Kasse 051 1901

Mpr nr. A051001
Dato : 1901
Forfatter:Beyer, C T A, kontorassistent organist Johnsen, C, overopsynsmand organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Organist. Den som organist fungerende overopsynsmand C. Johnsen fratræder og kontorassistent C. T. A. Beyer tiltræder.

Mpr nr. A051002
Dato : 19010902
Forfatter:efterf, S. Frichs Vølund
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. I anledning af spørgsmålet om et nyt klæde til damprullen, have vi på henvendelse til firmaet Vølund modtaget som svar indlagte brev, hvoraf det fremgår at et nyt klæde vil koste cirka kr. 93,00 + cirka 30,- og at leveringstiden vil være cirka 5 uger. Vi modtager gerne Deres bestemmelse om evt. anskaffelse af et nyt klæde, samt muliggør tillige et reserve klæde og bede vi Dem venligst samtidig returnere Vølunds brev. S. Frichs efterf.

Mpr nr. A051003
Dato : 19010918
Forfatter:Holm, Th., konstitueret overlæge Pontoppidan, professor Ricard Hallager, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. I skrivelse af 9. d m har direktionen indstillet, at der meddeles reservelæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med. Th. Holm konstitution som overlæge ved anstalten under den hidtilværende overlæge professor, dr. med. Pontoppidans udnævnelse til professor ved Københavns Universitet opståede vakance i overlægeembedet, samt at direktionen bemyndiges til at antage en lægekandidat til midlertidig medhjælp for anstaltens læger under vakancen. Foranlediget heraf skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse 13 d m meddele, at man på en forespørgsel til den til embedet som overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus udnævnte overlæge Hallager har modtaget det svar, at han ville kunne tiltræde dette embede den 1 n m samt at det herefter formentlig ikke vil være fornødent for det korte tidsrum, hvori vakancen nu vil vare, at træffe særlige foranstaltninger til bestridelse af forretningerne ved anstalten. Ricard.

Mpr nr. A051004
Dato : 19010720
Forfatter:Bartels, fiskehandler Marcussen, fiskehandler
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Vi undertegnede fiskehandlere Bartels og Marcussen, der nu en årrække har forsynet sindssygeanstalten med dens forbrug af fisk, tillader os herved, at henlede anstaltens opmærksomhed på, at det ikke er os mulig længere uden pengetab for os, at levere anstalten fisk til den vedtagne pris 27 øre pr pund (den pris har varet ca. 15 år), medens vi selv nu til tider må betale rødspætter med 40 øre pr pund og torsk indtil 20 øre pr pund, ser os derfor nødsaget til, at forhøje prisen med 3 øre pund, altså 30 øre pr pund for rødspætter og torsk, fra den 1. august d å. som det vil ses af vedlagte attester betaler.....

   

051-001 til 004

 

Mpr nr. A051005
Dato : 19110426
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Vedr. et af Hallager optaget lån i statsanstalten for livsforsikring, og dettes behandling efter overlægens død i 1921.

   

051-005

 

Mpr nr. A051006
Dato : 1901
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Anmodning om oplysninger til statshåndbogen 1901. 19.09.1901 er rettelser indsendt

Mpr nr. A051007
Dato : 19010926
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Vestergård, borgmester bestyrelsen Hallager, F K, overlæge Schwenn, PRTH overretssagfører Quistgård
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge og bestyrelsesmedlem. Det meddeles herved bankkontoret, at anstaltens hidtidige, i andet embede ansatte, overlæge, Professor Pontoppidan er fratrådt og at medundertegnede borgmester Vestergård den 1. oktober førstkommende fratræder direktionen, samt at der i denne den nævnte dag indtræder den i det ledige overlægeembede ansatte overlæge, dr. med. F K Hallager og overretssagfører PRTH Schwenn i Århus. Quistgård og Vestergård til bankkontoret i Århus.

   

051-006 til 007

 

Mpr nr. A051008
Dato : 19011128
Forfatter:Elsass
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Sag vedr. importeret stål og file fra Elsass.

