Kasse 061- 1908-09

Mpr nr. A061001
Dato : 19090114
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Man søger en kandidat med en løn af 100 kr./md i 1 år, men denne formulering kan ikke godkendes af Foreningen af yngre Læger, der bedre synes om formuleringen 100 kr. i md i 3 mdr. eller op til 1 år.

Mpr nr. A061002
Dato : 1908
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Ejendomsskyld. Skema til ansættelse af ejendomsskyld.

 

    061-001-002

Mpr nr. A061003
Dato : 19081209
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Kaution. Patientbetaling. Frederiksberg Hospital har ladet en pt indlægge og nægter at udstede et kautionsbevis for forplejning af vedkommende, idet man henviser til at kommunalbestyrelse og fattigvæsenet er tilstrækkelige garanter for pengene. Hallager og Knudsen står fast på, at der skal udstedes kautionsbevis.
Mpr nr. A061004
Dato : 19081208
Forfatter:Overlægen Bikedommeren Karl
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning En karl sidder i arrest for trusler mod sine for.

Mpr nr. A061005
Dato : 19080212
Forfatter:Asbjerg, F, diakon
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejehjem. En diakon ved navn F.Asbjerg ønsker at oprette et plejehjem for kvindelige sindssyge og anmoder om at henvise patienter. Overlægen ønsker ikke dette, da han ikke kender vedkommende eller dennes plejehjem.

Mpr nr. A061006
Dato : 19081118
Forfatter:Jensen, Anders Peter fisker Poulsen, Bernhard patient Hallager
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Erstatning. Fisker Anders Peter Jensen, Egå Bro, ønsker erstatning på 70 kr. for istandsættelse af en motorbåd, som patienten Bernhard Poulsen anrettede under flugt. Tillige ønskes 45 kr. i erstatning for en pram med anker, der blev ødelagt samtidig . Ødelæggelsen skal være sket for 1 1/2 år siden. Hallager svarer, at man ikke ser sig i stand til at udbetale nogen erstatning.

 

    061-003-006

Mpr nr. A061007
Dato : 19081118
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Skrivelse, der oplyser, at finansudvalget vil have oplyst, hvor mange, der er blevet afvist ved optagelsesansøgning i 1908. Vedlagt liste 19 md 78 kv.

Mpr nr. A061008
Dato : 19081128
Forfatter:Kampmann
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsarbejder. Finansudvalget ønsker oplyst, om bygningsarbejder udbydes i licitation. Man svarer, at licitation ikke anvendes ved bygningsarbejder, hvilket af bygningsinspektør Kampmann anses for at være den rigtigste fremgangsmåde ved forefaldende arbejde på en sindssygeanstalt. 

 

    061-007-008

Mpr nr. A061009
Dato : 19081130
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Sager vedrørende forsikring af arbejdere og tyende.

    061-009

Mpr nr. A061010
Dato : 19081113
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Sygelister Tekst: Ligsyn. Statskontoret for sundhedsvæsnet forespørger hvilken fremgangsmåde man anvender ved legalt ligsyn. Hallager svarer, at man tilkalder herredsfuldmægtig og distriktslægen.

Mpr nr. A061011
Dato : 19090608
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Håndskrevet indlæg til møde for overlægerne ved statens sindssygehospitaler, hvor Hallager gør rede for personaleproblemer. Han siger, at det ikke er muligt at skaffe kvalificeret personale - især det kvindelige personale er dårligt - dette har indflydelse på behandlingen. Man må søge at lønne bedre. Endvidere bør der ansættes assistent foroveropsynene. Desuden tales der om udflytning af avlsgården. Det vil koste 100.000 kr.

Mpr nr. A061012
Dato : 19081125
Forfatter:Richter, Søren
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Erstatning, flugt. Fra Søren Richter indgår krav om erstatning for skade sket på hans båd ved en patients flugt. Han mener skaden beløber sig til 100 kr., men et syn fastslår, at båden allerede inden har været i dårlig stand. Erstatningssummen er større end bådens værdi, hvorfor man afslår at betale. Endvidere gøres den skadelidte opmærksom på, at anstalten ikke er ansvarlig for flygtede patienters handlinger.

