Kasse 088 1922

Mpr nr. A088001
Dato : 19221010
Forfatter:Marineministeriet
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Direktoratet har fået en henvendelse fra Marineministeriet om dette kunne overtage leverancen af kul til sindssygehospitalerne da man har fornøden oplagsplads ved orlogsværftet og transportmulighed med kulskibet Herved. Hospitalet svarer, at man intet har derimod, blot kvaliteten forbliver som hidtil.

Mpr nr. A088002
Dato : 19221011
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personale, giftermål. Man forespørger vedrørende en verserende sag, hvor mange af hospitalets tjenestemænd der er gifte. Dertil er der udarbejdet en liste med navne, stilling og journ. nr. for giftemålstilladelse og ansættelse

Mpr nr. A088003
Dato : 19220913
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker, afdelingspiger. Dansk sygeplejeråd har en del sygeplejersker, der ønsker supplerende uddannelse, men ikke kan komme ind på grund af pladsmangel. Thune Jacobsen skriver, at han gerne vil ansætte flere, men han har kun fået lov til af erstatte afgåede plejersker med afdelingspiger, idet plejerskeuddannelsen er hørt op. Derved er der blevet mere arbejde, som ikke er egentlig sygeplejerskearbejde, hvilket disse har besværet sig over - der for er der indhentet tilladelse til at ansætte afdelingspiger ved vakance efter en afgået plejerske. Oversigt over, hvor mange af hver gruppe, der vil blive brug for ved nedsættelse af arbejdstiden

   

088-001 til 003

 

Mpr nr. A088004
Dato : 19220920
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Undvigelse. Ved undvigelse af ptt. der er indlagte som farlige for den offentliges sikkerhed eller må betragtes som farlige for den offentlige sikkerhed, skal der gives fuld melding til det stedlige politi, der skal anmodes om at eftersøge vedkommende. Findes ptt. igen skal aflysning til politiet finde sted. Hospitalerne skal for disse ptts vedkommende fremskaffe fotografi en face og i profil. Det gælder også for ptt. hvis tilstand giver anledning til at man ønsker vedkommende efterlyst.

Mpr nr. A088005
Dato : 19220925
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tandbehandling, personale. Københavns magistrat har en sag verserende vedrørende nogle politibetjentes ret til tandbehandling, når disse er ansat med ret til fri lægeundersøgelse, fri medicin og fri hospitalsbehandling, hvorfor man ønsker at vide, hvorledes personalet på statens sindssygehospitaler er stillet m.h.t denne ret. Man svarer, at der i praksis ikke er ret til fri tandlægebehandling

Mpr nr. A088006
Dato : 19220922
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Direktoratet forespørger hvilken olie der anvendes til smøring af hospitalets maskiner og hvor meget der bruges.

Mpr nr. A088007
Dato : 19221220
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen, lægeforeningens årbog indkalder rettelser

Mpr nr. A088008
Dato : 19220926
Forfatter:Nielsen, Mariane, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Mariane Nielsen Hald bliver tjenestemandsansat sygeplejerske

   

088-004 til 008

 

Mpr nr. A088009
Dato : 19220915
Forfatter:Eriksen, Rigmor, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Rigmor Eriksen søger plads til supplerende uddannelse, men henvises til at søge gennem Dansk sygeplejeråd

Mpr nr. A088010
Dato : 19220903
Forfatter:Wang, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dagmar Wang er ansat som sygeplejerske til supplerende uddannelse og spørger, om hun selv skal medbringe kjoler og forklæder, en underrettes om, at hospitalet udleverer tjenestedragt

Mpr nr. A088011
Dato : 19220916
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater, løn. På foranledning af justitsministeriet forespørger sundhedsstyrelsen om, hvorvidt det er muligt at nedsætte kandidaternes honorarer, idet disse er mindre i København end i provinsen. Man svarer, at man nødigt ser dette, da der fortsat er vanskeligheder med at skaffe kandidater til provinssygehusene.

