Kasse 064 1910

Mpr nr. A064001
Dato : 19100110
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. En sygekasse besværer sig over, at skulle betale for portoudgifter til korrespondance med pårørende, hvorfor sundhedsstyrelsen meddeler, at porto skal udredes af den for hvis regning pt. er indlagt.

Mpr nr. A064002
Dato : 19100216
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Lisitationer. Fra justitsministeriet forespørges hvorledes man udbyder brændsel i licitaion, hvorpå anstalten svarer, at man ikke skelner mellem dansk eller udenlandsk producerede koks, men at man mener, at dansk koks er af dårligere kvalitet men dog kan bruges.

Mpr nr. A064003
Dato : 19091209
Forfatter:Thun, H von, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater.
Tekst: Kandidater. Der opslås to kandidatpladser til den 1. febr. 1910. Den ene bliver besat med cand. med. H. von Thun, der får 100 kr mdl. og fri station på 2den klasse. Den anden stilling bliver så vidt ses ikke besat.

Mpr nr. A064004
Dato : 19091201
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Justitsministeriet forespørger om der ved nybygninger eller reparationer udbetales provision til ansatte eller funktionærer. Man svarer at det gør der ikke.

   

064-001 til 004

 

Mpr nr. A064005
Dato : 19091106
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Justitsministeriet søger oplyst 1) hvor meget anstalten står staten i 2) hvor mange sygedage, der har været i hver kostklasse 3) hvor mange kostdage der i året har været for funktionærer i 2den og 3die klasse 4) samlet regnskab over anstaltens årsudgifter 5) anstaltens udgifter pr sygedag hver klasse for sig 6) en udtalelse om, hvad en nedlæggelse af første klasse ville betyde økonomisk

   

064-005

 

Mpr nr. A064006
Dato : 19091030
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: 1909 Bespisning. I anstaltens månedlige bespisningsregnskaber har der i mange år været opført 11 officianter med det i h.t. bespisningsreglementet af 1870 for reservelæger, lægekandidater og overopsyn normerede bespisningstillæg. Da alle de officianter i alt 18 - der f. t. spiser på anstaltens spisestue i mange år har erholdt et sådant tillæg in natura (eftermiddagskaffe o. l. a) vil jeg foreslå at de nævnte 18 officianter for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med nævnte tillæg A. Lund til direktionen.

Mpr nr. A064007
Dato : 19091127
Forfatter:Dreyer, grosserer Lund, A
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje. Grosserer Dreyer har ladet anbringe et pigtrådshegn på vejen, der fører forbi anstaltens svinesti. Dette hegn ligger helt ud til vejen uden at være adskilt fra denne ved en grøft. A. Lund forlanger på anstaltens vegne hegnet flyttet ind på Dreyers grund, idet det er farligt både for kørende og gående. Hegnsynets kendelse følger anstaltens indstilling

Mpr nr. A064008
 Dato : 19091103
Forfatter:Sturup, Jørgen, cand med et chir
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Cand. med. et chir. Jørgen Sturup forespørger om der er en kandidatplads ledig i månederne november- december. Overlægen svarer benægtende.

   

064-006 til 008

 

Mpr nr. A064009
Dato : 19091030
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sikringsafdeling. Sundhedsstyrelse anmoder om oplysninger vedr. ptt. der er indlagt af domstolene eller henviste til at tage i forvaring på grund af deres farlighed for den offentlige sikkerhed. Oplysningerne skal bruges ved planlægning af et kriminalasyl eller lign. institution. Sagen er vedlagt en liste over de personer, der findes i Århus med vedføjelse om, hvor ofte de er flygtet.

   

064-009

 

Mpr nr. A064010
Dato : 190909
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen

Mpr nr. A064011
Dato : 19090915
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. I tilslutning til de for opsynspersonale gældende bestemmelser meddeles herved, at opsynene fremtidig må være ude om aftenen til kl. 12 nat uden nattegn. Ønsker opsynene at være ude efter denne tid, må de ligesom tidligere have overopsynets tilladelse hertil. Hallager

Mpr nr. A064012
Dato : 19090913
Forfatter:Hallager, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus Dr. med Hallager fritagelse for hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til den 8. n. m. til at foretage rejse i indlandet.