   

051-008

 

Mpr nr. A051009
Dato : 19011017
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Billede. Da direktionen vilde sættte megen pris på at der i anstaltens direktionsstue kunde ophænges et billede af hr. professoren til minde om den tid, i hvilken De har været knyttet til anstalten som dens overlæge, tillader man sig at anmode Dem om velvilligst at vilde overlade stalten et sådant billede. Hallager Quistgård. Til professor dr. Med Pontoppidan og borgmester Vestergård.

Mpr nr. A051010
Dato : 19011030
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Avertering. Til overvejelse af en hensigtsmæssig ordning af statsmyndigheders avertering- bortset fra tilfælde hvor lovgivningen har fastsat de udbede sig meddelt en oversigt over, hvilke blade, der benyttes, til de forskellige arter af avertissementer vedr. sindssygeanstalten ved Århus. Fra justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A051011
Dato : 1944
Forfatter:Neergård, ekspeditionssekretær
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Rolighed. Sag vedr. Rolighed udleveret til ekspeditionssekretær Neergård i direktoratet i april 1944

   

051-009 til 011

 

Mpr nr. A051012
Dato : 19041108
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Sagen om kørevejen fra Risskov station forbi Rolighed

   

051-012

 

Mpr nr. A051013
Dato : 19011108
Forfatter:sterriis, A Th Hallager, overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2den reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra 1. januar 1902. Den lønnes med 1200 kr. årlig og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 22. d. m. Ansat bliver A Th Østerriis, om hvis enkeforsørgelse, der foreligger papirer fra 1908 med anbefaling af dr Hallager

   

051-013

 

Mpr nr. A051014
Dato : 19011109
Forfatter:Andersen, Mads, ansøger
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingsformand. I følge finanslovsdebatten i folketinget ses af rigsdagstidende side 891-892 at der foreslås oprettet to pladser som gifte opsynsbetjente, nattevagt og afdelingsformand, ved sindssygeanstalten ved Århus. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som afdelingsformand... Mads Andersen, Skovvej nr. 2 C 1.sal Århus Anstalten meddeler ansøgeren at stillingen vil blive besat med en af anstaltens egne opsynsbetjente

Mpr nr. A051015
Dato : 1901
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Spadseregård. Tegning til afdeling N mands. spadseregård Ingen skriftlige kommentarer

Mpr nr. A051016
Dato : 1901
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Ugemadplan for sygeafdelingen

Mpr nr. A051017
Dato : 18990318
Forfatter:Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspige. For nogle flinke piger bliver plads ledig til 1. maj som opsyn på sindssygeanstalten ved Århus. Man henvender sig til overopsynsdame Kohl på anstalten

Mpr nr. A051018
Dato : 19011127
Emnegruppe: Læger
Tekst: Læger. Den alm danske lægeforenings bureau udbeder sig oplysning om til- og afgang af læger ved anstalten i 1901. Navneliste med til- og fratræden.

   

051-014 til 018

 

Mpr nr. A051019
Dato : 19011212
Forfatter:Hallager, overlæge Kellermann, A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. februar 1902. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 26.ds. Hallager. Antaget bliver A. Kellermann.

   

051-019

 

Mpr nr. A051020
Dato : 19011213
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Tilladelse fra direktionen til at ændre fremstillingen af æggekage til 3die klasse

Mpr nr. A051021
Dato : 19011230
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Traps Danmark. Oversigt over byggeaktivitet og byggeomkostninger indtil 1901, endvidere en oversigt over pladsforholdene.

Mpr nr. A051022
Dato : 19010625
Forfatter:Holm, Th, 1. reservelæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Jeg ansøger herved den høje direktion for sindssygeanstalten ved Århus om permission fra den 27.06 til 10.07 01 begge dage incl. Th. Holm 1. reservelæge.

   

051-020 til 022

 

Mpr nr. A051023
Dato : 19010822
Forfatter:Kjær, J C Jensen, assistent og sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsyn. Pladsen som overopsynsmand her ved anstalten bliver ledig og at tiltræde den 1. oktober d å. Lønnen er 600 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 900 kr., samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansøgninger om pladsen indsendes til anstaltens overlæge senest den 5. september d å. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d m er ansat...De er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks... Holm, fung. Hr assistent sløjdlærer J C Jensen Kjær, opdragelsesanstalten Odense

 

051-023-1
051-023-2
051-023-3

051-023

 

Mpr nr. A051024
Dato : 19010903
Forfatter:Vestergård, borgmester bestyrelsen Schwenn, bestyrelsen
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Direktionsmedlem. Borgmester Vestergård har fremsat begæring om at fratræde den stilling i bestyrelsen i stedet for indsættes Schwenn, der dog dør i 1902, da man ønsker tilstillet et portræt af ham til direktionsstuen.