Mpr nr. A088012
Dato : 19220907
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Direktoratet henleder opmærksomheden på, at dyrtidstillæg, hvor ægtefællen er kommunalt ansat i et koncessioneret selskab, skal dyrtidstillægget beregnes som den pågældende var tjenestemand.

   

088-009 til 012

 

Mpr nr. A088013
Dato : 19220907
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Undvigelser, selvmord. Direktoratet anmoder om indberetning ved flugt eller selvmord, selvbeskadigelse osv. og ønsker at vide om det får konsekvenser for plejepersonale, hvem vedkommende var betroet. I en konkret sag vedrørende nr. 5595 Valentin Eff der er bortgået meddeler man direktoratet, at han efter forældrenes bemyndigelse betragtes som udskrevet. Disse ting skal meldes til direktoratet

Mpr nr. A088014
Dato : 19220901
Forfatter:Petersen, Christine, sygeplejerske
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, sygeplejerske. Christine Petersen, der er sygeplejerske på Raamosegaard er faldet og har beskadiget sit knæ så hun ikke kan arbejde foreløbigt. Da hun er eneste sygeplejerske på R. ansøger direktoratet om tilladelse til at ansætte en vikar, hvilket tillades.

Mpr nr. A088015
Dato : 19220825
Forfatter:Jensen, Inger
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Inger Jensen ansøger om tilladelse til at tage patienter i familiepleje, men overlægen svarer, at hun bor langt borte fra hospitalet og anstalten til at det kan lade sig gøre, man har ansøgere nok, der bor nærmere ved.

   

088-013 til 015

 

Mpr nr. A088016
Dato : 19220829
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Direktoratet anmoder om oplysning vedrørende visse varer, der skulle stå på en liste, der formentlig er indsendt til d.

Mpr nr. A088017
Dato : 19220829
Forfatter:Jensen, Elna Olga Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenpige, arbejdsulykke. Man meddeler til forsikringen, at køkkenpige Elna Olga Marie Jensen den 24. juli 1922 er overgået en ulykke

Mpr nr. A088018
Dato : 19220828
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Tørv. Indenrigsministeriet har anbefalet, at institutioner der bruger tørv, skal vedblive at bruge dette råstof.

Mpr nr. A088019
Dato : 19220828
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Kuverter. Kontoret for fængselsvæsnet arbejdsdrift anbefaler at man køber kuverter med påtryk fra Horsens fængsel

   

088-016 til 019

 

Mpr nr. A088020
Dato : 19220907
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler har forespurgt efter hvilke regler, der gives nedslag i patientbetalingen til uformuende patienter... Når han indlægges for offentlig regning, og når han nydende medlem af statsanerkendt sygekasse. Udenfor disse tilfælde behandles en patient, der har ophold på III forplejningsklasse, også for nedsat betaling, når der søges derom, og som regel når han opfylder de for uformuende sygekassemedlemmer til enhver tid gældende bestemmelser for optagelse som medlem, men der tages i hvert tilfælde skønsomt hensyn til de foreliggende forhold, såsom udsigten til helbredelse og til en forsørgerpligt overfor andre der påhviler ham.

   

088-020

 

Mpr nr. A088021
Dato : 19220627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere, vagttjeneste. Man forlanger af plejerne, at de skiftevis skal holde nattevagt i et vagtlokale. Kun enkelte er forpligtet til det iflg. kontrakt, hvilket betyder, at de øvrige kræver penge eller frihed for disse vagter. Direktoratet beslutter, at disse vagter er pligtige uanset de lovhjemlede højestetid

Mpr nr. A088022
Dato : 19220819
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejere. Der udbetales bestillingstillæg til natplejere på 240 kr. årligt, men vedkommende skal binde sig som fast natplejer mens han er i hospitalets tjeneste. Vedlagt ansøgninger fra plejere om fast plads som natplejer

   

088-021 og 022

 

Mpr nr. A088023
Dato : 19221108
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere, giftermål. Man spørger direktoratet, om plejere skal af udtrykkelig tilladelse af direktionen til at udgå af hospitalets forplejning ved giftermål. Direktoratet indskærper at det er direktionens ret at afgøre sådanne sager og overtrædelse kan medføre afskedigelse uden pension

