Kasse 075- 1914-15

Mpr. nr. A075001
Dato 19151311
Emnegruppe: Regulativer og instrukser
vedr. ændringer i nyt fællesregulativ for optagelse af patienter.

    075-001

Mpr nr. A075002
Dato : 1915
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Til revision af statshåndbogen bedes oplysninger indsendte.

Mpr nr. A075003
Dato : 19151112
Forfatter:Kohl, Agnes Larsen, Petrea, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerske. Natplejerske Petrea Larsen er indlagt og tilbagemeldt fra amtssygehuset. Sign Agnes Kohl.

Mpr nr. A075004
Dato : 19151104
Forfatter:Frederik, konprins Knud, prins Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration
Tekst: Flagning. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 7. d.m. flages fra sindssygeanstalten i Århus i anledning af deres kongelige højheder kronprins Frederik og prins Knuds konfirmation.

Mpr nr. A075005
Dato : 19160127
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Beklædning. Der antages en yderlige sypige, idet man ifølge det nye fællesregulativ har pligt til at reparere undertøj for ptt af I og II klasse. Hertil opkræves 1kr mdl. udover den hidtidig fastsatte betaling.

 

    075-002-005

Mpr nr. A075006
Dato : 19140411
Forfatter:Ingstrup, Jens, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse, Papirer vedrørende Jens Ingstrup patient nr 8710 indlagt den 16.11.1914. Vedlagt kautionserklæringer fra kommune og sygekasse, samt lægeerklæring.

 

    075-006

Mpr nr. A075007
Dato : 19160226
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoverførsel. Hospitalet i Nykøbing Sj. modtager patienter, der er optagne her med fra de områder, der nu hører under dette hospital: Liste over patienter, der er optagne samt deres numre.

    075-007

 

 

Mpr nr. A075008
Dato : 19151029
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse. En meddelelse om fra direktionen til lægerne ved Dalstrup og Raamosegaard om, at tyende i køkken og vaskeri for fremtiden skal undersøges for smitsom tuberkulose.

Mpr nr. A075009
Dato : 19151021
Forfatter:Willumsen, C, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. C. Willumsen forespørger om det er muligt for ham at en stilling som gift plejer ved hospitalet. Han er uddannet plejer, men har forladt tjenesten* man svarer ham, at det ikke er muligt at få stilling som dagplejer, da man ikke ansætter gifte plejere.

Mpr nr. A075010
Dato : 19151021
Forfatter:Kragh, J.P Chr., hotelkarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling. J.P Chr. Kragh, hotelkarl i Roskilde, anmoder om, at få tilsendt en ny anbefaling, da den originale er bortkommet ved søgning af anden stilling. Der foreligger ingen svarskrivelse.

 

    075-008-010

Mpr nr. A075011
Dato : 19151215
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kommissionen af 1. marts 1915. Kommissionen forespørger om varepriserne og herkomsten samt har spørgsmål vedr. landbruget, hvor der foreligger et svar, der giver oplysninger om, hvorledes landbruget blev drevet.

 

    075-011

Mpr nr. A075012
Dato : 19170117
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Til brug ved pensionssager har man lavet en oversigt over, hvor meget beklædning, der skal uddeles til de forskellige personalegrupper og omkostningerne derved. Desuden er der breve om prisen for lægehjælp og medicin. Også til brug ved pensioneringen.

 

    075-012

Mpr nr. A075013
Dato : 19151105
Forfatter:Feveile, Axel, kredslæge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kredslæge Axel Feveile gør tjeneste som kandidat fra december 1915.

Mpr nr. A075014
Dato : 19151102
Forfatter:Simonsen, Vilhelmine, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejeassistent. Vilhelmine Simonsen, Ålborg, ansættes som plejeassistent fra 1. januar 1916 med en årlig løn på 500 kr. stigende efter hvert tredie år tjeneste med 100 kr. til 800 kr., fri station i II klasse.

 

    075-013-014

Mpr nr. A075015
Dato : 19170130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Man vil i Dalstrup indrette en infirmeriafdeling til svagelige ptt. og søger om tilladelse til at forhøje betalingen med 25 øre, men får afslag af justitsministeriet.


