Kasse 049- 1899

Mpr nr. A049001
Dato : 18990922
Forfatter:Holm, Th, reservelæge
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen, man indsender reservelæge Th. Holm navn og fødeår 08.07.1866.

Mpr nr. A049002
Dato : 18991219
Forfatter:Postkontor, Århus
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Post. På grund af den betydelige forøgelse af antallet mellem sindssygeanstalten og Århus Postkontor udvekslede postsager og det for kontorets personale derved opståede forøgede arbejde henstilles til den ærede direktions overvejelse, om ikke det i den anledning til fordeling blandt personalet hidtil ydede gebyr af 75 kr. årlig kunne forhøjes til 100 kr. årlig. Svaret foreligger på samme stykke papir, idet man meddeler at det desværre ikke er muligt indenfor det nuværende budget.

Mpr nr. A049003
Dato : 1899
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Revision
Tekst: Den nye folkestue tages i brug nytårsaften og vil for fremtiden stå åben for personalet fra klokken 8 1/2 til klokken 10 1/2. Med hensyn til ordenens opretholdelse og rengøring af lokalerne træffer forvalteren de fornødne bestemmelser. Pontoppidan.

Mpr nr. A049004
Dato : 18991024
Forfatter:og Hartmanns, Grunewig
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Isolering. Tilbud på isolering af damprør med Grunwig og Hartmanns korkskåle.

Mpr nr. A049005
Dato : 18991219
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Ubekendt. Direktionen billiger efter det foreliggende ikke at kunne imødekomme Deres andragende af 11. ds. fremsatte ønske.

 

   

 

049-001 til 005

Mpr nr. A049006
Dato : 19000108
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinarbejder. I skrivelse af 11. f.m. har direktionen anholdt om, at der fra den 1. d.m. til yderligere medhjælp for anstaltens maskinmester med en årlig løn af 720 kr. og fri station i 3. forplejningklasse, idet direktionen til begrundelse heraf har henvist til uoverkommenligheden af arbejdet for den nuværende maskinmester og fyrbøder, særlig eftergennemførelsen af en række ny arbejder og foranstaltninger ved anstalten, der stiller yderligere krav til de pågældende.Foranlediget heraf skal man efter over sagen at have brevvekslet med finansministeriet til behagelig efterretning melde,at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til på overnævnte vilkår fra det nævnte tidspunkt at regne at antageen udlært maskinarbejder til medhjælp for anstaltens maskinmester, idet tilføjes at den så henseende fornødne efterbevilling vil blive søgt ved ændringsforslag under behandling af tillægs bevilling.

 

    049-006

Mpr nr. A049007
Dato : 18991209
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Det bringes herved til funktionærernes og familiernes kundskab, at ekspeditionen på medicinstuen fremtidig finder sted klokken 1 til 1 1/2. Pontoppidan. med alle funktionærers underskrift.

Mpr nr. A049008
Dato : 18991208
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Overlægen meddeler alle ansatte og familierne, at anstaltens telefon ikke må anvendes til privat brug indenfor kontortiden. Desuden bringer han i erindring, at den fortrinsvis må anvendes i nødsituationer.

Mpr nr. A049009
Dato : 18991130
Forfatter:Nielsen, Else, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Else Nielsen ansættes som sygeplejerske fra 1. februar 1900.

Mpr nr. A049010
Dato : 18991128
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Rigmor Gregersen, der er uddannet på kommunehospitalets 6. afd. ansættes fra den 1. februar 1900. Hun tager sin afsked i 1911 den 31. december.

 

    049-007-010

Mpr nr. A049011
Dato : 18991123
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Elektrisk lys. Overslag og tilbud på indlægning af elektrisk lys 1899-1904. Så vidt jeg kan se ender sagen med afslag fra ministeriet.

    049-011

Mpr nr. A049012
Dato : 18991122
Forfatter:Dankert, Alma
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Sygeplejerske Alma Dankert ansættes som sygeplejerske på Kv. L. fra den 1. januar 1900. Pensionssag fra 1910, hvor hun bevilliges invalidepension, 656,16 fra 1.juni.

