Kasse 050 1900

Mpr nr. A050001
Dato : 19000616
Forfatter:Holm, Th, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Permission
Tekst: Orlov. Jeg ansøger herved ærbødigst den høje direktion for sindssygeanstalten ved Århus om permission fra 17. juni til 1. juli begge inclusive. Th.. Holm resl. Anbefales Pontoppidan.

Mpr nr. A050002
Dato : 18991208
Forfatter:Bech, Jørgen Henriksen, Ludv, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste februar 1901. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31te d.m.. Pladsen besættes først med Jørgen Bech, men denne kvitterer ikke for ansættelsen, hvorfor man i stedet vælger Ludv. Henriksen Brolæggerstræde 1-1 København K.

   

050-001 til 002

 

Mpr nr. A050003
Dato : 19001203
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter. På dertil given foranledning skal man anmode den ærede direktion om fremtidig i sådanne tilfælde, hvor fanger fra en straffeanstalt er indlagte som patienter på sindssygeanstalten, matte være undvegne fra denne, at ville iagttage, at der mellem direktionen for sindssygeanstalten og den pågældende straffeanstalt træffes aftale om, at fangen efter en passende tids forløb betragtes som udskreven, således at han efter en evt. pågribelse bliver at aflevere til straffeanstalten. Såfremt den pågældende fange på ny ønskes indlagt på sindssygeanstalten, vil en henvisning til hans tidligere indlæggelse fremkomne oplysninger tilligemed en erklæring fra fængselslægen om, at fangen vedblivende trænger til behandling på en sindssygeanstalt, være tilstrækkelige til at hjelme hans modtagelse på sindssygeanstalten, og han bør da så snart som muligt modtages på denne. Ricard

Mpr nr. A050004
Dato : 19001123
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Kemisk vandundersøgelse. Resultater af en kemisk og mikroskopisk undersøgelse af vandet fra forskellige kilder på anstalten.

   

050-003 til 004

 

Mpr nr. A050005
Dato : 19001130
Forfatter:Rasmussen, Clara, sygeplejerske Rasmussen, Gina Olava, opsynspige
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. I anledning af at en fru Clara Rasmussen, der i indeværende år skal have været sygeplejerske på sindssygeanstalten ved Århus, sigtes for tyveri, skal jeg tjenstligt bede oplyst sigtedes fulde navn, fødested samt fødselsdag- og år Ålborg Politikammer. Foranlediget af politikammerets skrivelse af 3. f.m. meddeles det hermed, at der ikke har været ansat nogen sygeplejerske af navn fru Clara Rasmussen. Derimod har der fra 1. maj 1899 til 31. marts 1900 tjent som opsynspige en fraskilt kone af navn Gina Olava Rasmussen, hvis fødselsdag, fødested dog ikke kendes ovl.

Mpr nr. A050006
Dato : 19001117
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Til brug ved udarbejdelsen af den tidstavle, som bureauet udgiver ved årets slutning, udbedes velvilligst meddelelse om til og afgang i 1900. Den alm. danske lægeforenings bureau. Vedføjet liste over de pågældende lægers af og tilgang.

Mpr nr. A050007
Dato : 19001199
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Brev fra apotekerne om, at der er oprettet to nye apoteker i Århus, man henstiller til anstalten om skiftevis for et år ad gangen at købe medicin på de 5 apoteker. Anstalten stiller sig velvilligt til den ordning.

   

050-005 til 007

 

Mpr nr. A050008
Dato : 19001022
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Man fremkommer fra Middelfart med et forslag om højere løn for de ansatte, hvorfor der bliver nedsat et udvalg bestående af overlægerne til at undersøge behovet. Til brug ved dette arbejde er lavet en total oversigt over samtlige personalekategoriers lønningsforhold.

   

050-008

 

Mpr nr. A050009
Dato : 19010508
Forfatter:Ingversen, fhv opsynsmand Loyche, snedker
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Man meddeler justitsministeriet, at fhv opsynsmand Ingversen og snedker Loyche er afgået ved døden. Enkerne anmoder derfor om en understøttelse fra anstalten.

Mpr nr. A050010
Dato : 19001013
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Hagen Jacobsen vedrørende en kloakledning i stalden og dens forhold til en brøndboring.

Mpr nr. A050011
Dato : 19001015
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Bygninger.
Tekst: Bygninger. Brandledningerne i kældrene under Mandsafd. U og kvindeafd H trænger efter stadsingeniøren til fornyelse hvilket meddeles af forvalter Hagen Jacobsen.

