Kasse 067 1911

Mpr nr. A067001
Dato : 19140824
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Kommission til revision af emolumenter til funktionærer og tjenestemænd.

   

067-001

Mpr nr. A067002
Dato : 19110614
Forfatter:Petersen, Karl, Grenå Hallager
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Fra Karl Petersen, Grenå forespørges der hvorledes man indretter polstrede celler, idet man gentagne gange har ptt. der læderer sig selv ved at løbe mod væggen. Hallager svarer, at man ikke længere har polstrede celler, idet man finder det nødvendigt med fast vagt ved sådanne patienter.

Mpr nr. A067003
Dato : 19110918
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser Hallager tillades en rejse i indlandet fra den 20. sept. til den 17. okt. begge dage incl.

Mpr nr. A067004
Dato : 19110426
Forfatter:Hjort, købmand
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Besparelser. Der skal foretages en undersøgelse af økonomien ved sindssygehospitalerne, hvorfor man giver købmand Hjort, Nyborg, fuld adgang til alle oplysninger desangående.

Mpr nr. A067005
Dato : 19110516
Forfatter:Hammer, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Hammer bliver ansat med en årlig løn af 500 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. og med fri station på 2den klasse. hun fratræder i 1913 den 1. oktober

   

067-002 til 005

 

Mpr nr. A067006
Dato : 19111405
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. 2 eksemplarer af overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1912 til 31. marts 1913, beregnet efter et patienttal på 630.

 

067-006-1
067-006-2

067-006

 

Mpr nr. A067007
Dato : 19130702
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Aftenskole. Vedrørende overskridelser af budgettet, er der udbetalt 150 kr. til ledelsen af en aftenskole for en del af personalet. Dennes indhold fremgår ikke af skrivelsen.

   

067-007

 

Mpr nr. A067008
Dato : 19120711
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der er bevilliget 30.000 kr. til opførelse af to personalehuse og 5000 til deres montering, men boligerne er ikke færdige i finansåret 1911-12, hvorfor budgettet må forudses at blive overskredet.

Mpr nr. A067009
Dato : 19121002
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Liggehaller. Der er bevilliget 4000 kr. til to liggehaller, i forbindelse med s 12 i lov om foranstaltninger til Tuberkulosebekæmpelse af 1. april 1912.

Mpr nr. A067010
Dato : 19120524
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til opførelse af en ny avlsgård samt bolig for 18 plejersker.

   

067-008 til 010

 

Mpr nr. A067011
Dato : 19110428
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje: har været på forsøgsstadiet. men man har fået anbragt 55 pt. i stedet for de 20, der var planlagt. "Århus anst. hidtidige erf. på fpl. området kan tilfulde bekræfte forventningerne om, at den ville vise sig gavnlig for patienterne. Ligesom det for staten er den billigste forplejningsform. Tilbage på anstalten er de vanskelige patienter, der kræver særlig agtpågivenhed, til disse vil man gerne oprette to nye vagtafdelinger, hvortil man gerne vil ansætte to nye sygeplejersker, endvidere vil det være nødvendigt med 4 nye gangpiger.

   

067-011

 

Mpr nr. A067012
Dato : 19110607
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Beklædning. Begrundelse til budgettet, indeholder bl.a. en oversigt over, hvad der udleveres af tøj til ptt. på 3. klasse. ptt. på 1. og 2. klasse er selvbeklædere.

   

067-012

 

Mpr nr. A067013
Dato : 19110715
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Man foreslår afsat 400 kr. til plejerløn på de vanskeligste afdelinger.. "De afdelinger, hvor der er brug for de dygtigste, omhyggeligste og mest besindige plejere, er for en del også de afd., hvor tjenesten er mest byrdefuld og ubehagelig. Det kan ikke gå an, at lade plejerne begynde deres tjeneste her og avancere til de afdelinger, hvor der er mindst brug for erfaring, og det vil føles som en uretfærdighed,.. Pl. på grund af særlig god tjeneste skal flyttes til de pladser som de nødigt vil have.

Mpr nr. A067014
Dato : 19110429
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Man ønsker anskaffet en pålægsmaskine van Berkels Patent til skæring af ost, der for tiden foretages med en almindelig ostehøvl.

Mpr nr. A067015
Dato : 19121012
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Røgters og husflidslærers bolig er forfalden, og man foreslår at den ene familie flytter derfra og får et tillæg på 200 kr. til at finde en anden bolig for, hvilket ministeren bifalder.

