Kasse 071 1913

Mpr nr. A071001
Dato : 19131201
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Afskrift af vurderingsforretning for bygninger af Raamosegaard plejeanstalt til brandforsikring. Tilsammen 92.357,00 kr.

   

071-001

Mpr nr. A071002
Dato : 19130331
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet, kogegas. Brev der meddeler Århus Belysningsvæsen at hospitalet går over til elektrisk lys pr 1.maj 1913 Desuden anmoder man om en kontrakt for levering af kogegas, hvilken er vedlagt i genpart. Brev fra 1917, der meddeler, at den overenskomstmæssige kogegaspris fra 1913 ikke kan overholdes på grund af stigende kulpriser.

   

071-002


Mpr nr. A071003
Dato : 19140611
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Obduktion. Regler for foretagelse af obduktion. Denne må foretage, når der er givet pårørende besked om dødsfaldet eller 12 timer efter, at man må formode disse har modtaget meddelelse om dødsfaldet. I første tilfælde forventes det at der først er indhentet tilladelse af pårørende til obduktion

   

071-003


Mpr nr. A071004
Dato : 19160720
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Til Vejlby Sundhedskommission er fra en del villaboere af Vejlby Krat fremkommen klage over forholdene ved Sindssygehospitalet kloak udløb i havet...

   

071-004

 

Mpr nr. A071005
Dato : 19131219
Forfatter:Hermansen, guldsmed
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Efter begæring af guldsmed Hermansen mødte sognerådet for at mægle forlig eller afsige kendelse i anledning af istandsættelse og vedligeholdelse af vejen som fra stationsvejen fører mod syd til guldsmed Hermansens ejendom Mtr. 11e

Mpr nr. A071006
Dato : 19140402
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man ansøger om tilladelse til udbygning af Raamosegaard med 10 pladser, idet det vil være muligt at beholde sengeliggende kroniske ptt. på R i stedet for af flytte dem til SvÅ, hvor de vil optage pladsen for de friske tilfælde. Justitsministeriet giver tilladelsen. Man forbeholder sig dog, at Raamosegaard ikke antager karakter af sindssygehospital.

Mpr nr. A071007
Dato : 19131202
Forfatter:Rasmussen, Charlotte
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Herved tillader man sig høfligst at forespørge om der på sindssygehospitalet opholder sig en dame, som ønskes anbragt i pleje. Da der for en sådan dame kan fås plads her i et roligt hjem. Meddelelse bedes sendt i hoslagte konvolut. Charlotte Rasmussen, Linaa pr Laven St. Ovl meddeler at der foreligger mange tilbud, der også omtaler forholdene i hjemmet og betalingskrav.

Mpr nr. A071008
Dato : 19131206
Forfatter:Hallager Severinsen, Edmund Severin Jens Johan, plejer Hansen, Ana Katrine Frederikke, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedrørende personale. I anledning af herredskontorets henvendelse til mig angående hoslagt tilbagefølgende sag, skal jeg udtale, at Edmund Severin Jens Johan Severinsen gjorde tjeneste som plejer her på hospitalet fra 1/11 1905 til 31/7 1906 og fra 5/1 1908 til 31/3 1909, og at der ikke var noget at udsætte på hans forhold, og at Ane Katrine Frederikke Hansen gjorde tjeneste som plejerske fra 1/11 1904 til 31/7 1906 og der ikke blev fundet grund til at klage over hendes forhold. Hallager.

   

071-005 til 008

 

Mpr nr. A071009
Dato : 19150215
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning, villakvarter. Villaejerne ønsker, at Århus Kommune kræver, at man laver en overenskomst med hospitalet om den vandledning, der er lagt fra pavillonen til SvÅ, hvorefter villaejerne betaler halvdelen af udgifterne ved nedlægningen. Desuden betinger man sig ret til at købe andelen tilbage, hvis det skulle vise sig, at hospitalet har brug for mere vand

   

071-009

 

Mpr nr. A071010
Dato : 19131227
Forfatter:Rasmussen, Johannes Barner, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Der søges kandidater til den 1. januar og den 1. februar. Til januar bliver Johannes Barner Rasmussen, stud. med. ansat. 1914. 100 kr. mdl. og fri station i II klasse.