Mpr nr. A075016
Dato : 19150930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. I besvarelse af direktionens forespørgsel i skrivelse af 28. ds. skal man tjenstlig melde, at hospitalets foliomidler er anbragte i aktieselskabet Århus Privatbank, og der hidindtil er ydet en foliorente på 2 1/2% p.a. Direktionen skal tilføje, at justitsministeriet - i anledning af at sindssygehospitalet i Viborg opnår en rentefod på 4% p.a. foruden 1/2% af det mindste beløb - i skrivelse af 21. august d.å. har anmodet direktionen om at søge at opnå en højere rentefod, og at forhandlingerne derom endnu ikke er afsluttede.

Mpr nr. A075017
Dato : 19150925
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger
Tekst: Oplysninger vedrørende hospitalet. Lægeforeningen ønsker forskellige data oplyst, hvorfor man skriver en folder med alle oplysninger om hospitalet, sengetal, hvem det er bestemt for, indlæggelsesprocedure, betalingen, lægepersonale, plejecentraler, direktion.

 

    075-015-017

Mpr nr. A075018
Dato : 19210202
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Sag vedr. renter af indestående i banken og mulighederne for at få en bedre forrentning.

    075-018

Mpr nr. A075019
Dato : 19151004
Forfatter:Boysen, Anna, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natoverolejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som natoverplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr., stigende efter tre års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr. samt fri station i II forplejningsklasse. Vedlagt pensionssag fra 1925, hvor hun søger pension på grund af søvnløshed og dårlige ben. Hun får bevilliget pension fordi man ikke kan tilbyde hende nogen stilling, hvor hun ikke skal stå op.

 

    075-019

Mpr nr. A075020
Dato : 19160602
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeelever. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler af 17.f.m. godkender justitsministeriet herved den prøve i sindssygepleje, der efter mindst 1 års forudgående praktisk og teoretisk uddannelse på sct. Hans hospital aflægges der af hospitalets elever således at personer, der har bestået denne prøve, efter mindst 1/2 års forudgående prøvetid på et af statens sindssygehospitaler kan ansættes som plejere og plejersker sammesteds uden at aflægge den almindelige i justitsministeriets skrivelse af 11. november 1911 fastsatte prøve... det bør tilkendegives de pågældende, at hospitalet ikke er bundet.

Mpr nr. A075021
Dato : 19150904
Forfatter:Gjessing, K Hansen, Allida, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejerske. Allida Hansen fra mds. I er d.d. indlagt på amtssygehuset. K. Gjessing.

Mpr nr. A075022
Dato : 19150828
Forfatter:Jensen, Annina Christine, arastantinde Nielsen, oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oplysninger om ansatte. Til brug under en her ved kamret verserende sag mod arrestantinden Annina Christine Jensen, f. i Ommestrup den 14/8 1880, der forklarede at hun har været opsyn eller gangpige på Århus Sindssygeanstalt, dedes det meddelt kamret om man under arrestantindens tjeneste på anstalten har bemærket noget psykisk abnormt ved hende. Man svarer fra hospitalet, at den pågældende har været ansat fra 1. maj 1904 til 31.oktober 1907, oversygeplejerske frk. Nielsen der kunne fortælle nærmere om hende er død.

 

    075-020-022

Mpr nr. A075023
Dato : 19160323
Forfatter:Sørense, Anna Elise, fhv plejerske
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerske. I det med direktionens skrivelse af 15. september f.å. hertil indsendte andragende har fhv. plejerske på plejeanstalten Raamosegaard, Anna Elise Sørensen, der efter at det var konstateret, at hun led af en begyndende ikke smittefarlig tuberkulose i højre lungespids, den 23. juni f.å. efter eget ønske fratrådte sin stilling på plejeanstalten anholdt om, at der må blive tilstået hende en understøttelse af statskassen. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at justitsministeriet ikke finder tilstrækkelig grund til at søge ansøgerinden tillagt nogen sådan understøttelse.

 

    075-023

Mpr nr. A075024
Dato : 19150911
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natoversygeplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hver 3 årstjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse, dog således, at Deres anciennitet som oversygeplejerske fra 1. oktober 1912.

Mpr nr. A075025
Dato : 19150810
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Anciennitet. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man behandler tilfælde, hvor ansatte skal have overført anciennitet fra andre statsstillinger. Man svarer, at ansatte fra andre sindssygehospitaler altid får anciennitet overført ved direktionens afgørelse, mens læger der har gjort tjeneste ved andre hospitaler forelægges justitsministeriet.

