Kasse 047 1897

Mpr nr. A047001
Dato : 18970623
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Det gamle vaskeri og maskinhus er nedbrændt, der bliver opført nye.

 

047-001-1
047-001-2

047-001

Mpr nr. A047002
Dato : 18971127
Emnegruppe: Foreløbig udenfor emnefordeling
Tekst: Brandskade. Med fragtbrev afsendes til Dem 100 lagner, 100 viskestykker, 100 skjorter, 100 lærreds? 100 håndklæder.

   

047-002

Mpr nr. A047003
Dato : 18971130
Forfatter:Jantzen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkkenlån. I anledning af anstaltens ærede skrivelse af 25. d.m. har regimentet henvendt sig til Århus Byråd og 2. generalkomandointendantur med forespørgsel, om der fra disse myndigheders side måtte være noget at erindre mod, at regimentet imødekom det fra anstalten fremsatte ønske om indtil videre at måtte afbenytte det for tiden ledige fælleshusholdningskøkken på fodfolkskasernen. Efter nu at have modtaget de nævnte myndigheders svar har regimentet stillet det omtalte køkken til rådighed, idet man dog må tilføje, at regimentet forbeholder sig eventuel godtgørelse for slid på inventaret samt erstatning for eventuelt bortkomne, beskadigede eller ødelagte inventariesager. Jantzen

   

047-003

 

Mpr nr. A047004
Dato : 18971122
Forfatter:Obel, Frederik Chr. patient
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynskarl. Det meddeles herved kontoret, at familien har stillet en privat opsynskarl til udelukkende tjeneste hos den herværende sindssyge fabrikant Frederik Chr. Obel, der vil være at bespise i anstaltens 3. forplejningsklasse fra d.d. at regne mod betaling, beregnet i forhold til den betaling af 240 kr. årlig som erlægges af pt. på 1. og 2. klasse for deres sypige, kr. bilag ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Det tilføjes at lønnen erlægges af familien

   

047-004

 

Mpr nr. A047005
Dato : 18971122
Emnegruppe: Administration
Tekst: Tinglysning. Første revisionsdepartement anmoder om oplysning om, hvorvidt anstaltens kasserer bestikkelse er tinglyst. Det meddeles i første omgang benægtende, senere meddeles bekræftende svar. Der skal årligt indsendes en attest herom med regnskaberne.

   

047-005

 

Mpr nr. A047006
Dato : 18980225
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Økonomibygningens brand. Der er foretaget de nødvendige indkøb til erstatning for den brændte bygning. der indberettes til justitsministeriet, hvad der er købt ind.

   

047-006

 

Mpr nr. A047007
Dato : 18971228
Forfatter:Christensen, Frederik Gottlieb, maskinmester Ricard
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. At det på justitsministeriet derom Aller underdanigste indlagte forestilling har behaget hos. maj. kongen under den 7. d.m. at benåde maskinmester Frederik Gottlieb Christensen med dannebrogsmændenes hæderstegn, det undlader man ikke at meddele direktionen under henvisning til dens skrivelse af 14. d.m til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse med tilføjendes et hæderstegnet vil blive indstillet amtmanden over Århus amt til videre foranstaltning. Ricard

Mpr nr. A047008
Dato : 18971224
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkkenlån. I anledning af direktionens ærede skrivelse af 16. ds har regimentet pålagt den vedkommende batallion at lade foretage et eftersyn af inventariet til det af sindssygeanstalten nogle dage benyttede fælles husholdningskøkken. Eftersynet har givet det resultat, at inventariet er afleveret i samme stand som ved overgivelsen til lån, så regimentet intet krav har på erstatning