Mpr nr. A088024
Dato : 19220817
Forfatter:Olesen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ingrid Olesen bliver ansat som sygeplejerske på prøve i 1 år. Iflg. bilag fratræder hun tjenesten i 1924

Mpr nr. A088025
Dato : 19220803
Forfatter:Stricker, kredslæge, Samsø
Emnegruppe: Læger
Tekst: Kredslæge. Kredslæge Stricker Onsbjerg på Samsø ansøger om at måtte absolvere den sidste del af sin psykiatriske uddannelse på hospitalet, således at han har frit ophold, men ikke modtager løn samt foretager kandidattjeneste. Dette billiger direktoratet.

   

088-023 til 025

 

Mpr nr. A088026
Dato : 19220801
Forfatter:Andersen, Karen Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen Marie Andersen bliver fast ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088027
Dato : 19220728
Forfatter:Mortensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirsten Mortensen bliver ansat som sygeplejerske med fast tjenestemandsstilling. Hun fratræder den 1. august 1923

Mpr nr. A088028
Dato : 19220623
Forfatter:Mussmann, læge
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje, lægetilsyn. En læge, der hedder Mussmann skal overtage tilsynet med familieplejepatienter, hvorfor han ønsker instrukser, endvidere ønsker han oplyst om han skal føre tilsyn med klæder og rapporterer ptt. tilstand hvert kvartal.

Mpr nr. A088029
Dato : 19220831
Forfatter:Fridericia, professor Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning, kødopbevaring. Fra en professor Fridericia er kommet et forslag om opbevaring af kød på statens sindssygehospitaler, hvilket kommenteres af Albert Lund. Der foreslår nogle forandringer i maskinerne og køleanlæggene i kødkælderen.

   

088-026 til 029

 

Mpr nr. A088030
Dato : 19220729
Forfatter:Nielsen, Georg Poulsen, Tage Poulsen, Svend Åge Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. I anledning af en ved Ning og Hasle m.fl. herredersret indledet politisag mod Georg Nielsen, Tage Poulsen og Svend Åge Poulsen, der sigtes for tyveri og hæleri, meddeler direktionen herved herr. hospitalsforvalter Lund fuldmagt til på hospitalets vegne at give afkald på erstatning

Mpr nr. A088031
Dato : 19220716
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse, hospitalsforvalteren. Lund meddeles tilladelse til at foretage en rejse af direktionen, men denne glemmer at give direktoratet meddelelse herom, hvorfor man får en næse

   

088-030 og 031

 

Mpr nr. A088032
Dato : 19230302
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenesteboliger. En kommission har arbejdet med tjenesteboliger og forbyder nu, at institutionerne giver de ansatte gratis lyspærer. Endvidere skal boligerne ikke længere indrettes med lamper på byggebudgettet regning, også disse skal betales af vedkommende tjenestemand

   

088-032

 

Mpr nr. A088033
Dato : 19220721
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen, får tøj vasket på hospitalet, hvorfor man bestemmer, at hun skal betale 100 kr. om året.

Mpr nr. A088034
Dato : 19220007
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Rekonvalescens. Folkekuranstalten på Hald modtager patienter med alle sygdomme undtagen epidemiske eller stærk smitsomme. Der er tilmeldingsblanketter på for medlemmer og ikke medlemmer af sygekasser

Mpr nr. A088035
Dato : 19220724
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Myndighedslove. Hoslagt undlader direktoratet ikke at fremsende særtryk af lovene henholdsvis om ægteskabs indgåelse og opløsning og om umyndighed

Mpr nr. A088036
Dato : 19220719
Forfatter:Hastrup, O F, kst gartner Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartnerelever. Jeg tillader mig herved, at anmode direktionen om at søge udvirket, at de stillinger, der nu benævnes gartnerkarle for fremtiden må benævnt gartnerelever, da jeg derved kan opnå at få en mere værdifuld hjælp i gartneriet for den samme løn. O.F.Hastrup, kst gartner. Anbefales A.Lund