Mpr nr. A051025
Dato : 19010819
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. En pt er indlagt på amtssygehuset med skarlagensfeber, Kontoret spørger om, der skal erlægges betaling for den periode, hvor pt er gratis indlagt på andet sygehus. Direktionen svarer, at skal der ikke. Pt. betaler 55 øre dgl indlagt af Horsens fattigvæsen. Det er kun sket 2 gange tidligere, at der har været en pt indlagt udenfor hospitalet med en epidemisk sygdom.

Mpr nr. A051026
Dato : 19010703
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Actievejen langs med banen er for smal på grund af et hegn og en grøft anlagt af anstalten, endvidere er et sving på vejen efter klagernes mening farligt, derfor ønskes vejen omlagt og underlagt kommunen

Mpr nr. A051027
Dato : 19010813
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kusk. Kusken har i sinde at gifte sig til efteråret og ansøger derfor direktionen om tilladelse til at flytte ind i det nu opførte hus ved vandbeholderen, der er beregnet til kusk og overkarl. Samtidig ønskes kosten udbetalt i rede penge. Vedlagt brev til kontoret fra direktionen om at man tiltræder forslaget

Mpr nr. A051028
Dato : 19010814
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Håndværkerløn. De underskrevne fastansatte håndværkere ansøger direktionen om lønforhøjelse, da håndværkerne i omegnen har større løn. Men direktionen svarer at der ikke kan blive tale om yderligere tillæg i indeværende finansår med det allerede udbetalte tillæg.

Mpr nr. A051029
Dato : 19010625
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Da opsynene og køkkenpigerne har fået tjenestedragt anmodes direktionen at indføre dette også for køkkenpigerne. Forslaget anbefales af oldfruen og bevilliges af direktionen, der anmoder forvalteren om at foretage det fornødne. Endvidere anføres det at vaskeripigerne er de lavestlønnede på anstalten.

Mpr nr. A051030
Dato : 19010805
Forfatter: Peter Nielsen,
Emnegruppe: Jubilæum
Tekst: Til Direktionen for sindsygeanstalten ved Aarhus. I andledningen af at Johannes Petersen den 10 Maj 1901, har arbejdet i anstalten herved i 25 aar, tillader jeg mig herved at andrage den høje direktion om, at der i den anledning måtte blive tildelt Johannes Petersen en lille dusør. Anmodningen lyder på gaver  for omkring 100 kroner.

   

051-024 til 030

 

Mpr nr. A051031
Dato : 19010807
Forfatter:Sørensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. oktober d.å. lønnen er 300 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse, ansat bliver frk. Kirsten Sørensen, kommunehospitalets 3die afd. København

   

051-031

 

Mpr nr. A051032
Dato : 19010806
Forfatter:Nielsen, Laurits J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. oktober 1901. Ansøgninger om denne plads der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 20. d.m. Ansat bliver Laurits J. Nielsen, Fiskergade 97, Århus.

   

051-032

 

Mpr nr. A051033
Dato : 19010801
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1902 til 31.marts 1903. Beregnet efter et patienttal på 500.

   

051-033

 

Mpr nr. A051034
Dato : 19010801
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Flere af funktionærerne indstilles til lønforhøjelse. Der er vedlagt en liste over forhøjelsernes størrelse.

   

051-034

 

Mpr nr. A051035
Dato : 19011118
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Spildevand. Fra ejeren til naboejendommen Roligheden er indkommen en klage over det åbne bassin, der modtage vand fra hospitalets klosetter, endvidere klages der over den grøft der fører ned til havet. Det foreslås at spildevandet fører gennem en lukket ledning til havet

Mpr nr. A051036
Dato : 19020426
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev vedr. de på finansloven vedtagne udgifter og indtægter for anstalten.

