Kasse 073 1914-16

Mpr nr. A073001
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Da apotekerne ikke har taget hospitalet med på råd vedrørende den fremtidige levering fra de nye apoteker i Århus, vil hospitalet forbeholde sig ret til selv at bestemme hvorfra leverancerne skal komme næste år.

    073-001

Mpr nr. A073002
Dato : 19150318
Forfatter:Apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Sct. Pauls Apotek har forpligtet sig til at levere 50 kg kloralhydrat til 4 kr. kg. Nu er den indkøbte medicin sluppet op, og man foreslår fra apoteket, at der lægges 33 % på en gros prisen ved fremtidige leverancer. Hospitalet tiltræder den ordning, såfremt man får samtykke fra sundhedsstyrelsen og ministeriet.

 

    073-002

Mpr nr. A073003
Dato : 19140618
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kødleverance. Man har hidtil krævet kød leveret med kvalitetsstempel, nu mener slagtehusinspektøren, at man ikke længere har tillid til hans bedømmelse af kødet, hvorfor han nægter at stemple kødet, derfor kan slagteren ikke levere det kød, der er aftalt i konditionerne.

 

    073-003

Mpr nr. A073004
Dato : 19140831
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kulleverancer. I forbindelse med krigsbegivenhederne i Europa, har det været svært at skaffe kul, nu er situationen bedret og den særlige kommission opfordrer kulaftagere til at tage lagre hjem, hvis der igen skulle blive vanskeligheder med kulleverancerne.

 

    073-004

Mpr nr. A073005
Dato : 19150607
Forfatter:Erhardi Meyer, Møller
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Møller Meyer og Erhsrdi, Århus, forbeholder sig ret til at justere priserne i forhold til gældende fragtrater, der opstår på grund af krigssituationen. Fra hospitalets side fastholder man at den aftalte merpris på 3 kr. pr. ton ikke må overskrides, når det gælder leverancer af kul og koks.

 

    073-005

Mpr nr. A073006
Dato : 19160614
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sikringsstyrke. Under krigen er der indkaldt en sikringsstyrke af værnepligtige. Der indkaldes også værnepligtige i hospitalets tjeneste, men man anmoder om, at de vil blive fritaget for at møde, fordi der allerede er mangel på plejepersonale på grund af opsigelser, man kan derfor ikke undvære det resterende personale.

 

    073-006

Mpr nr. A073007
Dato : 19141216
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Papirforbrug. Ministeriet ønsker oplyst hvor meget man giver for papir og om der er udgifter vedrørende aftagning af danske produkter. Man ønsker også oplyst omkostningerne ved trykning.

 

    073-007

Mpr nr. A073008
Dato : 19141208
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Man foreslår fra ministeriet, at der skal indkøbes medicin med rabat på apotekerne, hvis ikke der opnås tilstrækkelig rabat, skal man forsøge at købe ind samlet. Dette forslag ønsker man dog ikke at gå ind på, da alle hospitaler mener, at de ikke har tilstrækkeligt med faciliteter til at opbevare medicinalvarerne.

 

    073-008

Mpr nr. A073009
Dato : 19160115
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. Der udarbejdes et nyt spisereglement for III klasse, hvilket godkendes af ministeriet.

 

    073-009

Mpr nr. A073010
Dato : 19140412
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Mange patienter strikker guldklude af blågarn, som man køber i England. På grund af krigen har England udførselsforbud, hvorfor en bestilt levering ikke kan komme frem. Man anmoder udenrigsministeriet om hjælp den anledning. Disse ptt kan nemlig vanskeligt udføre andet arbejde.

 

    073-010

Mpr nr. A073011
Dato : 19141219
Forfatter:Steenbuch, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Man ansætter cand. med Steenbuch som kandidat fra 1. januar 1915.

 

    073-011

Mpr nr. A073012
Dato : 19150315
Forfatter:Elmquist, A G I, læge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læge. A. G. I. Elmquist, læge ved Dalstrup plejehjem, forespørger, hvordan han skal forholde sig, hvis han bliver indkaldt ved mobilisering. Ministeriet meddelelser, at han må arrangere sig med en læge i Grenå, som skal føre tilsyn med anstalten, og som vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse.

 

    073-012

Mpr nr. A073013
Dato : 19141112
Forfatter:Petersen, Cornelia V, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Cornelia V. Petersen ansættes som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. og fri station i II klasse.

 

    073-013

Mpr nr. A073014
Dato : 19141114
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Militærtjeneste. Ministeriet forespørger, hvor mange tjenestemænd ved hospitalet, der for tiden gør tjeneste som officerer eller underofficerer, og hvor meget de bliver trukket i løn.