   

050-009 til 011

 

Mpr nr. A050012
Dato : 19001001
Forfatter:Jørgensen, Chr.
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2den resl. Pladsen som 2den resl ved herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste januar 1901. Den lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages indtil 1. nov. af undertegnede ovl. Ansat bliver Chr. Jørgensen, Amagerbrogade 25, København C.

Mpr nr. A050013
Dato : 1900
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Redaktionen af statshåndbogen udbeder sig rettelser til denne. Rettelserne sendt den 22.09.1900

Mpr nr. A050014
Dato : 19000914
Forfatter:Beyer, cand polyt Dehlholm, cand polyt Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandklosetter. Da cand. polyt Dehlholm fra 1ste oktober d.å. ønsker at fratræde stillingen som konduktør ved anstaltens arbejder, tillader jeg mig som hans efterfølger at anbefale cand. polyt Beyer, som gerne vil have pladsen. Hr Beyer har været mig behjælpelig med udarbejdelsen af palanerne til klosetinstallationen og de nødvendige spildevandsledninger, som nu skulle udføres, hvorfor jeg gerne ønsker ham som konduktør ved arbejdernes udførelse. Oskar Jørgensen, stadsingeniør til direktionen, som anbefaler ordningen vedlagt skriftlig ansøgning fra Beyer

   

050-012 til 014

 

Mpr nr. A050015
Dato : 19000822
Forfatter:Pontoppidan Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Det meddeles Dem herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 29 f.m. er antaget som kontorassistent her ved anstalten fra 1. november d.a. at regne med løn 600 kr. årligt, der stiger med 100 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 800 kr. årligt samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder. De er underkastet den instruks for tjeneste, som vil blive overleveret Dem ved tiltrædelsen. Hr. C. T. A. Beyer, Viborg, Pontoppidan.

Mpr nr. A050016
Dato : 19000811
Forfatter:Beyer Grønvalt
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Exerpt af skrivelse til direktionen fra kontoret: Jeg skal tillade mig at indstille Beyer til antagelse. Rent bortset fra det forretningsmæssige, ville jeg anse hans ansættelse som en akvisition for anstalten. Men samtidig har jeg den tro, at han egner sig for kontorgerningen og ville blive en flink medarbejder, som jeg for mit vedkommende ville sætte pris på at få som assistent. Grønvaldt. Direktionen ønsker at begge ansøgere til stillingen skal fremstille sig for den.

Mpr nr. A050017
Dato : 19001027
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for kontorassistenten hos bogholderen. Udarbejdet ved Kontorassistent Beyers tiltrædelse

   

050-015 til 017

 

Mpr nr. A050018
Dato : 19020915
Forfatter:Beyer
Emnegruppe: Permission
Tekst: Kontorassistenten. Permission. Da undertegnede kontorassistent Beyer vil blive indkaldt til efterårsmanøvre fra 22 september til 18 oktober da ansøger jeg herved direktionen om orlov i nævnte tidsrum.

Mpr nr. A050019
Dato : 19051116
Forfatter:Beyer, assistent Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Jeg tillader mig herved at ansøge om fra 1ste december d.a. at måtte overgå fra at være assistent hos bogholderen, hvilken plads jeg nu har haft i over 5 år, til at være assistent hos forvalteren og kassereren. I fald tilladelsen gives mig, skal jeg inden 1ste december stille den forlangte kaution på 1000 kr. Beyer. Tilladelsen gives Hallager og Quistgård

Mpr nr. A050020
Dato : 19041123
Forfatter:Beyer, C T A, assistent Kautionsforsikringselskab, Dansk
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kaution for kontorassistentstilling. Da hr. assistent C. T. A. Beyer, Århus, til os har indgivet en begæring om udstedelse af kautionsforsikring til sikkerhed for Dem, tillader vi os at anmode Dem om så fuldstændig som muligt at besvare omstående spørgsmål, da Deres besvarelse heraf, i forbindelse med den dertil knyttede erklæring, vil danne grundlaget for vor forpligtigelse overfor Dem. Dansk Kautionsforsikringsselskab til direktionen.

   

050-018 til 020

 

Mpr nr. A050021
Dato : 19010223
Forfatter:Beyer, død kontorassistents enke
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Ministeriet henleder opmærksomheden på, at man skal indbetale 7,50 kr. månedlig, som bidrag til kontorass. Beyers Hustrus enkepension.

Mpr nr. A050022
Dato : 19000808
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. 2 ansøgninger til stillingen som kontorassistent for bogholderen. Stillingen tildeles Beyer.