   

088-033 til 036

 

Mpr nr. A088037
Dato : 19221129
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorassistent. Emil Sørensen, der hidtil har været ansat som kontorist bliver kontorassistent og tjenestemand

Mpr nr. A088038
Dato : 19220720
Forfatter:Nielsen, Oscar magnus, kontorassistent Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorfuldmægtig. Oscar Magnus Nielsen, der er kontorassistent ved forvalteren ansættes som kontorfuldmægtig. Han har været i hospitalets tjeneste siden 1915 kun afbrudt af tjeneste ved sikringsstyrken under krigen. Han har fungeret som forvalterens afløser under dennes fravær. Han anbefales meget af Thune Jacobsen.

   

088-037 og 038

 

Mpr nr. A088039
Dato : 19230228
Forfatter:Erhardi, grosserer kul
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Der indhentes tilbud på kul. Grosserer Erhardi Århus klager over, at der ikke har været offentlig licitation, men hospitalet anfører, at licitationen har været annonceret i lokale aviser.

   

088-039

 

Mpr nr. A088040
Dato : 19220718
Forfatter:Meinecke, Hr taskefabrikant Poulsen, grosserer Raabjerg Jacobsen, grosserer Busch, direktør Århus Kulkompagni Zwiebler, fillialbestyrer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientudflugt. På hospitalet vegne beder jeg Dem modtage en varm tak, fordi De så beredvilligt stillede Deres automobil til rådighed den 14. ds. ved skovturen for hospitalets patienter. Særlig tak for patienterne, som De befordrede, har skovturen været en begivenhed, som de ofte vil fremkalde i erindringen. Hr. taskefabrikant, Meincke, Meilgade 78, Århus grosserer Raabjerg Poulsen, Jægergårdsgade 15, Århus grosserer Jacobsen, Jægergårdsgade 83, Århus direktør Busch, Århus Kulkompagni filialbestyrer Zweibler, Strandvejen 12, Århus

 

Mpr nr. A088041
Dato : 19220731
Forfatter:Christensen, Kirsten Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirsten Marie Christensen bliver tjenestemands ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088042
Dato : 19220828
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Avertering. En skrivelse fra ministeriet meddeler, at man ønsker annoncer i de blade, der fortrinsvis henvender sig til det publikum, man ønsker kontakt med, samt at man averterer i forskellige partiers blade. Endvidere ønsker direktoratet sig omgående meddelt, hvilke blade der averteres efter fødevarer i og hvilke, der annonceres efter personale i

Mpr nr. A088044
Dato : 19220711
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: Patientmishandling. På given foranledning skal direktoratet anmode om, at akterne i undersøgelser, der ved direktionens foranstaltning måtte blive indledede mod nogen af personalet i anledning af klager fra patienternes side, fremtidig i alle tilfælde, i hvilke det af undersøgelsen fremgår, at der kan lægges personalet til last, forinden afgørelse træffes om, hvad der i den anledning vil være at foretage, indsendes hertil ledsaget af oplysninger om de pågældende tjenestemænds hidtidige tjenestelige forhold samt direktionens indstilling om, hvad der i anledning af det senest oplyste skønnes nødvendigt at foretage

Mpr nr. A088045
Dato : 19220708
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. På dertil given anledning meddeler direktoratet herved, at sindssygehospitalet regnskaber for et finansår fremtidig ikke må afsluttes, forinden tillægsbevillingsloven for det pågældende finansår er vedtaget og meddelelse herom er modtaget.