   

071-010

Mpr nr. A071011
Dato : 19140420
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Statsregnskab, aktiver og passiver ved SvÅ. .. tillader direktionen sig at meddele, at værdien af hospitalets inventarium og besætning per. 3. marts 1913 når kontorinventarium, bogsamling og kort ikke medregnes og når summerne afrundes - vil kunne ansættes til 13.000 kr. for besætning og 360.000 for inventar, og at inventaret på Raamosegaard må ansættes til 12.000 kr. Fra direktionen til justitsministeriet

Mpr nr. A071012
Dato : 19131119
Forfatter:Kirketerp, Ove, læge
Emnegruppe: Familiepleje.
Tekst: Familiepleje. Læge Ove Kirketerpe i Gylling forespørger om det er muligt at få sindssyge i pleje, da en af hans bekendte, der tidligere har været ansat på Dalstrup ønsker dette. Man svarer, at dette ikke er muligt.

Mpr nr. A071013
Dato : 19130914
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kongehusets jubilæum. I anledning af kongehusets jubilæum meddeler justitsministeriet pr. telegram, at der skal flages den 15. september.

Mpr nr. A071014
Dato : 19140108
Emnegruppe: revision
Tekst: Regulativ. Der indføres ændringer af fællesregulativet af 1888, trykte eksemplarer vil blive sendt til orientering

Mpr nr. A071015
Dato : 19131108
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse. Til forstanderen for Københavns Tuberkulosestation sendes eksemplarer af blanketter til patienters optagelse.

   

071-011 til 015

 

Mpr nr. A071016
Dato : 19131020
Forfatter:Statsbrandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Statsbrandforsikringsfonden skal herved tillade at meddele den ærede direktion, at man kunne ønske at lade besigtige brandfareforholdene og brand slukningsforanstaltningerne ved Århus Sindssygehospital, hvorfor man skal anmode om, at der bliver givet fonden delegerede adgang hertil. Besøget vil antagelig finde sted den 24. ds.

Mpr nr. A071017
Dato : 19130307
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Man meddeler at værdien at Raamosegaarder ansat til 92.757 kr. og værdien af løsøre i SvAa er 398.947,79.

Mpr nr. A071018
Dato : 19131217
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Nyborg Straffeanstalt vil afsætte kartofler til hospitalet og fremsender en prøve, der dog ikke svarer til forventningerne.

   

071-016 til 018

 

Mpr nr. A071019
Dato : 19131012
Forfatter:Nielsen, Th, plejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejer. Th. Nielsen, der er plejer søger om at komme ud af hospitalets forplejning, idet han ønsker at indgå ægteskab. Dette tillades. Hustruen dør året efter.

Mpr nr. A071020
Dato : 19130931
Forfatter:Møller, Martin, plejer Mikkelsen, Jens Smek
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejer. Plejer Martin Møller ønsker at indgå ægteskab, hvorfor han ønsker emolumenterne udbetalt som pengeløn. I 1917 tillægges han familiebolig på hospitalets grund, efter at Jens Smek Mikkelsen går af.

Mpr nr. A071021
Dato : 19131000
Forfatter:Jensen, Chr, præst
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Bethaniaforeningens Bureau. Præst ved Bethlehemskirken Chr. Jensen meddeler, at søstrene i hans bureau står til tjeneste. Foreningen har virket siden 1907 i Vejle.

Mpr nr. A071022
Dato : 191309
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Rettelser til statshåndbogen bedes indsendt

   

071-019 til 022

 

Mpr nr. A071023
Dato : 19131001
Forfatter:Plejere
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet
Tekst: Plejeruddannelse. Oplaget af vejledning i sindssygepleje er opbrugt og der skal udsendes en ny udgave. Sundhedsstyrelsen forespørger om hospitalet har rettelser til bogen.