Mpr nr. A064013
Dato : 19090908
Emnegruppe: Personaleforhold,   dokument mangler
Tekst: Personale. Liste over anstaltens samlede personale. Stillinger ikke navne

Mpr nr. A064014
Dato : 19090913
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Justitsministeriet har en sag til afgørelse om to udenlandske arbejderskers optagelse på 3die klasse for sygekassens regning. Anstalten anbefaler at medlemmer af en statsanerkendt sygekasse skal kunne optages på 3die klasse, hvorfor man anbefaler ændring af regulativet af 1888 paragrafferne 5 og 24.

Mpr nr. A064015
Dato : 19090910
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsmand, plejemoder. Plejemoder frk. E. Nielsen er død efter lang tids sygdom den 1. juni. Under hendes sygdom og indtil anden plejemoder er ansat har overopsyn Kjær varetaget hendes gerning, hvorfor man indstiller, at han får udbetalt halvdelen af en begyndelsesløn for en plejemoder. Hvilke 165 kr justitsministeriet tillader at udbetale

Mpr nr. A064016
Dato : 19090824
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Statusopgørelse. Specificeret liste over værdien af løsøre og varer meddelt til statens statistiske bureau

Mpr nr. A064017
Dato : 19090810
Forfatter:Jørgensen, Geert, pastor Beyer, ass organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Pastor Geert Jørgensen klager over, at organisten ass. Beyer har forladt sin plads ved gudstjenestens begyndelse den 8. august 1909 uden nogen lovlig grund. Præsten frabeder sig dette og fastholder, at han er den øverste myndighed i kirkelige sager på anstalten kun underlagt kirkelige myndigheder. Dette indskærper han overfor overlægen, der forklarer, at Beyer havde en privat aftale, som han skulle overholde, hvorfor han forlod orglet. I øvrigt må præsten fremlægge flere enkeltheder, hvis man skal diskutere præstens og overlægens kompetence i forhold til hinanden.

   

064-010 til 017

 

Mpr nr. A064018
Dato : 19091106
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Koncepter til aftaler med læger og plejefamilier, korrepondence med sundhedsstyrelsen og godkendelse af boligforhold. Regler fra Middelfart, der er startet på en lignende ordning i 1907.

   

064-018

 

Mpr nr. A064019
Dato : 19090805
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Opgørelse sendt til sundhedsstyrelse, som skal anvendes ved sundhedskommissionens arbejde, med en fortegnelse over i hvilke amter ptt. er hjemmehørende.

Mpr nr. A064020
Dato : 19090730
Forfatter:Salomonsen, K E, cand med et chir Ekdal, rum, stud med et chri, lægekandidat Kragh-Møller, stud med et chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. En 1 årig kandidatplads bliver ledig den 1. september. Det meddeles herved lægebureauet at cand med. et chir. K. E. Salomonsen den næste måned fratræder og at stud. med. et chir. Ørum Ekdal samme dag tiltræder stillingen som lægekandidat ved sindssygeanstalten. Stud. med. et chir. Kragh-Møller der blev ansat som lægekandidat ved anstalten den 1. december 1908, har fået forlænget sin tjenestetid. Vedlagt Berlinger med stillingsopslag.

Mpr nr. A064021
Dato : 19090730
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Tetzen - Lund klager over at der en læk kloak, der har forurenet hans karpedam, så fiskene er døde. Endvidere beklager han sig over stanken, der undertiden har tvunget ham til at sove i Århus. Desuden mangler der vand til karpedammen. Anstalten beklager ikke at kunne gøre noget ved sidstnævnte og afviser i øvrigt Lunds insinuationer. Man anbefaler ham ligefrem at klage til autoriteterne, så man kan blive fri for hans vrøvl...

Mpr nr. A064022
Dato : 19090722
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Følgebrev til bibliotekerne (Kgl. Stats- og Universitets-) til tryksager fra første halvår 1909.

   

064-019 til 022

 

Mpr nr. A064023
Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

 

Mpr nr. A064024 Dokumenter mangler
Dato : 1909  
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

 

064-023-1
064-023-2
064-023-3

064-023