   

088-040 til 045

 

Mpr nr. A088046
Dato : 19220714
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forplejning. Direktoratet meddeler, at dette skal underrettes inden der gives nogen ophold med kost eller kost alene. Man indsender en liste over undtagelser fra emolumentreglementet: Klinisk assistent, 1. reservelæge, maskinpasser, sadelmager, havearbejder, elev i køkkenet, værkfører på Raamosegaard

Mpr nr. A088047
Dato : 19220714
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Direktionen ønsker meddelt når forvalteren foretager rejser eller er borte fra hospitalet i kassetiden. Man meddeler, at forvalteren en gang om måneden er på Råmosegård, hvilket kræver en dags fravær, flere gange om måneden er han i Århus for at ordne pengesager, disse rejser sker ikke på bestemte dage. Man mener derfor at indberetning kun sker når forvalteren foretager rejser andre steder hen

Mpr nr. A088048
Dato : 19220705
Forfatter:Thomsen, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen Thomsen, der er ansat på sct. Hans ønsker en vikarplads her på hospitalet, men man svarer, at ingen plads er ledig

Mpr nr. A088049
Dato : 19220728
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Bankkonto. Århus Privatbank meddeler, at man nedsætter renten fra 4 1/2% til 4%, hvorfor direktionen gør indsigelse og truer med at sætte pengene til et andet institut, hvilket betyder at renten bliver ført tilbage til den oprindelige.

   

088-046 til 049

 

Mpr nr. A088050
Dato : 19220620
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Under dyrtiden har betalingen for beklædning af familieplejepatienter været 50 øre pr. dag, nu nedsættes den til 40 øre.

Mpr nr. A088051
Dato : 19220602
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktoratet skriver, at administrationen af R skal overgå til hospitalet, derfor også officiel brevveksling såfremt den ikke er til den stedlige læge.

Mpr nr. A088052
Dato : 19220613
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Elektricitet. Direktoratet godkender, at man beregner elprisen ud fra hospitalets produktionspris for et år ad gangen.

   

088-050 til 052

 

Mpr nr. A088053
Dato : 19221216
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bespisning. Mejeriet Vesterbro Århus får leverancen af mælkeprodukter til hospitalet.

   

088-053

 

Mpr nr. A088054
Dato : 19220617
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Bespisning. Licitationeskonditioner og tilbud vedrørende leverancer af brød.

   

088-054

 

Mpr nr. A088055
Dato : 19220621
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen skal efter direktoratets afgørelse trækkes 100 kr. for vask.

Mpr nr. A088056
Dato : 19220613
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Eleverne skal efter direktoratet trækkes 10 kr. i løn, så de herefter stilles lige med afdelingspigernes begyndelsesløn, dvs. 50 kr. mdl.

Mpr nr. A088057
Dato : 19220810
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker, sygeplejeelever. Lønnen for disse grupper bliver nedsat. Hospitalet ansøger om, at eleverne, der er ansat efter ordning fra 1920 bibeholder den fulde løn, hvilket imidlertid afslås af direktoratet, idet denne ordning kun var midlertidig

   

088-055 til 057

 

Mpr nr. A088058
Dato : 19230313
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Sæbe, soda. Direktoratet foretager fællesindkøb til hospitalerne af de nævnte varer, dog først efter at have indhentet oplysninger om de hidtil anvendte

   

088-058

 

Mpr nr. A088059
Dato : 19220607
Forfatter:Reiter, assistent
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Assistent Reiter har foreslået, at man skal købe medicin ind direkte fra fabrik og ansætte en apoteker til at tilberede den på hospitalet,. Herved vil der kunne spares ca. 6000 kr. årligt, men direktoratet afslår indstillingen, og henviser i stedet til muligheden for at indkøbe medicin i store kvanta med rabat

   

088-059

 

Mpr nr. A088060
Dato : 19220601
Emnegruppe: Revision
Tekst: Direktør. Instruks for direktøren for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A088061
Dato : 19231229
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorister. Statsbanerne har afskediget en række ufaglærte kontorister og statsministeriet anbefaler andre etater at ansætte disse vedvarende eller kort, som det nu passer. Inden stillinger af denne art besættes, skal man rette

Mpr nr. A088062
Dato : 19220602
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Textilvarer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift fremsender en prisliste og meddeler, at der vil ske prisforhøjelser på bomuldsvarer

   

088-060 til 062

 

Mpr nr. A088063
Dato : 19220524
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Haderslev Amtstue nægter at udbetale et beløb uden forlods tilsendt kvittering.