Mpr nr. A071024
Dato : 19131018
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Der er opslået to kandidatstillinger, men kun den ene er besat. Derfor anmoder man om tilladelse til at dele lønnen mellem 2den reservelæge og kandidaten, idet disse arbejder for tre læger. Ministeriet samtykker.

Mpr nr. A071025
Dato : 19131014
Forfatter:Neumann, Otto, cand med, kandidat Jornum, Axel, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Det meddeles at cand. med. Otto Neumann og stud med. Axel Jornum er ansat som kandidater fra den 1. november.

Mpr nr. A071026
Dato : 19130916
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Sundhedsstyrelsen anser det ikke for ønskeligt at der dannes et fælles dispensatorium for alle landets sindssygehospitaler, fordi medicinforbruget er for lille. Der vil i den forbindelse kun opstå problemer med forsendelse og rengøring af emballage.

   

071-023 til 026

 

Mpr nr. A071027
Dato : 19131229
Forfatter:Nielsen, Ejnar,plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Ejnar Nielsen ansættes som gift plejer. Justitsministeriets tilladelse bør i alle tilfælde indhentes, forinden en plejer ansættes som gift, idet man skal bemærke, at det på finanslovforslagne angivne antal gifte plejere er kalkulatorisk, da der ikke er fastslået et bestemt antal pladser for gifte plejere, samt at enhver af justitsministeriet given tilladelse til, at en plejer ansættes med løn som gift, er af ren personlig art, således at der, hver gang en plads, der bliver ledig ved en gifts plejers afgang, ønskes besat med en gift person, må indhentes ny særlig tilladelse hertil" Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A071028
Dato : 19130823
Forfatter:Alfa, Margarinefabriken
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Margarinefabrikken Alfa spørger om, hvornår tilbud på margarine skal være direktionen i hænde.

Mpr nr. A071029
Dato : 19140511
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Man har udlagt for 100 kr. Ratin med godt resultat og får beløbet refunderet af indenregsministeriet.

   

071-027 til 029

 

Mpr nr. A071030
Dato : 19140903
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vand. Der er bevilliget 2000 kr. til prøveboring efter vand, men der er tilsyneladende problemer, hvorfor man køber for 16 kr. vand daglig i Århus. Disse udgifter overstiger efterhånden, hvad det ville koste at eftersøge vand

   

071-030

 

Mpr nr. A071031
Dato : 19130821
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. En stilling som sygeplejerske er ledig til 1. oktober 1913. Den lønnes med 500 kr. årligt stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. Fri station på II klasse. Pensionsret

Mpr nr. A071032
Dato : 19130820
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Vedrørende ejendomsskyld.

Mpr nr. A071033
Dato : 19131117
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overplejere. Ansøgning om højere løn bliver afslået af ministeriet.

Mpr nr. A071034
Dato : 19130910
Forfatter:Sørensen, Andrea M, plejehjemsassistent
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plehjemsassistent. Andrea M. Sørensen, Løgstør Sygehus ansættes pr, 1. November med en løn af 500 kr. stigende efter hvert treidie års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station på II klasse

   

071-031 til 034

 

Mpr nr. A071035
Dato : 19130814
Forfatter:Rosenstand, Knud Helweg, Hj
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2den reservelæge. Knud Rosenstand bliver ansat. Den anden ansøger er Hj. Helweg. Løn 2800 årlig stigende efter hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 3600 kr. samt familiebolig og brændsel og belysning.

   

071-035

 

Mpr nr. A071036
Dato : 19130725
Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning. Andrea Margrethe Sørensen, Løgstør, spørger om, der er en stilling ledig ved hospitalet: man svarer at hun er velkommen til at ansøge, når der bliver opslået en stilling. Hun bliver senere ansat. se

Mpr nr. A071037
Dato : 19130908
Forfatter:Poulsen, O Bendix, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. O Bendix Poulsen er ansat som kandidat. Han er antaget efter fristens udløb. Senere ønsker han dokumentation for at have været på en sindssygeafdeling fordi han vil tage enbedslægeeksamen.