   

051-035 til 036

 

Mpr nr. A051037
Dato : 19010715
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Beregning over forbruget af fødevarer under konto bespisning, beregnet i overensstemmelse med reglementet.

Mpr nr. A051038
Dato : 19010704
Forfatter:Kampmann
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1902-03. Underskrevet Kampmann

Mpr nr. A051039
Dato : 1901
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tegning af et hus til nattevagt og et opsyn, samt til nye kontorer. Medfølger budgetforslaget.

Mpr nr. A051040
Dato : 1901
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Forslag til bygningsarbejder for finansåret 1902-03.

Mpr nr. A051041
Dato : 19010713
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsarbejder. Hermed overslag over indretningen af kælderen i bygning VIII til kødtilberedningslokale samt flytning af kartoffelkælderen.

   

051-037 til 041

Mpr nr. A051042
Dato 1902 4. april
Forfatter: Justisministeriet
Tekst: Samtykker i antagelse af en ekstra vaskeripige

   

051-042

Mpr nr. A051045
Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Kampmann, bygningsonspektør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Der meddeles approbation på udførelsen af følgende arbejder: omordning af kontorerne, hovedistandsættelse af 2 patientafdelinger, nye vinduer i kvindeafdeling D, et første hus til to opsynsbetjente, vægfliseklædning. Fra Hallager til bygningsinspektør Kampmann.

Mpr nr. A051046
Dato : 19020630  (Dokumenter mangler)
Forfatter:Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Epidemitelt. Direktionen tillader sig herved at meddele, at der intet haves at erindre imod, at betonunderlaget til det Døckerske telt, lægges på det sted på anstaltens mark nord for kirkegården, der er angivet på hr. stadsingeniørens vedlagt tilbagefølgende plan. Til stadsingeniør Jørgensen, Århus Døckerske filttelt indsættes ovf. Jeg ved ikke hvad det er, men der har tidligere været tale om teltning for epidemiramte patienter se 051-049 049-028 050-036

Mpr nr. A051047
Dato : 19020429
Forfatter:Hallager Jørgensen, stadsingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggearbejder. Det meddeles herved, at der foreligger approbation på udførelsen af følgende af hr. stadsingeniøren foreslåede arbejder i 1902-03* Døckersk Filttalt, flytning af klarebassin ved ny afløbsledning. der skal træffes aftale med overlægen inden arbejderne påbegyndes. Hallager til stadsingeniør Jørgensen, Århus.

Mpr nr. A051048
Dato : 19020623
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Justitsministeriet giver tilladelse til at udbetale de dertil indstillede funktionærer et lønningstillæg efter anvisninger givet i vedlagte skrivelse.

   

051-045 til 048

 

Mpr nr. A051050
Dato : 19010713
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landauer. Bilag vedrørende indkøb af en vogn (landauer) og tegning af den ønskede vogn.

   

051-050

 

Mpr nr. A051051
Dato : 19010702
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Tilbud og specifikationer på regnemaskiner og skrivemaskiner, samt breve fra steder, hvor de omtalte var i brug med vurdering af egenskaberne.

   

051-051

 

Mpr nr. A051052
Dato : 19010518
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Århus stiftsamt har under 11. ds tilskrevet mig således: I anledning af den med hr. herredsfogedens skrivelse af 30. f.m. hertil indsendte rapport, optagen i anledning af den 22 f.m. på sindssygeanstalten i Vejlby Krat stedfundne, og af en indlagt patient foranlediget mindre ildsvåde, skal jeg hermed tjenstlig meddele, at der ikke fra det offentliges side vil være af foretage videre i sagen. Hvilket herved meddeles Dem til efterretning. Fra herredskontoret til sindssygeanstalten.

Mpr nr. A051053
Dato : 19010708
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Forskellige bilag over udbetalinger m.v..

   

051-052 til 053

 

Mpr nr. A051054
Dato : 19010506
Forfatter:Holm, dr med Ricard
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. At justitsministeriet ved skrivelse af d d har meddelt overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus fritagelse for embedsforretningerne for tiden fra den 8' d m til den 18 d m således at disse nævnte tidsrum ville være at varetage af reservelæge ved anstalten dr. med Holm, det undlader man herved ikke at meddele den ærede direktion til behagelig efterretning. Ricard.