Mpr nr. A088064
Dato : 19220531
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der skal anskaffes en ny brødmaskine og den skal drives med el-motor, hvilket i alt koster 592,50 kr..

Mpr nr. A088065
Dato : 19220531
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kartoffelskrællemaskine. Maskinen er gået i stykker og man anmoder om, at måtte anskaffe en ny, hvilket tillades, idet man må overskride kontoen for denne sags skyld.

   

088-063 til 065

 

Mpr nr. A088066
Dato : 19220523
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorpersonale. Kontorarbejdet er blevet mere omfattende, hvorfor det har været nødvendigt med meget overarbejde. Man ansøger derfor direktoratet om tilladelse til at antage en kontormedhjælp der skal bestride afskrifter mm

Mpr nr. A088067
Dato : 19220818
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Thune Jacobsen skal inspicere hjemmesygeplejen under Raamosegaard og desuden til Sverige, endvidere er der en rejse til Tyskland

Mpr nr. A088068
Dato : 19220520
Forfatter:Christensen, Simon Jørgen, plejer Vordingborg
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Lønforskud. Andragende fra plejer ved sindssygehospitalet ved Vordingborg Simon Jørgen Christensen om et lønningsforskud skal man meddele, at finansministeriet ikke ser sig i stand til at imødekomme andragendet, da det følger den regel ikke at give lønningsforskud til afholdelse af udgifter i anledning af forestående ægteskab.

   

088-066 til 068

 

Mpr nr. A088069
Dato : 19221123
Forfatter:H Stensen margarine, Vejle
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Margarine. Kontrakt mellem hospitalet og H. Stensens Margarinefabrik Vejle.

   

088-069

 

Mpr nr. A088070
Dato : 19220511
Forfatter:Tjenstemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Løn. Hoslagt følger 5 eksemplarer af en af finansministeriet udstedt bekendtgørelse angående fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.

Mpr nr. A088071
Dato : 19220511
Emnegruppe: Administration
Tekst: Blanketter. Direktoratet meddeler, at rekvisitioner på blanketter, der fremstilles på direktoratets foranstaltning, skal indsendes betids inden oplaget er væk.

Mpr nr. A088072
Dato : 19220511
Forfatter:Madsen, L P, kælderkarl Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestebolig. Kælderkarl L P Madsen afgår fra hospitalets tjeneste, hvorfor hans tjenestebolig, der er et hus beliggende øst for banen opført 1907, bliver ledig. Der er tre ansøgere dertil, men fyrbøder C.J.H Willumsen bliver tildelt den fordi han har familie. Han er blevet fyrbøder den 1. september 1916 efter at han i forvejen havde været plejer ved hospitalet fra den 4. sept. 1911 til den 28. februar 1915

   

088-070 til 072

 

Mpr nr. A088073
Dato : 19220809
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Glødelamper. Direktoratet meddeler, at man skal aftage Helioslamper, men aflyser dette igen i 1923, da der opstår forhandlinger om prisen, hvorfor alle indkøb af lamper skal ske ved direktoratets foranstaltning.

Mpr nr. A088074
Dato : 19220505
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhandlingsret. Plejerforbundet søger forhandlingsret, men ministeriet afviser, da forbundet ikke alene giver ret til tjenestemænds optagelse, men også andre udenfor etaterne. Forbundet må evt. udvides så alle ved sindssygehospitalerne dog ikke kongeligt og ministerielt udnævnte tjenestemænd eller reservelæger er omfattede af forhandlingsretten, endvidere skal der være tilstrækkelig repræsentation af mindretal i forhandlingsudvalget

Mpr nr. A088075
Dato : 19220502
Forfatter:Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en kandidatplads med 300 kr. i løn pr måned for en kandidat og 150 kr. for en student samt frit ophold. Ansat bliver stud. med. Anton Nielsen, Blegdamsvej 20,1. København N.