   

050-021 til 022

 

Mpr nr. A050023
Dato : 19001116
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Overslag og brevveksling vedrørende opsætning af lynafledere på hospitalets bygninger.

 

050-023-1
050-023-2

050-023

 

Mpr nr. A050024
Dato : 19011130
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Man indberetter til ministeriet, at der har været budgetoverskridelse på grund af tørken. Man har ikke haft tilstrækkelig med vand, hvor det blev nødvendigt at søge mere deraf

Mpr nr. A050025
Dato : 19010419
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Overopsynsmandens begyndelsesløn foreslås forhøjet fra 600 til 800 kr. og alderstillægget foreslås forhøjet fra 50 til 100 kr.

Mpr nr. A050026
Dato : 19010419
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Det meddeles herved hr. stadsingeniøren, at der er givet bevilling til anstaltens forsyning med lynafledere i overensstemmelse med Deres overslag.

   

050-024 til 026

 

Mpr nr. A050027
Dato : 19010128
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen har foreslået, at der opføres en epidemibygning i tilknytning til hospitalet, men denne plan afslås i finansudvalget.

Mpr nr. A050028
Dato : 19000717
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Budgetforslag til opførelse af en bygning for epidemisk syge.

Mpr nr. A050029
Dato : 19000801
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1901 til 31. marts 1902 beregnet efter patienttal af 500.

   

050-027 til 029

 

Mpr nr. A050030
Dato : 1900
Forfatter:Hallager, overlæge Inwersen, overopsynsmands enke Loycke, snedkers enke Nielsen, Kirstine, overvaskeripige fhv
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1901-01. Alderstillæg til overl. Hallager 200 kr. understøttelse til overopsynsmand Iwersenns enke 201 kr. understøttelse til snedker Loyckes enke 75 kr. understøttelse til tilskadekommen fhv overvaskeripige Kirstine Nielsen 62,50 kr.

Mpr nr. A050031
Dato : 19000717
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til bygningsarbejder 1901-02. En Bygning til epidemisk syge med plads til 14 patienter, en desinfektionsovn i en særlig ved siden af maskinhuset, et nyt hus ved vandreservoiret med bolig for 2 af anstaltens funktionærer, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, omdannelse af 2 værelser på mandsafdelingen H til vaskerum og omklædningsrum til patienterne, jerngitter for kvindeafdeling C spadseregård.

Mpr nr. A050032
Dato : 19000425
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overopsynsmand. Løn. Anstaltens opsynsmand findes lønnet med 800 kr., stigende med 100 kr. hvert tredie år til 1200 kr. Den nu ydede lønning må i betragtning af tjenestens besværlige opslidende art og det dermed forbundne ansvar siges at være uforholdsmæssig lav. Det må i så henseende erindres, at der er indrømmet opsynsmanden bolig for gift, hvilket i høj grad er i anstaltens interesse, da det gør det muligt at knytte god kræfter fastere til stedet.

   

050-030 til 032

 

Mpr nr. A050033
Dato : 1900
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forhøjelse af lønnen for anstaltens håndværkere. Den nuværende løn er ikke engang hvad en arbejdsmand her på egnen tjener. Forvalterens forslag er 1100 kr.

Mpr nr. A050034
Dato : 1900
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af en gift mandlig værkstedsopsyn. Ved den for indeværende år ...ekstrabevilling er anstalten evt. i stand til at udvide sine værksteder, nemlig er der i den tidligere maskinmesters lejlighed tilvejebragt helt nye lokaler til beskæftigelse af patienter med forskellige håndværk...for patienterne kur og velvære kan ikke skattes nok. Håndskriften er noget utydelig

Mpr nr. A050035
Dato : 1900
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Funktionærer. Efter at betjening om patienterne på den ene mandsafdeling i hovedsagen nu udføres af sygeplejersker og kvindelige opsyn, er det hensigtsmæssigt at lade overopsynet udføre af en plejemoder. Den yngste overopsynsmands plads vil derfor fra 1. september 1900 blive beklædt af en sådan med den for han fastsatte løn....Anstaltens haveanlæg er i årenes løb stadig blevne udvidede og findes spredte over et så stort terrain at gartneren ikke vedblivende formår alene at udføre det nødvendige tilsyn med dem, bl.a. også fordi der forfalder en del arbejder, så som beskæring af frugttræer, pasning af driv og blomsterbænke, som kun kunne udføres af ham og derfor lægge beslag på en stor del af hans tid til skade for de hold af patienter, der er beskæftigede ved havearbejde. Direktionen anbefaler derfor, at der til medhjælp for gartneren ansættes en assistent med lønning 300 kr. årlig

   

050-033 til 035

 

Mpr nr. A050037
Dato : 19000722
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Breve fra St Hans og Middelfart med underretning hvorledes deres epidemibygninger er indrettede.