Mpr nr. A071038
Dato : 19131001
Forfatter:Sørensen, Søren Chr, natplejer Christensen, Christen, vaskerikarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejer. Natkarl Søren Chr. Sørensen søger om pengegodtgørelse for emolumenter, idet han vil flytte i eget hus. Vaskerikarl Christen Christensen ansøger samtidig om at måtte flytte ind i den derved ledig blivende lejlighed, men får afslag.

   

071-036 til 038

 

Mpr nr. A071039
Dato : 19130624
Emnegruppe: Vejanlæg 0g jernbane
Tekst: Vej. Efter opfordring fra villaejere i Risskov St. anmoder man om forhandling.- Hospitalet svarer, at man ikke kan afgive jord til en vej uden betaling herfor

Mpr nr. A071040
Dato : 19130728
Forfatter:Christiansen, Elna, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Elna Christiansen bliver ansat som sygeplejerske med løn af 500 kr. årligt med tillæg hver tredje år på 100 kr. indtil 800 kr. og fri station i II klasse. I 1914 bliver hun ansat som oversygeplejerske ved hospitalet i Viborg

Mpr nr. A071041
Dato : 19130702
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natoverplejerske. Middelfart vil ansætte en sådan og spørger hvilke regler, der gælder for denne funktion. I Århus går hun mindst 5 oftest 8-10 gange rundt om natten på ganske tilfældige tider. Hun skal have meddelse hvis der sker noget. Hun melder dagoverplejersken nattens begivenheder

   

071-039 til 041

 

Mpr nr. A071042
Dato : 19130524
Forfatter:Jørgensen, Søren, bademester og barber
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bademester og barber. Søren Jørgensen får sin afsked som bademester og barber. Man ansøger om at sammensætte en plejerløn og barberlønnen til den næste mand.

Mpr nr. A071043
Dato : 19130612
Forfatter:Christoffersen, Johan Bernhard, formand på Århus oliefabrik
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oplysninger om ansættelse. Forespørgsel om Johan Bernhard Christoffersen, der har været ansat på hospitalet, men nu er formand på Århus Oliefabrik.

Mpr nr. A071044
Dato : 19130612
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse. Man skal herved anmode direktionen om at lade påskriften på optagelsesskemaer til brug ved indlæggelse af patienters på sindssygehospitalet ved Århus: "de meddelte oplysning vil blive betragtede som enhver anden end anstaltens læge uvedkommende" ændre til "de meddelte oplysninger vil af hospitalets læger blive behandlede som embedshemmeligheder."

   

071-042 til 044

 

Mpr nr. A071045
Dato : 19130610
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat, højtidsoffer. Vejlby sogneråd anmoder om, at højtidsoffer vil blive indkrævet af de sindssyges værger sammen med betaling for opholdet. Man svarer, at der ikke foreligger nogen afgørelse fra justitsministeriet, hvorfor, der ikke kan tages stilling til spørgsmålet for nuværende

Mpr nr. A071046
Dato : 19140109
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, kirkegård. Der skal udlægges et areal på 14 ar nord for haven til kirkegård, dette skal indhegnes og synes samt der skal oprettes en begravelsesprotokol samt kort over gravpladsen.

Mpr nr. A071047
Dato : 19130712
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Direktionen indstiller at 2den og 3die reservelæge ansættes med et halvt år opsigelsesfrist, hvilket ministeriet ikke finder anledning til at acceptere.

   

071-045 til 047

 

Mpr nr. A071048
Dato : 19130919
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Hallager ansøger om tilladelse til at rejse i indlandet og i Norge og Sverige.

   

071-048

 

Mpr nr. A071049
Dato : 19130531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1914 til 31. marts 1915 beregnet efter et patienttal af 800. Hospitalet 520 Familiepleje 127 Dalstrup 98 Raamosegaard 55.

   

071-049

 

Mpr nr. A071050
Dato : 19150515
Forfatter:Fehrs, I H M Chr, dr med 1ste reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læge. Ved anmærkning til lov om tillægsbevilling er meddelt tilladelse til, at den fra 1. maj f.å. ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte 1ste reservelæge dr. med. I. H. M. Chr. Fehrs anciennitet regnes fra 1ste december.