 

    073-014

Mpr nr. A073015
Dato : 19141107
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Brandforsikringsfonden meddeles at værdien af hospitalets løsøre den 1. april 1914 er 402.437 kr. 36 øre.

 

    073-015

Mpr nr. A073016
Dato : 19141216
Forfatter:Willumsen, Carl J H , natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejer, giftermål. Carl J. H. Willumsen er blevet gift og søger betaling som gift plejer og erstatning for emolumenter da han bor i Risskov.

 

    073-016

Mpr nr. A073017
Dato : 1914
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse. Hospitalet er ifølge fællesregulativ af 3. november 1888, ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse af 9. januar 1914, nærmest bestemt til behandling og forplejning af sindssyge (270 af hvert køn), der er hjemmehørende i Hjørring amt ( med undtagelse af Hornum, Slet og Gislev herreder, Randers amt, Århus amt og gl. Skanderborg amt, dog vil, for så vidt plads tillader det, også sindssyge fra andre dele af riget såvel som fra udlandet kunne indlægges. Den 1. januar 1914 var patientbelægningen 761 (396 mænd og 365 kvinder) deraf i hospitalet 501 (273 mænd og 228 kvinder) i Råmosegård 50 kvinder i Dalstrup 93 mænd og i familiepleje 117 (30 mænd og 87 kvinder).

 

    073-017

Mpr nr. A073018
Dato : 19140825
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Fra indeværende finansår er sindssygehospitalets kasseekstrakter udformet på ny blanketter, der ikke indeholde de for statsregnskabet nødvendige sammentællinger, hvorfor finansministeriet anmoder om, at disse må blive foretaget ved næste indsendelse.

 

    073-018

Mpr nr. A073019
Dato : 19140804
Forfatter:Rasmussen, Margrethe, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent hos husholdersken. Margrethe Rasmussen bliver ansat. 400 kr. årligt stigende hvert tredje år med 50 kr. til 550 kr. fri station i II klasse.

 

    073-019

Mpr nr. A073020
Dato : 19141110
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. I anledning af det med direktionens skrivelse af 24de august tilbagesendte andragende skal man efter at have indhentet erklæring fra sundhedsstyrelsen og brevvekslet med finansministeriet til efterretning og idere bekendtgørelse meddele, at plejer ved sindssygehospitalet ved Århus Rasmus Larsen, uanset det efter hans ansættelse i den nævnte bestilling rejste indfødsretspørgsnmål, ved sin afsked med pension at statens tjeneste, vil blive behandlet i overensstemmende med de i pensionslov af 19 april 1907 givne regler.

 

    073-020

Mpr nr. A073021
Dato : 19140812
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, overplejer. Vedrørende overplejerens fridage der ofte bliver forstyrrede.

 

    073-021

Mpr nr. A073022
Dato : 19140805
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Man ansøger om en kandidat, der lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Dr. Schad ansættes.

 

    073-022

Mpr nr. A073023
Dato : 19140720
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere, militærtjeneste. ansatte funktionærer udgår af tjenesten, vår de indkaldes til rekruttjeneste. Under kortere indkaldelser udbetales der vedkommende pengeløn, medens der ikke gives godtgørelse for kost eller emolumenter. Hospitalet drager omsorg for afløsningen, ligesom evt. udgifter derved bliver betalt af hospitalet.

 

    073-023

Mpr nr. A073024
Dato : 19240821
Forfatter:Andersen, Brødrene
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. tilbud fra Brødrene Andersen af dampkul.

 

    073-024

Mpr nr. A073025
Dato : 19140727
Forfatter:Boysen, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Anna Boysen bliver ansat som sygeplejerske fra den 1. september 1914, med en årsløn på 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje år til 800 kr. og med fri station på II klasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Hun har anbefaling fra Skotland.

 

    073-025

Mpr nr. A073026
Dato 19140719
Forfatter:Hallager
Emnegruppe:Sygeplejersker
Tekst Elever. De tidligere udfærdigede bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen i hospitalet ændres således, at antagelsen fremtidig sker med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder, regnet fra den sidste dag i måneden. Hallager.

 

    073-026

Mpr nr. A073027
Dato : 19140704
Forfatter:Herløv, inspektør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fabrikstilsyn. Man bemærker, at hospitalets maskineri er stillet udenfor fabrikstilsynet, dog således, at der hvert år af inspektør Herløv foretages prøver, men nu skal også vaskeriet og pumpeanlæggene under tilsyn.

 

    073-027

Mpr nr. A073028
Dato : 19140731
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Vand, Råmosegård. Der er til tider ingen vand og pumpen er fuldstændig opslidt, hvorfor der straks må iværksættes en ny boring.