 

    049-012

Mpr nr. A049013
Dato : 18991024
Forfatter:Apoterkerforening, Danmarks
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Skrivelse fra Danmarks Apotekerforening. Vedrørende rabatter på medicin.

Mpr nr. A049014
Dato : 18991128
Forfatter:alm danske lægeforening, Den
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. skrivelse til den alm danske lægeforenings bureau vedr. af- og tilgang af læger ved hospitalet i året 1899.

Mpr nr. A049015
Dato : 18991115
Forfatter:Albech, O K, cand med et chir
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres mundtlige begæring er antaget som 2den reservelæge her ved anstalten i 1 år fra den 1. januar 1900 at regne med en løn af 1200 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Instruks følger. Hr. cand. med. et chir. O. K. Albech.

 

    049-013-015

Mpr nr. A049016
Dato : 18991108
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Ibsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver 3 pladser som sygeplejersker at besætte den 1. februar 1900. Pladserne lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til undertegnedeoverlæge i løbet af indeværende måned. Pontoppidan. Ansættelse og afskedigelsespapirer for sygeplejerske Kirstine Ibsen,der tidligere har været ansat på kommunehospitalets i København bl.a. 6. afdeling.

 

    049-016

Mpr nr. A049017
Dato : 18991017
Forfatter:Holm, Åge cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste december 1899. Pladsen bliver besat med cand. med. etchir. Åge Holm, Skrænten Ålborg.

Mpr nr. A049018
Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddags mellemmaden til anstaltens samtlige tyende personale i 3die forplejningsklasse skal gives 8 kv. kød til hver fra 1. okt. d.å,. at regne Pontoppidan Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A049019
Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgaard Vestergaard
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bestemt at der fra 1ste oktober d.å. at regne bliverforsøgsvis at anvende margarine i stedet for smør til tillavning af de retter af middagsmad i anstaltens forskellige forplejningsklasser, hvor det lader sig gøre af hensyn til madens tillavning og velsmag. At der af margarine må bruges samme kvantiteter som bespisningsreglement et foreskriver af smør, samt at forvalteren er bemyndiget til under hånden at anskaffe den margarine, der viser sig tjenlig til den anførte brug. Pontoppidan Quistgaard Vestergaard.

 

    049-017-019

Mpr nr. A049020
Dato : 18990830
Forfatter:Damgård, P, Murer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Murer. Murer P. Damgård ansættes ved hospitalet, desuden enkepensionspapir fra 1919 ved hans død. Skrivelser fra andre ansøgere.

 

    049-020

Mpr nr. A049021
Dato : 18990919
Forfatter:Dalgas, Caroline, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Økonomaelev. Da arbejdet i den tid jeg har været her har tiltaget ikke så lidt, ser jeg mig nødsaget til at bede om mere hjælp til gerningen i køkkenet. Da min kollega ved Middelfart Sindssygeanstalt har fået tilladelse til som hjælpi stedet for en pige at have en elev i 2den forplejning og selv oppebære det af denne elev givne honorar, så tillader jeg mig herved at andrage om, at direktionen vil yde mig samme hjælp som overnævnte kollega får. Caroline Dalgas. Direktionen meddeler husholdersken sin tilladelse.

Mpr nr. A049022
Dato : 18990501
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra dags dato at regne er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge fru van Deurs, hvis løn vil være et udrede forskudsvis af anstalten, og for hvis forplejning i tredie klasse der vil være at refundere anstalten betaling med 20 kr. månedlig eller 240 årlig i lighed med betaling, som erlægges af patienter af 1ste eller 2den klasse for deres spigers forplejning kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Ponttoppidan Quistgård Vestergård.

Mpr nr. A049023
noter mangler.

 

    049-021-023

Mpr nr. A049024
Dato : 18990909
Forfatter:Kjeldsen, Georg, lysbilledforeviser
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Optræden. Korrespondance med tryllekunstneren og lysbilledforeviseren Georg Kjeldsen om den forestilling på anstalten den 30. 10. 1899 kl 19,00. Lysbillederne forestiller Dreyfuss-affæren

 

    049-024

Mpr nr. A049025
Dato : 18990911
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Asfaltbelægning. I anledning af en avisannonce indgivet af hospitalet meddeler bladet ingeniøren, at man i dette blad kan se, hvem der giver sig af med slige arbejder. Vedlagt et nummer af Ingeniøren.