Mpr nr. A075026
Dato : 19151001
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Sundhedsstyrelsen forespørger om man systematisk overfører tuberkuløse ptt. til Raamosegaard, og hvilke forholdsregler man træffer for at hindre smitte. Man svarer, at der på Raamosegaard er en lille tuberkulosestation med direkte adgang til en lille have, hvorfor man overflytter så mange ptt. hertil som muligt.

 

    075-024-026

Mpr nr. A075027
Dato : 19150803
Forfatter:Lund, Tetzen, grosserer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Andragende. Efter Deres ønske tilbagesendes Deres andragende Grosser Tetzen Lund Århus.

Mpr nr. A075028
Dato : 19151110
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Slagsmål, plejere. Der har været slagsmål i pavillonen i Risskov, hvor der har været involveret 4 plejere. En bliver afskediget med 3 måneders varsel, de andre ophører selv med tjenesten, den fjerde har kun forsøgt at hindre slagsmålet, så ham sker der intet med.

Mpr nr. A075029
Dato : 19160920
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Alle pkelepenge bliver sat op til 1 kr 25 øre pr. dag. Liste ovr familier på Djursland, der har patienter i pleje.

 

    075-027-029

Mpr nr. A075030
Dato : 19160417
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Der tillægges ansatte dyrtidstillæg. Liste vedlagt samt beløb.

    075-030

Mpr nr. A075031
Dato : 19150702
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget: Ministeriet forespørger til hvilken hospitalet foretrækker at få overført sine driftsmidler. Man svarer Århus Privatbank.

Mpr nr. A075032
Dato : 19150722
Forfatter:Thomsen, Holger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Der opslås to stillinger, men så vidt jeg kan se bliver kun den ene besat med Holger Thomsen, der får 100 kr. i månedlig løn og fri station i II klasse.

 

    075-031-032

Mpr nr. A075033
Dato : 19151005
Forfatter:Nielsen, Eline Christine, plejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension, plejerske. Eline Christensen Nielsen bliver tillagt en pension på 418,56 kr. årligt.
Mpr nr. A075034
Dato : 19151011
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg, løn. I det med direktionen skrivelse af 10. juli d.å. hertil indsendte andragende, har de ved sindssygehospitalet ved Århus beskæftigede daglejere anholdt om, at deres dagløn må blive forhøjet på grund af dyrtiden. Foranlediget heraf skal til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at man efter udfærdigelsen af lov om dyrtidshjælp.

Mpr nr. A075035
Dato : 19150723
Forfatter:Petersen, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. sept. d.å. at regne med løn 500 kr. årlig, stigende efter hver tre års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II klasse. Sygeplejerske Jensine Petersen, Århus.

 

    075-033-035

Mpr nr. A075036
Dato : 19150709
Forfatter:Nielsen, Martha, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent for husholdersken. Den med Deres ansøgning indsendte afskrift af Deres anbefalinger er ikke i overensstemmelse med de modtagne orgainal-anbefalinger, idet De i afskriften både har forandret ordsamstillingen og flere steder udeladt forskellige bemærkninger. Men da uoverstemmelserne ikke er af så væsentlig art, at den vedrører de personlige vidnesbyrd, ansætter direktionen Dem herved som assistent hos hospitalets husholderske fra den 1. august d.å. at regne en løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. årlig efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Martha Nielsen, Øståboulevarden 14, Århus.

 

    075-036

Mpr nr. A075037
Dato : 19150721
Forfatter:Hallager, F K, dr med Fehr, J H M Chr, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af et derom hertil indsendt andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus dr. med. F. K. Hallager tilladelse til i tiden fra den 15 d.m. til den 14. oktober d.å. begge dage medregnede, at foretage en rejse i indlandet, imod at hans embede midlertidigt bestyres på hans an- og tilsvar af 1ste reservelæge ved hospitalet dr. med. J. H. M. Chr. Fehr, således at denne tillige fungerer som medlem af direktionen.

Mpr nr. A075038
Dato : 19160704
Forfatter:Koch, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man har tidligere ansøgt om en badeovn til Raamosegaard, men der har først skullet sendes planer ind til ministeriet, disse opfordrer man ingeniør Koch til at indsende.