Mpr nr. A061013
Dato : 19081027
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Epidemiske sygdomme. På foranledning af fysikus for Viborg og Thisted amter har man taget op, hvorledes anstalterne skal forholde sig ved epidemiske sygdomme. Man har besluttet, at alle tilfælde af epidemiske sygdomme skal meldes tilstiftsfysikus, hvad enten de forekommer blandt patienter eller personale. I Århus har man hidtil kun indberettet for personalets vedkommende.

Mpr nr. A061014
Dato : 19081002
Forfatter:Hallager, overlæge Kragh-Møller, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads ved sindssygeanstalten bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om pladsen, der lønnes med 100 kr. om måneden og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til overlæge dr. med. Hallager senest den 21. oktober d. å. Ansat bliver stud. med. Kragh-Møller, Gl. Kongevej 51, København V.

 

    061-010-014

Mpr nr. A061015
Dato : 19081029
Forfatter:Nissen, Gerda, assistent hos oldfruen
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Assistent hos oldfruen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som assistent hos anstaltens oldfrue fra 1. december 1908 at regne, med en årlig løn af 400 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 50 kr. til 550 kr., og fri station på anstaltens 2den forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Gerda Nissen, adr. Hr. pr. læge Nissen, Trustrup st. Hermed tillader jeg mig at anmode direktionen om tilladelse til at fratræde min stilling som assistent hos oldfruen fra den 1ste oktober 1910. Forvalterens og oldfruens tilladelse er givet. 13-9-1910. + 37 ansøgninger

 

    061-015

Mpr nr. A061016
Dato : 19080926
Forfatter:Renzmann Hallager, F C, dr med
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af et derom indgivet andragende har justitsministeriet under dags dato meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus, Dr. med F. C. Hallager, fritagelse fra den 28 d.m. til den 18. oktober d.å. begge dage inclusive og tilladelse til i dette tidsrum at foretage en rejse til udlandet Renzmann.

Mpr nr. A061017
Dato : 1908
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Skema med rettelser til statshåndbogen bedes indsendt. Mpr nr. A061018
Dato : 19080915
Forfatter:Salomonsen, K E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Ansat bliver K. E. Salomonsen fra den 1. oktober 1908 til den 31. august 1909, hvilket der i 1920 udstedes attest på.

Mpr nr. A061019
Dato : 19090621
Forfatter:Renzmann
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Ved at tilstille den ærede direktion det hosfølgende eksemplar af en under 15' f.m. af finansministeriet på samtlige ministres vegne udstedt bekendtgørelse angående begæringer om bevillinger på finansloven skal man henlede opmærksomheden på, at forslag til sindssygeanstaltens budget - affattet i overensstemmelse med skrivelse herfra af 21' august f. å. - fremtidig må være justitsministeriet i hænde inden hvert års 1' juli. Renzmann.

 

    061-016-019

Mpr nr. A061020
Dato : 19090810
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. ændringer til spisereglementet, de nye er vedlagt. ændringer fra 1913, hvor man godkender at der anvendes margarine i stedet for smør. Bilag vedr.ændringer i mål og vægt til metersystemet (kilogram).

 

    016-020

Mpr nr. A061021
Dato : 19080815
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Indberetning til brandforsikringsfonden om værdien af anstaltens produktionsmidler.

Mpr nr. A061022A
Dato : 19100427
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Betalingen for en på Århus Sindssygeanstalt indlagt patient i tilfælde af indlæggelse på andet sygehus.Dette skal betales af anstalten, hvis den pågældende patient er indlagt af anstaltens overlæge til en behandling som manikke kan give tilsvarende på anstalten, idet det ellers let kunne blive afhængig af, om den pågældende kautionist ville betale eller ej. Brev fra Sundhedsstyrelsen.

Mpr nr. A061023
Dato : 19071127
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Brevet er lagt i forkert kasse - det hører til under 1907 Vandforsyningen har været dårlig især siden der blev indlagt vandklosetter i 1899-1907. Ildebrand i vaskeriet i 1906 viste at man ville have stået fuldstændig magtesløs ved større ildsvåde. Årsagen til den manglende vandforsyning opgives i brevet. Fra anstalten til justitsministeriet.

    016-021-023