   

067-013 til 015

 

Mpr nr. A067016
Dato : 19121214
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. I henhold til Lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler bevilges 5780 kr. til byggearbejder endvidere må man anlægge et lynafleder anlæg af netsystemet på to nyopførte personaleboliger.

Mpr nr. A067017
Dato : 19130129
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Man ønsker ansat en mandlig plejer i stedet for en bevilliget kvindelig, hvilket man får ministeriets tilladelse til

   

067-016 og 017

 

Mpr nr. A067018
Dato : 19130210
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. 2 avlsheste er udslidte, hvorfor man ønsker dem solgt, hvilket ministeriet bifalder.

Mpr nr. A067019
Dato : 19130409
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der anvises 30000 til køb af plejeanstalt.

Mpr nr. A067020
Dato : 19130506
Forfatter:Hansen, Mette Kirstine, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Vaskeripige Mette Kirstine Hansen til deles en årlig understøttelse på 100 kr. fra begyndelse af 1912/13 at regne.

   

067-018 til 020

 

Mpr nr. A067021
Dato : 19130430
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Alarmapparat. Der skal installeres et apparat beregnet itl 10 afdelinger mds. Det er et alm. ringeanlæg, som vedblivende ringer på centralvagten indtil klokken bliver afbrudt.

   

067-021

 

Mpr nr. A067022
Dato : 19130616
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Anvisning af 435,35 kr. til statens andel i købsomkostningerne for R.

Mpr nr. A067023
Dato : 19130619
Forfatter:Nissen, læge Elmquist, læge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Studierejse. Man betaler 500 kr. til en studierejse i Sverige og Norge for lægerne Nissen og Elmquist samt overlægen, der skal studere især familiepleje i disse lande

Mpr nr. A067024
Dato : 19121010
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Liste over regninger i forbindelse med bygning af to plejerboliger, disse omkostninger markerer afslutningen på byggearbejdet.

Mpr nr. A067025
Dato : 19130430
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der er tillægsbevilliget 10.270 kr. til indlæggelse af centralvarme i kontorbygningen.

Mpr nr. A067026
Dato : 19130508
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Bevilling af statens andel ved købsomkostninger ved erhvervelsen af R, endvidere 25500 til ombygning af samme. 600 kr. til lønninger ved r. 5% indeholdes i lønnen til alderdomsforsørgelse 3% til enkepension. Tjeneste alder regnes fra nuværende tjenestealder. Regnskabsmæssig hører anstalten under Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A067027
Dato : 19130529
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Der er bevilliget 27.100 kr. til Bygning af bolig til 20 plejersker samt til forsamlingssal med indlagt centralvarme. bygninger

   

067-022 til 027

 

Mpr nr. A067028
Dato : 19130509
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget Forskellige papirer vedrørende budget 1912-13.

   

067-028

 

Mpr nr. A067029
Dato : 19110415
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. På 1ste sal i køkkenbygningen udbrød en lille brand den 14.ds. som følge af at et spritapparat eksploderede. Skaderne: 2 fag hvide gardiner, l rullegardin, 1 gardinstang, 1 bordtæppe i alt 36 kr. skader

   

067-029

 

Mpr nr. A067030
Dato : 19151112
Forfatter:Friis, Auguste Louise Jonsson, Rasmus, kaldet Larsen
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Indfødsret, plejere. ansatte plejere skal have dansk indfødsret, hvorfor foreligger to ansøgninger herom. En fra Auguste Louise Friis, født i Haderslev og Rasmus Jonsson født i Sverige. Kaldet "Larsen"

   

067-030

 

Mpr nr. A067031
Dato : 19110411
Forfatter:Laursen, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Til brug under fattigkassesag anmodes man op opl. om Marie Laursen, der skulle have tjent på anstalten og født en søn. Man kan ikke identificere vedkommende

Mpr nr. A067032
Dato : 19110321
Forfatter:Hammer, Elisabeth
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ansøgning. Elisabeth Hammer ansøger om elevstilling

   

067-031 og 032

 

Mpr nr. A067033
Dato : 19111011
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerudddannelse. Plejeruddannelse efter lov om plejeforholdene ved statens sindssygehospitaler af 13. maj 1911 består af en praktisk del, der absolveres på afdelingerne og en teoretisk, der foregår 2 timer om ugen for mandlige og kvindelige plejere, der også kan undervises sammen. Der undervises i sindssygdomsformer, almindelig sygepleje, almindelig anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Der afholdes en prøve hvor der gives karakteren bestået eller ikke bestået. 1. reservelægen er lærer og eksaminator overlægen og en sagkyndig er censorer

   

067-033

Mpr nr. A067034
Dato : 19110327
Emnegruppe: Årsberetning
Tekst: Årsberetning 1910

   

067-034

Mpr nr. A067035
Dato : 19110321
Forfatter:Haustedt, pt. Steen,pt.
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Ved ændring i reglerne for betaling kommer to ptt frk. Haustedt og frk. Steen i klemme, de har været på anstalten fra 1869 og 1884. Man ønsker at beholde frk. Haustedt på 1. klasse* hvor hun har omgang med fine patienter og kan leve og bo som hun plejer. Bl. a. skal hun tit på w.c. at det vil være vanskeligt at have hende på fællesstue, derfor ønsker man hende undtaget fra takstforhøjelsen.