 

    075-037-038

Mpr nr. A075039
Dato : 19150531
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1 april 1916 til 31. marts 1917 beregnet efter et patienttal på 830. i hospitalet 530 Familiepleje 130 Raamosegaard 72 Dalstrup 98 .

    075-039

Mpr nr. A075040
Dato : 19161118
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Tørreloftet skal beklædes med træ, hvorfor man søger tillægsbevilling.

Mpr nr. A075041
Dato : 19161229
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen anmoder om tillægsbevilling til flytning af en motor fra hospitalet til Råmosegård.

Mpr nr. A075042
Dato : 1915
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Direktionen. Der bevilliges 800 kr. ved tillægsbevilling til honorar for direktionen med undtagelse af overlægen.

Mpr nr. A075043
Dato : 19170602
Forfatter:Rosenau, Adolf
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Ved tillægsbevilling er det tilladt at forpleje den polsk fødte Adolf Rosenau i III forplejningsklasse uagtet at han ikke har statsborgerskab.

 

    075-040-043

Mpr nr. A075044
Dato : 19170602
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 10 f.m., hvori man meddelte bemyndigelse til den 1. f.m. at regne at udbetale de funktionærer, der har fri forplejning på sindssygehospitalet ved Århus, for den tid i hvilken de har ferie og følge heraf ikke nyder forplejning på hospitalet, godtgørelse for kost- beregnet efter ferietidens længe og de i emolumentreglementet for kost anførte værdier, meddeler justitsministeriet herved i henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1916-17 direktionen en tilsvarende bemyndigelse for det nævnte finansår.

Mpr nr. A075045
Dato : 19170627
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 21. d.m. hvorved man meddelte direktionen bemyndigelse til for finansåret 1916-17 at udbetale funktionærer ved plejeanstalten Raamosegaard godtgørelse for kost under ferier, skal man til efterretning meddele, at de beløb, som medgår hertil, vil være at afholde af det til lønninger ved anstalten for finansåret 1917-18 bevilligede beløb.

Mpr nr. A075046
Dato : 19160915
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Inventar. Man anmoder justitsministeriet om tilladelse til at omsætte 12 porcelænsovne, men får afslag for så vidt reparationer ikke kan udføres på vedligeholdelseskontoen.

Mpr nr. A075047
Dato : 19160603
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der søges bevilling til opførelse af en ny bolig for plejersker indeholdende 6 værelser samt en dertil knyttet materialbygning.

 

    075-044-047

Mpr nr. A075048
Dato : 19150521
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Man ønsker bevilling til et nyt gulv i obduktionsstuen, hvilket tillades.

Mpr nr. A075049
Dato : 19150821
Forfatter:Natplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Natplejer, forrentning. I anledning af direktionens skrivelse af 2. d.m. skal man, med bemærkning om at der senere vil fremkomme meddelelse med hensyn til beregningen med hensyn til beregning af ancienniteten for den på hospitalets budgetforslag for finansåret 1916-17 under konto 1 af 1 nr. 40 opførte udgifter natplejen med hensyn til den på hospitalets budgetter og regnskaber under konto 11 opførte renteindtægt anmode direktionen om at søge at opnå en højere rentefod en den hidtidige på 2 1/2 % renten i Århus Privatbank eller i en andet pengeinstitut.

 

    075-048-049

Mpr nr. A075050
Dato : 19160505
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1916-17. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

    075-050

Mpr nr. A075051
Dato : 19150626
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Natplejerske. J. Jacobsen afgået til amtssygehuset, hjemkommen den 18061915:

    075-051

Mpr nr. A075052
Dato : 19150610
Forfatter:Taul, Alfred Hansen, maskinist
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinist. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som maskinist ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. d.s. at regne en årlig løn af 1200 kr. stigende efter hver 3. års tjeneste med 100 kr. til 1500 kr. samt godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og med gensidig opsigelsfrist til enhver tid af 3 måneder. Hr. maskinist Alfred Hansen Taul, Absalonsgade 45, I Århus.

 

    075-052

Mpr nr. A075053
Dato : 19150729
Forfatter:Vindum, Niels, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. I anledning af at Niels Vindum er ansat som fyrbøder her ved hospitalet tillader direktionen sig hoslagt at fremsende et af nævnte bestillingsmand underskrevet enkeforsørgelsskema.