Mpr nr. A047009
Dato : 18971223
Forfatter:Vestergård Quistgård Geill Vægter
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Vægter. Efter forslag af anstaltens forvalter samtykker direktionen i, at der foruden den faste vægter fra dags dato at regne indtil videre til 31. marts 1898 ansættes en ekstraordinær vægter til tjeneste om natten i gården mod betaling pr. nat 1,50 kr., og at denne udgift, der må anses for at være nødvendig til yderligere betryggelse under de her efter branden indtrådte forhold, vil være* at føre på udgiftskonto o. Geill Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A047010
Dato : 18971216
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Køkken. "Brev hhv til 8. regiment og byrådet med tak for lån for regimentets fælleskøkken, der har været udlånt til anstalten i anledning af branden

Mpr nr. A047011
Dato : 18971214
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Ved i skrivelse af 30. f.m. at meddele at den ved brand, som natten mellem den 24. og 25. f.m. ødelagde anstaltens økonomibygning, have 17 eller 18 vaskeripiger og 2 køkkenpiger, hvis soveværelser befandt sig i den nævnte bygning, mistet den største del af deres ejendele, samt at de, af hvilke ingen havde assureret, derved have lidt et efter deres vilkår betydeligt tab i øjeblikket stå uden midler til de nødvendige anskaffelser i de brændte effekters sted, om end der ved privat indsamling er skaffet dem en foreløbig lille hjælp, har direktionen indstillet, dels at det tillades samme at anvende et beløb af indtil 2000 kr. til hjælp for de pågældende til anskaffelse af de nødvendige beklædningsgenstande, dels, at der for anstaltens regning fremtidig tegnes assurance af dens hele tyende personales ejendele....

Mpr nr. A047012
Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, maskinmester Christensen, G, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Ved at tilbagesende de med stiftsamtets skrivelse af 11. dennes fulgte 2 bilag meddeles herved, at direktionen har været betænkt på ar indstille maskinmester Christensen til en nådesbevisning som påskønnelse af hans indsats under branden her på anstalten natten mellem den 24 og 25 f.m. udviste betydningsfulde færd, og at den derfor har anmodet justitsministeriet om at indstille til hos majestæt kongen, at han dekoreres med dannebrogsordenens hæderstegn. Derimod har direktionen ikke fundet anledning til at indstille fyrbøder G Christensen til mere end en dusør, fordi han efter sine personlige forhold ikke anses for egnet til at modtage et offentligt hæderstegn.....

Mpr nr. A047013
Dato : 18971211
Forfatter:Christensen, F, maskinmester Christensen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. I anledning af den med bilag hos følgende skrivelse, hvor i herredsfogden i Hasle m. fl. Herreder har heninstillet at der søges udvirket en allerhøjeste nådesbevisning for maskinmester F. Christensen og fyrbøder P Christensen for det af dem under ildebranden i den til sindssygeanstalten ved Århus hørende økonomibygning natten mellem den 24. og 25. f.m. udviste mod skal jeg bede mig direktionen ytringer ved det indesluttedes tilbagesendelse behagelig meddelte

Mpr nr. A047014
Dato : 18971214
Forfatter:Christiansen, Poul Mortensen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Under henvisning til hoslagte indstilling af d.d. skal direktionen tillade sig at anmode om justitsministeriet samtykke til, at der udbetales anstaltens fyrbøder, Poul Mortensen Christiansen, en dusør af 100 kr. for hans assistance hos maskinmesteren under branden natten imellem den 24. og 25. f.m., idet han passede sin tjeneste ved maskinen under de samme forhold som maskinmesteren. Det skal tilføjes, at når direktionen ikke har indstillet ham til tildelelse af et udmærkelsestegn fra statens side, ligger det i, at han ikke anses for egnet til at modtage et sådant

Mpr nr. A047015
Dato : 18971214
Forfatter:Christensen, F, maskinmester
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hæderstegn. Brev hvori direktionen indstiller maskinmester F Christensen til dannebrogsmændenes hæderstegn og en beskrivelse af, hvorledes maskinmesteren har gjort sig fortjent til dette. Han opholdt sig i maskinrummer der var beliggende i kælderen under den brændende bygning og holdt maskinerne i gang, så brandsprøjterne kunne virke

Mpr nr. A047016
Dato : 18971210
Forfatter:Springborg, brandinspektør
Emnegruppe: Foreløbig udenfor emnefordeling
Tekst: Dusør. Herved tager jeg mig den ære at bringe direktionen for sindssygeanstalten ved Århus brandkorpsets og min tak for direktionens velvillige udtalelser om korpsets arbejde og den fremsendte dusør. Springborg brandinspektør.