   

088-073 til 075

 

Mpr nr. A088076
Dato : 19220519
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejere. Efter overenskomsten skal lønnen sættes ned, hvilket direktoratet erindrer hospitalet om. Man ønsker endvidere oplyst, hvor meget de enkelte arbejdere bliver sat ned, hvorfor hospitalet indsender en oversigt over de kategorier, der er tale om og meddeler, at de alle er nedsat til en timeløn af 112 øre

Mpr nr. A088077
Dato : 19220628
Forfatter:Hansen, K, landhusholdningsselskabet
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. K. Hansen landhusholdningsselskabet har erklæret sig villig til at være konsulent for direktoratet vedrørende nedlægning af de til sindssygehospitalerne knyttede landbrug, hvorfor man tillader ham adgang til alle oplysninger, der er nødvendige i den anledning.

Mpr nr. A088078
Dato : 19220429
Emnegruppe: Administration
Tekst: 1. maj. Justitsministeriet undlader ikke at meddele, at der i så stor udstrækning, som tjenesten tillader det, kan tilstås statens tjenestemænd, som derom fremsætter begæring, tjenestefrihed fra kl. 12 middag den 1. maj 1922, men dog således, at den fornævnte dag ikke udbetales dag- eller timelønnede, som begærer sådan frihed løn for tiden efter kl. 12 middag.

   

088-076 til 078

 

Mpr nr. A088079
Dato : 19220620
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Indberetning af priser til direktoratet skal sikre, at der betales nogenlunde ensartede priser for de forskellige varer.

Mpr nr. A088080
Dato : 19220427
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ministeriet anmoder om, at der udbetales bygnings- og ingeniørkonsulent honorar for deres tjenester.

   

088-079 og 080

 

Mpr nr. A088081
Dato : 19241018
Forfatter:Andersen, A C, plejer
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Sogneråd. Plejer A. C. Andersen er i sognerådet og har i den anledning været i Tyskland. Man har ikke set sig i stand til at ansætte afløser til ham, uden over medhjælpskontoen hvilket direktoratet efterlods billiger, men man understreger, at dette ikke kan ske i fremtiden.

Mpr nr. A088082
Dato : 19230922
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestetiden. Ved nedsættelsen af tjenestetiden til 8 timer daglig og indførsel af ferie bliver det ikke muligt, at undvære ekstra arbejdere, bl.a. 19 håndværkere. Endvidere skal der være faste afløsere til portner, kusk og fyrbøder

   

088-081 og 082

 

Mpr nr. A088083
Dato : 19220610
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1923 til 31. marts 1924 beregnet efter et patienttal på 920. I hospitalet...................600 Ifamiliepleje..................152 I Dalstrup..................... 98 I Raamosegaard................. 70 Ialt...........................920

   

088-083

 

Mpr nr. A088084
Dato : 19240824
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Vedrørende anskaffelse af en 110 liter vandbadskogegryde til plejeanstalten Raamosegaard til erstatning for en der opstillet kassabel indfyringsgryde skal man meddele til videre bekendtgørelse, at justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anvende et beløb af indtil 2390 kr. til det nævnte formål.

Mpr nr. A088085
Dato : 19240110
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. Direktionen indsender opgørelse over udgifterne for finansåret 1923-24. Det viser sig, at patienttallet har været større en anslået i budgettet.

   

088-084 og 085

 

Mpr nr. A088086
Dato : 19240201
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. Direktoratet ønsker at vide, hvor der er besparelser og hvor der er overskridelser på budgettet.

Mpr nr. A088087
Dato : 19230713
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. En gryde er flækket og der skal installeres en vandbadegryde med kobberinderside som anbefales af ingeniør Koch.

Mpr nr. A088088
Dato : 19230529
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Som direktoratet bekendt har patientbelægningen i sindssygehospitalet i de senere år været stigende og er nu nået til et sådant tal, udover hvilket det ikke er muligt - under de forhåndsværende forhold - belægge det yderligere .... mange af de indlagte patienter har været urolige, men også været voldsomme på en sådan måde, at de har iturevet og ødelagt såvel beklædningsgenstande som andet inventar og bygningsdele... at patienter har måttet holde sengen, fordi hospitalet manglede klæder til deres påklædning...Indlagt i sagen ligger et brev fra direktoratet, hvor man bestiller tæpper.