Mpr nr. A075054
Dato : 19150716
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Der er ikke bevilget penge til rottebekæmpelse fordi loven er udløbet, i stedet bemyndiges man til at tage penge af det ordinære budget til dette formål.

Mpr nr. A075055
Dato : 19150818
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Højtidsoffer. Der er indgået aftale om afløsning af højtidsoffer mellem offerberettigede og Vejlby sogn, hvorefter offeret udbetales med 240 kr. til sognepræsten og 210 kr. til førstelæreren.

 

    075-053-055

Mpr nr. A075056
Dato : 19150419
Forfatter:Olesen, R P , maskinfabrik
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Badeanlæg. R. P. Olesens Maskinfabrik, Allingåbro tilbyder et anlæg som det, der er blevet installeret i Dalstrup. Hospitalet kender ikke dette anlæg og spørger, hvad der er for et anlæg.

Mpr nr. A075057
Dato : 19150616
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Efter modtagelsen af den med direktionens skrivelse af 28, f.m. fulgte tegning med overslag over de ved en projekteret forøgelse af patienttallet på Råmosegård nødvendiggjorte byggeforanstaltninger skal sundhedsstyrelsen udbede sig oplysning om kubikrum, loftshøjde, trapper, tagbeklædning med mere. Arkitekt Varming bedes svare direkte.

Mpr nr. A075058
Dato : 19150409
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen har længe haft under overvejelse at søge boligforholdende forbedret for de på Raamosegaard ansatte plejersker. Værelserne, de bebor, ligger på loftet, de er meget små og meget brandfarlige, og medens de om vinteren er meget kolde er de om sommeren meget varme.

 

    075-056-058

Mpr nr. A075059
Dato : 19150506
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kandidat. I anledning af direktionens indstilling i skrivelse af 9. f.m. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til, så længe der ved sindssygehospitalet ved Århus er en plads som lægekandidat udsat, at dele den for stillingen normerede pengeløn 100 kr. månedlig ligelig mellem hospitalets 2. og 3. reservelæge.

Mpr nr. A075060
Dato : 19160428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartner. Hoslagt skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 9. april f.å. fremsende genpart af et af Foreningen af danske Havebrugskandidater modtaget andragende om, at der ved fremtidige besættelser af gartner og haveassistentstillinger ved staten sindssygehospitaler ansættes havebrugskandidater, for så vidt sådanne de nævnte stillinger.

 

    075-059-060

Mpr nr. A075061
Dato : 19150417
Forfatter:Frode, Helmar, stud med, kandidat Guldager, Erik, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Der ansættes to kandidater. Vistnok tiltræder kun den ene. Stud. med. Frode Helmar, Solvej 4,5 København Stud. med. Erik Guldager, Rosenborggade 7 København N.

 

    075-061

Mpr nr. A075062
Dato : 19150403
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Kladde til årsberetning 1914.

    075-062

Mpr nr. A075063
Dato : 19150414
Forfatter:Kock, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Herved skal man anmode direktionen om af den ved finansloven for finansåret 1914-15 til tilsyn med bygningsvæsnet ved sindssygehospitalet ved Århus af udbetale ingeniør Svend Kock her af staden 534,30 kr. som honorar for forskellige konsultationer vedr. hospitalet.

Mpr nr. A075064
Dato : 19150312
Forfatter:Hallager, overlæge Petersen, cornelia, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Hr. Overlæge Hallager. Ifølge Deres udtalelser forleden, da jeg søgte Dem, hr. overlæge, tillader jeg mig at sende min datters ansøgning. Grunden til, at det har varet så længe, er den at lægeattesten for hende først er kommen hertil. Det vil glæde mig meget, hvis De vil antage min datter som sygeplejerske. Vedlagt kontrakt for frk., Cornelia Petersen.