   

067-035

 

Mpr nr. A067036
Dato : 19110321
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Da de private lodsejere, der bruger vejen forbi anstaltens svinesti ikke deltager i fordelingen af vejens vedligeholdelsesudgifter

Mpr nr. A067037
Dato : 19110315
Forfatter:Jakobsen, Rsamine Martine Ravnkilde, Betjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienter, En patient far sognet 7946 Rasmine Matine Jakobsen far Vejlby er udskrevet og bliver tilsyneladende indleveret igen kort tid efter. Hun indlægges af politiet, betjent Ravnkilde, der beregner sig 4 kr. i dæter. hvilket man spøger herredsfogden om det kan være rimeligt. Han svarer kender vi ikke forhandlingerne er foregået mundtligt

Mpr nr. A067038
Dato : 19110315
Forfatter:Jarløv, Ejnar, medicinsk student, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Ejnar Jarløv, medicinsk student, ansættes som kandidat fra 1. juni.

   

067-036 til 038

 

Mpr nr. A067039
Dato : 19110319
Forfatter:Schrøder, Marie, assistent på linnedstuen
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Assistent på linnedstuen. Marie Schrøder bliver ansat, da hun har erfaring i skræddersyning. Løn 200 kr. årligt stigende efter 3 aars tjeneste med 50 kr. til 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse. Hun tager sin afsked i 1914, da hun får plads på kommunehospitalet i Ålborg.

   

067-039

 

Mpr nr. A067040
Dato : 19110303
Forfatter:Neve, Georg, kandidat Boas, dr.
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Georg Neve ansættes fra 1. april. Han har senest været på sct. Hans og her sammen med en dr. Boas søgt efter spirochæt. pallida paralytikere.

   

067-040

 

Mpr nr. A067041
Dato : 19110325
Forfatter:Kjær, overplejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Honorarer. Ministeriet forespørger, hvem der får udbetalt de budgetterede 300 kr. til tilsyn af lynafledere, og hvem der får udbetalt honorar for gymnastikundervisningen, og endelig hvilken tandlæge, der får udbetalt de 300 kr. på den herfor opførte konto for ubemidlede ptt. pleje af tænder. Man svarer at det er kobbersmeden, gymnastiklæreren, der for en tid er erstattet af overplejer Kjær, og at man endnu ikke har truffet aftale med en tandlæge

   

067-041

Mpr nr. A067042
Dato : 1911
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Liste over ptt. ved folketællingen 1911. Ingen ansatte på listen.

   

067-042

Mpr nr. A067043
Dato : 19110120
Forfatter:Muus, formand for sundhedsstyrelsen Hallager, overlæge
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Morfinisme. Formanden for sundhedsstyrelsen Muus, spørger overlægen om han har erfaringer for, at morfinafhængige læger udskriver overdrevne mængder af dette stof til ptt. og gør dem afhængige af stoffet. Hallager svarer, at han ikke er bekendt med sådanne tilfælde.

Mpr nr. A067044
Dato : 19110128
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Kvittering for indsendelse af tryksager til bibliotekerne for 2det halvår 1910.

Mpr nr. A067045
Dato : 19110110
Forfatter:Ravnkilde, politibejent Hinge Hallager
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Patientmishandling. Vedlagte rapport blev i går overbragt mig af politibetjent Ravnkilde, som anmodede mig om at gøre mig bekendt med den og derefter sende den til herredskontoret med mine eventuelle bemærkninger. Jeg har ikke andet væsentligt at bemærke end, at de 4 opsyn, der forlod anstalten kort efter at Hinge var blevet bortvist, ikke angav denne bortvisning som grund til, at de ønskede at forlade deres tjeneste. De udtalte netop overfor mig, at de fandt det rigtigt, at Hinge var bleven bortvist, da havde slået en patienterne. Hallager til herredskontoret. Mærket P J 112/1910 (politiets journal ?)

   

043-045 mangler