23. Psykiatrisk Hospital år 2002

Tidssvarende forhold Nænsom renoveringNyindrettede afdelinger gjort størreModerne behandlingUdbygning af lokalpsykiatrien


Tidssvarende forhold

I 1998 påbegyndtes en omfattende renovering af det gamle hospitals afdelinger i Risskov, som i løbet af 5 år skal frembringe tidssvarende forhold for hospitalets almenpsykiatriske afdelinger. Hospitalsbygningerne er fredet i klasse B, hvilket betyder, at der ikke må foretages væsentlig ændringer i bygningernes ydre forhold, derimod gerne i det indre, hvor de viser sig så viseligt indrettet, at det i dag er muligt at foretage omfattende ændringer.

Nænsom renovering

I foråret 2000 var renoveringen tilendebragt i den nordlige halvdel af det gamle hospital - det tid-ligere mandshospital - og fem nyindrettede af-delinger med tilhørende behandlingsgang og personalekontorer kunne tages i brug.

Indretningen er gennemført under størst mulig hensyntagen til arkitekten Gottlieb Bindesbøll’s oprindelige tanker. Det har været nødvendigt at søge dispensation for enkelte ydre ændringer, som dog er tydeligt markerede, så man stadig kan se den oprindelige bygningsplan.

Nyindrettede afdelinger gjort større

Hver afdeling er gjort større ved sammenlægning af to tidligere afdelinger, således at der er blevet god plads til de 16 patienter, afdelingen er beregnet til at rumme. Hver patient har enestue med eget bad og toilet. Der er to spisestuer og to køkkener, adskillige opholdsrum og nicher, samtalerum, personalerum og kontorer.

Alle afdelinger er principielt åbne skærmede afdelinger, hvor alvorligt syge patienter kan skærmes ved hyppige tilsyn eller med en person, der hele tiden er hos dem. Om nødvendigt kan større eller mindre afsnit af afdelingen aflukkes.

 Fotos fra den nyrestaurerede
del af hospitalet.

Moderne behandling

Den moderne behandling omfatter medikamentiel behandling, samtalebehandling og psykosociale tiltag under indlæggelse i form af et rehabiliteringsforløb. Behandlingen foregår i et samarbej-de mellem patienten og de forskellige faggrupper blandt personalet. Behandlingen gennemføres i størst muligt omfang ambulant og i distriktet tæt på patientens bopæl. Behandlingen sker i dag også med inddragelse af pårørende, med speciel opmærksomhed over for mindreårige børn.

Udbygning af lokalpsykiatrien

Den sydlige halvdel af hospitalet – det tidligere kvindehospital – forventes færdigrenoveret i 2003. Samtidig foregår der en udbygning af de lokal-psykiatriske centre, således at psykiatrien i Århus-området kan tilbyde tidssvarende behandlingsforhold til de psykiatriske patienter.

Af overlæge Aksel Bertelsen, S4, Region Syd