Mpr nr. A051055
Dato : 19010320
Forfatter:Loycke, Bodil Loycke, N C,tidl snedker
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Undertegnede Bidil Loycke, enke efter min den 8' ds ved døden afgåede mand, tidligere snedker i sindssygeanstalten ved Århus n. C. Loycke, tillader mig herved ærbødigst at ansøge direktionen om at ville indstille mig til fra min mands dødsdag at blive meddelt en årlig understøttelse af sindssygeanstaltens kasse, idet jeg til føjer, at jeg er 62 år gammel, er uformuende, uden erhverv og for gammel og svagelig til ved arbejde at kunne erhverve noget til livets ophold. Justitsministeriet har meddelt direktionen, at den hos Dem anstalten tilkommende understøttelse fra 1. april f.å. at regne vil være at udbetale 100 kr. årlig, hvilket herved meddeles med tilføjende at de Dem derefter endnu tilkommende 25 kr. for året 1. april 1902 til 31. marts 1903 ønskes udbetalt snarest muligt.

   

051-054 til 055

 

Mpr nr. A051056
Dato : 19010821
Forfatter:Christensen, N, sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Håndværksmester. En stilling som sløjdlærer ved anstaltens vinterværksted er opslået den tildeles N Christensen. I et andet aktstykke er der nævnt at der er indrettet et værksted til beskæftigelse af patienterne i den tid, hvor der kun er lidt at lave i landbrug og gartneri

 

050-056-1
050-056-2
050-056-3
050-056-4

051-056

 

Mpr nr. A051057
Dato : 19011018
Forfatter:Kandidater
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Kandidater. Man foreslår fra Frederiks Hospital lægeråd, at der fast udsendes kandidater herfra hver 4. måned til uddannelse på de psykiatriske hospitaler. En sådan ordning gælder for Vordingborg. Den nye ordning tiltrædes også af anstalten ved Middelfart.

   

051-057

 

Mpr nr. A051058
Dato : 19020401
Forfatter:Teisen, inspektør
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Under henvisning til hr. hospitalsinspektørens skrivelse af 27 december f.å. tillader jeg mig at forespørge, om det kan betragtes som forstået, at kandidatpladsen her ved anstalten vil blive besat med kandidater fra kgl. Frederiks hospital fra 1 september d.å. at regne. Fra ovl. til inspektør Teisen. Skrivelse der besvarer forespørgslen.

Mpr nr. A051059
Dato : 19010320
Emnegruppe: Patientbehandling.
Tekst: Patientbetaling. På dertil given foranledning undlader man ikke at meddele den ærede direktion til behagelig efterretning, at det til efterkommelse af begæringen fremsatte af vedkommende strafanstalts inspektør om indlæggelse på sindssygeanstalten af en indlæggelse på sindssygeanstalten af en sinds fange ikke kan kræves, at der fra straffeanstaltens side udstedes særskilt kautionserklæring med hensyn til udgifterne ved fangens ophold på anstalten indtil straffetidens udløb.

Mpr nr. A051060
Dato : 19010401
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Silkeavl. Vedlagte fra direktionen for sindssygeanstalten i Middelfart modtagne skrivelse af 20 f.m. med beretning om silkeavl og morbærkultur tilstilles herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Fra Vordingborg. Vedlagt en beskrivelse af silkeavl og forslag om, at der skaffes patienter beskæftigelse på denne måde

   

051-058 til 060

 

Mpr nr. A051061
Dato : 19010301
Forfatter:Aktieselskab, Jysk Telefon
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Herved tillader vi os at fremsende en kontrakt som De bedes underskrive og tilbagesende til telefonselskabets hovedkontor, st. Clemmensborg, Århus inden den 31. marts d.å. Vi betragter Deres abonnement som ophørt den 1. april d.å. dersom vi ikke inden den dag har fået kontrakten tilbage i underskrevet stand. Jysk Telefon Aktieselskab. Vedlagt en koncept til kontrakt og en trykt kontrakt.