 

    073-028

Mpr nr. A073029
Dato : 19140704
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Ministeriet forespørger, om det er muligt at indsende budgettet før den nuværende frist. Hospitalet svarer at det vil være vanskeligt, da man allerede nu har svært ved at tilpasse regnskabsafslutningen fra forrige år med budgetlægningen, således at man er klar over de forskellige kontis størrelse ved udgangen af året og ud fra dem kan beregne det kommende års beløb.

 

    073-029

Mpr nr. A073030
Dato : 1914
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Nye retter til III klasse.

    073-030

Mpr nr. A073031
Dato : 19140620
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Bestemmelserne i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1880 paragraf 23 om uformuende patt. forplejes for nedsat betaling er i Sindssygehospitalet i Århus bragt i anvendelse på: 1. Ptt. der er medlemmer af statsanerkendte sygekasser. 2. Ptt. som af direktionen ifølge deres økonomiske forhold tilvejebragte af øvrigheden bekræftede oplysninger betragtes som uformuende og 3. Ptt. for hvis behandling og forplejning det offentlige, en kommune, en politiøvrighed et amt, en militærafdeling, et ganisionssygehus eller en straffeanstalt. Nogen almindelig regels for hvor meget en patt. skal eje for at være uformuende kan selvfølgelig ikke gives. Dette afgøres af de foreliggende omstændigheder.

 

    073-031

Mpr nr. A073032
Dato : 19140617
Forfatter:Kjærting, Chr Ovesen, afdød murer
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Chr. Kjærting har købt afdøde murer Ovesens grund ved hospitalet og ønsker at opføre en villa. I den forbindelse søger han om tilladelse til at lade sin kloak støde til hospitalets. Denne tilladelse gives for spildevands vedkommende, men ikke for afløb fra WC.

 

    073-032

Mpr nr. A073033
Dato : 19140616
Forfatter:A S, Slagtermester Lund, forvalter Slagtehus, Århus Offentlige Borgmesteren
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Ifølge de af direktionen udfærdigede for første halvdel af indeværende finansår gældende konditioner skal det til hospitalet leverede oksekød og flæsk være forsynet med kvalitetsstempel A S Slagtermester Hasle, som for tiden har leverancen til hospitalet af suppekød, har i hosfølgende skrivelse af 12. ds. meddelt forvalter Lund, at man ikke ser sig i stand til at levere kød forsynet med det nævnte stempel, da Århus Offentlige Slagtehus har nægtet at forsyne de varer, som bruges til hospitalet, med kvalitetsstempel. Direktionen tillader sig i den anledning at forespørge hr. Borgmesteren, om Århus Offentlige Slagtehus er berettiget til at nægte kød og flæsk forsynet med kvalitetsstempel, Når vedkommende slagter ønsker det, og varerne opfylder betingelserne for at opnå et sådant stempel, samt om der er andre institutioner, hvem kvalitetsstempel er blevet nægtet.

 

    073-033

Mpr nr. A073034
Dato : 19140604
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1915 til 31. marts 1916, beregnet efter et patienttal på 820 nemlig i hospitalet ........530 i familiepleje..............127 i Raamosegaard...............65 i Dalstrup...................98.

 

    073-034

Mpr nr. A073035
Dato : 19150421
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Bolig til værkfører, Råmosegård. Kontor til maskinmester. Tag på avlsbygning. Depotbygning. Udvidelse af køkken, Råmosegårs. Materialskur, Råmosegård.

 

    073-035

Mpr nr. A073036
Dato : 19150407
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Værkfører, bolig. Værkføreren på Raamosegaard har fået 300 kr. i årlig ydelse for bolig og brændsel, men nu har man bygget en bolig for ham, hvorfor ydelserne bortfalder.

 

    073-036

Mpr nr. A073037
Dato : 19151016
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Efter udvidelsen er der ikke tilstrækkeligt varmt badevand, hvorfor man ønsker at anskaffe en badeovn, hvilken ministeriet ønsker fremsendt en plan over.

 

    073-037

Mpr nr. A073038
Dato : 19151001
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Varmeanlæg. Man ønsker dampvarmeanlæg i mds. D. hvilke planer, der forelægges ministeriet og sundhedsstyrelsen.

 

    073-038

Mpr nr. A073039
Dato : 19160212
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dybvandspumpe. der bevilliges 6480 kr. til anskaffelse af en dybvandspumpe til hospitalet.

 

    073-039

Mpr nr. A073040
Dato : 19150419
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Cementbeholder. Man ønsker anlagt en cementbeholder til vand, da der ikke er tilstrækkeligt vand i boringerne hvis der skulle opstå brand. Beløbet er 13.900 kr., indhold 3000 m3.