   

088-086 til 088

 

Mpr nr. A088089
Dato : 19220623
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejere. Direktoratet ønsker en opgørelse over, hvor mange heltidsbeskæftigede, der aflønnes på medhjælpskontoen Der foreligger en liste med de respektives navne skrevet til med blyant

Mpr nr. A088090
Dato : 19220807
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Normeringsloven er ændret og der sker lønforandring for en sygeplejerske frk. Jahoanne Stougaard, hvis alderstillæg skal beregnes efter hendes samlede ansættelse i statens tjeneste

Mpr nr. A088091
Dato : 19220712
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejere. Direktoratet ønsker oplyst om der er flere fuldtidsbeskæftigede, end dem, der lønnes på medhjælpskontoen. Man svarer, der er der ikke  

   

088-089 til 091

 

Mpr nr. A088092
Dato : 19221006
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Direktoratet forespørger i anledning af budgettet hvor meget halm, der vil medgå til strøelse samt hvorledes dyrlæge regning og beslag er udregnet, man svarer at det er efter skøn.

Mpr nr. A088093
Dato : 1922
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontorfuldmægtig, kontorassistent. Under forudsætning af, at der på normeringsloven vil blive givet bevilling til ansættelse af en kontorfuldmægtig i stedet for en kontorassistent, er der på budgettet opført 2 kontorfuldmægtige i stedet for en. Den 1. december 1919 på prøve antagne kontorist, som blev fastansat den 1. december 1920, har den 1. december 1922 forrettet tjeneste ved hospitalet i 3 år. Da han gør et værdifuldt arbejde for hospitalet, skal man meget anbefale, at han, som er 25 år, ansættes som kontorassistent fra den 1. december 1922 at regne

Mpr nr. A088094
Dato : 1922
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Daglejerarbejde. Oversigt over de forskellige daglejerarbejdere med timetal og beløb i omkostninger

Mpr nr. A088095
Dato : 1922
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Beklædning. Oversigt over anskaffelser af beklædningsgenstande 1923-24 med priser

   

088-092 til 095

 

Mpr nr. A088096
Dato : 19230404
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Forvalteren har lavet en oversigt over besætningens værdi.

Mpr nr. A088097
Dato : 19230331
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Havebrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets haver samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af haverne i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A088098
Dato : 19230324
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets markjorder samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget i finansåret 1923-24.

   

088-096 til 098

 

Mpr nr. A088099
Dato : 19230619
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygdom. Under tjenestemænds sygdom har direktoratet givet tilladelse til at afholde merudgifter ved ansættelse af vikar fra medhjælpskontoen, hvorfor denne er overskredet

Mpr nr. A088100
Dato : 19230920
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. Der træder en ny tjenestetid og ferieordning i kraft, og derfor bliver der ansat 10 nye afdelingspiger. I den anledning er der udarbejdet en liste over, hvilke anskaffelser, der er nødvendige, pigerne bliver ansat med frit ophold

Mpr nr. A088101
Dato : 19230928
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. De 10 piger vil formentlig være i tjeneste fra den 1. oktober 1923 og der vil være en lønsum i det resterende finansår på 3000 kr.

Mpr nr. A088102
Dato : 19230829
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Plejhjemstilsyn. Rejserne foregår som regel på forskellige tider, dog i en anledning på samme dag. Rejserne foretages med jernbane, bil eller cykel og betalingen erlægges med 1/12 af den årlige bevilling. Man erindrer desuden ministeriet om, at der er bevilliget 1200 kr. årligt til familieplejeinspektion, og denne bevilling er fast.

   

088-099 til 102

 

Mpr nr. A088103
Dato : 19230910
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. Forskellige bilag deriblandt direktoratets bemærkninger til regnskaberne.

 

088-103-1
088-103-2

088-103