i pens. overl. Holms pension til dækning af forfalden præmie på en livsvarig livsforsikring i statsanstalten for livsforsikring.

   

048-043

 

Mpr nr. A048044
Dato : 19170223
Forfatter:Kohl, Agnes V, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsdame. Meddelelse til Agnes v Kohl, om at hun er ansat som overopsynsdame, desuden pensioneringsbilag fra 1917, hvor den årlige pension fastsættes til 1116,72 kr.

   

048-044

 

Mpr nr. A048045
Dato : 18981024
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedler. Bilag til statiske optælling af landbaserede dampkedler

Mpr nr. A048046
Dato : 18980914
Forfatter:Ormslev, Viggo Rahr, Viggo
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kautionsbevis. Underskrevet af Viggo Omslev og Viggo Rahr, For skrædderarbjede på anstalten

   

048-045 til 046

 

Mpr nr. A048047
Dato : 18981201
Forfatter:Larsen, Marius Nielsen, Breuniche Christian
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. to stillinger som kandidater opslås ledige. Ansat bliver Marius Larsen, og Christian Breuniche Nielsen.

   

048-047

 

Mpr nr. A048048
Dato : 18981206
Forfatter:Holm, R A, overl dr med Pontoppidan, B, professor dr med Geill, C, reservelæge, dr med Poulsen, Arne, reservelæge, dr med sterriis, A Th, kandidat, reservelæge Holm, Thorbjørn, reservelæge Ankersen, M, kandidat Thalbizer, S, kandidat Jørgensen, Charles, kandidat Køster, C A, kandidat Petersen, A M N, kandidat Christiansen, Viggo, kandidat From, Elna, kandidat
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Lægepersonalet har undergået følgende forandringer i det forløbne år. Overl. dr. med R. A. Holm er afskediget efter ansøgning den 31 april 1897, professor dr. med K. B. Pontoppidan er udnævnt til overlæge den 15. feb. 1898, reservelæge, dr. med. C Geill er fratrådt den 30. april 1898, dr. med. Arne Poulsen er ansat som reservelæge fra 1. juni uden at have modtaget pladsen, idet han døde mens han var sygemeldt fra anstalten, A. Th. Østerriis ansattes som kandidat den 1. dec. til 14. feb. og fra 1.juni til 31. okt. 1898, Thorbjørn Holm er ansat som fungerende reservelæge fra 1. nov. 1898, frk. M. Ankersen, kandidat til 31. dec. 1898, S. Thalbitzer fra 1. dec. 1897 til 31. jan. 1898 og fra 1. til 31. marts, Charles Jørgensen, kandidat 1. til 13. jan 1898, C. A. Køster 1. til 28. feb. 1898, A. M. N. Petersen fra 1. april til 31. okt. 1898, Viggo Christiansen 1. juni til 31 juli 1898, frk. Elna From 1. sep. 1898.

Mpr nr. A048049
Dato : 18981215
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Stillingsopslag. Min bekendtgørelse af 3. d.m. om to ledig blivende kandidatpladser er i det hoslagt tilbagefølgende nr. af Berlingske Tidende indrykket på en plads mellem ikke tilsvarende bekendtgørelser, hvor den kan antages kun rent tilfældig at blive bemærket. Jeg tillader mig at anmode om, at fremtidige bekendtgørelser herfra om ledige pladser måtte få plads i bladet blandt dets andre bekendtgørelser om ledige pladser. Pontoppidan

Mpr nr. A048050
Dato : 18981209
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: 1. pleje. Folketingets finansudvalg forespørger, hvilken behandling, der gives på 1. pleje. Hospitalet svarer, at man behandles for hospitalets regning, dog ikke tøj eller tobak eller tilsvarende fornødenheder. Desuden sørger man for bolig, som regel et eneværelse. Medikamenter og bad. Der er adgang til gudstjenesten og adgang til adspredelser, der arrangeres for hele hospitalet, desuden er der mulighed for at læse bøger fra hospitalets bibliotek. Der er fortepiano i dagligstuerne. der er betjening ved det til afdelingen knyttede plejepersonale, patienterne tilses af læge og overopsyn. Såfremt familien betaler, er der mulighed for privat opsyn.

Mpr nr. A048051
Dato : 18980301
Forfatter:Nielsen, Niels Peter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om plads som opsyn. Da jeg gerne ville tilbyde hr. overlæge min tjeneste som opsyn, og håber at jeg får plads da jeg har tjent på anstalten et år, på afdeling A ønsker jeg helst at komme til hr. Eriksen igen, og hvis det kunne lade sig gøre ville jeg gerne have andet års løn. Niels Peter Nielsen, tidligere ansat fra 1.1.96 til 1.11 97

Mpr nr. A048052
Dato : 18980627
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspiger. Til den herværende mandlige sygeafdeling søges to opsynspiger, af hvilke den ene skal deltage i plejen af patienter, den anden besørge husgerning. Pladserne lønnes med henholdsvis 180 og 125 kr. årlig. Man henvender sig til undertegnede overlæge. Pontoppidan

Mpr nr. A048053
Dato : 18980714
Forfatter:Pontoooidan
Emnegruppe: Revision
Tekst: Tyfus-epidemi. Den i anstaltens nærhed herskende tyfus epidemi giver mig anledning til at advare funktionærerne mod den udefra kommende mælk, som navnlig ikke bør nydes uden at være kogt. Også vil det være rettest ved besøg i omegnen at afholde sig fra drikkevandet. Pontoppidan

Mpr nr. A048054
Dato : 18980930
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Patientarbejde. Fortegnelse over pt. arbejde udført af 3. klasses pt. på mandfolkeafdelingerne A- C, M og N i september måned 1898.

   

048-048 til 054