Mpr nr. A071051
Dato : 19130531
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. For at hospitalet fortsat kan få flinke piger til de forskellige grene af økonomien ønsker man at sætte lønnen op så den ikke ligger for langt under hvad en dygtig pige kan tjene i omegnen. Lønnen hæves derfor til gennemsnitlig 230 kr. årlig. Der ønskes et honorar til plejere og plejersker der arbejder på de urolige afdelinger, idet dette er forbundet med større belastning end på de rolige afdelinger, som man ellers rykker op til.

Mpr nr. A071052
Dato : 19130513
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Avlsgård. Den nuværende avlsgård er blevet repareret, idet man endnu ikke har bygget en ny gård, som der har været ansøgt om gennem flere år. Det har kostet 2818 kr. 92 øre.

   

071-050 til 052

 

Mpr nr. A071053
Dato : 19130706
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Man søger om tilskud til snedkerimaskiner, da der med bygningstilvæksten er sket en stor optrapning af arbejde for snedker og tømrer. Båndsav, oprette, høvl, elektromotor Desuden søger man om indlægning af elektrisk lys i røgterboligen ved avlsbygningerne og i strandhuset.

Mpr nr. A071054
Dato : 19130529
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: 3die reservelæge. Under hensyn til den udvidede familiepleje på Djursland, søger man om en 3die reservelæge, hvilket tiltrædes af ministeriet. Løn 2400 kr. årligt stigende med 200 kr. hvert tredje år til 3000 samt bolig for en gift, hvilken ikke må forårsage nogen udgift.

Mpr nr. A071055
Dato : 19131205
Forfatter:Nielsen, Hans Theodor, plejer Møller, Martin, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere. To plejere Martin Møller og Hans Theodor Nielsen ansættes som gifte plejere med 300 kr. i erstatning for naturalier og 300 i godtgørelse for kost

   

071-053 til 055

 

Mpr nr. A071056
Dato : 19130427
Forfatter:Jensen Kjær, J C, overplejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overplejer, løn. Fra overplejer J. C. Jensen Kjær foreligger der andragende om lønforhøjelse, for at følge med maskinmesterens løn, da disse hidtil har været ligestillede. De kvindelige ligestillede har for et par år siden fået 200 kr. i forhøjelse. Kjær har børn i alderen mellem 10 og 6 år. Han vil gerne holde dem, i de bedste skoler i byen og have en lille ferie hvert år.

Mpr nr. A071057
Dato : 19130607
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktionen anmoder om, at man må få et nyt hønsehus og en røgterbolig med på finansloven, hvilket ministeriet tiltræder. Den gamle røgterbolig bliver revet ned.

Mpr nr. A071058
Dato : 19140112
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Ministeriet har udbedt sig oplyst, hvor stor en merudgift der vil være årligt på grund af at Raamosegaard kan rumme 10 patienter mere end hidtil beregnet. Den egentlige merudgift vil blive 274 kr. 50 øre.

   

071-056 til 058

 

Mpr nr. A071059
Dato : 19141106
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Man har indvendinger mod arkitektens udkast til ny røgterbolig. se 071057.

Mpr nr. A071060
Dato : 19140918
Forfatter:Knudsen, Marius, boreingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Man får bemyndigelse til at lade udføre et suppleringsanlæg for vandforsyning iflg. vedlagt forslag fra borreingeniør Marius Knudsen, Svejbæklund

Mpr nr. A071061
Dato : 19150301
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der er brugt 457 kr. 25 øre til at forbedre vandforsyningen med, hvad man får tillægsbevilling.