 

    049-025

Mpr nr. A049026
Dato : 18990902
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pladsforhold. Anstalten har erfaret at man på Sjælland har truffet en overenskomst mellem Vordingborg anstalten og de amtskommunale sindssygeanstalter i Saxkøbing, Sorø, Stege og Holbæk, hvorefter man yder statstilskud til disse anstalter mod, at Vordingborgsanstalten kan indlægge uhelbredelige pt fra disse amter her. En tilsvarende ordning ønsker asylet gennemført på plejeanstalten i Mariager. Det meddeles, at der ikke kan ændres på belægningen i sindssygeafdelingen, men at man muligvis kan nedlægge tvangsarbejdsafdelingen i Mariager. Grundplan af anstalten i Mariager.

 

    049-026

Mpr nr. A049027
Dato : 18990901
Forfatter:Holm, Rasmus A.
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Enkepension. Det meddeles at Rasmus A. Holm er død og hans enke skal have udbetalt 780,03 om året i enkepension. Desuden skal der ydes et bidrag til hans umyndige datter indtil hun er 18 år.

 

    049-027

[noter mangler]
Mpr nr. A049029
Mpr nr. A049030
Dato : 18990621
Forfatter:Pontoppidan Hagen-Jakobsen, forvalter
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. I anledning hr. forvalterens andragende af 17de ds skal direktionen meddele, at der intet er til hinder for, at De på tidspunkter, hvor Deres husstand er hævet, får kost fra anstaltens køkken, dog at De må indgive begæring til direktionen for hver enkelt gang, De ønsker et arrangement derom* det omhandlede. med angivelse af, for hvilken tid, og at prisen bliver at beregne ikke for enkelte måltider, men pr dag a 1 kr. Pontoppidan. Til hr. forvalter Hagen-Jakobsen.

[Dokumenter mangler]
Mpr nr. A049028B
Dato : 18990821
Forfatter:Pontoppidan Albech, O K
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver ledig den 1. oktober d.å. ansøgningerom denne plads, der lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station og bolig for en ugift, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 15. september førstkommende Pontoppidan., Ansat pr. 1. januar bliver O. K. Albech

[Dokumenter mangler]
Mpr nr. A049028A
Dato : 18990822
Emnegruppe: Epidemier
Tekst: Skarlagens-epidemi. Brev til Århus Stiftsamt vedrørende en skarlagensfeberepidemi, der har ramt tyendet på hospitalet. Til isolationsstation ønsker man lånt et telt på kommunehospitalet under forudsætning af at dettes overlæge samtykker.

 

    049-028-030

Mpr nr. A049031
Dato : 18990704
Forfatter:Holm, Christian cand med et chir Holm, Th fung Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 19 ds. Pontoppidan. Idet jeg indsender de indkomne 3 ansøgninger om den til den 1. september d. å. ledigblivende kandidatplads skaljeg tillade mig ærbødigst at indstille cand. med. et chir. Christian Holm til denne, da han er den ældste af de tre ansøgere. TH. Holm fung.

Mpr nr. A049032
Dato : 18990709
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Udbetalinger. Det meddeles herved, at direktionens anvisninger på bankkontoret i resten af indeværende måned ville blive underskrevet alene af medundertegnede hofjæger Quistgård. Pontoppidan Quistgård. Til bankkontoret.

 

    049-031-032

Mpr nr. A049033
Dato : 19000401
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1900 til 31. marts 1901 beregnet efter patienttal af 540.