   

051-061

 

Mpr nr. A051062A
Dato : 19010315
Forfatter:Kramer-Peteren, H M, kandidat kandidat, Olsen O T overlæge, Pontoppidan
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. To 4 måneders kandidatpladser bliver ledige henholdsvis den 1ste juni og den 1ste maj. Ansøgninger om disse pladser, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 5te april førstkommende. Pontoppidan. 1. maj ansættes O. T. Olsen. 1. juni ansættes H. M. Kramer-Petersen

Mpr nr. A051062B
Dato : 19000828
Emnegruppe: Årsberetning
Tekst: Årsberetning. Koncept til årsberetning vedlagt en seddel hvor modtagerne er opført

   

051-062

 

Mpr nr. A051063
Dato : 19010215
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. På dertil given foranledning..... skrivelse der vedrører indlemmelse af Brønshøj og en del af Hvidovre i Københavns Kommune, og hvorledes patienter der kommer fra disse områder skal betale. København skal udrede betalingen uden nedsættelse og pt forbliver på den anstalt, hvor de er under behandling.

Mpr nr. A051064
Dato : 1901
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationer vedlagt kasseregnskabet 1901-02.

Mpr nr. A051065
Dato : 19010211
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. april d. å., Lønnen er 300 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hver 2 års tjeneste indtil 400 kr. og fri station i anstalten 2den klasse, Man henvender sig til undertegnende overlæge inden den 3die marts førstkommende

Mpr nr. A051066
Dato : 19010130
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Assistentpladser. Da det for år bliver vanskeligere og vanskeligere at få dygtige og pålidelige overkokkepiger og overvaskepiger her til anstalten, så tillader vi os hermed at komme med forslag om anmodning til direktionen at meddele tilladelse til at disse stillinger for fremtiden benævnes assistentpladser, da vi så formene at denne forandring ved stillingens benævnelse vil bidrage til at mere dannede piger søger disse pladser . ... At disse to assistenter må få bespisning på 2den forplejningsklasse i lighed med herværende sygeplejersker. Lønnen er fortsat 240 kr. årlig. Afvises af direktionen.

Mpr nr. A051067
Dato : 19000820
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Cirkulære vedrørende folketælling og ubeskrevet folketællingsliste.

Mpr nr. A051068
Dato : 19010123
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Ved den herværende anstalt bliver pladsen som plejemoder på mandssiden ledig og til at tiltræde den 1. april d å. Pladsen lønnes med 600 kr. årlig, stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste indtil 900 kr. samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 17. februar

   

051-063 til 068

 

Mpr nr. A051069
Dato : 19010221
Forfatter:Nielsen, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejemoder. Det meddeles herved at De i henhold til Deres ansøgning af 15. februar er antaget som plejemoder på den herværende anstalts mandsafdeling fra 1. april d å... Der er fastsat en gensidig opsigelsesfrist af 2 måneder og de er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks. Sygeplejerske frøken E Nielsen, Sygehuset, Rudkøbing
+ ansøgninger fra andre

   

051-069

 

Mpr nr. A051070
Dato : 19001228
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Jeg ansøger herved ærbødigst den høje direktion fra sindssygeanstalten ved Århus om tilladelse til at lade opsætte telefon i min lejlighed tillige med de ledninger om sindssygeanstaltens terrain, som måtte blive nødvendigt for at opnå forbindelse med Århus. Anbefales af direktionen.

   

051-070

 

Mpr nr. A051071
Dato : 19010119
Forfatter:Pedersen, sognefoged
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Vindmotor. Sognefoged Pedersen, Hadsten, har budt 370 kr. for anstaltens vindmotor, men denne er solgt til anden side for 405 kr., hvorfor sognefogeden besværer sig.

   

051-071

 

Mpr nr. A051072
Dato : 19001221
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Venteliste. Til brug ved de for tiden stedfindene overvejelser med hensyn til tilvejebringelse af yderligere plads til anbringelse af sindssyge, skal man anmode direktionen om at oplyse hvorvidt der ved årets slutning findes sindssyge, der som følge af pladsmangel på anstalten har måttet opføres som ekspektanter til anbringelse ved indtræden ledighed, samt i bekræftende fald med hvor mange personer dette er tilfældet. Ricard.

   

051-072