Mpr nr. A047017
Dato : 18971206
Emnegruppe: Foreløbig udenfor emnefordeling
Tekst: Dusør. Direktionen bringer herved udtalelsen af sin påskønnelse af og bedste tak for den udmærkede hjælp, det ydede anstalten i anledning af branden her på stedet den 25. f.m. idet den skal tilføje, at samtidig med nærværende skrivelse fra anstaltens kasserer vil blive sendt et beløb af 200 kr. som til mandskabet som en anerkendelse fra anstaltens side af dets virksomhed ved den nævnte lejlighed.

Mpr nr. A047018
Dato : 18971202
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev til justitsministeriet vedrørende hjælp til piger, der boede i den nedbrændte bygning.

Mpr nr. A047019
Dato : 18971125
Forfatter:Kongen, Hos Maj
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev fra 20 uformuende piger til Hos. Maj. Kongen vedrørende hjælp efter økonomibygningens brand tilbagesendt fra justitsministeriet med påtegning om en udtalelse.

Mpr nr. A047020
Dato : 18971130
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandskadeerstatning. Brev fra anstalten til justitsministeriet vedrørende 20 piger, der har mistet det meste af deres beklædning under branden den 24. - 25. november 1897.

Mpr nr. A047021
Dato : 18971126
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Barak. Telegram til justitsministeriet om, at man ønsker at opstille en midlertidig køkkenbarak indtil den nye økonomibygning bliver færdig. Arbejdet koster 5000 kr. Vask foretages i Århus indtil videre.

Mpr nr. A047022
Dato : 18971125
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. I forbindelse med darekronens telegram af d.d. om den her i nat stedfundne ildebrand, skal den herved meddele at ildebranden begyndte om natten klokken tre i den østlige halvdel af økonomibygningen, der benyttes til vaskeri, linnedkammer m.v. Den bredte sig med stor hurtighed til den vestlige halvdel, der benyttes til køkken med tilhørende bilokaler. Hele anden etage og tagetagen samt køkkenlokalerne i stueetagen ødelagdes fuldstændig, medens rummene i vaskeriets stueetage kun ødelagdes til dels, uden at det dog endnu kan siges hvor vidt bygningens.. brugelige, da ilden fremdeles ulmer i grunden. Skønt bygningen beboedes af samtlige til Økonomibygningen hørende kvindelige betjente, der først i sidste øjeblik alarmeredes, kom ingen mennesker til skade. Patientbygningerne berørtes ikke af ildebranden, hvis årsag endnu ikke er oplyst. ...

Mpr nr. A047023
Dato : 18971118
Forfatter:Geill, Christen
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Herved tillader jeg mig tjenstligt at indberette, at, jeg vil være fraværende fra anstalten under det møde, der afholdes i København førstkommende mandag af den nedsatte kommission angående Statens Sindssygehospitaler, til deltagelse i hvilket jeg er blevet indkaldt. Geill, kst.

Mpr nr. A047024
Dato : 18971102
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Foruden pladsen som årskandidat bliver pladsen som kandidat ved anstalten i 4 måneder ledig den 1. december førstkommende. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, bedes sendte til undertegnede overlæge senest den 20 d.m. Geill kst.

Mpr nr. A047025
Dato : 18970401
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Ansøgere til 4 måneders-kandidatpladsen.