Mpr nr. A050038
Dato : 1900
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ansatte i mands- og kvindesiden og deres alderstillæg i budgettet for 1901-02.

Mpr nr. A050039
Dato : 19020529
MANGLER I KASSE

Mpr nr. A050040
Dato : 19000715
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Der arbejdes i denne tid på en vej fra anstalten til sammes ny svinestald, hvilken vej anstalten for tiden er tvungen til at føre over egen mark, da stien, der kan tage vejen i lige linie, på grund af et par småhuse på anstaltens side, kun kan udvides til den anden side, hvor grunden tilhører gårdene i Vejlby. Da den omtalte vej imidlertid, når den fortsættes ved at følge gangstien, vil være en behagelighed for de tilstødende og os nedenfor liggende grundejere, når disse gunstigst indrømmes tilladelse til at benytte den, tilbyder vi herved på disse grundejeres vegne den fornødne grund til vejens fortsættelse ved udvidelse mod vest af den nuværende gangsti, under forudsætning af, at den ærede direktion vil give den omtalte tilladelse i hvilken henseende opmærksomheden henledes på at vejen dog beholder sin private karakter og ikke bliver for alle og enhver og at den nuværende gangsti .. er benyttet af os alle uden gene for anstalten. Anstalten ønsker ikke en sådan løsning

   

050-037 til 040

 

Mpr nr. A050041
Dato : 19001001
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandreglement. Kladder og trykt brandreglement gældende fra den 1. februar 1901, samt trykt oversigt over slukningsmidlernes placering i bygningerne. Reglement for placering af slukningsmandskab og kommando.

Mpr nr. A050042
Dato : 19000710
Forfatter:Pontoppidan Engelsted
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Festskrift. I anledning af Deres forespørgsel om udgifterne ved kysthospitalets festskrift, kan jeg nu give Dem fuldstændig oplysning. Til Pontoppidan fra Engelsted. Sikkert forberedelser til 50 års jubilæet 1902?

Mpr nr. A050043
Dato : 19000718
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje, m.v. Rapport fra stadsingeningenøren om kloakanlæggets tilstand samt om vejene, anvisning på hvorledes vejene skal holdes. Brev fra stadsingeniøren (1906), hvor denne frasiger sig sin tjeneste for anstalten, hvorfor han har fået 100 kr. årligt

   

050-041 til 043

 

Mpr nr. A050044
Dato : 19000326
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man udbede sig en udtalelse fra den ærede direktion med hensyn til muligheden eller ønskeligheden af en forhøjelse af den ved fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 s 21 jfr s 24 fastsatte betaling for patienter, der forplejes i 1' forplejningsklasse, eventuel med hensyn til størrelsen af en sådan forhøjelse. Fra justitsministeriet. Vedlagt trykte bekendtgørelse med forhøjet takst

Mpr nr. A050045
Dato : 19000406
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Videnskabelig undersøgelse. Der foreligger et trykt spørgeskema fra en norsk læge vedrørende data om indlagte. afgående og tilbageværende. Helbredede var 26 m 30 kv, bedrede 24 m og 37 kv uhelbredede 10m 9kv, døde 17 m 22 kv. Der er ikke foregnet selvmord ildsvåde eller anden ulykkestilfælde. Tallene er for 1899.

   

050-044 til 045

 

Mpr nr. A050046
Dato : 19000322
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Herved fremsendes tjenestiligt min beretning om anstalten i 1899. Til sundhedskollegiet fra Pontoppidan

   

050-046

 

Mpr nr. A050047
Dato : 19010103
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Der skal ansættes en plejemoder i stedet for en yngre overopsynsmand, men da man vil vente tre måneder med at ansætte en sådan fungerer overopsynsmanden for begge afdelinger med et vederlag ud over sin normale løn på 50 kr.