 

    073-040

Mpr nr. A073041
Dato : 19151019
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der bevilliges 2120 kr. til indretning af nyt køkken på Raamosegaard. Sagen er vedlagt arkitekttegning.

 

    073-041

Mpr nr. A073042
Dato : 19160520
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Badehus. I anledning af at badehuset under en storm i eftersommeren 1914 havde lidt stor skade og en del deraf blev bortført med strømmen, har man anvendt 1511,55 kr. til reparation. Da imidlertid den pågældende udgift først er afholdt i finansåret 1915-16, medens skaden er sket i 1914, må justitsministeriet formene, at der havde været rigelig tid for direktionen til at søge bevilling til afholdelsen af udgiften eller til at søge justitsministeriets bemyndigelse til dens afholdelse, og man må derfor udtale sin beklagelse af dette ikke er sket.

 

    073-042

Mpr nr. A073043
Dato : 19140604
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ansøgninger om større løn for personale, der er ansat i økonomi og administration.

 

    073-043

Mpr nr. A073044
Dato : 19140514
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinist. Man ansøger om at kunne ansætte yderligere en maskinist, da arbejdet er blevet større. Der er kommet flere maskiner og de er spredt over hospitalet, så det kniber med at nå rundt og passe dem. Der er det nye elektricitetsværk, dampmaskiner, maskiner i køkken, varmeanlæg, kloakker, opfyring. Arbejdet overskrider ofte den arbejdstid, der er fastsat i overenskomsten. Som løn foreslås 1200 kr. årlig stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1500 kr. samt tjenestebolig eller godtgørelse herfor 200 kr. og brændsel 100 kr.

 

    073-044

Mpr nr. A073045
Dato : 19140602
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1915-16. Øvrige papirer.

    073-045

Mpr nr. A073046
Dato : 19140704
Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Til Andrea Margrethe Sørensen, plejeassistent ved hospitalet. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet fra den 1. september d.å. at regne med løn 500 kr. årlig stigende efter hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg idet jeg fremsender 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. fratræder den 5. marts 1915.

 

    073-046

Mpr nr. A073047
Dato : 19140620
Forfatter:Bach, Thomasine, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent hos husholdersken. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos hospitalets husholderske fra 1. juli d.å. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 550 kr. og fri station på II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder til enhver tid og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Thomasine Bach, Ejerslev, Nykøbing Mors.

 

    073-047

Mpr nr.A073048
Dato : 19151112
Forfatter:Erhardi, H M, grosserer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Idet direktions skrivelse af 25 f.m. hertil indsendte andragende har grosserer H. M. Erhardi anholdt om, at der må blive ydet ham godtgørelse af statskassen for et rentetab, han mener at have lidt ved at forskellige ham tilkommende regningsbeløb for levering af nøddekul og koks til sindssygehospitalet ved Århus og plejeanstalten Råmosegård først er krævede betalt efter forfaldstid som følge af, at han havde søgt om et tillæg til den kontraktmæssig fastsatte betaling. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Justitsministeriet.

 

    073-048

Mpr nr. A073049
Dato : 19141216
Emnegruppe: Revision
Tekst: Fællesregulativ. Justitsministeriet ønsker udarbejdet et nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler, hvorfor man anmoder om, at overlægerne finder sammen i et udvalg, der skal komme med et forslag til et sådant fællesregulativ.

 

    073-049

Mpr nr. A073050
Dato : 19140511
Forfatter:Schad, Georg, dr, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles Dem herved, at de er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet fra den 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station. Hr. Dr. Georg Schad., adr. Cand Thol kommunelører Louis Schad, Verterbrogade 178, København.

 

    073-050

Mpr nr. A073051
Dato : 19140424
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet vil gerne have underretning, hvor effektiv udryddelsen af rotter har været. Mindst 500 rotter er fundet døde.

 

    073-051

Mpr nr. A073052
Dato : 19140507
Forfatter:Zahle
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Avertering. På foranledning af konseilpræsidite skal man tilkendegive direktionen, at der ved averteringer i bladene for statskassens regning så vidt muligt bør iagttages følgende regler: 1)Avertissementerne bør afgives til de blade, der fortrinsvis har udbredelse blandt det publikum, til hvilket man i vedkommende avertissement henvender sig (f.eks. landmænd, grundejere, håndværkere, arbejdere o.s.v.) 2)Avertissementerne bør søges ligeligt fordelt mellem blade af de forskellige politiske partier 3)Der bør ikke påføres staten større udgifter end fornødent, hvor fordeling mellem de forskellige blade nødvendiggør avertering i flere blade end hidtil brugt, henstilles det derfor, at indrykningernes antal formindskes i et sådant omfang, som dette skønnes hensigtsmæssigt. Zahle

    073-052