Mpr nr. A049034
Dato : 19001030
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. I anledning af, at det påtænkes for indeværende finansår at søge de af staten lønnede embeds- og bestillingsmænd, hvis samlede lønningsindtægt ikke overstiger 2500 kr. årlig, tillagt et ekstraordinært tillæg af 10 % af de første1200 kr. fast lønning, skal man herved anmode direktionen om for sindssygeanstalten ved Århus at ville affatte og hertilindsende en opgørelse over de embeds- og bestillingsmænd, der kunne komme i betragtning i så henseende.... vedlagt liste til ministeriet. Fra justitsministeriet underskrevet af Ricard

 

    049-033-034

Mpr nr. A049035
Dato : 18991113
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man med hensyn til den i finanslovforslaget under s 20-IV-C-l-g foreslåede istandsættelser af 2 patientgårde i sindssygeanstalten ved Århus anmode direktionen om at ville meddele hvor mange patientafdelinger og patientgårde der i alt påtænkes restaurerede og hvor meget den samlede udgift dertil vil beløbe sig til. Fra justitsministeriet. Richard. Indlagt overslag.

Mpr nr. A049036
Dato : 19009999
Forfatter:Loycke, N C
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Det meddeles herved, at der ved finansloven for indeværende finansår er bevilliget Dem understøttelse fra l. maj d.å. at regne indtil 31 marts 1901, beregnet efter 350 kr. for 1 år med 323,83 der ville blive dem udbetalt den1ste i hver måned med 1/11 mod Deres kvittering. Leveattest må på nærmere forlangende afleveres samtidig med kvitteringen. Fra direktionen til snedker N. C. Loycke.

Mpr nr. A049037
Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Kirstine Loycke, N. C. Loycke
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. I henhold til justitsministeriets approbation på anstaltens budget for finansårets 1900-01 gives der herved kasseren stående udgiftsordre på udbetaling for nævnte finansår til understøttelse af afgået opsynskone Johanne Kirstine Andersen for hele finansåret stor 230 kr. og til den 1. maj d. a. afgående snedker N. C. Loycke fra afgangsdagen atregne stor 320,83, hvilke understøttelser kunne udbetales den 1ste pågældende er i live på forfaldsdagen. Til kontoret fra direktionen.

 

    049-035-037

Mpr nr. A049038
Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Johanne Kirstine opsynskone fhv.
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Det meddeles Dem herved, at der ved tillægsbevillingsloven afvigte år er tilstået Dem en understøttelse af 95 kr. 83 øre for tidsrummet fra 1. november 1899 til 31. marts 1900, og at der ved finansloven for indeværende år erbevilliget Dem en understøttelse af 230 kr. for tiden fra den 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen til forhenv. opsynskone Johanne Kirstine Andersen.
Mpr nr. A049039
Dato : 18990624
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Budget for fødevareindkøb for finansåret 1990 til 1901.

Mpr nr. A049040
Dato : 18990626
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1900-01.

 

    049-038-040

Mpr nr. A049044
Dato : 18990624
Emnegruppe: Budgetter Tekst: Budget. Papirer vedrørende budgettet 1900-1901.

    049-044

Mpr nr. A049045
Dato : 18990501
Forfatter:Pontoppidan Ricard Holm, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af det af hr. overlægen indsendte andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelsetil i tidsrummet fra den 9. juli til den 19. august d.å. at foretage en rejse til udlandet, imod at Deres embede midlertidig bestyres af reservelæge Holm. Ricard Til Pontoppidan.

Mpr nr. A049046
Dato : 18990623
Forfatter:efterf., Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Vognvægt. apparatur. Foranlediget ved Deres ærede forespørgsel, kunne vi herved fremkomme med overslag over en vognvægt indtil 5000 kilogram .... prisen 3500 kr. Fra Frichs efterf.

Mpr nr. A049047
Dato : 18990610
Forfatter:Pontoppidan Nielsen, M Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. september d. å. Pladsen lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne overlæge i løbet af 14 dage fra dato. Pontoppidan. Der ansættes Karen M. Nielsen, der får sin afsked den 1. september 1907. Der er gensidig opsigelsesfrist på 2 måneder.

 

    049-045-047

Mpr nr. A049048
Dato : 18990518
Forfatter:Trolle, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De er antaget som sygeplejerske ved anstalten fra 1. juli d. å. at regne med en årlig løn af 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Ansættelsen først regnet fra tiltrædelsen 01.09.1899. Til frk. Dagmar Trolle, Viborg.

Mpr nr. A049049
Dato : 18990516
Forfatter:Albech, O, kandidat
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Feriekandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1 juli d. å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest de 3ide juni d å Ansat bliver underlæge O Albech, vagtskibet Sjælland, København.