   

071-059 til 061

 

Mpr nr. A071062
Dato : 19150203
Forfatter:Villumsen, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejer. Natplejer Villumsen kan ikke holde sig vågen om natten, hvorfor han bliver overført til dagarbejde. I hans sted vil man ansætte en anden plejer med samme løn og man ansøger ministeriet, der svarer, at man kun kan bevillige dette til en navngivet, kvalificeret person

Mpr nr. A071063
Dato : 19150226
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Dybvandspumpen er gået i stykker, og man kan ikke undvære denne, når der er vandmangel, hvilket der ofte er, hvorfor man anmoder om, at få lov til at anskaffe en ny, da det ikke kan betale sig at reparere den gamle

   

071-062 og 063

 

Mpr nr. A071064
Dato : 19150226
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vagtafdelinger. Man meddeler ministeriet, at to vagtafdelinger der er blevet bevilliget på budget 1914-15 er taget i brug. Vedlagt tegninger over arbejdet.

   

071-064

 

Mpr nr. A071065
Dato : 19150521
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Ved tillægsbevilling får man en ny dybvandspumpe, se 071-063

   

071-065

Mpr nr. A071066
Dato : 19150405
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1914-15. Øvrige papirer vedr. budget.

   

071-066

Mpr nr. A071067
Dato : 19130530
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Nykøbing sj. Ministeriet udbeder sig overlægens udtalelser vedrørende det ny hospitals beliggenhed. Han anbefaler Nyk. Sj..

Mpr nr. A071068
Dato : 19130524
Forfatter:Sørensen, Søren
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Grundskat. En Søren Sørensen bliver tilskrevet om skat på hans hus i Borum-Lyngby. Man meddeler at han ikke opholder sig i hospitalet

Mpr nr. A071069
Dato : 19131004
Forfatter:Nissen, Jens Winther, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, Læge Jens Winther Nissen ønsker status som fast ansat læge med pensioneret, men dette tiltræder ministeriet ikke.

   

071-067 til 069

 

Mpr nr. A071070
Dato : 19130607
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Grundejerne i nærheden af svinestalden klager over lugt og ønsker stalden fjernet. Direktionen mener ikke at dette er muligt, for hvis man lægger den et andet vil mulige grundejere formentlig kræve det samme.

Mpr nr. A071071
Dato : 19150226
Forfatter:Mikkelsen, natplejer Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sognerådsmedlem, Plejer Anton C. Andersen er valgt på den socialdemokratiske liste i Vejlby og beder om fritagelse for tjeneste de dage, han skal til sognerådsmøder. Han har lavet en ordning med natplejer Mikkelsen.

Mpr nr. A071072
Dato : 19130614
Forfatter:Ege, Alfred, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat Alfred Ege, Studsgade 10,1 Århus bliver ansat som kandidat fra 1. juli med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A071073
Dato : 19130523
Forfatter:Lindhart. H, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenelev. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har givet tilladelse at hospitalets husholderske frk. H Lindhart antager en elev som medhjælp for sig i hospitalets køkken, således at hospitalet yder eleven fri station i II forplejningsklasse, og frk. Lindhart oppebære det honorar, eleven betaler. Eleven vil ikke være at opføre på hospitalets budget

Mpr nr. A071074
Dato : 19140418
Forfatter:Hansen, Anders, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Anders Hansen bliver ansat som fyrbøder i 1913, men tager sin afsked i 1914

Mpr nr. A071075
Dato : 19130513
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Ekspektantliste. Ministeren spørger om det skulle være muligt at tage flere ind fra ventelisten, vel at mærke rolige ptt. som flg. af at flere kommer i familiepleje. Det foreslåede er afhængig af om der indføres en 3die reservelæge samt indrettes to nye vagtafdelinger. jfr. 071-064.

Mpr nr. A071076
Dato : 19130529
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Hallager foreslår at han for et årligt beløb på 1200 kr. anskaffer sig et automobil, som vil være en lettelse for ham ved inspektion af familieplejepatienter, hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A071077
Dato : 19130524
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Kommunen søger tilladelse til at lægge en 150 mm gaslevering i allens gangsti, men dette finder hospitalet uheldigt af hensyn til træerne. Man foreslår at ledningen lægges tværs over marken og måleren anbringes på hospitalets målerhus, således at gasforsyningen til Vejlby udgår herfra.

   

071-070 til 077