Mpr nr. A047026
Dato : 18971120
Forfatter:Geill Thalbitzer, S, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Det meddeles Dem hermed, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d.m. er antaget som læge kandidat i 4 måneder fra 1. december d.å. at regne med en månedlig løn af 50 kr. og fri station. Geill til S. Thalbizer.

   

047-007 til 026

Mpr nr. A047027
Dato : 18971118
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Ansøgningerne til kandidatpladsen for 4 måneder i efteråret 1897.

   

047-027

Mpr nr. A047028
Dato : 18971116
Forfatter:Pontoppidan Poulsen, reservelæge Østerriss, vikar
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. I henhold til Deres ansøgning af 30. f.m. ansættes De herved som lægekandidat ved anstalten i 1 år fra 1. december d.å. at regne med en løn af 1000 kr. og fri station. Senere tilføjet en meddelelse til kontoret om, at kandidat Østerriis er vikar for reservelæge Poulsen, der har fået permission så vidt det kan forstås på grund af sygdom. Pontoppidan.

   

047-028

 

Mpr nr. A047029
Dato : 18980104
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Papirer, der viser opsynsmændenes løn, samt breve, hvor det bliver foreslået at sætte lønnen op, fordi det er vanskeligt af få gode karle, da de tjener mere i privat tjeneste.

   

047-029

 

Mpr nr. A047030
Dato : 18971002
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Vindmotor. Tilbud fra Skanderborg vindmotorfabrik.

Mpr nr. A047031
Dato : 1897
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Trykt brev, der fordrer indberetninger til den omtalte bog

Mpr nr. A047032
Dato : 18971012
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsyn. En ung mand, der har taget ophold i København, ansøger om en plads som opsyn. Han har tidligere erfaringer fra sindssygehospitaler

Mpr nr. A047033
Dato : 18971002
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsyn. En tidligere grænsegendarm forespørger om, der er en plads ledig som opsynsmand. Ingen plads er ledig

   

047-030 til 033

 

Mpr nr. A047034
Dato : 18970918
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Kommission. Breve og tabeller udarbejdede til kommissionen angående statens sindssygeanstalter, nedsat i 1897 for at finde på løsninger til anbringelse af flere sindssyge på anstalter.

   

047-034

 

Mpr nr. A047035
Dato : 18980401
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Tegninger og overslag til bygning af nyt maskinhus samt opstilling af en ny dampmaskine til drift af hospitalets vaskeri. Forslag til forbedring af vaskerimaskinerne.

   

047-035

 

Mpr nr. A047036a
Dato : 18970904
Forfatter:Sørensen, Sidsel Marie, opsynskone Pontoppidan
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Opsynskone Sidsel Marie Sørensen, der er 66 år søger understøttelse fra 1. nov. 1897. Hun har tjent som vaskeripige fra 1873-1886 derpå som opsynspige fra 1. aug. 1886. Hun er meget gigtsvag og affældig og kan ikke længere klare arbejdet på kvindeafdelingen. En skrivelse signeret Pontoppidan meddeler vedkommende, at pensionen er bevilliget.

Mpr nr. A047036b
Dato : 18970823
Forfatter:Holm, dr med overlæge Geill, dr med reservelæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission p.g.a. sygdom. Efter at justitsministeriet under 19. ds. har givet anstaltens overlæge, Dr. med Holm permission i 2 måneder og konstitueret med undertegnede reservelæge Geill til under permissionen at bestyre hans embede, må direktionen anse det for nødvendigt, at der gives anstalten en forøget assistance til udførelsen af de lægelige forretninger .. ansætter en læge kandidat ved anstalten med fri station og en månedlig løn af 65 kr.

   

047-036

Mpr nr. A047037
Dato : 19000929
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1898-99.