Mpr nr. A049050
Dato : 18990607
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. I skrivelse af 8. f.m. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus - under henvisning til, atder i sommer på kvindesiden (afdelingen for bypatienter) skal genåbnes en sygeafdeling efter fuldstændig hovedreparation, og at direktionen i den anledning måtte ønske at udvide det hidtil antal af 4 sygeplejersker med 1 - begæret justitsministeriets bemyndigelse til fra den 1. juli d.å. at ansætte en sygeplejerske ved anstalten med løn 300 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. I anledning heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at justitsministeriet herved meddeler direktionen den således ansøgte bemyndigelse. Ricard.

 

    049-048-050

Mpr nr. A049051
Dato : 18990501
Forfatter:Helsing, premierløjnant
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sangaftner. Det bringes herved til funktionærernes kendskab, at der for at ophjælpe sansen for sang er engageret en lærer (Hr premierløjtnant Helsing) til at komme til stede og synge med patienterne på salen foreløbig hver lørdag aften fra kl 5 1/2 til 6 1/2 Der benyttes ved disse sammenkomster tekster til sangene af Danmarks Melodier, som vil være fremlagt i det fornødne antal eksemplarer. Jeg ville sætte pris på om funktionærerne (med familier) ville deltage i disse sangaftner så ofte de har lyst og lejlighed, dels for at hjælpe på præstationerne dels og væsentligt for at give patienterne indtrykket af interesse for sagen. P. til anstaltens funktionærer.

Mpr nr. A049052
Dato : 18990520
Forfatter:Nielsen, Brunnich, cand med et chir
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2den reservelæge. Det meddeles herved kontoret at cand. med et chir Brunnich Nielsen er antaget til at fungere som 2den reservelæge her ved anstalten fra 1. juni til den 30. september 1899 med den i budgettet beregnede løn og fri station. Fra direktionen til kontoret.

 

    049-051-052

Mpr nr. A049053
Dato : 18990410
Forfatter:Larsen, L M, inspektør revisor Borch, kancelliråd revisor død
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Revisor. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge om den ved cancelliråd Borchs død ledigblevne post som revisor ved anstalten må blive mig overdraget, og vil jeg i den anledning oplyse, at jeg er 44 år gammel, inspektør ved fattigvæsnet iÅrhus på 13de år, før den tid fuldmægtig på forskellig restkontorer. L. M. Larsen. Antages. 1917. Det meddeles herved at hospitalet fra udgangen af indeværende finansår ophører med aflæggelse af månedligt bespisningsregnskab, og at det Den overdragne hverv at revidere disse regnskaber derfor fremtidig ophører. Fra direktionen, til Inspektør L. M. Larsen, Blegdamsvej 114, I, København . Vedlagt flere ansøgninger om posten som revisor.

 

    049-053

Mpr nr. A049054
Dato : 18990529
Forfatter:Holm, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dødsattester. I gensvar på Deres forespørgsel af 27 f.m. meddeles at der fra direktionens side intet er til hinder for at De - efter at der fra 1ste f.m. at regne ikke gives betaling for den til begravelse nødvendige dødsattest - kræver honorar for udstedelsen af duplikatdødsattester, mediolegale dødsattester samt af erklæring til benyttelse ved transport af lig angående smittefaren ved den sygdom, hvoraf pt er død,* eller om forsvarligheden af ligkistens tillodning i tilfælde hvor sygdommen kræver særlige foranstaltninger ved behandlingen af ligene - dog således at disse attester må fremtræde som værende udstedt af Dem i egenskab af privatpraktiserende læge og ikke udgående fra anstalten. Det tilføjes at opkrævningen af betalingen er anstalten uvedkommende. Pontoppidan til resl. Holm.

Mpr nr. A049055
Dato : 18990401
Forfatter:Pontoppidan, ovl Mathiassen, Mathilde Schou født Nyland, Jensine
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver to pladser som sygeplejersker at besætte resp. 1. maj og 1. juli. Pladserne lønnes med 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne ovl. Pontoppidan antaget Mathilde Mathiassen, st. Kongensgade 5 København og Jensine Schou født Nyland, Nørre alle 52

 

    049-054-055

Mpr nr. A049056
Dato : 18990322
Forfatter:Holm, R A pens. ovl.
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Justitsministeriet tilskriver direktionen, at man ønsker et beløb indeholdt i pens. ovl. R A Holms pension til dækning af overlevelsesrente i statsanstalten for livsforsikring.