Mpr nr. A050048
Dato : 19000710
Emnegruppe: Revision
Tekst: Plejemoder. Instruks for plejemoderen ved mandsafdelingen

Mpr nr. A050049
Dato : 19000702
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Til plejemoder: Sygeplejerskernes fritid er indtil videre fastsat således, 2 timers middagsfrihed dagligt, 1 gang om måneden en hel dags frihed, 1 gang om måneden en halv dags frihed. Den daglige tjeneste for sygeplejerskerne varer fra patienterne står op til de går i seng. Tillæg til den trykte instruks for opsynsfolkene skulle altid, når de forlade anstalten, hænge hovednøglen hos portneren, hvor den atter må hentes ved hjemkomsten. Opsynsfolkene skulle være i deres kvarter kl. 10« aften. Når de være forsynede med en af overopsynet udstedt udgangstilladelse der afleveres i porten ved hjemkomsten. Fra overlægen

   

050-047 til 049

 

Mpr nr. A050050
Dato : 19000608
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver en plads som plejemoder på mandesiden at besætte den 1. september. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig stigende med 5o kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr., samt fri station i anstaltens anden klasse

Mpr nr. A050051
Dato : 19001222
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Plejemoderen ved den ene mandsafdeling har søgt og fået en anden plads, men desværre kan opsigelses fristen ikke overholdes, hvilket medfører at man ikke kan ansætte en efterfølger ved vakancen. Man spørger derfor om, hvorvidt overopsynsmanden ved en anden mandsafdeling kan tage opsynet indtil en ny plejemoder er ansat

Mpr nr. A050052
Dato : 19000203
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. I skrivelse af 22. f.m har overlægen forespurgt, hvorvidt der vil være noget til hinder for, at en af overopsynsmandspladserne ved sindssygeanstalten ved Århus ved evt. vakance besættes med en kvinde under navn af plejemoder, idet de i så henseende nærmere har anført, at de med hensyn til kvindeligt personale forsynede sygeafdelinger vil være naturligt og bedst sammensteds at have kvindelig overledelse, ligesom i det hele kvindeligt overtilsyn formentlig vil være en vinding for anstalten. Foranlediget heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at der ikke haves noget at erindre mod at ved indtrædende ledighed den ene af de for anstalten normerede overopsynsmandspladser besættes med en kvinde, således at der tillægges denne benævnelsen plejemoder

   

050-050 til 052

 

Mpr nr. A050053
Dato : 19000716
Forfatter:Kolbe, Olga, Sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning er antaget som plejemoder på mandsafdelingen fra 1. september d.å. med en årlig løn på 600 kr., der stiger med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningklasse. Der er fastsat en gensidig opsigelsesfrist til hver en tid af 2 måneder og Deres tiltrædelse vil der blive leveret Dem instruks for tjenesten. Sygeplejerske Olga Kolbe, Brovst Sygehus Halvrimmen. På ansøgningen er noteret: datter af sergent, der faldt i 64, født den 26 jan 61

 

050-053-1
050-053-2

050-053

 

Mpr nr. A050054
Dato : 19000401
Forfatter:Kisker, urmager Lund
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ure. Breve fra urmager Kisker vedrørende optrækning af tårnurt og ure på afdelingerne samt en ansøgning af 1904 om forhøjelse af betalingen fra 35 til 52 kr., hvilket anbefales af forvalter Lund.

Mpr nr. A050055
Dato : 19000301
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. vedr. smør til risvælling på 1. og 2. klasse samt skummetmælk til fiskeretter på 3. klasse

Mpr nr. A050056
Dato : 1900
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer. Vedlagt kasseregnskabet 1900-01.

   

050-054 til 056

 

Mpr nr. A050057
Dato : 19000214
Forfatter:Krarup, Frode, kandidat Jørgensen, Johanne, kandidat Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. To 4 måneders kandidatpladser bliver ledige henholdsvis 1ste april og 1ste maj d.å. Ansøgninger om disse pladser, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 12. marts førstk. Pontoppidan. Ansat bliver Johanne Jørgensen, Blegdamsvej 18 København og Frode Krarup.

Mpr nr. A050058
Dato : 19010401
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. Foreslået indført fra den 1ste april 1901. gældende for 3die klasse

Mpr nr. A050059
Dato : 19000105
Forfatter:Nielsen, N, grosserer
Emnegruppe: personaleforhold
Tekst: Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra d.d. ar regne for familiens regning er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge grosserer N. Nielsen. Lønnen til dette opsyn vil være at udrede forskudsvis af anstalten, og for dets forplejning i 3die klasse vil der være at refundere anstalten en betaling af 20 kr. månedlig eller 240 kr. årlig i lighed med den betaling, som erlægges af patienter af 1. og 2. klasse for deres spigers forplejning, kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Fra direktionen til kontoret

   

050-057 til 059