Mpr nr. A075065
Dato : 19150310
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Valgret. I en hertil indkommen klage fra opsynskarlen på den herværende forsørgelsesanstalt over, at han ikke er optaget på rigsdagsvalglisten for året 1915-16, anfører han, at indenrigsministeriets skrivelse no. 340 af 1. november 1911 med hensyn til opsynsmændene ved sindssygehospitalet ved Århus har resoneret, at disse efter ministeriets mening er berettigede til optagelse på de pågældende valglister, da de ikke kan anses for at stå i privat tjenesteforhold. Til brug ved afgørelsen af, hvorvidt klageren kan sidestilles med de fornævnte opsynsmand, tillader jeg mig på udvalgets vegne at bede den ærede direktion velvilligt oplyse mig om, hvorvidt hospitalets opsynsmænd i 1911 erholdt fuldt ophold på hospitalet (fri station med husly). Da udvalget skal træffe sin afgørelse på ganske kort tid, ville man være den ærede direktion forbunden, om de ønskede oplysninger måtte blive fremsendt i løbet af et par dage. Man svarer at opsynsmænd fik frit ophold på hospitalet (husly og fri station).

Mpr nr. A075066
Dato : 19150305
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Ildebrand. Til statens statiske bureau, statsbrandforsikringsfonden, København. Det indberettes herved tjenstligt, at der den 1. ds. i hospitalets sydlige plejerbolig opstod en lille ild løs som følge af, at den kakkelovnsrist ikke var tilstrækkeligt sikkert anbragt og faldt på gulvet. Derved faldt tillige det i kakkelovnen værende brændselsmateriale, hvori der var ild, ned på gulvet og antændte den tæt op ad kakkelovnen stående divan. Ved branden, der hurtig slukkedes blev ødelagt . 1 divan med madras, 3 uldne sengetæpper, 2 lagner. i alt 79 kr.

 

    075-063-066

Mpr nr. A075067
Dato : 19150305
Forfatter:Madsen, Carl, amtsfuldmægtig
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Postadressebog. Medens man ikke kan anerkende Deres berettigelse til at påoktrokyere hospitalet den tilsendte håndbog over kommuner, distrikter og kredse i Danmark, lige så lidt som man kan anse sig forpligtet til at tilbagesende en bog, hvis tilsendelse man ikke har ønsket, skal man dog- af hensyn til den nytte, den kan være for hospitalet kontorpersonale - anmode Dem om at tage betalingen, 2 kr., som postforskud på hospitalet. Til amtsfuldmægtig Carl Madsen Holbæk.

Mpr nr. A075068
Dato : 19160913
Forfatter:Gregersen, Rigmor, oversygeplejerske Simonsen, Vilhelmine Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygeplejersker, mobilisering. I anledning af generalkommandolægens behagelige skrivelse af 31. f.m. skal man tjenesteligt meddele, at krigsministeriet i skrivelse af 16 februar 1915 til justitsministeriet har udtalt, at det kan tiltræde, at de sygeplejersker, der er ansat på statens sindssygehospitaler, og som står til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors, men forbliver ved hospitalerne, og at direktionen derefter under 24. marts 1915 har tilskevet hærens lægekorps, at bl.a. den her ved hospitalet ansatte overplejerske frk. Rigmor Gregersen ikke kan påregnes at stå til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors. Direktionen tilføjer, at man i tilfælde af mobilisering ikke kan undvære nogen af de ved sindssygehospitalet ansatte sygeplejersker (eller overplejersker eller assistenter) og at sygeplejerske frk. Vilhelmine Frederikke Simonsen, som længe forinden sin ansættelse her ved hospitalet havde tilmeldt sig til tjeneste ved mobilisering for Det røde Kors, derfor ej heller kan påregnes at stå til generalkommandoens rådighed i tilfælde af mobilisering eller krig.

Mpr nr. A075069
Dato : 19150304
Forfatter:Christensen, Rigmor, organist Christensen, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Rigmor Christensen, der er gift med kontorfuldmægtig Christensen ansøger og erholder pladsen som organist.

 

    075-067-069

Mpr nr. A075070
Mangler i kassen.

Mpr nr. A075071
Dato : 19150226
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidatpladsen bliver ikke besat. Dr. Schad afrejser.

Mpr nr. A075072
Dato : 19230609
Forfatter:Nielsen, Oskar Magnus, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. I anledning af min forflyttelse som kontorfuldmægtig fra sindssygehospitalet ved Århus til herværende hospital (hospitalet i Vedsted ), tillader jeg herved at anmode direktionen om, at den af mig overfor direktionen stillede kaution, stor 1000 kr., må blive frigivet, således at jeg kan overføre den til direktionen for sindssygehospitalet i Viborg. Vedlagt kautionsbevis og ansøgning om assistentpladsen hos forvalteren. Oskar Magnus Nielsen.

 

    075-070-072