 

    049-056

Mpr nr. A049057
Dato : 18990401
Forfatter:Rosenkrantz, baronesse Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Det meddeles herved kontoret at den anstaltens maskinmester fra 1 april d.å. at regne tillagte kostportion, i anstaltens 2den forplejningsklasse vil være at godtgøre ham med penge efter den i pågældende budgetter beregnede sum. At der fra 1 maj at regne for familiens regning antages en privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge baronesse Rosenkrantz, hvis løn vil være at udrede forskudsvis af anstalten og for hvis forplejning i 3die klasse der vil væreat refundere anstalten betaling a 240 kr. årlig i lighed med den betaling, der erlægges af pt af 1. og 2. klasse for deres sypiges forplejning, jfr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansårets 1855-56. Pontoppidan og Vestergård tilkontoret.

Mpr nr. A049058
Dato : 18990322
Forfatter:Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen efter der om forvalteren fremsatte forslag har vedtaget,at der til tillavning af søbekål og kørvelsuppe til 1ste og 2den forplejningsklasse i stedet for de i reglementet opførte havregryn bruges til hver portion 6 kv smør og 7 1/2 kv flormel. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

 

    049-057-058

Mpr nr. A049059
Dato : 18990313
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Olivarius, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. maj d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31. d. m. Pontoppidan. Ansat bliver V. Olivarius.

Mpr nr. A049060
Dato : 1899
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1899-1900.

Mpr nr. A049061
Dato : 18990308
Forfatter:Eriksen, overopsynsmand Johansen, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientløn. Det meddeles Dem herved, at efter direktionens bestemmelse vil der fra 1. april d.å. at regne være atberegne de patienter på 3die klasse, der beskæftiges ved husgerning, en betaling for dette arbejde af 6 ø daglig. Men dadenne arbejdsfortjeneste på grund af omstændighederne indtil videre kun kan gives i et meget begrænset omfang og i alt fald kun til sådanne, som arbejde flittigt, vil der være at træffe i betragtning Fra overlægen til overopsynsmændene Eriksen og Johansen, Overopsynsdamerne Frk. Knoph og Kohl.

Mpr nr. A049062
Dato : 18990210
Forfatter:Mølle, Marie Meyer, O
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane
Tekst: Overkørsel. Skr. fra O. Meyer - Marie Mølle om overkørsler beror hos direkt.

Mpr nr. A049063
Dato : 18981227
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision. Stedfortræderes bemyndigelse til underskrift af regnskaber. Fra 1ste revisionsdepartement. Cirkulære

 

    049-059-063

Mpr nr. A049064
Dato : 18990302
Forfatter:Holm, R A, fhv overlæge
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Overlevelsesrente. Ministeriet meddeler at præmien på fhv overlæge Holms overlevelsesrente endnu henstår ubetalt,man anmoder om, at den snarrest bliver betalt.

 

    049-064

Mpr nr. A049065
Dato : 18990227
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1898, samt brev til sundhedskollegiet: Herved fremsendes tjenstligt min beretning om den herværende anstalt i 1898. Pontoppidan

 

    049-065

Mpr nr. A049066
Dato : 18990210
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Da det af Hjørring amt indførte skema for erklæringer om sindssyge på Statens Sindssygeanstalter, til hvis underhold der søges bidrag af amtsreparationsfonden, yder anstalten en lettelse ved de pågældende erklæringer udfærdigelse, som den kunne ønske tilvejebragt ved udfærdigelsen af erklæringer om patienter fra andre til dens distrikt hørende amter, er den betænkt på at henstille til disse, at trykte skemaer indføres for deres sindssyges vedkommende. Til brug i dette øjemed tillader jeg mig at anmode om, at 8 eksemplarer at amtets ovennævnte skemaer velvilligt måtte blive overladte den herværende anstalt. Pontoppidan. Vedlagt svar fra de andre amter. Brevet er til Hjørring amt.