 

047-037-1
047-037-2

047-037

Mpr nr. A047038
Dato : 18970609
Forfatter:Jensen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles herved kontoret, at i stedet for mandligt opsyn under 3.forplejningsklasse er der fra 1. juni d.å., at regne antaget sygeplejerske frøken Marie Jensen til tjeneste på mandsafdeling K, og at hun bliver at forpleje i 2. klasse såvel med den reglementerede kost som med det for funktionærer beregnede bespisningstillæg. Som følge deraf føres hun på de daglige bespisningssedler under 2. forplejningsklasse under* hvilken hun også vel være at føre i årsregnskabet

   

047-038

 

Mpr nr. A047039
Dato : 18980218
Forfatter:Holm, overlæge Pontoppidan, dr med, professor Geill
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Holm har ikke overvunden følger af sin sygdom i 1896, og imens har Geill været konstitueret som overlæge og medlem af direktionen. Det meddeles herved bankkontoret, at den mig ifølge direktionens skrivelse til bankkontoret af 26. aug. f. år meddelte konstitution som overlæge ved og medlem af direktionen for anstalten er ophørt, efter professor, dr. med. Pontoppidan under 15. ds. er udnævnt til overlæge her ved anstalten. Geill.

   

047-039

 

Mpr nr. A047040
Dato : 18970517
Forfatter:Neukirch, G, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres derom fremsatte begæring af 12 d.m. antages De herved til at fungere som lægekandidat her ved anstalten i 4 måneder fra den 1. juni d.å. at regne. Mod en månedlig løn af 50 kr. og fri station. G. Njeukirch, Grauballegård, pr Silkeborg.

   

047-040

 

Mpr nr. A047041
Dato : 18970330
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Herved tillader jeg mig at ansøge om permission fra 1. april til 7. juni, incl. for at foretage en studierejse til udlandet Geill

   

047-041

 

Mpr nr. A047042
Dato : 18970308
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1896 for sindssygeanstalten ved Århus. Holm til sundhedskollegiet

   

047-042

 

Mpr nr. A047043
Dato : 18970324
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Bogholder Grønvaldt ansøger om at få udleveret 16 favne brænde i stedet for 12, da han ved, at forvalteren har fået denne lønforhøjelse, men andragnet bliver forkastet af direktionen.

   

047-043

 

Mpr nr. A047044
Dato : 18970317
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen har ansøge justitsministeriet om at sætte forvalterens brændlelstildeling op fra 12 til 16 favne brænde ud fra den begrundelse, at det samme er tilsået han kolleger i Vordingborg og Middelfart. Dette godkender ministeriet.

   

047-044

Mpr nr. A047045
Dato : 1897
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer, mv. er vedlagt kasseregnskabet for 1897-98.

   

047-045

Mpr nr. A047046
Dato : 18970112
Forfatter:Geill, dr Jonassen, Martien Albert, opsyn senere vægter
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Martin Albert Jonassen, der har været ansat som opsyn og senere vægter ved anstalten fra maj 1876, ansøger om understøttelse, da han er delvis lammet efter et apoplektisk anfald, der foreligger en lægeerklæring fra dr. Geill. I 1912 søger Jonassen at få sin understøttelse sat op, men får afslag fra justitsministeriet. Direktionen støtter ansøgningen på grund af løn- og prisstigninger i mellemtiden.

   

047-046

 

Mpr nr. A047047
Dato : 18970209
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning, afvisninger. Folketingets finansudvalg ønsker oplyst hvor mange patienter, der har fået afslag på optagelse i 1896. Man svarer fra anstalten, at 4 mænd og 11 kvinder er nægtet optagelse.

   

047-047

 

Mpr nr. A047048
Dato : 18970401
Forfatter:Fritz, Carl, kontoassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kontoassistent. Carl Fritz bliver ansat som kontorassistent ved bogholderen

 

047-048-1
047-048-2

047-048

 

Mpr nr. A047049
Dato : 18970129
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Vedr. udtalelse om brugen af smør i stedet for margarine ved bespisningen af patienter og tyende, i anledning af at Viborg-anstalten vil bruge 2. klasses smør til dette formål i stedet for margarine.

   

047-049