 

    049-066

Mpr nr. A049067
Dato : 18990201
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Holm, Thorbjørn, dr med
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Pladsen som reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste april d. å. Den lønnes med 1400 kr. årlig, stigende hvert tredie år med 200 kr. indtil 2200 kr. samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansættelsen sker på 3 år ad gangen. Ansøgninger stilede til direktionen modtages indtil den 21. d. m. af undertegnede overlæge Pontoppidan. Ansat bliver Thorbjørn Holm, dr med.

 

    049-067

Mpr nr. A049068
Dato : 19140403
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Jeg ansøger herved den høje direktion om afsked fra min stilling som 1ste reservelæge her ved hospitalet fra den 29de ds at regne, for jeg til den tid kan tiltræde mit embede som overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart, hvortil jeg er beskikket under 2den marts d.å. Th. Holm. Vedlagt papirer om beskikkelsen i kopi.

 

    049-068

Mpr nr. A049069
Dato : 19070621
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Kontor. 1 resl Th Holm ansøger om et kontor, der rengøres af hospitalet, han henviser selv til egnet sted, nemligventeværelset under hans bolig, som han foreslår flyttet til et pigeværelse i tilknytning til afd kvinde H.

Mpr nr. A049070
Dato : 19080320
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om at måtte fortsætte i min stillingsom 1ste reservelæge ved sindssygeanstalten. Indlagt meddelelser om enkeforsørgelse.

Mpr nr. A049071
Dato : 19050405
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, om det må blive mig indrømmet fremtidig at oppebære pengegodtgørelse svarende til mit brændsels depotet in natura, dog således at ligesom hidtil fra anstalten kan få brændsel in natura imod et tilsvarende afdrag i beløbet. Skulle dette imidlertid ikke kunne indrømmes, vil jeg dernæst ansøge om, at det af mig benyttede kogegas må blive betalt af anstalten, forudsat at det til mit brændselsdepotat svarende beløb ikke bliver overskredet ved mit samlede forbrug af brændsel og kogegas. Th Holm

Mpr nr. A049072
Dato : 19050315
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger
Tekst: l. resl. Jeg ansøger direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om fornyelse af min ansættelse for de kommende 3 år, fra 1ste april 05 at regne. Th Holm
Mpr nr. A049073
Dato : 19020306
Forfatter:Th, Holm
Emnegruppe: Læger
Tekst: 1. resl. jeg ansøger herved direktionen om forlængelse af min funktonstid, som er udløbet den 31 marts d.å. Th Holm

Mpr nr. A049074
Dato : 18991016
Forfatter:Holm, Th Pontoppidan
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Jeg ansøger herved den høje direktion om fra 1ste nov. d å at regne at måtte få den sædvanlige pengegodtgørelse i stedet for forplejning fra anstalten idet jeg med mit forestående ægteskab for øje fra nævnte dato med direktionens billigelse agter at føre egen husholdning. Th Holm Anbefales. Pontoppidan.

Mpr nr. A049075
Dato : 18990304
Forfatter:Pontoppidan Holm, th
Emnegruppe: Læger
Tekst: Resl. I henhold til Deres ansøgning af 20 f m udnævnes De herved til reservelæge ved anstalten i 3 år fra 1 aprild å at regne med en årlig løn af 1400 kr. der under forudsætning af forlænget ansættelse stiger for hver 3 års tjeneste med 200 kr. indtil 200 kr., samt familiebolig med indtil 12 favne* brænde in natura årlig og fri station eller pengegodtgørelse derfor. Pontoppidan til Th Holm.

    049-069-075

Mpr nr. A049076
Dato : 18990401
Forfatter:Holm, Th, 1ste reservelæge
Emnegruppe: Revision
Tekst: Instruks for 1ste reservelæge. Gældende fra Th. Holms ansættelse.

 

    049-076

Mpr nr. A049077
Dato : 18990223
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Vedrørende dampmaskinen evt. underlæggelse af fabrikstilsynet eller ikke, resolution fra ministeriet.

    049-077